Blog Post

7 hlavných rizík v stavebných projektoch a ako sa im vyhnúť

04.09.2022 | 5 minúty čítania | Written by Marian

Je len niekoľko odvetví, kde treba čeliť takej rozmanitej škále rizík ako v stavebníctve. Riziko je akákoľvek možná udalosť, ktorá vám môže prekaziť plány. Je skutočne náročné niesť zodpovednosť za každé možné riziko pri stavebných projektoch.

Keď porovnáme stavebníctvo s inými odvetviami, je okamžite zrejmé, prečo je riadenie rizík pre staviteľov komplikovanejšie. Iné odvetvia tiež pracujú s rizikami, ktoré sú dosť stabilné alebo predvídateľné. Napríklad, najväčšie hrozby vo výrobných projektoch sú výpadky dodávok alebo problémy s pracovnou silou. Na druhej strane, najväčšie obavy v pôdohospodárstve sa týkajú počasia a škodcov.

business man try to choose wood block from others on wooden table and black background business solution organization startup concept

Ale výstavba je už zo svojej povahy podstatne nepredvídateľnejšia. Každý projekt je úplne jedinečný. Na každej stavbe je veľký počet nezávislých spoločností, ktoré navzájom spolupracujú. A projektový manažér musí tiež čeliť všetkým otázkam súvisiacim s dodávkami, počasím a pracovnou silou, ktorým čelia aj iné odvetvia.

Najlepší spôsob minimalizácie rizika pri stavebných projektoch je byť pripravený na čokoľvek, čo sa môže pokaziť. Povedzme si viac o riadení rizík v stavebníctve.

7 kľúčových rizík v stavebných projektoch

Hĺbková akademická štúdia rizík v stavebných projektoch identifikovala sedem kľúčových oblastí, kde môže byť úspešnosť stavebných projektov zásadne ohrozená. Autori štúdie následne uskutočnili rozhovory so 40 dodávateľmi, aby zistili, ako vnímajú jednotlivé riziká.

 1. Riziká pri projektovaní
 • Chyby a opomenutia pri projektovaní
 • Projektovanie trvá dlhšie, ako sa predpokladalo
 • Zainteresované strany vyžadujú zmeny na poslednú chvíľu
 • Práce nie sú vykonané v súlade so zmluvou
 1. Externé riziká
 • Objavia sa nové zainteresované strany a požadujú zmeny
 • Námietky verejnosti
 • Zmena zákonov a miestnych noriem
 • Zmena zdanenia
 1. Environmentálne riziká
 • Neúplná analýza environmentálnych faktorov
 • Nové alternatívy potrebné na zabránenie, zmiernenie alebo minimalizáciu vplyvu na životné prostredie
 1. Organizačné riziká
 • Neskúsená pracovná sila a fluktuácia zamestnancov
 • Oneskorené dodávky
 • Nedostatočná ochrana na stavenisku
 1. Riziká riadenia projektu
 • Nedodržanie zmluvných požiadaviek na kvalitu
 • Chyby v plánovaní, oneskorenie na strane dodávateľa
 • Konflikty v projektovom tíme
 1. Riziká súvisiace s právom prechodu
 • Uplynutie platnosti dočasného stavebného povolenia
 • Rozpory v stavebnej dokumentácii
 1. Stavebné riziká
 • Prekročenie nákladov na stavebné dielo
 • Technologické zmeny

Z dvadsiatich vyššie opísaných faktorov sa v štúdii najčastejšie spomínali chyby pri projektovaní a oneskorenia v procese projektovania. Respondenti sa tiež domnievali, že tieto rizikové udalosti najviac zodpovedali za nízku kvalitu práce, oneskorenia a súvisiace straty.

Prínosy systematickej analýzy rizík pri výstavbe

Každý projektový manažér vie, že stavebné práce zahŕňajú vysokú mieru neistoty. Pri nedostatku času sa však vykonanie vyčerpávajúceho hodnotenia rizík nemusí vždy javiť ako najlepšie využitie zdrojov. Štúdie tiež zdôrazňujú, že analýza rizík v stavebných projektoch má nasledujúce prínosy:

 • pomáha posúdiť a zistiť životaschopnosť projektu,
 • môže minimalizovať straty,
 • identifikuje riziká projektu a vyčísľuje potenciálne náklady každého rizika,
 • určuje, či v konkrétnom projekte dosiahnete primeraný zisk,
 • udržuje poistné na prijateľnej úrovni,
 • obmedzuje nároky na náhradu škody pri výkone povolania,
 • chráni dôveryhodnosť a dobré meno vašej spoločnosti.

4-stupňový rámec riadenia rizík v stavebných projektoch

Výskum rizík stavebných projektov ukazuje, že sa dajú riadiť pomocou nasledujúceho procesu zloženého zo štyroch krokov:

 1. Identifikácia rizika: Spolupracujte so zainteresovanými stranami na identifikácii všetkých vecí, ktoré by sa mohli v projekte pokaziť.
 2. Vyhodnotenie rizika: Ohodnoťte riziko na pohyblivej škále a rozhodnite, aký vplyv by v prípade výskytu malo na váš projekt. Najprv reagujte na najvážnejšie riziká.
 3. Zmiernenie rizika: Vypracujte plány na minimalizáciu rizík tak, aby sa znížila pravdepodobnosť ich výskytu. Potom vypracujte protokoly, v ktorých definujete kroky pri výskyte rizika.
 4. Sledovanie rizika: Pravidelne hodnoťte svoj projekt a pátrajte po možných rizikách.

Pri využívaní tohto rámca je pre projektového manažéra obzvlášť hodnotné organizovanie stretnutí so zainteresovanými stranami (architektom, vlastníkom, dodávateľmi a subdodávateľmi) s cieľom zadefinovať všetky riziká, ktoré sú špecifické pre daný projekt.

Aj keď určitým rizikám (ako je nepredvídateľné počasie) budú čeliť všetky projekty, iné riziká budú mimoriadne špecifické pre každú stavbu. Architekt môže napríklad navrhnúť nezvyčajný prvok fasády, ktorý ešte nikto predtým nepostavil. Preto musíte analyzovať všetky veci, ktoré by sa mohli pokaziť, a spôsoby ich riešenia.

Technológia môže podporiť riadenie rizík stavebných projektov

Stavebné aplikácie ako PlanRadar môžu podporiť váš prístup k riadeniu rizík stavebných projektov. Aj keď nástroje nedokážu predvídať samotné riziká, umožňujú vám sledovať ich v priebehu vášho projektu a pomáhajú vám prijímať opatrenia na ich zmiernenie. Snáď najväčšia výhoda, ktorú vám stavebný softvér dáva v oblasti riadenia rizík, je to, že poskytuje viac údajov a rýchlejší spôsob komunikácie.

Zistite viac o softvéri PlanRadar na riadenie stavieb

PlanRadar podporuje 4-stupňový rámec riadenia rizík stavebného projektu, ktorý je opísaný vyššie:

 1. Identifikácia rizika: Personálu na stavbe aplikácia umožňuje kontrolovať postup projektu, informovať o problémoch a upozorňovať projektového manažéra (vrátane zdieľania fotografií). Vďaka tomu nezostane žiadne riziko nenahlásené.
 2. Vyhodnotenie rizika: PlanRadar vám umožňuje sledovať všetky zmeny a doplnenia, chyby a postup uplatňovania nápravných opatrení. Kliknutím na tlačidlo môžete tiež získať úplnú správu o postupe projektu.
 3. Zmiernenie rizika: Pri reagovaní na riziká a predchádzaní tomu, aby sa „nabaľovali“, je obzvlášť dôležitá komunikácia. Príkazy na odstránenie chýb sa v reálnom čase zasielajú zodpovedným stranám spolu s termínom dokončenia a informáciami o priorite. Všetka komunikácia medzi stranami sa tiež centralizuje a bezpečne ukladá v rámci platformy PlanRadar.
 4. Sledovanie rizika: PlanRadar vám umožňuje dokumentovať chyby, sledovať postup projektu, včas nahlasovať akékoľvek problémy a rýchlo reagovať, než sa veci vymknú spod kontroly.

Aby ste zistili, ako konkrétne by PlanRadar mohol obmedziť riziká v stavebných projektoch, ktoré riadite, spojte sa s nami a požiadajte o demo verziu ešte dnes alebo začnite bezplatné skúšobné obdobie využívania.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu