Blog Post

Aplikace na staveništi: úspora času při vytváření technické dokumentace

04.08.2023 | 6 minuty čtení

Pracovníci místního stavebního úřadu i odborníci ve stavebnictví vědí, že tam, kde se pracuje, dochází k chybám. To platí zejména v případě, že se na stavebním projektu podílí více firem. Bezproblémové řízení a koordinace zedníků, obkladačů nebo montážních firem totiž není vždy snadné. Pokud se k tomu přidá časový tlak, měnící se složení pracovních týmů nebo problémy s komunikací, mohou být nežádoucím důsledkem chyby v provedení nebo závady na stavbě.


Bauleiter bedient PlanRadar auf Tablet und sitzt am Tisch mit Plan

Pro zajištění – nebo kontrolu – kvality prováděných prací je třeba, aby měly odpovědné osoby potřebné teoretické a praktické znalosti. To, zda bude zajištění kvality ve stavebnictví uspokojivé, však často určuje administrativní náročnost.

Zdlouhavé a neúplné postupy dokumentace

Studie německého Institutu pro výzkum ve stavebnictví (IFB) ukazují, že včasné odhalení závad umožňuje rychlejší, a tedy i levnější nápravu. To však vyžaduje komplexní dokumentaci, jak stanovuje mimo jiné Sazebník poplatků pro architekty a inženýry (HOAI). Stavební smlouvy také obvykle vyžadují přípravu podkladů pro cílené sledování procesů. Ty by měly být evidovány a uspořádány tak, aby bylo možné hledané dokumenty bez větší námahy najít. Norma VDI 4500 definuje technickou dokumentaci jako souhrnný pojem pro všechny dokumenty týkající se technických procesů a vývoje, výroby, používání a údržby technických výrobků. Jejich účelem je podle VDI 4500 mimo jiné poskytovat důkazy o vlastnostech výrobků.

Avšak co lze snadno předepsat v zákonech, směrnicích a normách, není v praxi vždy tak jednoduché.

Většina pracovníků stavebního dozoru pravděpodobně zná následující postup dokumentování závad na stavbě tímto nebo podobným formulářem: Pokud je např. při kontrole zjištěna závada, provede se nejprve příslušný zápis do poznámkového bloku na stavbě. Pokud to situace vyžaduje, mohou být také pořízeny fotografie chytrým telefonem. Později se v kanceláři údaje zkopírují z poznámkového bloku do seznamu v aplikaci Excel. Stejně tak je třeba přenést obrazová data a uložit případný další obsah. Následuje kontaktování společností odpovědných za odstranění závad stavby. Těm je zase třeba poskytnout veškeré relevantní informace. Dokumenty se obvykle zasílají e-mailem nebo telefonicky.

Zkušenosti ukazují, že to vše stojí nervy, čas a peníze. Shromážděná data totiž nejsou ani propojena v rámci sítě, ani chronicky uspořádaná. Kromě toho nelze u každého z popsaných kroků vyloučit nové chyby nebo nedorozumění. Důvody jsou různorodé, patří k nim změny účastníků projektu či nedostatečné uplatňování standardů v dokumentaci. To vše vede k tzv. nestabilním dokumentačním procesům plným mezer, v jejichž důsledku se zpožďuje dokončení stavebních projektů a zvyšují se náklady.

Existuje však i jednodušší způsob. Jsou jím digitální řešení pro staveniště, která poskytují nápravu a výrazně urychlují zajištění kvality ve stavebnictví.

Tvorba technické dokumentace pouhým dotykem prstu

PlanRadar je aplikace pro tvorbu dokumentace ve stavebnictví, která vám umožní vytvářet technickou dokumentaci během chvilky. Ovládání je velmi jednoduché. Závady staveb se evidují přímo na staveništi pomocí mobilních zařízení ve formě požadavků a zaznamenávají se do stavebního výkresu. Speciální funkce: informace lze ukládat nejen jako text. V aplikaci stavební dokumentace lze digitálně zaznamenávat také hlasové zprávy a fotografie. Všechna data lze bez prodlení sdílet s příslušnými partnery projektu. To nejen šetří čas, ale také zaručuje, že všichni zúčastnění budou mít vždy aktuální informace.

Následující reference ukazují, že software splňuje požadavky všeho druhu. Společnost Schomaker Baugruppe použila PlanRadar při přestavbě památkově chráněné kancelářské budovy v Brandenburgu a. d. Havel a dospěla k velmi pozitivnímu závěru: „Díky systému PlanRadar máme k dispozici jednoduchý a nekomplikovaný nástroj pro zlepšení pracovního postupu z hlediska řízení závad. Zejména u takovéhoto většího stavebního projektu nyní můžeme rychle a srozumitelně informovat subdodavatele nebo řemeslníky o tom, kde se které závady nacházejí.“

Všechny důležité dokumenty na dosah ruky

Jak během procesů plánování, tak při řízení projektů nebo v průběhu užívání nemovitostí je velmi důležité, aby byla data okamžitě k dispozici. V ideálním případě lze sdílet informace a upravovat údaje i přímo v průběhu jednání o projektu. Řešení, jako je PlanRadar, zde nabízí jasné výhody: Aplikace pro dokumentaci dále umožňuje nekomplikovanou správu výkresů. Požadované změny stavby lze do digitálního stavebního výkresu zadat pouhým dotykem prstu a předat je dále odpovědnému architektovi nebo projektantovi. Odpadá tak nutnost nosit s sebou nemotorné výkresy v papírové podobě. Jakmile projektant upraví výkres podle požadavků, nahraje jej do systému, načež všichni účastníci projektu okamžitě vidí aktualizovaný stavební výkres. Stávající požadavky se přenesou přímo do nového výkresu a nic se tak neztratí.

Ať už se jedná o digitální správu výkresů nebo záznam závad na staveništi – protože se data již neztrácejí a sdílejí se v reálném čase, zkracuje se čas potřebný k realizaci projektů až o 70 %. Úspora pracovního času na jednoho uživatele aplikace tak činí až 7 hodin týdně.

Riss an einer Außenfassade

Nezávislé dokazování: úplné prokázání závad stavby u soudu

Diskuse o závadách stavby se neobejdou vždy bez problémů. Pokud v průběhu projektu dojde ke konfliktu, vyvstává pro zúčastněné důležitá otázka: Kdo musí co prokázat? Důkazní břemeno leží v zásadě na straně poskytovatele služby. Zejména v případě závad stavby je však v zájmu objednatele, aby předložil důkazy, které odůvodňují další spor o to, co bylo provedeno. Konkrétně musí klient prokázat, že skutečně došlo k chybě nebo opomenutí a že mu v důsledku toho vznikla škoda. Dále musí prokázat, že závada byla způsobena dodavatelem (dodavateli) služby.

Zejména v průběhu soudního řízení je pro strany nesmírně výhodné, když mají vytvořenou technickou dokumentaci. Digitální dokumentace ve stavebnictví totiž otevírá účastníkům soudních řízení nové cesty a možnosti. To je důležité, protože soudní řízení obvykle představuje pro zúčastněné strany velké ekonomické riziko. I proto, že kvůli nedostatečné dokumentaci může projednání případu trvat dlouho. Například důkazy při řízení u soudu, zejména v případě velkých stavebních projektů, jsou konfrontovány s obrovským množstvím údajů, aby bylo možné zjistit aktuální situaci s ohledem na různé obory. To kvantum informací, které je třeba pro takové řízení zpracovat, je obtížné zvládnout běžnými metodami: dokumenty je třeba shromáždit, poté je musí prohlédnout a vyhodnotit soudní znalec. Musí být provedeny opakované inspekce na místě. Časová a finanční náročnost je někdy obrovská a ukazuje, jak značný význam má centralizovaná dokumentace pro uchování důkazů prostřednictvím řešení, jako je PlanRadar.

Aplikace zjednodušuje nezávislé dokazování – závady stavby lze díky kompletní dokumentaci snadno prokázat v soudním řízení. Všechna data včetně fotografií, poznámek, textů a výkresů lze kdykoli exportovat do formátu PDF. Z toho vyplyne, jaká opatření byla na kterém místě provedena. Kromě toho je zaznamenán i časový průběh komunikace všech partnerů projektu, kteří se podíleli na výstavbě. Tím je zajištěna maximální transparentnost a objektivita. Vyloučena je také ztráta důkazů. Údaje lze navíc rychle předat jmenovanému soudnímu znalci, což mu výrazně usnadní práci zvláště na začátku řízení. V neposlední řadě si také zúčastněné strany ušetří spoustu stresu a neproduktivně stráveného času.

Tip: zde naleznete návod krok za krokem pro nezávislé dokazování.

Digitální převrat ve stavebnictví si žádá vhodná řešení

Nejen v průmyslu nebo ve finančním sektoru, ale také ve stavebnictví se automatizace a digitalizace – například v podobě BIM – stále rozšiřuje. Stavební procesy se mění a jsou čím dál složitější, což je mimo jiné způsobeno různými technickými normami a směrnicemi. V důsledku toho jsou účastníci projektu od plánování až po realizaci konfrontováni s novými metodami a požadavky. To vše vyžaduje také efektivnější řešení v oblasti technické dokumentace. Díky efektivním řešením, jako je PlanRadar, uživatelé šetří čas a náklady při inventarizaci staveniště. Kromě toho získávají jistotu pro případ, že budou muset poskytovat podklady pro soudní řízení.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci