Blog Post

V září 2023 vejde v platnost nová etapa programu Nová zelená úsporám

28.06.2023 | 5 minuty čtení

Zelená úsporám mění od září 2023 dotační pravidla

Pokud jste vlastník stávajícího rodinného domu nebo rekreačního objektu užívaného k trvalému bydlení, nebo majitelem (či majitelkou) řadového domku, zbystřete. Od září bude zahájeno další kolo dotací Nová zelená úsporám, které poběží podle nových pravidel. Nové úpravy umožní, že dotace budou ještě dostupnější a výhodnější.

O dotaci mohou kromě výše uvedených vlastníků nemovitostí zažádat i příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Souběžně poběží již dříve spuštěný program Zelená úsporám Light (jde o program určený jako podpora seniorům a domácnostem s nízkými příjmy za účelem snížit jim náklady na bydlení, spuštěn od ledna 2023).

Koncem června má pak Ministerstvo životního prostředí představit ještě další nabídku NZÚ pro mladé rodiny, která byla nazvána „Oprav dům po babičce“. Ta má být cílena na mladé žadatele.

Co očekávat nového

Zelená úsporám je dotační program, který byl spuštěn již v roce 2013, za účelem opatření vedoucích k úsporám energií a jedná se o nejdelší stále aktivní program Státního fondu životního prostředí České republiky. Program je financován z prostředků z prodeje emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů (podle Kjótského protokolu).

Za účelem zateplení, výměny oken nebo instalace tepelného čerpadla využilo v tuzemsku program v posledním roce a půl zhruba 119 tisíc domácností. Celkem byla na tato opatření rozdělena částka 25 miliard korun. Stávající program poběží již jen do 30.6. a od září bude překlopen do nových pravidel.

Nová verze programu přináší:

 • jednodušší administraci
  • bez nutnosti pro majitele zajišťovat všechny účetní doklady
 • mírnější požadavky na přílohy projektové dokumentace
 • přísnější požadavky na celkovou úspornost objektů
 • zpřísnění požadavků pro novostavby
  • již pouze pasivní domy
 • navýšení dotací na podporu komplexních renovací
  • snaha o maximální snížení nákladů na provoz
  • výrazné navýšení dotace na zateplení

Tvůrci programu také očekávají, že těžiště podpory by se mělo přesunout více k bytovým domům. Dosud podstatnou většinu žadatelů představovali majitelé rodinných domů. Předpokládá se, že se tak pomůže zejména nízkopříjmovým domácnostem, jako jsou senioři, rodiny pobírajících příspěvek na bydlení nebo obyvatelé ve třetím stupni invalidity. Žadatelé z hospodářsky či sociálně ohrožených lokalit (tj. z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje) by měli dosáhnout zvýhodnění navýšení dotace až o 10 % a více. Týká se to i vybraných regionů, které jsou podporovány státem (více viz z usnesení vlády „Vymezení státem podporovaných regionů“, 01/2021).

U BD je stěžejním faktem, kdo je vlastníkem objetu. Obce mohou získat dotaci až do výše 70 % vynaložených nákladů. Společenství vlastníků bytových jednotek či bytová družstva mohou za nízkopříjmové domácnosti získat i bonusové plnění. Dotace zelená úsporám přitom lze čerpat i zálohově.

Cílem programu Nová zelená úsporám 2023 je i to, aby každá novostavba znamenala minimální náklady z hlediska provozu. To splňují jen pasivní domy, které budou dále výhradně podporovány. Kdo v současné chvíli rozpracovaný projekt na dům, který není pasivní, již má a chtěl by o dotaci zažádat, musí jej přepracovat, nebo předložit do konce června 2023. Tedy do konce platnosti pravidel stávajícího programu.

Pro stávající renovované a zateplované objekty dojde ke tlaku na komplexnost. Tento krok má být stimulován výrazným navýšením dotačního příspěvku na zateplení. V současné verzi programu Nová zelená úsporám bylo možné ještě nyní v roce 2023 zažádat o dotaci se stropem 650 tisíc korun, což bude od září nově posunuto až na částku 950 tisíc korun (u novostaveb až na 535 000 Kč).

V nové dotační verzi, stejně jako v té existující, je ponechána možnost kombinace podpory na více různých opatření v rámci jedné žádosti – jako je například realizace stínící technicky, dobíjecí stanice pro elektromobily, fotovoltaické elektrárny, systému akumulace dešťových vod aj. Zůstává i motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každé navržené opatření (akci).

Podmínky nového dotačního programu byly již předem vyvěšeny na internetových stránkách NZÚ, kde se s nimi lze detailněji seznámit.

Proces zapojení a účasti na plnění závazku dotace

Z hlediska řízení projektu a managementu jednotlivých úkonů plnění titulu dotace jde o komplexní činnost, kterou lze výrazně zjednodušit pomocí platformy PlanRadar. Jde o prostředí, kde lze ukládat digitalizovaná data a přístup budou mít v jednu chvíli všechny dotčené subjekty. Aplikace je velmi intuitivní a lze dokonce vyzkoušet během 30denní bezplatné lhůty.

Kromě stavebního deníku, správy závad a jejich řešení, lze pomocí aplikace PlanRadar postupně shromažďovat všechny nezbytné podklady, které budou v závěru stavby pro zažádání proplacení alokované částky zapotřebí.

Lze zde spravovat například tyto údaje a požadovaná data:

 • fotodokumentace z průběhu realizace
  • včetně fotek izolantů a jejich aplikací
  • včetně výplní (oken dveří) s vlivem na dotaci
 • tabulka nárokovaných akcí (dotační tituly o které bylo zažádáno) – přehledné pro stavební firmu z hlediska strukturalizace vydaných faktur
 • tabulka zateplovaných konstrukcí a izolantů, včetně uvedení konkrétního materiálu, s vlivem na dotaci – opět pro strukturalizaci faktur i jako informace o materiálech, které mají vliv na dotaci (obchodní název, tepelně technické vlastnosti)
 • dílčí faktury podle jednotlivých akcí, ideálně s obsahem podporovaných opatření či materiálů
 • seznamy podporovaných opatření či materiálů pro faktury, které nebyly zacíleny pouze na podporovaná opatření a nesou i prvky neuznatelných nákladů

Do systému mohou přistupovat všechny strany, tedy jak projektant, architekt, technický dozor, tak klient, energetických specialista atd. Data lze vkládat jak od kancelářského stolu, tak přímo ze stavby, což přináší značnou časovou úsporu.

Vyřízení dotace navíc velmi urychlí, pokud jsou požadované podklady přehledně vyřešené a řádně zatříděné pro co nejsnazší možnost kontroly požadavků přiděleným referentem.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci