Blog Post

Ingatlan, lakás műszaki átadás átvétele és a készre jelentés

10.02.2021 | 9 perces olvasás

A műszaki átadás átvételi eljárás, vagy készre jelentés során való az új ingatlan vagy lakás átadás átvételekor a munka megviszgálása nemcsak joga, hanem egyben törvényi kötelessége is az építtetőnek vagy tulajdonosnak. A műszaki átadás átvételi eljárás, vagy készre jelentési eljárás során végbemenő vizsgálat rendkívül nagy jelentőséggel bír, hiszen az ekkor észre nem vett hibák, hiányok, hiányosságok nehezen vagy egyáltalán nem bizonyíthatóak, illetve számon kérhetőek.

ingatlan, lakás műszaki átadás átvétel

Ennél fogva műszaki átadás átvételi eljárás, vagy készre jelentés után észrevett hibákat az építtetőnek vagy tulajdonosnak kell kijavítania, mivel azokra már jogi követelés sok esetben egyáltalán nem érvényesíthető. Pont emiatt az építtetőnek vagy tulajdonosnak érdemes műszaki ellenőrt megbíznia a műszaki átadás átvételi eljáráskor, vagy készre jelentéskor megtett műszaki vizsgálatok elvégzéséhez.

Számos hoba kiderülhet műszaki átadás átvételi eljárás vagy készre jelentés során. Azonban vannak olyan hibák, amelyek csak beköltözés után fedik fel magukat, ezeket a típusú hibákat rejtett hibáknak nevezzük.

A műszaki átadás átvételi eljárás vagy készre jelentés során végbemenő minőségvizsgálatra nincs konkrét előírásban kiszabott meghatározott minimum vagy maximum idő. Ennél fogva, a minőségvizsgálat bármennyi, tetszőleges időt vehet igénybe.

A műszaki átadás átvétel után a birtokbaadás nem feltétlenül valósul meg. Ez nem jelent mást, minthogy műszaki átadás átvétel után az építtető vagy tulajdonos nem kapja kézhez az ingatlant és annak kulcsait. A műszaki átadás átvétel és annak eljárásának célja annak a megállapítása, hogy az építtető vagy tulajdonos és a fővállalkozó kivitelező közötti építési szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, továbbá a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint megvalósult-e. Továbbá célja annak biztosítása is, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység teljesítése megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, valamint jellemzőkne (191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32 §(1a) bekezdés.

Azonban sok esetben a műszaki átadás átvételi eljárás egybeesik az úgynevezett birtokbaadással, vagy másnvéen a kulcsátadással, amely lényegében a lakás tényleges átadása. A műszaki átadás átvételi, illetve a birtokbaadás ilyen jellegű összemosása nagyon súlyos anyagi és jogi következményekkel járhat, így ezt érdemes elkerülni, és különválasztani a kettőt egymástól.

Mindamellett előfordulhat, hogy a műszaki átadás átvételi eljárást egybe kell kötni a használatbavételi eljárással. Itt érdemes megjegyezni, hogy a kettő természetesen nem azonos fogalom. A műszaki átadás átvételi eljárás lezajlásának nem feltétlen következménye a használatbavételi eljárás sikere. A használatbavételi eljárás komoly műszaki és pénzügyi hiányosságok esetén akár több évig is eltarthat.

A műszaki átadás átvétel fajtái

Az ingatlan, lakás vagy egyéb épület műszaki átadás átvételi eljárásnak a megállapodástól függően 3 fajtája lehet.

 • Szakaszos: amennyiben az építkezés több önálló kivitelezési ütemből, vagy több önálló építményből áll. Ilyen esetekben az önálló építményeket, melyek önálló rendeltetési egységek, így önállóan használhatóak, elkészültük után egyenként, vagy a kivitelezési ütemezés szerint adják át.
 • Részleges: részleges műszaki átadás átvételről akkor beszélünk, amikor az építtető az építmény egy részét előbb akarja üzemeltetni. Ilyen fordulhat elő, ha egy társasházi lakóépület földszinti helyiségi üzleti funkció szerint készültek el.
 • Teljes: a teljes műszaki átadás átvételi eljárás az, amikor a kivitelező teljes egészében elvonul az építési területről.

 

A műszaki átadás átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok

Fontos megemlíteni, hogy a műszaki átadás átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumoknak a jegyzőkönyv alapját kell képezniük, félreérthetetlenek, és utólag módosíthatatlanok legyenek.

 • Készre jelentési nyilatkozat
 • Építési szerződés
 • Jelenléti ív
 • Átadási tervdokumentáció
 • Felmérési napló és annak mellékletei
 • Építési napló és annak mellékletei
 • A felhasznált anyagok megfelelőségi igazolásai
 • A beépített berendezések gépkönyvei, garanciajegyei
 • A beépített berendezések beszabályozási jegyzőkönyvei
 • Garancia levelek
 • Mérési jegyzőkönyv

 

A műszaki átadás-átvételben részt vevő személyek

 • Fővállalkozó kivitelező
 • Megbízó, éptettő vagy tulajdonos
 • Beruházó
 • Felelős műszaki vezető
 • Műszaki ellenőr
 • Tervező(k)
 • Alvállalkozó(k)
 • Altervező(k)
 • az eljáró elsőfokú építési hatóság műszaki ügyintézője
 • szakhatóságok képviselői

 

A készre jelentés vagy műszaki átadás átvételi eljárás jogi háttere

A műszaki átadás átvételi időpontjánt mindig a fővállalkozó kivitelező határozza meg, amelyről értesíteni kell az építtetőt vagy tulajdonost. Azonban a műszaki átadás átvételi eljárás résztvevőit minden esetben a fővállalkozó kivitelező kezdeményezésére az építtető vagy tulajdonos hívja össze.

Továbbá az építtető vagy tulajdonos a kötele fél az eljárás megindításának időpontjáról, az építési engedély számáról és az építés helyszínéről az illetékes építésfelügyeleti hatóságot értesíteni a műszaki átadás átvételi eljárás során való jelenlétének biztosításához [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (1)-(2) bek.].

A műszaki átadás átvételi eljárás során az építtetőnek vagy tulajdonosnak, bizonyos esetben annak megbízottjának köteles megjelennie, valamint a építőipari kivitelezési munkát megvizsgálnia. A legtöbb esetben az építtető vagy tulajdonos megbízottja egy szakképzett műszaki ellenőr, aki a megbízó érdekeit képviseli. A műszaki ellenőr a műszaki átadás átvétel során köteles a fővállalkozó kivitelező által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és az építési szerződésben foglaltak teljesülését [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (2) bek.].

A műszaki átadás átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet három példányban kell kiállítani. Egy példány az építtetőt vagy tulajdonost illeti meg, egy példány a fővállalkozó kivitelezőt illeti meg, a harmadik egyben utolsó műszaki átadás átvételről készült jegyzőkönyv példánya pedig az építési napló mellékletét kell, hogy képezze. A műszaki átadás átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv mindazokat a lényeges tényeket tartalmazza, amelyek jogvita esetén jelentősséggel bírhatnak, amelyek az alábbiak:

 • Az eljárás kezdetének és befejezésének időpontja
 • műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét
 • az építtető vagy tulajdonos által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket
 • az építtető vagy tulajdonos észrevételeit
 • a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (amennyiben a felfedezett hibák, hiányok, hiányosságok száma jelentős, abban az esetben hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető, amely a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezze)
 • a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket
 • a jogszabályban előírt nyilatkozatokat
 • az építtető vagy tulajdonos által meghozott döntést arról, hogy átveszi-e az építményt
 • az építtető vagy tulajdonos által meghozott döntést arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér-e (amennyiben az építtető vagy tulajdonos a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését is rögzíteni kell).

 

A műszaki átadás átvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet minden jelen lévő résztvevőnek alá kell írnia. Amennyiben hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, abban az esetben azt a fővállalkozó kivitelezőnek szintén alá kell írnia azt [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (3)-(5) bek.].

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt