Blog Post

Sedm největších rizik pro stavební projekty a jak se jim vyhnout

07.09.2022 | 5 minuty čtení | Written by Marian

Jen málo odvětví se potýká s takovou paletou nejrůznějších rizik jako stavebnictví. Riziko představuje jakákoli potenciálně možná událost, která dokáže zmařit plány. Počítat se všemi možnými riziky je u stavebních projektů opravdu nelehké.

Když srovnáme stavebnictví s jinými obory, je okamžitě zřejmé, proč je řízení rizik pro stavaře mnohem složitější. Jiná odvětví také čelí více či méně stabilním nebo předvídatelným rizikům. Pro výrobce je například největší hrozbou nedostatek zásob nebo problémy s pracovní silou. Zatímco zemědělcům zase dělají vrásky škůdci či počasí.

business man try to choose wood block from others on wooden table and black background business solution organization startup concept

Stavebnictví je však ze své podstaty mnohem méně předvídatelné. Každý projekt je naprosto unikátní, na projektu spolupracuje několik nezávislých společností a projektoví manažeři musí vyřešit všechny problémy se zásobováním, počasím a pracovníky (se kterými se potýkají mimochodem i ostatní obory).

Nejlepší způsob, jak zde minimalizovat riziko, je být dobře připraven na veškeré možné scénáře u těch velice variabilních prvků. Pojďme se blíže podívat na to, jak si poradit s riziky stavebního odvětví.

Sedm hlavních rizik pro stavební projekty

V rámci hloubkové akademické studie rizik ve stavebních projektech bylo definováno sedm klíčových oblastí, kde hrozí významné narušení stavebního projektu. Autoři studie poté rozebírali se 40 dodavateli, jak jednotlivá rizika vnímají.

 1. Rizika spojená s projektováním
 • Projektová dokumentace obsahuje chyby nebo informace zcela chybí
 • Proces přípravy projektu trvá déle, než se očekávalo
 • Zainteresované subjekty žádají změny na poslední chvíli
 • Práce není zhotovena v souladu se smluvními podmínkami
 1. Externí rizika
 • Žádosti o změny ze strany nových zainteresovaných subjektů
 • Námitky veřejnosti
 • Změna zákonů a místních předpisů
 • Daňové změny
 1. Ekologická rizika
 • Neúplná nebo nepřesná environmentální analýza
 • Nová opatření nutná k prevenci, zmírnění nebo minimalizování dopadu na životní prostředí
 1. Organizační rizika
 • Nízká kvalifikovanost pracovníků nebo vysoká fluktuace pracovní síly
 • Zpožděné dodávky
 • Nedostatečná ochranná opatření na stavbě
 1. Rizika spojená s řízením projektu
 • Nesplnění smluvních požadavků na kvalitu
 • Chyby v projektovém harmonogramu,
 • Zpoždění na straně dodavatelů
 • Konflikty mezi projektovými týmy
 1. Rizika spojená s právem
 • Vypršení platnosti dočasných stavebních povolení
 • Kontradikce ve stavební dokumentaci
 1. Stavební rizika
 • Překročení nákladů na stavbu nemovitosti
 • Technologické změny

Studie ukázala, že z 20 výše popsaných faktorů patří k nejčastěji zmiňovaným chyby ve fázi projektování a zpoždění projektové dokumentace. Dle respondentů se právě tyto události největší měrou podílí na nedostatečné kvalitě práce, časovém skluzu a souvisejících ztrátách.

 

K čemu je ve stavebnictví dobrá systematická analýza rizik

Každý projektový manažer ví, že stavebnictví s sebou nese vysokou míru nejistoty. Když vás ale tlačí čas, tak se vyčerpávající posuzování rizika nejeví zrovna jako nejlepší způsob, jak využít personální zdroje. Nicméně studie poukazují na následující výhody, které analýza rizik ve stavebních projektech přináší:

 • Pomáhá vyhodnotit a případně potvrdit životaschopnost projektu
 • Může minimalizovat ztráty
 • Dokáže identifikovat rizika projektu a kvantifikovat případné ztráty pro každé z nich
 • Určí, zda u konkrétního projektu dosáhnete adekvátního profitu
 • Udržuje pojistné na přijatelné úrovni
 • Omezuje nároky z titulu profesní odpovědnosti
 • Chrání reputaci a důvěryhodnost vaší společnosti

Řízení rizik u stavebních projektů ve čtyřech krocích

Průzkum rizik u stavebních projektů ukazuje, že je lze úspěšně zvládat za pomoci následujícího procesu sestávajícího ze čtyř kroků:

 1. Identifikace rizika: Spolupracujte se všemi zainteresovanými subjekty, abyste odhalili všechna potenciální místa, kde se může něco pokazit.
 2. Posouzení rizika: Přiřaďte jednotlivým rizikům skóre na pohyblivé škále, abyste dokázali vyhodnotit, jaký dopad by takové riziko mělo na projekt. Prioritně se věnujte největším rizikům.
 3. Zmírnění rizika: Připravte si plány na minimalizaci rizika, abyste snížili pravděpodobnost, že k nim skutečně dojde, ale zároveň navrhněte postup pro tyto situace.
 4. Monitorování rizika: Pravidelně projekt vyhodnocujte a hlídejte rizika, která mohou nastat.

Má-li být tento čtyřfázový postup funkční, je třeba, aby by projektoví manažeři organizovali pravidelné schůzky se zainteresovanými stranami (architekt, investor, dodavatel a subdodavatelé), což umožní detailně identifikovat všechna rizika daného konkrétního projektu.

Určitá rizika se týkají všech projektů (např. nepředvídatelné počasí), další jsou však specifická pro každou jednotlivou budovu – například v případě návrhu neobvyklého, zcela nového prvku na fasádě, který nebyl zatím nikým realizován. Proto by mělo vždy dojít k analýze veškerých možných odchylek od plánu a stanovení, jak v takové situaci postupovat.

Řízení rizik u stavebních projektů mohou podpořit technologie

Stavební aplikace jako je PlanRadar jsou užitečnou pomůckou pro řízení rizik u stavebních projektů. Přestože žádný nástroj nedokáže rizika předvídat, umožňuje vám je po celou dobu trvání projektu monitorovat a přijmout opatření na jejich zmírnění a to jakmile dojde k odchýlení. Pravděpodobně největším přínosem softwaru pro stavební projekty v oblasti řízení rizik, je dostupnost většího množství dat v přesnější podobě a rychlejší způsob komunikace.

PlanRadar je pomůckou pro čtyřfázový proces řízení stavebních rizik popsaný výše:

 1. Identifikace rizika: Pracovníci na stavbě mohou aplikaci využívat ke sledování pokroku projektu, poukázat na problémy (včetně sdílení fotografií) a případně včas upozornit projektového manažera. Všechna rizika jsou tak monitorována a hlášena.
 2. Posouzení rizika: V aplikaci PlanRadar můžete sledovat všechny změny, závady a postup nápravných opatření. Stačí zmáčknout jediné tlačítko a získáte kompletní report o postupu prací na projektu.
 3. Zmírnění rizikaPro prevenci rizik a efektu „nabalování problémů“ je nanejvýš důležitá komunikace. Požadavky na odstranění závad jsou přeposílány odpovědným stranám okamžitě v reálném čase, stejně tak termín zhotovení a informace o prioritě. Veškerá komunikace mezi jednotlivými stranami je centrálně a bezpečně uložena na platformě PlanRadar.
 4. Monitorování rizika: Aplikace PlanRadar vám umožňuje dokumentovat závady, sledovat pokrok projektu, hlásit případné problémy včas a rychle reagovat na věci, které se vymknou kontrole.

Chcete-li se dozvědět, v čem konkrétně dokáže aplikace PlanRadar snižovat rizika u stavebních projektů, kontaktujte nás – rádi vám aplikaci bezplatně představíme a můžete si ji i zdarma vyzkoušet.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci