Projekty

W widoku „Projekty” znajdziesz listę swoich projektów. Tutaj możesz również tworzyć nowe projekty i eksportować listę projektów w formacie Excel.

 

Tworzenie i przygotowanie projektu

Wybierz „Projekty” na pasku nawigacji (po lewej) i kliknij na przycisk „Utwórz projekt”, aby utworzyć i skonfigurować projekt.


 

Thanks for your feedback!

Wprowadzanie szczegółów projektu

Obowiązkowe jest jedynie określenie nazwy projektu. Pozostałe pola są nieobowiązkowe. Jeśli dodasz zdjęcie projektu, może ono zostać wyświetlone na stronie tytułowej Twojego raportu.


 

UWAGA! W zakładce „Szczegóły projektu” masz możliwość dodania niestandardowych atrybutów do szczegółów projektu. Atrybuty te zostaną również dodane do eksportowanych plików PDF, jeśli dostosujesz swój szablon do eksportu.

 

Thanks for your feedback!

Dodawanie użytkownika

W tym interfejsie można przyporządkować lub usunąć użytkowników już zarejestrowanych na platformie (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „UŻYTKOWNIK”for detailed information). Aby użytkownik mógł wnieść swój wkład do projektu, musi być do niego przypisany.


 

 1. Przypisz użytkownika: Kliknij na zieloną ikonkę +.
 2. Usuń użytkownika: Kliknij na czerwoną ikonkęred „x“aby usunąć użytkownika z projektu. Użytkownik nie może zostać usunięty z projektu, jeśli nadal są do niego przypisane zadania.
 3. W polu wyszukiwania można wyszukiwać określonych użytkowników.
 4. Jeśli aktywujesz to pole wyboru, projekty zostaną również zsynchronizowane z urządzeniami mobilnymi użytkownika.
 5. Każdemu użytkownikowi „wewnętrznemu” można przypisać role. Pozwala to kontrolować, który użytkownik może nagrywać, edytować, przeglądać lub usuwać zadania (patrz „ROLE”).

 

UWAGA Podwykonawcy i obserwatorzy są zaznaczeni kursywą. .

 

Thanks for your feedback!

Tworzenie grup

Zakładając, że grupy zostały już przez Ciebie utworzone z pozycji menu „GRUPY”, możesz odpowiednio przypisać je do tego projektu.


 

a. Tworzenie grupy.
b. Zmiana strony.
c. Wpisy na stronie.

Aby to zrobić, należy postępować w następujący sposób:


 

 1. Wybierz zieloną ikonę „+“aby dodać odpowiednią grupę do projektu.

 1. Wybierz upragnioną rolę grupy i wybierz osoby, które mają zostać jej członkami.
  Jeśli rola grupy różni się od roli indywidualnie przypisanego użytkownika, narzucona zostaje rola grupy. Można to zmienić później w punkcie „Przypisz użytkownika”. Aby usunąć grupę, należy kliknąć na czerwoną ikonę x“-.
  Aby przypisać użytkowników do grupy i utworzyć grupy, przejdź do „GRUPY”.
 2. Kliknij na „Dodaj grupę”

 

UWAGA! Wszystkimi formularzami można też zarządzać w głównym punkcie menu „Formularze i listy” (patrz „FORMULARZE I LISTY”)

 

Thanks for your feedback!

Formularze

Aby przejść do interfejsu formularza, kliknij w prawym górnym rogu na zakładkę „Formularze”. Aby móc wybrać formularze i przypisać je do projektu, musisz najpierw stworzyć je w menu „FORMULARZE I LISTY”. Jeśli nie został przez Ciebie jeszcze utworzony żaden formularz lub chcesz utworzyć nowy, możesz to zrobić bezpośrednio w tym widoku, klikając na „Utwórz formularz” w lewym górnym rogu. Możesz dowiedzieć się jak utworzyć „Formularz” w sekcji „FORMULARZE I LISTY”.


 

Jeśli formularze, które chcesz zastosować, już istnieją, możesz je przypisać do projektu. Aby to zrobić:

 1. Wybierz zieloną ikonkę „+”, aby dodać odpowiedni formularz do projektu.
 2. Kliknij na czerwony symbol „x”, jeśli chcesz usunąć formularz z projektu.
 3. Kliknij tutaj, jeśli chcesz zmienić niektóre atrybuty formularza.
 4. Wprowadź zmiany (patrz  „FORMULARZE I LISTY”).).
 5. Ikonka koła zębatego pozwala na wprowadzenie dodatkowych ustawień atrybutu.

 

UWAGA! Wszystkimi formularzami można też zarządzać w głównym punkcie menu „Formularze i listy”

 

Thanks for your feedback!

Listy

Aby przejść do widoku listy, kliknij w prawym górnym rogu w zakładce „Listy”. Tutaj utworzysz listy związane z projektem.

UWAGA!List utworzonych w tym widoku nie należy mylić z listami utworzonymi pod głównym punktem menu „FORMULARZE I LISTY”

Aby utworzyć listy związane z projektem:

a. Kliknij przycisk „Utwórz nową listę projektów”, aby dodać listę do projektu.


 

b. Nazwij swoją listę
c. Stwórz zawartość swojej listy lub
d. Alternatywnie, zaimportuj zawartość z pliku Excela
e. Na koniec, kliknij na „Zapisz i zamknij”

Kopiuj: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz utworzyć listę podobną do istniejącej. Jak tylko klikniesz na ikonę kopiowania, w ostatnim wierszu pojawi się nowy edytowalny szablon. Kliknij na ikonę ołówka, aby go zmodyfikować.

Edycja: Kliknij na ten przycisk, jeśli chcesz przejść do ustawień szczegółowych i wprowadzić zmiany.

Usuń: Kliknij na ten przycisk, jeśli chcesz usunąć listę. Pojawi się wtedy wyskakujące okienko, w którym należy potwierdzić lub anulować usunięcie.

 

Thanks for your feedback!

Plany i rzuty 

Plany i rzuty


 

Użyj zakładki „Plany i rzuty”-, aby przesłać plany. Tutaj możesz zobaczyć strukturę rzutów po lewej stronie. Możesz również zmienić układ rzutów, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągając rzuty na miejsce.


 

 1. jeśli chcesz przesłać plan, kliknij przycisk „Utwórz rzut” lub „Wybierz plik planu”. Jeśli chcesz przesłać kolejne plany, kliknij na przycisk „Dodaj dodatkowy rzut”. Należy pamiętać, że można przesyłać plany tylko w formatach .pdf, .jpg lub .png
 2. Nazwij rzut.
 3. Odpowiednio ułóż plan, który chcesz przesłać na wyższy poziom (jeśli masz już przesłane plany nadrzędne).
 4. Po zakończeniu naciśnij „Zapisz”

UWAGA! Przycisk „Obróć plan” daje możliwość obrócenia planu do żądanej pozycji. Należy pamiętać, że później nie ma już możliwości obracania planów. 

Pobieranie, aktualizacja lub usunięcie planu


 

 1. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć plan, najpierw go wybierz
 2. Następnie kliknij na przycisk „Aktualizuj plan”, „Pobierz” lub „Usuń”.

 

Po kliknięciu na :Zaktualizuj plan:, pojawi się opcja „Wybierz pliki z komputera”. Teraz wybierz nowy plan, a następnie kliknij na „Zapisz”. W następnym kroku zdecydujesz, czy mają zostać wykorzystane stare zadania, czy chcesz wprowadzić korekty ręcznie

 


Thanks for your feedback!

Eksportowanie projektu

Możesz również wyeksportować listę wszystkich projektów w formacie Excel. Tworzony jest plik zip, który zawiera podglądy, pliki audio, zdjęcia, listy i statystyki.

EN - Export Project 1
 

EN - Export Project 2
 

Aby to zrobić, należy postępować w następujący sposób:

 1. Wybierz projekt, który chcesz wyeksportować, z lewego górnego menu rozwijanego.
 2. Kliknij na „eksportuj dane projektu” w prawym dolnym rogu.
 3. W polu eksportu można wybrać filtr.
 4. Potwierdź klikając na „Eksportuj”. Proces eksportowania rozpocznie się i otrzymasz powiadomienie, gdy tylko zostanie zakończony. Proces ten może trwać kilka minut.

 

Thanks for your feedback!

Edycja projektu

Później również można edytować szczegóły projektu. Możesz zdecydować które dane chcesz przenieść. Aby to zrobić:

Scheme how to edit a Project in PlanRadar
 
How to Edit a Project with PlanRadar
 

 1. Kliknij na „Projekty” na pasku nawigacji.
 2. Wybierz projekt, który chcesz edytować.
 3. Wprowadź zmiany w szczegółach projektu (więcej informacji znajdziesz w sekcji „Wprowadź szczegóły projektu”)
 4. Kliknij na „Zapisz projekt”, aby zapisać zmiany.

 

Thanks for your feedback!

Kopiowanie projektu

Możesz również skopiować dane swojego projektu do nowego. Możesz samemu wybrać które dane mają zostać przeniesione.


 

 

W tym celu wybierz z menu „Projekty” projekt, który chcesz skopiować i postępuj w następujący sposób:

 1. W lewym dolnym rogu strony ze szczegółami projektu znajduje się przycisk „Kopiuj projekt”/strong>.
 2. Podaj nazwę nowego projektu i wybierz dane, które mają zostać skopiowane. Następnie potwierdź akcję przyciskiem „Kopiuj projekt”. Jak tylko proces kopiowania zostanie zakończony, otrzymasz powiadomienie.

 

Thanks for your feedback!

Usuwanie projektu

Masz również możliwość usuwania całych projektów. Pamiętaj jednak, że usuniętych danych nie da się odzyskać! Na wszelki wypadek pojawi się wyskakujące okienko, w którym możesz potwierdzić lub anulować proces usuwania przed ostatecznym usunięciem danych.


 

Jeśli na pewno chcesz usunąć projekt, postępuj w następujący sposób:

 1. W widoku szczegółów projektu, na dole po lewej stronie ekranu znajdź przycisk „Usuń projekt”.
 2. Potwierdź tę czynność w oknie dialogowym „Usuń projekt”. Otrzymasz e-mail z kodem potwierdzającym. Wprowadź kod i potwierdź usunięcie projektu.

 

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa jedynie twórca projektu (właściciel zarejestrowanego konta) może usuwać projekty.

 

Thanks for your feedback!

Archiwizacja projektu

Jeśli chcesz usunąć projekt z listy projektów, nie musisz go usuwać na dobre, ale możesz go zarchiwizować. Aby to zrobić, należy postępować w następujący sposób:

How to Archive a Project in PlanRadar
 

 1. W widoku szczegółów projektu, u dołu po lewej stronie ekranu znajdź przycisk „Archiwizuj projekt”.
 2. Potwierdź czynność w oknie dialogowym „Archiwizuj projekt”.

 

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa jedynie twórca projektu (właściciel zarejestrowanego konta) może usuwać projekty.

 

Thanks for your feedback!

Dodawanie okładki

Do każdego projektu można dodać zdjęcie.

W widoku konta dostępne są instrukcje i FAQ. W przypadku dalszych pytań, sugestii dotyczących ulepszeń lub komentarzy prosimy o kontakt: [email protected]. Alternatywnie można kliknąć na „Wsparcie” w platformie internetowej i przesłać nam swoje zapytanie.

 

Thanks for your feedback!