Blog Post

Aplikácie priamo na stavbe: Časovo nenáročná tvorba technickej dokumentácie

04.08.2023 | 7 minúty čítania

Tak zamestnanci miestneho stavebného úradu, ako aj stavební odborníci veľmi dobre vedia, že tam, kde sa pracuje, robia sa aj chyby. Platí to najmä vtedy, ak sa na stavebnom projekte podieľa viacero firiem. Koniec-koncov, plynulé riadenie a koordinácia murárov, obkladačov či inštalatérov nie je vždy jednoduchá. Ak sa k tomu pridá časový tlak, meniace sa zloženie pracovných tímov, prípadne aj problémy s komunikáciou, v konečnom dôsledku to môže viesť aj k chybám v realizácii či stavebným závadám.


Bauleiter bedient PlanRadar auf Tablet und sitzt am Tisch mit Plan

Aby sme zabezpečili, prípadne skontrolovali dostatočnú kvalitu vykonanej práce musia mať zodpovedné osoby potrebné teoretické a praktické znalosti. Treba však pripomenúť, že to, či je kontrola kvality v stavebníctve dostatočná, často závisí od vynaloženého administratívneho úsilia.

Zdĺhavé a neúplné procesy dokumentácie

Štúdie nemeckého Inštitútu pre výskum budov (IFB) ukazujú, že včasné odhalenie závad umožňuje rýchlejšiu, a teda aj lacnejšiu nápravu. To si však vyžaduje komplexnú dokumentáciu, podobne ako to vyžaduje napríklad Sadzobník poplatkov pre architektov a inžinierov (HOAI). Stavebné zákazky si zvyčajne vyžadujú aj prípravu dokumentov na cielené sledovanie procesov. Mali by byť zaznamenané a usporiadané tak, aby ste hľadané dokumenty našli bez väčšej námahy. Norma VDI 4500 definuje technickú dokumentáciu ako súhrnný pojem pre všetky dokumenty týkajúce sa technických procesov a vývoja, výroby, používania a údržby technických výrobkov. Podľa normy VDI 4500 je účelom tejto dokumentácie okrem iného poskytnúť dôkazy o vlastnostiach výrobkov.

To, čo sa dá jednoducho predpísať v zákonoch, smerniciach a normách, je však v praxi často spojené s problémami.

Väčšina pracovníkov stavebného dozoru pravdepodobne pozná nasledujúci postup dokumentovania stavebných závad v takejto alebo inej podobnej podobe: Ak sa napríklad v priebehu kontroly zistí chyba, príslušný záznam sa najprv vykoná v poznámkovom bloku na mieste. Ak si to situácia vyžaduje, je možné zhotoviť fotografie aj pomocou smartfónu. Neskôr v kancelárii sa údaje skopírujú z poznámkového bloku do zoznamu v programe Excel. Podobne sa musia preniesť aj obrazové údaje a uložiť akýkoľvek iný obsah. V ďalšom kroku prichádza kontaktovanie spoločností zodpovedných za odstránenie stavebnej závady. Týmto firmám však treba poskytnúť všetky potrebné informácie. Dokumenty sa zvyčajne zasielajú e-mailom alebo telefonicky.

Skúsenosti ukazujú, že celý tento proces stojí nemalé nervy, čas a peniaze. Dôvodom je, že zozbierané údaje nie sú vzájomne poprepájané ani chronologicky usporiadané. Okrem toho nie je možné vylúčiť nové chyby alebo nedorozumenia pri každom z opísaných krokov. Dôvody sú rôzne a zahŕňajú zmeny účastníkov projektu, ako aj nedostatok štandardov v dokumentácii. To všetko vedie k tzv. nestabilným procesom dokumentácie, plným nedostatkov, v dôsledku čoho sa oneskoruje dokončenie stavebných projektov a zvyšujú sa náklady.

Existuje však aj jednoduchší spôsob. Digitálne riešenia pre stavebný sektor poskytujú jednoznačné riešenie a výrazne urýchľujú zabezpečenie kvality v tomto odvetví.

Vytváranie technickej dokumentácie jednoduchým dotykom prsta

PlanRadar je aplikácia na tvorbu dokumentácie pre stavebníctvo, ktorá vám umožní vo veľmi krátkom čase vytvoriť technickú dokumentáciu. Funguje to veľmi jednoducho. Závady sa registrujú priamo na stavbe pomocou mobilných zariadení vo forme požiadaviek a zaznamenávajú sa do stavebnej dokumentácie. Je to aj špeciálna funkcia: Informácie môžu byť uložené nielen ako text. Hlasové poznámky a obrázky je možné zaznamenať v digitálnej podobe v tejto aplikácii pre stavebnú dokumentáciu. Všetky údaje môžete bezodkladne poskytnúť príslušným partnerom projektu. Vďaka tomu nielen šetríte čas, ale aj zaručíte, že všetci zúčastnení partneri budú mať vždy aktuálne informácie.

Nasledujúce referencie ukazujú, že softvér spĺňa požiadavky každého druhu. Spoločnosť Schomaker Baugruppe použila PlanRadar pri prestavbe pamiatkovo chránenej administratívnej budovy v Brandenburgu a. d. Havel a dospela k veľmi pozitívnemu záveru: „S PlanRadarom máme k dispozícii jednoduchý a nekomplikovaný nástroj na zlepšenie pracovného postupu v oblasti správy závad. Najmä v takomto väčšom stavebnom projekte môžeme teraz rýchlo a zrozumiteľne informovať subdodávateľov alebo remeselníkov o tom, kde sa ktoré závady nachádzajú.”

Všetky relevantné dokumenty na dosah ruky

Tak pri plánovaní ako aj riadení projektov, ale rovnako aj pri využívaní nehnuteľností je veľmi dôležité, aby boli potrebné údaje okamžite k dispozícii. V ideálnom prípade je najlepšie vymieňať si informácie a aktualizovať údaje počas projektových stretnutí. Riešenia ako je PlanRadar v tomto smere ponúkajú jednoznačné výhody: Aplikácia pre správu dokumentácie umožňuje aj jednoduchú správu plánov a výkresov. Požadované stavebné zmeny možno do digitálnych výkresov zadať jediným dotykom prsta a odoslať ich zodpovednému architektovi alebo projektantovi. Vďaka tomu nie je potrebné nosiť so sebou početné a rozsiahle výkresy v papierovej podobe. Po úprave plánu v súlade s požiadavkami ho projektant nahrá a všetci účastníci projektu okamžite uvidia aktualizovaný stavebný výkres. Už vytvorené požiadavky sa prenesú priamo do nového výkresu, a preto sa nikam nestratia, ani sa na ne nezabudne.

Či už ide o digitálnu správu výkresov alebo zaznamenávanie závad na stavbe, keďže sa údaje už nestrácajú a vymieňajú sa v reálnom čase, čas potrebný na realizáciu projektov sa skracuje až o 70 %. Úspora pracovného času na jedného používateľa aplikácie predstavuje až 7 hodín týždenne.

Riss an einer Außenfassade

Nezávislý postup dokazovania: Kompletné dokazovanie stavebných závad na súdoch

Diskusie o závadách a chybách v stavebných projektoch sa však vždy nedajú vyriešiť bez problémov. Ak sa v priebehu projektu vyskytne konflikt, otvára sa pred zúčastnenými stranami dôležitá otázka: Kto musí čo dokázať? Dôkazné bremeno v zásade nesie poskytovateľ služby. Najmä v prípade stavebných závad je však aj v záujme klienta, aby poskytol dôkazy, ktoré odôvodňujú ďalší spor o tom aké práce a v akej kvalite boli vykonané. Konkrétne musí klient preukázať, že skutočne došlo k chybe alebo opomenutiu a že mu v dôsledku toho vznikla škoda. Okrem toho musí preukázať, že závadu spôsobil poskytovateľ, prípadne poskytovatelia služieb.

Najmä v priebehu súdneho konania majú zúčastnené strany obrovský úžitok z vytvorenej technickej dokumentácie. Digitálna dokumentácia v stavebníctve totiž otvára účastníkom súdnych konaní nové cesty a možnosti v prípade dokazovania. Je to dôležité najmä preto, lebo súdne konanie zvyčajne predstavuje pre dotknuté strany veľké ekonomické riziko. V prípade nedostatočnej dokumentácie môže spracovanie prípadu trvať veľmi dlho. Napríklad predstavenie dôkazov pred súdom, najmä v prípade veľkých stavebných projektov, je konfrontované s obrovským množstvom údajov s cieľom určiť aktuálnu situáciu s prihliadnutím na rôzne špecializácie. Obrovské množstvo informácií, ktoré je potrebné spracovať v rámci takéhoto postupu, je ťažké zvládnuť bežnými metódami: dokumenty musí zhromažďovať, prezerať a vyhodnocovať súdom ustanovený znalec v odbore. Musia sa vykonávať opakované kontroly v teréne. Časová a finančná náročnosť je niekedy obrovská a poukazuje na dôležitosť centralizovanej dokumentácie na uchovávanie dôkazov prostredníctvom riešení, ako je napríklad služba PlanRadar.

Aplikácia zjednodušuje nezávislé dôkazné konanie – vďaka kompletnej dokumentácii možno stavebné závady ľahko preukázať v súdnom konaní. Všetky údaje vrátane fotografií, poznámok, textu a výkresov môžete kedykoľvek exportovať do formátu PDF. Budete mať presné dôkazy o tom, ktoré činnosti boli vykonané a na ktorom mieste. Okrem toho sa zaznamenáva aj časový harmonogram komunikácie všetkých partnerov projektu zapojených do procesu výstavby. Tým sa zabezpečí maximálna transparentnosť a objektívnosť. Strata dôkazov je takto prakticky vylúčená. Okrem toho je možné údaje rýchlo odoslať zodpovednému odborníkovi, čo mu výrazne uľahčuje prácu, keď má riešiť prípadný problém. V neposlednom rade si jednotlivé zúčastnené strany ušetria veľa stresu a neproduktívne stráveného času.

Tip: Tu nájdete podrobný postup krok za krokom pre nezávislé dokazovanie.

Digitálna revolúcia v stavebníctve si vyžaduje primerané riešenia

Nielen v priemysle alebo vo finančnom sektore, ale aj v stavebníctve miera automatizácie a digitalizácie neustále narastá, napríklad vo forme BIM. Stavebné procesy sa menia a sú čoraz zložitejšie, čo v neposlednom rade spôsobujú rôzne technické normy a usmernenia. V dôsledku toho sú účastníci projektu od plánovania až po realizáciu konfrontovaní s novými metódami a požiadavkami. To všetko si vyžaduje aj efektívnejšie riešenia v technickej dokumentácii. Vďaka efektívnym riešeniam, ako je PlanRadar, používatelia ušetria čas a náklady pri inventarizácii staveniska. Okrem toho získajú pevnú pôdu pod nohami pri poskytovaní dôkazov pre súdne konanie.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu