Blog Post

Jak provést stavební audit

29.09.2022 | 5 minuty čtení | Written by Marian

Stavební audit je vždy náročný. Už samotný výraz „audit“ si lidé spojují s posuzováním a hrozbou represí. Vaši dodavatelé a další pracovníci na stavbě se mohou hned stáhnout do defenzivní pozice a probudí se v nich podezíravost už jen při pomyšlení na to, že je bude někdo hodnotit.

Nicméně stavební audit může být nesmírně cenným podkladem pro zákazníka i dodavatele. Může pomoci zlepšit vztahy, snížit náklady a zlepšit opatření pro ochranu zdraví a bezpečnosti. V oboru, kde je nejvyšší procento pracovních úrazů a časté zpoždění, by mělo být vítáno každé opatření, které dokáže řízení projektu zlepšit.

Co přesně obnáší audit na místě a jak by měl vypadat?

Two workers in the process of conducting a site audit

Co obnáší audit na místě?

Audit je oficiální kontrola ze strany společnosti nebo jejích zástupců. Audit si většinou spojujeme s finančními záležitostmi, může se však týkat i jiného typu hodnocení. Účelem auditu je zajistit, aby byla práce odváděna na vysoké úrovni a v souladu se smluvními podmínkami. Může nabídnout nezávislý nebo objektivní pohled na postup prací a stav stavby. Měl by odhalit případné nedostatky a oblasti ke zlepšení.

Stavební audity na místě lze provádět interně nebo s využitím třetích stran. Podnět k auditu může přijít od různých osob. Někdy je to zákazník nebo architekt, kdo si přeje zkontrolovat, zda projekt postupuje podle plánu. Jindy to může být hlavní dodavatel, kdo si chce ověřit, zda subdodavatelé plní finanční dohody. Občas může audit na místě zadat vládní agentura – zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Různé druhy stavebních auditů

Ve stavebním sektoru existuje několik druhů auditů. Patří mezi ně:

  • Audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jedná se o metodu posuzující, zda jsou dodržovány předpisy BOZP. Takový audit posuzuje věci typu nebezpečné cesty, chybějící bezpečnostní značení, nošení helem a podobně.

  • Finanční a účetní audit

Na stavbě se tento typ auditu zaměří na vaše náklady a ověří, zda se peníze vydávají v souladu s dohodnutou smlouvou. Například vám to pomůže zjistit, zda dodavatelé nakoupili a nainstalovali sjednaný materiál a nikoli levnější variantu. Dále ověřuje kvalitu práce a zda nedochází k nečekaným průtahům.

  • Projektový audit

Tento typ auditu posuzuje, zda se projekt drží původního plánu a zda se stavbyvedoucí neodchýlil od dohodnutého směru.

Jak provést stavební audit

Jak už jsme si vysvětlili, existuje několik typů auditů a každý z nich se pídí po jiném typu informací v závislosti na tom, co je cílem kontroly. Procesy u stavebních auditů jsou nicméně v zásadě stále stejné.

Podívejme se na to, jak se audit na stavbě provádí.

1. Udělejte si seznam věcí, které je třeba zkontrolovat

Ať už provádíte bezpečnostní audit nebo posouzení pokroku, je důležité vybrat ke kontrole měřitelné a kvantifikovatelné položky.

Pokud například budete provádět audit BOZP, pravděpodobně budete posuzovat stav konkrétního zařízení nebo činností na stavbě. Můžete třeba spočítat, kolik kusů zařízení bude brzy vyžadovat údržbu, zda všichni zaměstnanci nosí osobní ochranné pomůcky nebo počet varovných značek.

2. Rozhodněte se, kdy a jak budete audit provádět

Audit je inspekce, která se snaží zjistit „pravý stav věcí“. Proto nechcete lidem dávat příliš času a prostoru na to, aby si připravili účetnictví, nebo varovat pracovníky na stavbě, že se chystáte přijít na kontrolu. Pokud lidé budou mít čas se připravit, je možné, že nezískáte realistický obraz skutečnosti.

Přesto se někdy hodí oznámit inspekci pár hodin předem, protože vaše přítomnost na stavbě může způsobit zpoždění a přerušení prací. Pokud se také váš audit soustředí více na administrativu nebo stavební deník, stojí za to dát zodpovědné osobě čas na to, aby si všechny dokumenty dala dohromady.

3. Určete si, jakou část stavby chcete auditovat

Inspekce celé budovy by zabrala dny i týdny – podle velikosti a rozsahu projektu. Proto se většina stavebních auditů zaměřuje pouze na určité procento z celé stavby. Většinou svá zjištění můžete rozšířit z jedné reprezentativní části na celou stavbu.

Pokud například provádíte inspekci u rezidenčního projektu pěti panelových domů, postačí, když informace pro audit budete sbírat pouze při inspekci jednoho panelového domu.

Po dokončení stavebního auditu musíte sepsat zprávu, která shrnuje všechna vaše zjištění. Většinou v ní uvedete i svá doporučení na zlepšení pro projektové vedení.

Digitální řešení pro stavební audity

Stavební audity mohou být poměrně složité a náročné na čas, zejména pokud si vše zaznamenáváte ručně na papír. Poznámky, které si pořídíte na místě, musíte následně přepsat na počítači a zaevidovat. To může znamenat dvakrát tolik práce nebo i více, pokud musíte pro doložení nahrávat i fotografie. Navíc když používáte při auditu na místě papírovou šablonu, nedá se moc upravovat podle vašich specifických potřeb.

Proto jsou digitální řešení pro stavební audity stále populárnější. Když použijete aplikaci pro stavební audity, jako je PlanRadar, můžete si pomocí digitálních šablon vygenerovat vlastní upravený kontrolní seznam pro inspekci budovy. Všechny zaznamenané údaje se okamžitě ukládají v bezpečném cloudovém úložišti. Potom můžete automaticky vygenerovat zprávy.

Navíc – pokud vaši dodavatelé a subdodavatelé používají digitální nástroje jako PlanRadar, můžete některé typy zpráv vygenerovat i bez toho, abyste museli na stavbě být.

Moderní auditní metody pro moderní stavění

I když slovo audit může stále u některých zaměstnanců vzbuzovat obavy, výhody z této inspekce pro vás (a pro ně) nelze ignorovat. A s digitální aplikací pro stavební audity jako je PlanRadar, je provádění inspekcí mnohem jednodušší, přesnější a spolehlivější.

Podívejte se, jak to funguje. Vyzkoušejte si PlanRadar zdarma ještě dnes.

Aplikace PlanRadar

PlanRadar nabízí inovativní softwarové řešení pro mobilní zařízení ve stavebnictví a realitách. Naše aplikace je k dispozici pro všechna zařízení se systémem iOS, Android nebo Windows. Již jsme pomohli digitalizovat pracovní procesy více než 8 000 zákazníkům ve více než 45 zemích.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci