Blog Post

Čo je stavebný denník a ako naň?

29.08.2023 | 5 minúty čítania

Jednou z dôležitých súčastí stavby akejkoľvek budovy je stavebný denník. Zapisujú sa doň všetky detaily od začiatku až po odovzdanie stavby a môže byť v papierovej či elektronickej forme. Povinnosť viesť stavebný denník je daná zákonom a stavebný úrad ho od vás môže žiadať pri procese kolaudácie. V tomto článku vám priblížime, čo všetko tento dokument musí obsahovať, ako ho viesť, kto s ním môže narábať a poskytneme aj užitočné tipy.

Čo presne je stavebný denník?

Podrobnosti o tom, čo presne stavebný denník je a kto doň môže robiť zápisy nájdete v paragrafe 46d Stavebného zákona (oficiálne Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Dôležité je, že stavebný denník zaznamenáva všetko dôležité, čo sa udeje na stavenisku a preto aj musí byť na stavenisku stále prítomný. Zapisujú sa doň „všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.“

Dôležité tiež je, že stavebný denník vedie zvyčajne (a teda je zaň aj zodpovedný) stavbyvedúci, prípadne stavebník. Robí tak od úplne prvého dňa prípravných prác až do odstránenia všetkých nedostatkov vyplývajúcich z kolaudačného rozhodnutia. Následne sa kópia tohto denníka odovzdáva investorovi ako súčasť diela. Investor by však mal priebežne kontrolovať stavebný denník a ak narazí na nezrovnalosti, bezodkladne o nich upovedomiť stavbyvedúceho, aby sa mohli prípadné problémy vyriešiť čo najskôr.

Dôležité je uviesť, že ak by išlo o stavbu, ktorú si stavebník zhotovuje svojpomocne, je sám stavebník zároveň zodpovedný aj za vedenie denníka. No bez ohľadu na to, kto stavebný denník vedie, tento sa musí archivovať po dobu 10 rokov.

Kto má právo robiť zápisy do stavebného denníka?

Ako sme uviedli, stavebný denník vedie stavbyvedúci, prípadne sám stavebník. Zápisy (dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a vykonané opatrenia) doň však môže robiť niekoľko ďalších ľudí dôležitých v celom stavebnom procese. Je to najmä vlastník (niekedy to nemusí byť tá istá osoba ako stavebník), projektant, projektant čiastkových úsekov (kúrenie, kanalizácia atď.) geodet, kartograf či koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. Zápisy môžu ale vykonávať aj osoby vykonávajúce štátny stavebný dohľad či štátny alebo stavebný dozor. Po poverení objednávateľa či po splnomocnení oficiálnymi orgánmi to môžu byť ale aj iné osoby.

Čo má stavebný denník obsahovať?

Stavebný zákon bližšie neuvádza, ako presne má stavebný denník vyzerať či čo presne má obsahovať. Nestanovuje ani konkrétny vzor, ktorým by ste sa mali riadiť. Preto sú tieto rozhodnutia do veľkej miery na vás. Avšak pozor, niektoré stavebné úrady majú špecifické požiadavky na formu či obsah denníka, preto sa radšej pred začiatkom stavby podrobne informujte.

Vyššie v článku uvádzame, ako stavebný denník vo všeobecnosti popisuje zákon. Teraz si v praxi priblížime, aké údaje by mal na základe toho váš stavebný denník obsahovať. V prvom rade by mal každý zápis mať dátum a popis podmienok na stavenisku (vrátane poveternostných podmienok). Hlavnou časťou zápisu je popis vykonaných prác, počet pracovníkov, použité stroje, materiály, ale aj všetky kontroly a zmeny projektovej dokumentácie. Ak nastali zmeny oproti dokumentácii, je potrebné popísať dôvody. Nemenej dôležité je zapísať všetky mimoriadne udalosti akými sú pracovné úrazy, závady, nálezy či sťažnosti. A ako už bolo spomenuté, do denníka majú právo robiť zápisy aj rôzne osoby vykonávajúce dozor a kontrolu.

Forma stavebného denníka

Čo sa týka formy, môžete si vybrať medzi papierovým alebo elektronickým denníkom. Nižšie nájdete dôležité informácie ku obom možnostiam.

Papierový stavebný denník

Máte možnosť rozhodnúť sa viesť stavebný denník vo fyzickej, čiže papierovej podobe. V takom prípade je najrozumnejšie zaobstarať si denník v papiernictve – jeho cena je zvyčajne okolo 5 eur. Výhodou tohto predpripraveného zošitu je, že viete presne, čo doň písať, pretože obsahuje predtlačené strany. Samozrejme, môžete využiť aj akýkoľvek čistý zošit, len v takom prípade sa musíte o jeho forme rozhodnúť sami. Nezabudnite, že ak sa rozhodnete pre fyzickú podobu denníka, tento musí byť vždy prítomný na stavbe.

Elektronický stavebný denník

Oveľa lepšou alternatívou ku papierovému prevedeniu je elektronický stavebný denník. Na internete môžete nájsť rôzne vzory pre vedenie stavebného denníka, zvyčajne vo formáte Excel, ktoré vám dobre poslúžia. Podstatne jednoduchšie je však využiť na tento účel aplikáciu, akou je napr. PlanRadar a viesť stavebný denník priamo v nej.

Tento spôsob uchovávania stavebnej dokumentácie má hneď niekoľko nezanedbateľných výhod. V prvom rade máte stavebný denník vždy k dispozícii, keďže aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ale aj počítača. A to nie len vy – prístup majú naraz všetci oprávnení užívatelia. Digitálny stavebný denník je tiež až oveľa prehľadnejší a zároveň v ňom viete požadované informácie nájsť do pár sekúnd, kdežto v papierovej podobe to môže trvať aj niekoľko minút. Zároveň, v digitálnej podobe viete ľahko pripájať k zápisom fotodokumentáciu. A určite stojí za zmienku aj fakt, že pri papierovom denníku sa neraz stane, že človek odkladá zápis na neskôr, pretože nevie na stavbe denník nájsť alebo ho používa niekto iný, a potom sú záznamy neúplné či chybné.

Zhrnutie

Povinnosť viesť stavebný denník môže pôsobiť prinajmenšom otravne. Pamätajte však, že to pomôže najmä vám – so stavebným denníkom máte vždy prehľad o tom, čo sa deje na stavbe a zároveň sa o problémoch dozviete hneď a môžete ich vyriešiť pred tým, ako naberú na vážnosti.

Pozitívom tiež je, že v dnešnej dobe už existujú veľmi pohodlné riešenia aj tejto povinnosti – napríklad so softvérom PlanRadar máte prístup do stavebného denníka odkiaľkoľvek a zároveň ho viete zdieľať s kýmkoľvek potrebujete. PlanRadar však okrem toho poskytuje veľké množstvo užitočných funkcionalít na manažment stavby. Viete v ňom napríklad jednoducho uchovávať všetku stavebnú dokumentáciu, sledovať jednotlivé verzie zmien v nej, prideľovať úlohy pracovníkom, komunikovať so subdodávateľmi a mnoho iného. Táto aplikácia preto vašej firme vo výsledku ušetrí veľa času a financií. Zrejme aj preto už jej dôveruje viac než 120 000 používateľov v 75 krajinách sveta. Aplikáciu s teraz môžete vyskúšať na 30 dní zadarmo, takže skutočne niet prečo váhať.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu