Blog Post

Kako u PlanRadaru izraditi ponudbeni troškovnik građevinskih radova

14.11.2022 | 5 vrijeme čitanja | Written by Marian

Izazovi i prognoze za građevinski sektor u 2023

Koji su glavni izazovi i što možemo učiniti da ih riješimo?

E-knjiga

Sposobnost izrade detaljnih i praktičnih troškovnika s grafičkim prikazima koji se lako mogu razumjeti i koji su prilagođeni potrebama vaših klijenata od presudne je važnosti ako želite da vaša građevinska tvrtka privuče nove naručitelje. Uvijek imajte na umu da vaša ponuda predstavlja prvi kontakt s potencijalnim klijentom. Naučite kako za svaki potencijalni građevinski projekt izraditi i izračunati uspješan ponudbeni troškovnik za izvođenje građevinskih radova zbog kojeg ćete ostaviti dobar dojam.

Ponudbeni troškovnik je procjena troškova provedbe građevinskog projekta. On pruža potencijalnom klijentu pregled troškova cijelog projekta. Znati kako specificirati i izračunati troškove građevinskih radova i materijala od velike je važnosti, pogotovo ako želite da vaša ponuda odskače od ponuda vaših konkurenata. Opseg projekta, potrebni materijali i rokovi isporuke radova ključni su parametri. U nastavku prikazujemo kako izraditi kompletan i precizan troškovnik koji je toliko kvalitetan da postoji velika mogućnost da na temelju njega privučete novog klijenta.

Naučite kako izraditi ponudbeni troškovnik

Pretpostavimo da vas potencijalni klijent nazove i zatraži procjenu cijene za obnovu svoje kuće. Od vas se zahtijeva da predate detaljnu ponudu u kojoj su prikazani troškovi i rokovi primopredaje izvedenih radova. Poduzmite sljedeće korake:

Odredite glavne značajke radova

Svaki projekt ima jedinstvene, specifične potrebe koje za ispravno sastavljanje prilagođene ponude morate uzeti u obzir. U ovoj početnoj fazi o radovima i detaljima morate saznati sve što možete. A posebnu pažnju morate posvetiti sljedećim točkama:

  • Opseg radova: U prvom koraku morate odrediti opseg radova i pribaviti detaljne informacije o namjerama naručitelja.
  • Lokacija: Ako znate gdje se gradilište nalazi, to će vam pomoći u planiranju troškova prijevoza radnika i materijala.
  • Procjena rokova: Ova točka nije bitna samo za građevinske radove, nego i za sve povezane formalnosti poput ishođenja uporabne dozvole nakon dovršetka građevinskih radova. Dakle, vodite računa o vremenu potrebnom za građevinske radove i administrativne poslove, ali i o svim izdacima za razne službene postupke.
  • Zadaci koji se moraju izvršiti i procijenjeni rokovi izvršenja: I najmanji detalj koji se zanemari može dovesti do kašnjenja odn. odgode dovršetka radova. Zato odgovarajućim rasporedom radova možete osigurati da je u okviru izvođenja radova i najmanjem detalju radova, troškova i rokova posvećena potrebna pažnja.

Izračun troškova svakog zadatka

Kada imate realističan, opći uvid u podatke i u detalje rasporeda radova, možete izračunati troškove svih radova. Potrebno je radove specificirati što preciznije moguće sa ciljem da osigurate da naknadno ne dođe do velikih odstupanja između ponuđene i konačne cijene.Prueba PlanRadar gratis

Proučite sve zadatke definirane u prethodnom koraku i izračunajte trošak svakog od njih. Svaki zadatak u ponudi predstavlja stavku za sebe. Na primjer: Vaš troškovnik će sadržavati stavku prijevoza u kojoj ćete potrošnju goriva vašeg vozila pomnožiti s udaljenošću od mjesta preuzimanja radnika do gradilišta i s brojem putovanja koje će vaši radnici morati napraviti.

U nastavku su prikazane najčešće stavke koje su sadržane u troškovnicima građevinskih radova:

  • Rad: Ova stavka obuhvaća vrijeme putovanja radnika, dnevnice i, u nekim slučajevima, troškove smještaja.
  • Materijal: Na popisu materijala nalaze se sve sirovine, sav alat i sve ostale komponente koje su potrebne za izvršenje planiranih građevinskih radova.
  • Operativna marža: Dobit koju vaša tvrtka ostvaruje nakon plaćanja svih troškova.
  • Troškovi amortizacije vaših strojeva, materijala i radnih prostorija.

Provjerite koji su materijali potrebni

Ova točka usko je povezana s prethodnom kalkulacijom. Vrlo je važno izraditi preciznu procjenu potrebnih materijala. U troškovnik morate uračunati sve dijelove, sve komponente i sav materijal koji će se koristiti u građevinskim radovima. Pristup građevinskim nacrtima s podacima o dimenzijama, rasporedu itd. pomoći će vam da izradite preciznu procjenu ove točke.

Neovisno o tome je li materijal dobavlja vaša tvrtka ili klijent, preporučuje se da troškovnik obuhvaća granicu odstupanja za pokrivanje troškova manjih lomova ili nedostataka. Granica odstupanja od 10 do 15% osigurat će da vaša tvrtka ostvari profit, a da se istovremeno zbog neočekivanog prekoračenja predviđenih troškova ne izloži dodatnim izdacima.

Svaku stavku morate vrednovati u odnosu na tržišnu cijenu, i to nakon što ste detaljno utvrdili koji materijal je potreban. Kao pomoć može vam poslužiti ažurirana baza podataka o procjenama troškova izgradnje poput PREOC (u Španjolskoj) ili PriMus (u Eruopskoj uniji). A možete koristiti i PlanRadarov softver za upravljanje građevinskim projektima koji će vam olakšati organiziranje i planiranje svojih građevinskih projekata.

Provjerite sve stavke troškovnika

Nakon što ste odredili sve komponente, dimenzije i vrijednosti projekta, vrijeme je za izračun konačnog troškovnika. Pregledajte stavku po stavku uzimajući u obzir sve glavne izdatke i troškove koji mogu nastati. Ovo obuhvaća administrativne troškove, troškove osiguranja objekta u izgradnji i troškove privremenih građevina.

Nemojte zaboraviti ni provjeru troškova radova, koji moraju biti realni, i na taj način zaštitite operativnu maržu svoje tvrtke, jer u konačnici je vaš cilj da budete konkurentni i da poslujete u skladu sa svojim financijskim interesima. Bitno je da postignete ravnotežu između operativnih troškova, svojih interesa kao poduzetnika i interesa klijenta kako biste pripremili proračun koji vas razlikuje od konkurencije.

Predložak za izradu ponudbenog troškovnika građevinskih radova

Izgled i prikaz vaše ponude gotovo su jednako važni kao i njezin sadržaj. Morate izraditi dokument koji sadrži sve informacije. Ponuda mora biti jasna, sažeta i organizirana. Budući da sama količina informacija u tako složenim projektima poput građevinskih može biti ogromna, dobrom prezentacijom postići ćete da potencijalni klijent stekne povjerenje u vašu uslugu. Drugim riječima, olakšajte klijentu da se odluči upravo za vas. Sastavite kompletnu ponudu u sažetom obliku koji sadrži sve ključne stavke radova, cijene po stavkama i ukupnu cijenu

Možete koristiti sljedeći predložak za izradu troškovnika građevinskih radova. Na taj način za klijenta možete brzo i povoljno izraditi ponudu koja sadrži sve bitne informacije. Ovaj predložak pruža osnovu za izradu ponudbenog troškovnika građevinskih radova u Excelu, a možete ga prilagoditi specifičnim potrebama svakog projekta.

I na kraju: Nakon što ste sastavili ponudu i potpisali ugovor, ne zaboravite da morate kvalitetno organizirati izvršenje radova kako biste, pogotovo u kritičnim stavkama, ostali unutar zadanih okvira i kako biste izbjegli prekoračenje proračuna.Ne zaboravite da PlanRadar može biti vaš najbolji prijatelj. Ovaj softver za upravljanje izgradnjom pomaže vam da digitalno upravljate svim aspektima kojima morate posvetiti pažnju, od dokumentacije do kontrole i praćenja potrošnje materijala i rada članova tima. Osim toga, pomoću PlanRadara možete pravovremeno otkriti i potencijalna odstupanja, postići bolje rezultate, a istovremeno optimirati faktor vrijeme.

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju