Blog Post

Barnamezős beruházás

06.01.2021 | 9 perces olvasás

A barnamezős területek, barnamezős beruházás területei, vagy barnaövezetek másnéven rozsdaövezetek olyan területek, amelyek korábban ipari területként funkciónáltak, azonban az ipari tevékenység megszűnését követően funkciójukat elvesztették, így elhagyatottá váltak.

barnamezős beruházás, rozsdaövezet

Barnamezős beruházás fogalma

A barnamezős beruházás alapvetően olyan terület, amely korábban ipari célokra vagy valamilyen kereskedelmi célokra használtak, ugyanakkor lehetséges a terület újrahasznosítása. Fontos megjegyezni, hogy ezek a területek lehetnek alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb szennyezéssel terheltek, így a barnamezős beruházások területeinek hasznosítása előtti megtisztítása indokolt. A barnaövezetek területei nem minden esetben szennyezetek.

Barnamezős területek általában városok ipari körzeteiben található elhagyott gyárak, kereskedelmi épületek, illetve egyéb korábban szennyező tervékenységet végző egységek területei. Nem csupán nagy ipari gyárak lehetnek barnamezős területek fogalom alapján. Ilyen területekként határozzuk meg a régebbi lakónegyedekben meglévő egykori vegytisztítókat, benzinkutakat és környékeit is.

A legtöbb barnaövezet megfelel a fent említett definíciónak, azonban egy terület pontos besorolása, illetve annak barnaövezeti jellegének meghatározása az alábbiak alapján határozható meg. Barnamezős területnek tekinthető az az egybefüggő építési telek vagy telkek, amelye megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

  • a területen építmény/épület található meg,
  • a jelenleg teljes mértékben használaton kívüli építmény/épület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés,
  • a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani a területen
  • az érvényes településrendezési terv alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:
  • gazdasági terület a pályázat benyújtását megelőzően a településrendezési terv alapján már legalább 5 éve gazdasági terület (OTÉK szerinti Kereskedelmi, szolgáltató, vagy Ipari terület) és ipari tevékenységet folytattak vagy folytatnak rajta, illetve mezőgazdasági üzemi területként funkcionált vagy
  • Különleges terület (ezen belül kizárólag: ƒ oktatási központok területei, vagy ƒ egészségügyi területek, vagy ƒ a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, vagy ƒ honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, vagy ƒ hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), vagy ƒ mezőgazdasági üzemi terület)
  • Közlekedési és közműterület, (ezen belül kizárólag: közlekedési építmények igazgatási épület).

 

Egyes barnamezős területek évek óta használaton kívül vannak, az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektetnek az ilyen területek megtisztítására, kármentesítésére és rehabilitációjára hazánkban, mivel a kereslet egyre inkább nő a városok közelében található fejlesztendő területek iránt.

Zöldmezős és barnamezős beruházás

Sok helyen lehet olvasni zöld- és barnamezős beruházásokról. De mi is a különbség a két fogalom között?

A zöldmezős beruházás nem jelent mást, mint az emberi beavatkozásoktól mentes, sok esetben érintetlen – maximum korábban mezőgazdasági célokra használt – területek beépítése.

Míg a zöldmezős beruházást legtöbbször örömmel fogadják, hiszen a terület szempontjából teljesen új beruházásról van szó és még valamilyen módon „zöld” is, addig sokan nincsenek tisztában, hogy ez mit is jelent a környezetre nézve. A barnamezős beruházások azonban – mint már korábban említetten – a feltört és már emberi kezelésbe vett területeket hasznosítják újra, így a a településel rehabilitációjában jelentős szerepet játszanak, ráadásul hosszútávon kifizetődőbbek.

Rozsdaövezet és barnamezős beruházás

Sok forrás és publikáció a barnaövezeteket és a rozsdaövezeteket szinonímaként használja, azonban akad olyan is, amely eltérő fogalomként alkalmazza a kettőt. A rozsdaövezetek olyan barnamezős területek, amelyek feljújítása még nem kezdődött meg.

Barnamezős beruházás Magyarországon

Magyarországon gazdasági életét meghatározó szektor az ipar volt a szocializmus idején. Mindemellett kevés tőke és idő jutott az átállásra és a megújulásra, mint a nyugati országokban. A rendszerváltás azt eredményezte, hogy az ipari területek földjei megüresedtek, így ezeknek új funkciót kellett találni.

Jelenleg ma Magyarországon közel 12 ezer hektár barnamezős területről van ismeretünk, azonban a nyilvántartás messze nem teljeskörű, így további kiaknázatlan rozsdaövezetek várnak felfedezésre. Ezek, a hazánkban található barnamezős területek döntő többsége – a volt katonai objektumok kivételével – települési környezetben, leginkább városi környezetben található.

Barnamezős beruházások előnyei

A barnamezős beruházások számos előnnyel rendelkeznek a zöldmezős beruházásokkal szemben.

Legelsőként – amely talán az egyik legfontosabb szempont építőipari és ingatlanprojektek terén – a szükséges tőként érdemes említeni. A barnaövezetek és roszdaövezetek esetén a közmű-infrastruktúrát és úthálózatot nem szükséges kialakítani, mivel az már korábban ki lett építve az ipari funckió ellátása céljából. Ezenfelül, az újrahasznosítás jegyében számos támogatás és forrás igényelhető barnamezős beruházások projektjeinek megvalósításához.

Továbbá, bár a barnamezős területeken és rozsdaövezeteken lévő épületek állapota gyarkan igencsak leromlott, még jelen állapotukban és van bennük potenciál a projekt érdekeinek szolgálatára.
Barnamezős fejlesztés területtakarékos, hiszen újabb területek átalakítása nem szükséges a projekt megvalósításához. Ezenfelül a környezeti állapotok javítása, a környezet védelme mellett a helyi lakosság érdekeit is szolgálja, mivel komplexebb funkciókat tesz lehetővé, így hosszú távon a terület és a település felértékelődését eredményezi.

Barnamezős beruházások hátrányai

Ugyanakkor az előnyök mellett a barnamezős beruházásoknak hátrányai is lehetnek. Az egyik legnagyobb probléma és kockázati tényező barnaövezetek fejlesztése esetén, hogy az érintett terület környezeti szennyezettségének mértéke nem mindig tisztázott, illetve nem minden esetben pontosan előre meghatározható. Előfordulhat az is, hogy a terület fejlesztése során fennálljon az esetleges továbbszennyezősdés lehetősége is, ami veszélyeztetheti a környezetet és a környéket.

Ezek a tényezők komoly felelősséget és plusz elvégzendő feladatokat vonnak maguk után, amely növelheti a rehabilitációs költségeket – a szennyezettség mértékétől függgően. A PlanRadar segítségével mérsékelheti a felmerülő költségeket és közelről nyomon követhet minden folyamatot.

Ezenfelül a barnaövezetek vagy rozsdaövezetek tuladjoni viszonya esetenként tisztázatlan és nem egyértelmű, amely szorosan összekapcsolódik a felelősséggel, ileltve a költségvállalás kérdéseivel. A tulajdonlás kérdését megnehezíti az esetenként előforduló területek felaprózódásának magánkézben lévősőgének kérdése is.

A fent említett hátrányok miatt az irántuk való kereslet ösztönzése szükséges, ami nélkül általában csekély érdeklődés tapasztalható a befektetős és beruházok irányából.

De akkor megérik a barnamezős beruházások?

A barnamezős beruházások finanszírozása az említett hátrányokat figyelmbe véve elég sarkalatos kérdés. A számos a beruházást negatívan befolyásoló tényező, valamint a hazánkban még nem elterjedt gyakorlat hiányában a fejlesztéshez kapcsolódó költségek jelentősnek és biztonytalannak mondhatóak. Mindemellett a fenntarthatóságot célzó projektként külön források és támogatások igényelhetőek, melyekkel a fejlesztés költségei mérsékelhetőek.

Számos példa hozható fel barnamezős beruházásra nemcsak a nyugati országokban, hanem hazánkban is. Például az újbudai Velodrom szabadidőközpont, vagy a pécsi és mátrai napelemparkok. A nyugati országokból átvett gyakorlat is kezd elterjedni Magyarországon, miszerint régi raktárépületeket alakítanak át luxuslakásokká és irodákká.

A barnamezős beruházások jövőképe

A nehézségek és a jelentős költségek ellenére a barnamezős beruházások környezeti és társadalmi hatása vitathatatlanok. Éppen ezért szakértők úgy vélik, hogy bizonyos fejlesztések és építőipari és ingatlan beruházások kulcsterületeit a barnaövezetek vagy rozsdaövezetek jelentik. Ezt mi sem mutatja jobban, minthogy nem csupán regionális, de országos szintű és európai uniós programokat hoztak létre az elműlt években az ilyen jellegű fejlesztések támogatására.

A PlanRadar segítségével lehetősége van az építkezési adatokat átfogó- és elosztó digitális rendszer kiépítésére. A szoftver statisztikai funkcióinak köszönhetően a projekt- és építkezési tervezés, az erőforrás-tervezés, valamint az építkezési szervezés és a koordinálás jelentősen egyszerűbb.

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt