Blog Post

Jak s PlanRadarem vytvořit seznam závad

15.06.2021 | 12 minuty čtení

Dokument, kde jsou zaznamenány všechny chyby a závady, nesrovnalosti či nedostatky v průběhu stavebního projektu, se nazývá seznam závad nebo také soupis vad a nedodělků.

Ve stavebnictví je to zásadní dokument: měl by zahrnovat veškeré problémy na stavbě, než je projekt předán klientovi. Je nanejvýš důležité vše důkladně kontrolovat a zdokumentovat veškeré závady.

Hlavním smyslem takového výpisu je zachytit všechny nedostatky v souladu s normami a standardy definovanými ve smlouvě o stavebním pörojektu. A následně slouží k nápravě těchto závad.

Seznam závad a jeho detailnost jsou klíčovou součástí předání a převzetí stavebních prací a zárukou kvality.

 

Obsah:

 

 

Aplikace pro řízení závad PlanRadar

Závady ve stavebnictví: dopad na včasné zprovoznění či předání díla

Každý projektový manažer a vedoucí stavby bohužel velmi dobře ví, co je to seznam závad neboli soupis vad a nedodělků. Je to často zdroj velkých starostí, protože i u těch nejlepších projektů se vždy nějaké vady objeví. Pořízení seznamu závad až v pozdní fázi výstavby mívá velký dopad na rozpočet a termíny dokončení, protože někdy může oprava stavebních vad obnášet značné množství předělávek.

Dodatečné náklady na materiál a pracovní sílu mohou způsobit přečerpání rozpočtu. Navíc se prodlužuje čas potřebný na dokončení díla. A krom toho je potřeba vše zadministrovat, což také zabere čas.

 

 

Tradiční papírový seznam závad

Každý hlavní dodavatel se chce vyhnout prodlevám a dalším nákladům, musí však zároveň dodržet požadavky na kvalitu a místní předpisy. Krom toho platí, že dokud nebude odsouhlasený seznam závad dořešen, nebude mu dle smluvních ujednání klientem vyplacena finální platba. Nový majitel má zase enormní zájem na tom, aby byla nemovitost předána včas. A – pokud možno – nechce ztrácet čas řešením závad.

 

Jak vypadá seznam závad ve stavebnictví??

Seznam závad ke stavebnímu dílu je soupis vad a nedodělků a může zahrnovat například tyto informace:

  • poškozený materiál, např. okna se závadami,
  • nekvalitně odvedená práce, např. nečistá malba,
  • špinavé stěnové panely,
  • trhliny v podlaze,
  • potíže s finálním montáží součástí a zařízení (šindele, které je potřeba opravit, chybějící povolení ke zprovoznění, aktivace bezpečnostního systému).

 

Všechny problémy zjištěné na stavbě je třeba napravit a vyřešit. Ideálně se tento proces zajišťování kvality provádí během každé konstrukční fáze a nečeká se s odhalováním nedostatků až na fázi předání stavby.

Existuje celá řada prací, které musí být dokončeny v přesně daném pořadí, a případné pozdější změny, až je závada odhalena, mohou způsobit, že celá jedna fáze stavebních prací přijde vniveč.

Navíc příčinou chyby může být jedna malá závada, která byla na počátku přehlédnuta, ale spustí řetězec událostí vedoucích k nárokování závažných požadavků ve finálním výpisu vad a nedodělků. Krom toho mohou nastat nepředvídatelné události či zasáhnout vyšší moc (force majeure), což se může také projevit na výsledku (například teplotní výkyvy na stavbě nebo vliv nepřízně počasí).

Rovněž není vždy snadné zjistit, kdo je za závadu odpovědný, když na stavbě pracuje několik subdodavatelů.

Proto je nanejvýš důležité odhalovat chyby a nepřesnosti pokud možno hned, jak k nim dojde. Tuto dříve typickou výzvu ve stavebnictví lze nyní efektivně vyřešit pomocí IT řešení – stavební aplikace PlanRadar.

 

Jak PlanRadar optimalizuje kontrolu kvality na místě

 

Závady ve stavebnictví se obvykle napravují s využitím tabulek v Excelu. Problémy se zjišťují tak, že se prochází objekt a dělají poznámky na papír. Fotografie lze pořizovat digitálním fotoaparátem nebo na telefon, pak je potřeba je ručně přiřadit k poznámkám.

Jelikož se report závad zakládá na ručně psaných poznámkách, obdrží klient z podstaty věci kompletní seznam až poté, co někdo tyto poznámky zpracuje v kanceláři.

Takový proces je pomalý a neefektivní: nenabízí prostor pro okamžité dovysvětlení, změny či návrhy, takže trvá i několik dní, než je řešením problému vůbec někdo pověřen. Předání jakýchkoli dalších doplňujících informací je také zdlouhavé.

Se stavební aplikací PlanRadar mohou uživatelé rychle napravovat závady v každé fázi stavebních prací: v aplikaci pro stavebnictví založíte stavební úlohu hned, jak závadu objevíte. Do takto vytvořeného požadavku můžete vepisovat poznámky, připojovat fotografie a videa a okamžitě ho přiřadit odpovědné osobě, aniž by bylo potřeba posílat kompletní report e-mailem nebo běžnou poštou. Nemusíte se ani s tím, kdo má problém odstranit, potkat na stavbě, abyste si problém ukázali – vše se zobrazí na platformě PlanRadar.

Toto cloudové softwarové řešení se skvěle hodí k monitorování a řízení prací v jakékoli fázi stavebního projektu. Díky nabízeným funkcím můžete ve všech fázích stavebních prací kombinovat standardní seznam závad s elektronickým      stavebním deníkem, digitalizovat souhrnná data ze stavby, a vytvořit si tak praktický systém pro řízení závad v objektu.

 

Přečtěte si: Jaký je nejefektivnější software pro stavební projekty?

 

Jak v PlanRadaru vytvořit seznam závad

Platforma kombinuje praktické funkce pro řízení týmu s funkcemi komunikačních nástrojů. Každý účastník vidí, které stavební úlohy má přiřazené, a všechny změny a statusy se aktualizují v reálném čase. Veškeré nahrané stavební výkresy a nákresy, tabulky a fotografie se ukládají v cloudu a lze je snadno vyfiltrovat. I všechny starší verze výkresů jsou uloženy pro případnou pozdější referenci.

Když zakládáte položku v seznamu závad, můžete detailně popsat důvody požadavku na nápravu buď do textového pole nebo prostřednictvím hlasového záznamu a vizuálních příloh. Například můžete připojit fotografii nebo video a do výkresu nebo BIM modelu umístit značku přesně na místo, kde se závada nachází.

Jakmile vytvoříte projekt a nahrajete do něj stavební výkresy ve formátu PDF, můžete okamžitě začít se stavebním softwarem PlanRadar pracovat.

Zvolte formuláře, které má váš tým u tohoto projektu používat. Ty pak budou použity k vytváření stavebních úloh a vyplňování kontrolních seznamů. Rovněž si můžete nahrát již hotové dokumenty PDF, se kterými mají vaši lidé pracovat.

Jakmile otevřete příslušný projekt, můžete začít zakládat požadavky s využitím hlavních formulářů, například „požadavek na odstranění závady na potrubí“ nebo „požadavek na odstranění závady v elektrorozvodech“. Než závadu přiřadíte k řešení konkrétnímu subdodavateli, doplňte veškeré informace a pokyny.

 

Úloha k odstranění závady v PlanRadaru

Odpovědná osoba obdrží notifikaci. Všem účastníkům zapojeným do projektu s příslušným oprávněním se zobrazuje stav každé úlohy.

Aplikace pro řízení staveb PlanRadar je praktická, protože její mobilní verze pro tablety a chytré telefony nabízí jednoduchou možnost, jak zaznamenávat a sledovat problémy přímo na stavbě. K požadavku na odstranění závady snadno připojíte fotografii nebo video, připnete požadavek na dané místo v plánu nebo BIM modelu a můžete doplnit dokonce i GPS polohu.

Pak už jen stačí přidat popis problému a požadovaného řešení. K tomu můžete využít textové pole nebo hlasovou nahrávku. Poté vyberete osobu, která má závadu odstranit. Jakmile požadavek odešlete, zobrazí se tato stavební úloha v seznamu probíhajících úloh projektu.

 

Všechny informace o závadě jsou obsaženy v požadavku vytvořeném v aplikaci PlanRadar

Když pak dojde na reportování, sloučí PlanRadar automaticky všechny informace z vytvořených stavebních úloh do odpovídajících polí v šabloně pro report závad.

Není potřeba data znovu zadávat nebo přeformátovávat. Jakmile si jednou vytvoříte šablonu, můžete ji používat pokaždé, když potřebujete vygenerovat report závad nebo vytvořit podrobný seznam závad – soupis vad a nedodělků.

 

Šablona závad v PlanRadaru

Seznam závad v sekci Požadavky

 

Digitální seznamy závad – další krok ve stavebnictví

Zpracovávání digitálních dokumentů je mnohem praktičtější a pohodlnější než práce s papírovými dokumenty. Software všechna data spolehlivě ukládá, nabízí předpřipravené formuláře, které už jen stačí vyplnit, a zasílá upomínky na blížící se termíny a notifikace o stavu prací.

Jeho funkce nahradí všechny komunikační aplikace třetích stran – veškerá komunikace může probíhat v tomto programu. Je to mnohem pohodlnější, protože jsou tu obsaženy potřebné informace k projektu a komunikace se lépe sleduje, když je centralizovaná.

Software pro stavební firmy PlanRadar rovněž podporuje všechny nezbytné formáty dokumentů, včetně velkých a mnohastránkových dokumentů, které obsahují text i obrázky ve formátu .JPG a .PNG. Finální digitální report můžete okamžitě vyexportovat ve formátu PDF.

Při použití aplikace pro seznamy závad PlanRadar mohou inženýři a projektoví manažeři pracovat s BIM modely přímo ve svých mobilních zařízeních, takže není potřeba nosit s sebou notebook nebo pracovat z kanceláře. To urychluje i proces předání a převzetí projektu a inspekci. Report se závadami obsahující všechny nezbytné informace můžete vytvořit přímo na místě – není nutné práci duplikovat.

Jakmile je závada odstraněna, změní příslušný dodavatel stav u dané stavební úlohy. Také by měl nahrát fotografii nebo video jako doklad toho, že je nedostatek napraven, a do poznámky potvrdit, že vše proběhlo v pořádku. Díky těmto krokům je celý proces transparentní – každý vidí, jak rychle je problém vyřešen, a na každou změnu je upozorněn notifikací.

V jednoduchém a přehledném rozhraní aplikace PlanRadar je možné vytvořit seznam stavebních závad bez zbytečné administrativy, což urychlí i další rozhodování a komunikaci. Cloudový software nabízí bezproblémovou komunikaci v reálném čase mezi tím, kdo závadu nahlásil, a osobou, která ji má odstranit.

 

Požadavky: každý požadavek je v PlanRadaru označen jinou barvou, která signalizuje aktuální postup prací

Problém je možné opravit a založit pro něj stavební úlohu v aplikaci i bez připojení k internetu – vše, co do systému zadáte v režimu offline, se ukládá, takže můžete pokračovat v práci. Jakmile jste opět připojeni k internetu, informace, které jste přidali, se nahrají a zobrazí zbytku projektového týmu.

Tento typ digitálního nástroje vám nabízí přehledný a transparentní obrázek o probíhajících pracích, umožňuje vám efektivně řídit stavební úlohy, zefektivňuje komunikaci a šetří váš čas. Pokud veškeré stavební závady a problémy zdokumentujete pomocí PlanRadaru hned na místě, můžete se tak v případě pozdějších sporů vždy spolehnout na to, že máte k dispozici potřebné důkazy.

Ať už ve formě reportů, informací uložených v požadavcích nebo různých verzí stavebních výkresů – veškerá data jsou spolehlivě uložena v cloudovém úložišti a máte k nim kdykoli přístup.

Kromě řízení stavebních nedostatků nabízí PlanRadar celou řadu dalších funkcí, např. kontrolní seznamy, které lze využít i po dokončení stavby při údržbě a provozu nemovitosti.

PlanRadar si můžete na 30 dní vyzkoušet zdarma – začněte hned a přesvědčte se sami o přínosech tohoto softwaru.

 

Aplikace PlanRadar

PlanRadar, společnost založená v roce 2013, nabízí inovativní software pro mobilní zařízení určený pro stavební a realitní projekty.

Aplikace pro stavební firmy je určena pro všechna zařízení se systémem iOS, Android a Windows a již tisícovkám zákazníků z celého světa pomáhá digitalizovat jejich podnikání. Každý týden se PlanRadar používá u více než 25 000 projektů.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci