Blog Post

Mi a különbség a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr között?

02.12.2020 | 10 perces olvasás

A műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető munkája között nagyon sok hasonlóság fedezhető fel, azonban van egy nagyon fontos, lényeges különbség a két feladatkör között. A felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr feladatiban a leghangsúlyosabb hasonlóság, hogy mindketten a kivitelező munkáját ellenőrzik műszaki szempontok alapján. Az igazán jelentés különbség a műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető munkája között, hogy kinek az érdekeit képviselik. Tekintsük át tehát a műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető szerepköreit és feladatait egyesével. Mind a műszaki ellenőr mind pedig a felelős műszaki vezető építőipari minőségfenntartó, minőségbiztosító szakember. Jogköreiket az építési törvény és a felelős műszaki vezetők / műszaki ellenőrök szakmagyakorlását szabályozó kormányrendelet szabályozza.

Mi a különbség a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr között

Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőr az építtető vagy beruházó érdekeit képviseli, tartja szem előtt. A műszaki ellenőr feladata annak vizsgálata, hogy a kivitelező milyen minőségben, mennyire szakszerűen végezte el az adott építési feladatot. Továbbá feladatai közé tartozik az is, hogy érdemben eldöntse és tájékoztassa az építtetőt vagy beruházót, hogy a kivielező a valóságnak és realitásnak megfelelő áron dolgozik-e vagy sem.

A kivitelező által felépített épület minőségének ellenőrzése és az ár viszonyának vizsgálatához elengedhetetlen a beépített és felhasznált alapanyagok ellenőrzése, amely további feladata a műszaki ellenőrnek.

Ezenfelül a műszaki ellenőr feladatai közé tartozik az építkezés a terveknek, a hatályos előírásoknak és az engedélyeknek megfelelőségének ellenőrzése és vizsgálata is.

Műszaki ellenőr feladata

A műszaki ellenőr feladatai hasonlóak a felelős műszaki vezető feladataihoz. A műszaki ellenőr feladata a jogerős és végrehajtható építési engedély és a építészeti- műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése.

Az építémény területének talajmechanikai környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. Ezenfelül a műszaki ellenőrnek meg kell vizsgálnia a hatósági előírások, hatósági engedélyek, minőségi előírások és határidők, továbbá a szerződések betartását és helyességét.

A műszaki ellenőr feladata továbbá az építési napló ellenőrzése is, a bejegyzések vizsgálata, észrevételezése. Amennyiben tervváltoztatások indokoltak műszaki vagy gazdasági okoból kifolyólag, úgy a műszaki ellenőr feladata tervjavaslatok megtétele is.

A munkák lezárása előtti, azok ellenőrzése is a műszaki ellenőr feladatinak része, továbbá az átadás átvételi folyamatban is részt kell vennie a műszaki ellenőrnek.

Mikor kell műszaki ellenőrt alkalmazni?

Építési engedélyhez kötött tevékenység és egyszerű bejelentés esetén, az alábbi esetekben kötelező az építési beruházás megvalósítása során műszaki ellenőrt alkalmazni:

 • több fővállalkozó végzi a kivitelezési tevékenységet,
 • a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik a beruházás,
 • nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,
 • műemléket érint
 • közreműködik az építtetői fedezetkezelő.

 

A vonatkozó kormányrendelet (191/2009 (IX.15.) 16§ (1)) tartalmi elemein túl, egyre népszerűbb és igencsak ajánlott műszaki ellenőrt alkalmazni minden jelentősebb beruházás esetén, valamint családi ház építésénél is az építtető jogainak és érdekeinek megfelelő védelme érdekében. Összevetve a műszaki ellenőrzés díjait a lehetséges pótmunkákkal, hibás megoldásokkal és értékvesztéssel, minden esetben az a legjobb megoldás, ha szakember, építési műszaki ellenőr jár el az építtető megbízottjaként.

Felelős műszaki vezető

A felelős műszaki vezető szintén a kivitelező munkáját ellenőrzi, azonban ebben a szerepkörben jelen lévő személy a kivitelező kötelezően alkalmazandó embere. A felelős műszaki vezető célja, rendeltetése és feladata elsősorban a hivatalos építési engedélyeknek, építési jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő kivitelezés szakszerű megvalósulásának biztosítása és ellenőrzése.

A felelős műszaki vezető a kivitelező érdekeit képviseli, így legfőbb feladatának célja, hogy biztosítsa, hogy a kivitelezőt később ne vonhassák felelősségre a munkája miatt.

A felelős műszaki vezető felel:

 • az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért
 • a szakmunka irányításáért
 • az építmény és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért
 • az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért
 • a munkálatok végzésének szakszerűségéért


PlanRadar 30 napig ingyen

Felelős műszaki vezető feladata

A felelős műszaki vezető feladata az általa vezett építkezésen az építési szerelési munkákra vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, természedvédelmi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és már kötelező hatósági előírások ellenőrzése, továbbá az építésügyi hatósági engedélyek betartatásának és betartásának ellenőrzése is.

A felelős műszaki vezető feladatai közé tartozik az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése is. Amennyiben a felelős műszaki vezető a kivitelezőtől megbízást kapott az építési napló vezetésére, úgy az is a feladatinak részét képezi.

A kivitelezés során biztosítja a minőségi követelmények a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatását. Ellenőrzi a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtét. Továbbá a minőségi vizsgálatokat és mintavételeket elvégzése is feladatainak a része. Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározza és irányítja.

Mikor kell felelős műszaki vezetőt alkalmazni?

Felelős műszaki vezető alkalmazása építési tevékenységek végzése során nem kötelező, abban az esetben, ha az építésügyi hatóság engedélyének meglétéhez nem kötött, illetve amennyiben a kormányrendeletben meghatározott építési kivitelezési munkát szakirányú szakember irányítja.

Nincs szükség felelős műszaki vezető alkalmazására, amennyiben az építmények olyan jellegű felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerűsítésének tevékenységét végzik, amelynek során:

 • az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
 • az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás – írásos szakértői véleménnyel igazoltan – nem következik be, mely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá
 • ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék-elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve
 • az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával.

 

A kivitelező az a személy akinek kötelező felfogadnia és alkalmaznia felelős műszaki vezetőt a folyamatok koordinálására. Mindezenfelül a felelős műszaki vezetőt a kivitelezőnek köteles bejelentenie az építési hatóságál az építési folyamat megkezdése előtt. A felelős műszaki vezetőnek az elvégzett kivitelezési feladatról írásbeli nyilatkozatot kell tennie, amelyet az építési naplónak tartalmaznia kell. A használatbavételi eljárás, a műszaki átadás átvételi eljárás kizárólag a felelős műszaki vezető nyilatkozatával kezdhető meg.

A 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet értelmében az építés szempontjából területileg illetékes megyei kamarától kizárólagos engedéllyel kérhető eseti jogosultság felelős műszaki vezető részére, melynek időbeni hatálya korlátozott (évente egy fő) , valamint kérésre meghosszabbítható.

Felelős műszaki vezető alkalmazása rendkívül fontos szerepet játszhat építőipari projektek esetében, hiszen üzletszerű gazdasági tevékenységet, építési kivitelezési tevékenységet csak az folytathat, aki többek között az adott szakirányban jogosult felelős műszaki vezetőt alkalmaz az építési beruházás során. Mindezen felül az alkalmazott felelős műszaki vezetőnek közvetlen utasítási jogokkal kell rendelkeznie az építést végzők felé, különben nem folytahtató építési kivitelezési tevékenység.

A felelős műszaki vezetőnek igen komoly felelőssége van, hiszen építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok megsértése vagy megszegése esetén a felelős műszaki vezetővel szemben kormányrendeletben meghatározott jogkövetelményeket kell alkalmazni.

Lényeges különbségek a műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető szerepkörei között

Tehát a műszaki ellenőr az építtető vagy beruházsó érdekeit képviseli, így a műszaki vezető az építtetővel szerződik, míg a felelős műszaki vezetőt a kivitelezőnek kötelező alkalmaznia, így vele szerződik.

Mind a műszaki ellenőr, mind pedig a felelős műszaki vezető tevékenysége szakvizsgát végzett mérnöki kamarai jogosultsághoz, kamarai névjegyzékbe felvételhez kötött. A Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara valamelyikének névjegyzékében megtalálható minden műszaki ellenőr, illetve felelős műszaki vezető. A kamarák a jogosultságot 5 évre ajdák, illetve kérés vagy az érvényességi idő lejárta után újfent 5 évre meghosszabbíthatják azt.

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt