Blog Post

Ako realizovať audit staveniska

07.09.2022 | 5 minúty čítania | Written by Marian

Uskutočnenie auditu staveniska nie je nikdy jednoduchá záležitosť. Už samotné slovo „audit“ so sebou prináša rôzne konotácie hodnotenia a hrozbu nepríjemných dôsledkov. Vaši dodávatelia a ďalší zamestnanci v teréne sa môžu hneď cítiť podozrievavo alebo defenzívne pri predstave, že niekto bude hodnotiť ich prácu a výsledky.

Aj napriek tomu môže byť uskutočnenie auditu na stavenisku mimoriadne cenné, tak pre zákazníka ako aj pre dodávateľov. Môže pomôcť zlepšiť vzťahy, znížiť náklady a zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku. V odvetví, ktoré má najvyššiu mieru úrazovosti na pracovisku a časté meškania, by malo byť vítané každé opatrenie, ktoré zlepší celkové riadenie projektov.

Čo presne je audit staveniska a ako by ste ho mali realizovať?

Two workers in the process of conducting a site audit

Čo je audit staveniska?

Audit je oficiálna kontrola spoločnosti alebo jej účtovníctva. O audite zvyčajne uvažujeme v zmysle finančného hodnotenia, ale môže sa vzťahovať aj na iné druhy hodnotení. Účelom auditu je zabezpečiť, aby sa práca vykonávala na vysokej úrovni a v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami. Audit môže poskytnúť nezávislý a objektívny pohľad na stupeň napredovania a zhodnotiť celkový stav staveniska. Mal by tiež identifikovať všetky nedostatky a oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie.

Audity staveniska môžu byť vykonávané interne alebo externými partnermi. Spustenie auditu môžu iniciovať rôzni aktéri. Niekedy je to zákazník alebo architekt, komu záleží na tom, aby si overil, či projekt napreduje podľa plánu. Inokedy to môže byť hlavný dodávateľ, ktorý si chce overiť, či jeho subdodávatelia dodržiavajú dohody o finančných náležitostiach. Výnimočne môže audit iniciovať a vykonať aj inštitúcia štátnej správy, najmä ak ide o témy ako je ochrana zdravia a bezpečnosť na pracovisku.

Stavebné inšpekcie: digitalizujte svoje stavebné inšpekcie

Rôzne druhy auditu staveniska

V stavebníckom sektore existuje niekoľko druhov auditov, ktoré je možné v praxi realizovať. Patria medzi ne:

  • Audit bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku (BOZP)

Ide o hodnotenie zamerané na dodržiavanie alebo nedodržiavanie zákonov o ochrane zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Tento druh auditu posúdi veci ako sú nezabezpečené chodníky, chýbajúce bezpečnostné označenia, nosenie ochranných heliem a pomôcok, či iné podobné témy.

  • Finančný a účtovný audit

Pokiaľ ide o staveniská, tento druh auditu preverí vaše náklady a overí, či sa peniaze vynakladajú v súlade so zmluvnými ustanoveniami. Napríklad vám to môže pomôcť zistiť, či vaši dodávatelia kúpili a nainštalovali dohodnuté materiály a nie ich lacnejšie varianty. Tiež môže overiť oblasti, ako je kvalita práce a to či na stavenisku nedošlo k nejakým nepredvídaným meškaniam.

  • Audit projektu

Tento druh auditu hodnotí, či sa projekt skutočne riadi pôvodným plánom, alebo či sa správca stavby odklonil od dohodnutej línie.

Ako realizovať audit staveniska

Ako bolo uvedené vyššie, existuje niekoľko typov auditu staveniska, takže v závislosti od zámeru inšpekcie sa budete zameriavať na rôzne typy informácií. Na druhej strane, procesy súvisiace s finalizáciou auditov staveniska sú v zásade rovnaké.

Poďme sa teraz pozrieť na to, ako realizovať audit staveniska.

Zostavte zoznam položiek na kontrolu

Či už vykonávate audit BOZP alebo hodnotenie pokroku projektu, je dôležité vybrať merateľné a kvantifikovateľné položky, ktoré budú predmetom kontroly.

Ak by ste napríklad mali vykonať audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, chceli by ste posúdiť stav konkrétnych zariadení alebo pracovných činností priamo na stavenisku. Môžete spočítať, koľko kusov vybavenia bude v blízkej dobe potrebovať údržbu, či všetci zamestnanci nosia osobné ochranné pracovné pomôcky, alebo môžete overiť počet výstražných značiek.

Rozhodnite sa, kedy a ako vykonať audit

Audit je kontrola, ktorá sa snaží zistiť „skutočný“ stav vecí. Nebudete preto chcieť dať ľuďom príliš veľa času na prípravu podkladov alebo upozorniť pracovníkov na stavenisku, že ich čaká návšteva. Ak budú mať čas pripraviť sa, v konečnom dôsledku získate nereálny pohľad o skutočnej situácii.

Ako už bolo povedané, príležitostne je užitočné dotknutých zamestnancov upozorniť niekoľko hodín vopred, pretože vaša prítomnosť na mieste môže spôsobiť oneskorenia a prerušenia prác. Okrem toho, ak sa váš audit zameriava viac na kontrolu dokumentov alebo stavebný denník, bude cenné dať zodpovednej osobe primeraný čas na prípravu požadovaných podkladov.

Definujte, aká časť staveniska má byť predmetom auditu

Kontrola celého staveniska môže trvať niekoľko dní alebo dokonca týždňov v závislosti od veľkosti a rozsahu projektu. To je dôvod, prečo sa väčšina auditov staveniska zameriava iba na vymedzenú časť celej stavby. Vo všeobecnosti môžete potom svoje zistenia získané z reprezentatívnej vzorky extrapolovať na zvyšok staveniska.

Ak napríklad kontrolujete projekt rezidenčného bývania s piatimi samostatnými blokmi bytov, môže postačovať, ak svoje audítorské zistenia postavíte na kontrole len jedného z týchto blokov.

Po dokončení auditu staveniska budete musieť vygenerovať správu, ktorá zhrnie vaše zistenia a nálezy. Do správy o audite staveniska môžete tiež zahrnúť aj akékoľvek odporúčania na zlepšenie riadenia projektu.

Digitálne riešenia pre audity staveniska

Audity na stavenisku môžu byť zložité a časovo náročné, najmä ak používate papier a pero. Poznámky, ktoré si urobíte na priamo mieste, musíte neskôr prepísať do počítača a zostaviť z nich správu. To môže vyžadovať dvakrát toľko práce, prípadne aj viac, ak musíte pridať aj fotografie ako dôkazový materiál. Okrem toho, ak používate papierovú šablónu správy o audite staveniska, môže byť zložité ju prispôsobiť špecifickým potrebám daného auditu.

Aj to je dôvod, prečo sú riešenia digitálneho auditu stavieb a stavenísk čoraz populárnejšie. Pomocou aplikácie na audit staveniska, ako je PlanRadar, je možné generovať na mieru šité kontrolné zoznamy inšpekcií budov a auditov s digitálnymi šablónami. Všetky zaznamenané dáta môžete okamžite uložiť v bezpečnom cloudovom prostredí. Následne môžete automaticky vytvárať reporty.

Okrem toho, ak vaši dodávatelia a subdodávatelia používajú digitálne nástroje, ako je PlanRadar, je možné vytvárať niektoré druhy reportov bez toho, aby ste stavenisko museli navštíviť.

Moderné metódy auditu pre moderné stavebníctvo

Hoci predstava auditov môže u niektorých zamestnancov stále vzbudzovať obavy, výhody z vykonania takýchto inšpekcií pre vás (a pre nich ) nemožno ignorovať. S digitálnymi aplikáciami na audit staveniska, ako je PlanRadar, je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým vykonať bezbolestné, presné a spoľahlivé kontroly.

Ak chcete vidieť, ako to funguje, začnite s PlanRadarom zadarmo pracovať ešte dnes.

O službe PlanRadar

PlanRadar poskytuje inovatívne softvérové riešenia určené predovšetkým pre mobilné zariadenia v stavebnom a realitnom odvetví. Naša aplikácia je dostupná na všetkých zariadeniach so systémom iOS, Android a Windows. Doteraz sme pomohli viac ako 8 000 zákazníkom vo viac ako 45 krajinách digitalizovať ich pracovný tok.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu