Baza Wiedzy – Zadania

W menu głównym „Zadania” masz dostęp do podglądu wszystkich przypisanych lub utworzonych przez Ciebie zadań.

1. Widok ogólny

PlanRadar ma dwie różne opcje przeglądania zadań. Na ogół wyświetlany jest widok listy. Pokazuje on przegląd zadań w formie listy. Niezależnie od typu widoku, można sortować i filtrować zadania.

 1. Użyj tego przycisku, aby utworzyć nowe zadania (zobacz „Tworzenie zadań”, aby uzyskać więcej informacji).
 2. Tutaj możesz filtrować według utworzonych formularzy (patrz również „FORMULARZE I LISTY”).
 3. Możesz tworzyć, zapisywać lub edytować filtry (po szczegóły zajrzyj do „Utworzenie filtra”).
 4. Za pomocą paska wyszukiwania można filtrować dowolne słowa kluczowe.
 5. Wybierz dostępne projekty lub przejdź do innego projektu.
 6. Przejdź do szczegółów wybranego projektu (patrz „PROJEKTY”).
 7. Tutaj można wybrać rzut lub piętro. Aby zobaczyć zadania wszystkich rzutów, przejdź do widoku listy (zobacz „Widok listy” w celu uzyskania szczegółowych informacji) i w polu „Rzut” wybierz „Wszystkie”.
 8. Przełączaj się między dostępnymi widokami ekranu zadań.
 9. Zobacz powiadomienia.
 10. Eksportuj lub importuj listę zadań w formacie PDF lub Excel (szczegółowe informacje można znaleźć w „Eksportowanie raportów lub listy usterek”.
 11. Ukryj / Pokaż kolumny

 

Dla łatwiejszej identyfikacji zadania są podzielone na kategorie wg koloru:
Czerwony = Zadanie otwarte
Niebieski = Zadanie w toku
Zielony = Zadanie zrealizowane
Żółty = Uwagi
Czarny = Odrzucone
Szary = Zadanie zamknięte

2. Widok listy

 1. Ukryj / Pokaż kolumny: Kliknięcie tej ikony spowoduje wyświetlenie menu rozwijanego. Tutaj możesz użyć pól wyboru, aby wybrać lub odznaczyć, które szczegóły zadania mają być wyświetlane lub ukryte.
 2. Wielokrotny wybór: Te pola wyboru pozwalają na jednoczesną edycję wszystkich lub tylko wybranych zadań.
 3. W widoku listy można bezpośrednio zmienić „Status”, „Priorytet”, „Zrealizować do”, „Wykonawca zadania” i „Postęp” bez konieczności otwierania zadania. Aby to zrobić, kliknij odpowiednie pole dla danej kolumny i użyj menu rozwijanego lub paska postępu, aby ustawić nowy status.
 4. Dodatkowo zawartość kolumn można sortować w kolejności rosnącej lub malejącej, klikając jedną z wyświetlanych nazw kategorii kolumn („ID”, „Tytuł”, „Status”, „Priorytet” itp.).

3. Widok planu

Widok planu pozwala na wizualny podgląd położenia zadań na planie. Można filtrować zadania, wybierać rzuty i piętra oraz wyszukiwać słowa kluczowe. Bezpośrednio w widoku planu można również zmieniać postęp projektu, status, priorytet oraz osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania. W tym celu należy kliknąć odpowiednie zadanie. Pojawi się menu, w którym można bezpośrednio wprowadzić zmiany, bez konieczności wejścia w widok zadania.

Dodatkowo masz do dyspozycji następujące przyciski umożliwiające szybszą edycję:

PlanRadar download Pobierz szczegóły zadania w formie raportu PDF: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zobaczyć dokument. Możesz wybrać szablon, według którego zostanie wyświetlony.

PlanRadar Zwischenablage Skopiuj do schowka: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz skopiować dane zadanie. Wszystkie informacje i właściwości skopiowanego zadania zostaną przechwycone. Pozwala to na jeszcze szybsze tworzenie zadań.

PlanRadar Pin-Symbol Ustal pozycję planu: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz przesunąć pinezkę na inną pozycję na planie.

PlanRadar Delete-Symbol Usuń: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz usunąć zadanie. Pojawi się wówczas okienkow, w którym należy potwierdzić lub anulować usunięcie zadania.

Wersja planu i porównanie planów

Zakładając, że udało Ci się przesłać już wiele planów (zobacz „PROJEKTY”), PlanRadar pozwala na porównanie różnych wersji planów obok siebie.

Przejdź do widoku planu i wybierz rzut, który chcesz porównać, a następnie:

 1. Kliknij przycisk „Zobacz wersje”.
 2. Wybierz wersję planu, którą chcesz porównać.
 3. Wybierz jeden z dostępnych kolorów, w którym mają być podświetlone różnice.

 

4. Widok dokumentu

Oprócz podglądu zadań i planów masz również możliwość przeglądania samych dokumentów.

W widoku tym masz do dyspozycji następujące przyciski umożliwiające szybką edycję:

PlanRadar download Pobierz: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz wyświetlić dokument. Po kliknięciu ikony pobierania dokument otworzy się automatycznie.

PlanRadar Edit Edycja: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz przejść do ustawień szczegółowych i wprowadzić zmiany.

PlanRadar Delete-Symbol Usuń: Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz usunąć dokument. Pojawi się wówczas okienko, w którym należy potwierdzić lub anulować usunięcie zadania.

5. Załączanie dokumentów

 1. Aby przesłać dokument, kliknij „Dodaj nowy dokument”.

 1. W widocznym podglądzie kliknij ponownie „Dodaj nowy dokument“. Wybierz dokument do przesłania (można również wybrać kilka dokumentów jednocześnie) i kliknij „Otwórz”. Alternatywnie, można również dodać dokumenty poprzez przeciągnięcie i upuszczenie ich na wyświetlone okienko.

 1. Wybrane dokumenty są od razu widoczne zarówno w oknie wyboru, jak i w tle. Można również zmieniać ich nazwy. Jeśli pozostawisz pole „Tytuł” puste, automatycznie przyjmie ono nazwę pliku.
 2. Dodatkowo można wybrać rzut, do którego ma zostać przypisany dokument.
 3. Aby zakończyć dodawanie dokumentów, kliknij przycisk „Zapisz”.

6. Tworzenie zadań

W zależności od tego, czy utworzysz zadanie w widoku planu, czy w widoku listy, wybierzesz miejsce wystąpienia usterki przed (widok planu) lub po (widok listy) wprowadzeniu szczegółów zadania.

 1. Aby utworzyć zadanie, przejdź do paska nawigacji i kliknij pole „Zadania”
 2. Kliknij przycisk „Utwórz zadanie” w lewym górnym rogu.

Pojawi się widok szczegółowy, w którym można wprowadzić wszystkie informacje.

ALTERNATYWA! Jeśli plan już istnieje, w widoku planu kliknij prawym przyciskiem myszki na planie, a następnie lewym przyciskiem myszki przesuń pinezkę na żądaną pozycję i potwierdź ją, klikając symbol zielonego ptaszka.

7. Widok szczegółów zadania

SZCZEGÓŁY

W szczegółowym widoku zadań można zobaczyć wszystkie ważne informacje i opcje wybranego zadania.

 1. Formularz: Tutaj wybierasz formularz, którego chcesz użyć dla tego zadania (więcej informacji znajdziesz w sekcji „FORMULARZE I LISTY”).
 2. Rzut: W tym miejsciu z rozwijanego menu wybierasz rzut lub kondygnację, gdzie znajduje się usterka. Po prawej stronie znajduje się również symbol pinezki. Kliknięcie jej powoduje przejście do widoku planu, w którym można określić pozycję usterki na planie.
 3. Zadanie nadrzędne: Pole to służy do przypisania kilku usterek (tzw. zadań podrzędnych) do usterki głównej (zadania nadrzędnego). Za pomocą menu rozwijanego wybieramy już istniejące zadanie do zadania nadrzędnego lub tworzymy własne, które chcemy przypisać do usterki.

UWAGA! Funkcja ta jest bardzo pomocna szczególnie w przypadku poważnych braków, które zwykle powodują powstanie kilku kolejnych usterek.

 1. Tytuł: W tym miejscu możesz wpisać nazwę usterki (np. peknięcie w ścianie).

WSKAZÓWKA! Wybierając tytuł, należy pamiętać o tym, że będzie on wykorzystywany później do wyszukiwania i filtrowania (w przypadku często występujących defektów warto uzupełnić tytuł o dodatkowe informacje, takie jak lokalizacja usterki – na przykład: pęknięcie w ścianie, 1 piętro).

 1. Postęp: Za pomocą paska postępu ustawiasz stopień rozwiązania usterki. Aby to zrobić, należy kliknąć kontroler paska postępu i przytrzymać przycisk myszki, aby go przesunąć.
 2. Status: W tym miejscu, klikając pole wprowadzania danych, można wybrać odpowiedni status z menu rozwijanego: „Otwarte”, „W toku”, „Zrealizowane”, „Uwagi”, „Zamknięte”, „Odrzucone”.
 3. Priorytet: W tym polu można sklasyfikować priorytet usterki: „Niski”, „Normalny” i „Wysoki”.
 4. Wykonawca zadania: Kliknij menu rozwijane, aby przypisać osobę odpowiedzialną do usterki. Wymienione nazwy tworzone są w ramach pozycji w menu „Użytkownicy” i przypisywane do projektu (po więcej informacji, przejdź do sekcji „UŻYTKOWNIK”)
 5. Odbiorca (CC): Tutaj możesz wybrać jednego z użytkowników z listy, klikając rozwijane menu. Wybrana osoba widzi zadania i może edytować je zgodnie z uprawnieniami.
 6. Termin realizacji: Kliknij ikonę kalendarza, aby ustawić termin rozwiązania usterki dla podwykonawcy.

 

WSKAZÓWKA! Jeśli okaże się, że zadanie należy zrealizować w określonym czasie, najpierw zaznacz opcję „Okres odbioru” pod „FORMULARZE I LISTY” w polu „Wykonać do”. Tylko wtedy masz możliwość wyboru terminu dodatkowego. Oprócz terminu dodatkowego, system automatycznie pokaże ile razy termin był przedłużany.

UWAGA! Dodatkowe pola i atrybuty zadań: W zakładce „FORMULARZE I LISTY” możesz dodać kolejne pola i atrybuty!

 1. Utwórz zadanie podrzędne: Za pomocą tego przycisku, masz możliwość utworzenia odpowiedniego zadania podrzędnego bezpośrednio w otwartym zadaniu.
 2. Usuń zadanie
 3. Zapisz / Zapisz i zamknij
 4. Eksport PDF: W widoku szczegółów zadania masz możliwość wyeksportowania podsumowania usterki jako PDF. Aby to zrobić, kliknij na ikonkę „Pobierz” w prawym górnym rogu. Pojawi się lista rozwijana, w której można zdecydować o utworzeniu raportu bez szablonu lub zgodnie z nim. Zalecamy wykorzystanie szablonów jedynie wtedy, gdy zostały już utworzone w ramach pozycji „Szablony” w menu. (zobacz „SZABLONY”, aby uzyskać więcej informacji).
 5. Następne / poprzednie zadanie
 6. Zamknij zadanie

 

ZDJĘCIA I WIDEO

Aby dodać zdjęcia i wideo do zadania:

 1. Wybierz zakładkę Obrazy.
 2. Kliknij przycisk „Dodaj zdjęcia lub wideo”. Następnie wybierz zdjęcia lub wideo, które chcesz załączyć do zadania. Po zakończeniu kliknij „Zapisz“.

 

Przez aplikację webową można załadować do zadania jedynie pliki wideo nie dłuższe niż 30 sekund. Jeśli Twój plik wideo jest dłuższy, musisz go skrócić do maksimum 30 sekund przed przesłaniem (jeśli przesyłasz wideo przez aplikację mobilną PlanRadar, będziesz mieć możliwość skrócenia filmu do maksimum 30 sekund wewnątrz aplikacji).

Po załadowaniu zdjęcia do zadania przy pomocy aplikacji web, uruchomi się edytor zdjęć. Jeśli przesyłasz kilka zdjęć naraz, najpierw musisz wybrać zdjęcie, które chcesz edytować.

Edytor zdjęć umożliwia modyfikowanie obrazów przed załadowaniem ich do zadania. Dostępne są następujące funkcje modyfikacji zdjęć.

Przekształcanie:
Funkcja umożliwia kadrowanie zdjęć. Możesz wybrać kadrowanie niestandardowe lub skorzystać z jednego z domyślnych kształtów i rozmiarów.

 

Tekst:
Funkcja umożliwia dodanie tekstu do obrazka. Możesz określić rodzaj czcionki, jej rozmiar, kolor, tło oraz odstępy między wierszami.

 

Naklejki:
Naklejki to z góry przygotowane kształty, które możesz umieścić na zdjęciu, by wyraźnie zaznaczyć zgłaszany problem. Możesz zmieniać kolory naklejek, albo przesyłać własne naklejki ze swojego komputera.

 

Pędzel:
Pędzel umożliwia rysowanie po zdjęciu. Możesz wybrać kolor pędzla, jego rozmiar i siłę nacisku.

 

Edycja nazwy:
Edycja nazwy znajduje się w prawym dolnym rogu edytora zdjęć i umożliwia dodanie opisu do zdjęcia.

Po wprowadzeniu potrzebnych zmian, naciśnij „Zapisz zdjęcie” w prawy dolnym rogu edytora, by zapisać zmiany i załączyć zdjęcie do zadania.

Edytor zdjęć można włączyć/wyłączyć w ustawieniach profilu.

NAGRANIA GŁOSOWE

EN - Voice Recordings

Aby nagrać wiadomość głosową przypisaną do zadania:

 1. Wybierz zakładkę „Audio”.
 2. Kliknij na żądany komunikat głosowy. Przewijanie jest możliwe poprzez przeciąganie kursorem po pasku.

DOKUMENTY

Aby przypisać dokumenty do zadania:

 1. Po lewej stronie widoku zadania wybierz zakładkę „Dokumenty”.
 2. Kliknij na przycisk „Add Images-Symbol“. Kliknij na przycisk.

KOMENTARZE

Tutaj odbywa się pisemna wymiana informacji pomiędzy twórcą zadania a wykonawcą. Wszystkie komentarze i przesyłane media (zdjęcia, wiadomości głosowe) są zapisywane chronologicznie i na stałe. Usunięcie komentarza nie jest możliwe po kliknięciu na przycisk „Wyślij / odpowiedz”.

PROTOKÓŁ

Wszelkie zmiany i komentarze do zadania są rejestrowane. Aktualizacje zadań (np. „załatwione”, „zmiana terminu”, itp.) oraz powiadomienia systemowe (np.: przesłanie planu) wyświetlane są właśnie w tym miejscu. Możesz wybrać wyświetlanie tylko loga, komentarzy, lub obu tych opcji.

UWAGA! Po prawej stronie widoku zadania można zobaczyć nie tylko akcje wykonane w ramach zadania w porządku chronologicznym, ale także dodatkowe filtry, które pozwolą zdecydować które atrybuty (Komentarze, Zdjęcia, Nagrania audio, Protokół) mają być pokazane lub ukryte.
 

8. Importowanie zadań

Zadania można importować bezpośrednio do PlanRadar z plików Excel lub CSV.

Przejdź do karty Zadania w pasku nawigacji, a następnie kliknij przycisk Eksport/Import w prawym górnym rogu strony, by wyświetlić listę rozwijaną. Wybierz „Importuj zadania”.

 
Wybierz formularz PlanRadar – będzie on używany przez przesłane przez ciebie zadania. Następnie załaduj plik Excel lub CSV z komputera, klikając przycisk „Przeglądaj pliki”. Po wybraniu pliku możesz wybrać ustawienia importu. Na koniec kliknij „Dalej”.

 

Opcje:

Pierwsza linia to nagłówek:
Wybierz tę opcję, jeśli utworzony przez ciebie plik Excel lub CSV ma nagłówki dla każdego atrybutu w pierwszym wierszu. Jeśli pierwszy wiersz twojego pliku Excel to dane zadania, które również powinny zostać zaimportowane i użyte do stworzenia zadania, odznacz tę opcję.

Zweryfikuj zadania przed importem:
Zalecamy weryfikację zadań przed importem. Dzięki temu dowiesz się, ile zadań udało się zaimportować pomyślnie, a ile nie ze względu na błędne mapowanie lub dane. Jeśli przy importowaniu zadań wystąpią błędy, pojawi się informacja o tym, w którym wierszu lub komórce pliku Excel lub CSV występuje błąd, co ułatwi wprowadzenie korekty.
 

Mapowanie atrybutów:

Kolejnym krokiem jest zmapowanie atrybutów wybranego pliku Excel lub CSV do atrybutów w wybranym formularzu PlanRadar.

 
Niektóre pola mogą wymagać dodatkowego wyboru, by określić, jaki rodzaj danych występuje w plikach Excel lub CSV.

 
Nazwa:
Wybierz, jeśli dane z Excela zawierają nazwę użytkownika albo nazwę obiektu z listy, do których chcesz zmapować dane.

ID:
Wybierz, jeśli dane z Excela zawierają identyfikator użytkownika albo obiektu z listy. Identyfikator użytkownika można znaleźć na stronie „Użytkownicy” obok poszczególnych użytkowników, w kolumnie „ID”. Identyfikator obiektów z listy można pobrać tylko przez integrację API.

Email:
Wybierz, jeśli dane z Excela zawierają adres e-mail użytkownika (np. autora zadania).

Po poprawnym zmapowaniu atrybutów, kliknij „Dalej”.
 

Weryfikacja importu zadań:

Jeśli podczas importowania zadań wystąpią błędy, zostaną one wyświetlone w tym miejscu. Jeśli żadne błędy się nie pojawią, możesz kliknąć „Importuj”, a Twoje zadania zostaną zaimportowane bezpośrednio do projektu.

 
*Możesz kliknąć przycisk „Cofnij”, by naprawić błędy, jeżeli takowe pojawiły się na etapie mapowania atrybutów. W innym przypadku może zaistnieć konieczność modyfikacji danych w pliku Excel lub CSV. Aby ułatwić ci wprowadzenie korekty, w powiadomieniu o błędzie będzie zawarta informacja, w którym wierszu i w którym atrybucie wystąpił problem.
 

9. POTWIERDZENIE ODCZYTANIA

Po utworzeniu zadania i przypisaniu go do wykonawcy, obok pola „wykonawca zadania” pojawi się ikona potwierdzenia odczytania.

Przekreślone oko oznacza, że wykonawca zadania jeszcze nie zapoznał się z zadaniem.

 

Gdy wykonawca otworzy i obejrzy zadanie, w rogu symbolu oka pojawi się mały ptaszek.

 

Informacja o przeczytaniu zadania pojawi się w dzienniku zadań, z dokładną datą i godziną otwarcia zadania.

 

Każdy użytkownik może włączyć lub wyłączyć tę funkcję w ustawieniach profilu.

10. Powiadomienia

Klikając na symbol „Dzwonka” w prawym górnym rogu można zobaczyć wszystkie powiadomienia. Powiadomienia podzielone są na dotyczące zadań oraz dotyczące systemu.

11. Eksportowanie raportów lub listy usterek

Masz możliwość wygenerowania listy wszystkich zadań w postaci pliku PDF lub XLS. Aby to zrobić, postępuj w następujący sposób:

 1. Otwórz listę rozwijaną klikając na symbol strzałki w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz, czy lista ma być eksportowana w formacie PDF czy Excel. Zdjęcia, tekst i układ są eksportowane do każdej usterki.

 1. Następnie masz możliwość wyeksportowania szczegółów zadania poprzez „Wybierz filtr”. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji(See „Utwórz filtr”)
 2. „Wybierz szablon” Twój raport będzie wyświetlał się zgodnie z tym szablonem. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji „SZABLONY”)

 

UWAGA! Każdy eksportowany raport można podpisać cyfrowo!

 

12. Odszukanie zadania

Aby uzyskać dostęp do zadań, przejdź najpierw do menu „Zadania”<. Zobaczysz listę wszystkich zadań, do których możesz uzyskać dostęp za pomocą jednego kliknięcia myszką. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją 3 sposoby filtrowania zadań. Możesz zawęzić listę poprzez formularz (zobacz „FORMULARZE I LISTY”), filtry niestandardowe (patrz „Utwórz filtr”) i szybkie wyszukiwanie (patrz „Widok listy” lub „Widok planu” ), aby znaleźć i łatwo edytować swoje zadania.

 1. Otwórz menu rozwijane z rodzajami zadań lub
 2. Otwórz menu rozwijane z filtrami niestandardowymi lub
 3. Wprowadź wyszukiwane hasło w pasku szybkiego wyszukiwania

12. Tworzenie filtra

Aby utworzyć własne filtry:

 1. Kliknij na „Filtr” na pasku menu, a następnie na <„Utwórz filtr”. Po prawej stronie pojawi się okno z opcjami.
 2. Nazwij filtr (np.: „inspekcja z dnia 19.04.2018 r.”)
 3. Widoczność – Wybierz, czy filtr powinien być widoczny dla wszystkich uczestników projektu, użytkowników wewnętrznych czy tylko dla Ciebie
 4. Wybierz atrybuty filtra (np.: Data = 19.04.2018). Możesz również dodać więcej kryteriów filtrowania.
 5. Zapisz filtr.

Aby edytować filtr, wybierz istniejący filtr z listy rozwijanej „Filtr”, a następnie kliknij na „Edytuj filtr”.

13. Edytowanie zadania

Aby edytować utworzone wcześniej zadanie, kliknij na ID zadania w widoku listy, aby przejść do jego szczegółów. Możesz też to zrobić bezpośrednio z widoku zadania, jak opisano w „Widok listy” i „Widok planu”. W tym celu najpierw przejdź do menu „Zadania” za pomocą paska nawigacji, a następnie:

 1. Kliknij na zadanie, które chcesz edytować.
 2. Wprowadź zmiany. (Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Widok szczegółów zadania”)
 3. Jeśli są one dostępne, można tu zobaczyć wszystkie Zadania podrzędne przypisane do zadania nadrzędnego. Kliknięcie zabierze Cię bezpośrednio do zadania podrzędnego.

 

W widoku konta dostępne są instrukcje i FAQ. W przypadku dalszych pytań, sugestii dotyczących ulepszeń lub komentarzy prosimy o kontakt: [email protected]. Alternatywnie można kliknąć na „Wsparcie” w platformie internetowej i przesłać nam swoje zapytanie.

Powrót do spisu treści.