HANTERA ÄTA-ARBETEN MED PlanRadar

Digital och effektiv ÄTA-hantering på byggarbetsplatsen

PlanRadar

Fler än 150 000 användare i över 75 länder slipper pappersarbete med PlanRadar

Förenkla processen för tilläggsarbeten

Ett byggprojekt tar sig sällan från start till mål utan att det tillkommer olika sorters tilläggsarbete, också känt som ÄTA-arbeten (Ändringar – Tillägg – Avgående). Det är kort och gott allt det tilläggsarbete som tillkommer under projektets gång och som inte fanns med i den ursprungliga entreprenaden. Med PlanRadar blir det enklare och smidigare att hantera de tvister som ibland kan uppstå mellan byggentreprenörer och underleverantörer till följd av ÄTA-arbeten.

Förenkla processen för tilläggsarbeten

Upptäck fördelarna med digital ÄTA-hantering!

Hantera ÄTA-arbeten i PlanRadar-appen:

SKAPA ÄRENDEN FÖR SPECIFIKA TILLÄGGSARBETEN

SKAPA ÄRENDEN FÖR SPECIFIKA TILLÄGGSARBETEN

ÄTA-arbeten uppstår ofta under ett byggprojekt och kan te sig på lika många sätt som det finns byggarbetsplatser. Byggentreprenören kan ha ändrat sig angående materialval och en underleverantör kan ha stött på problem som tvingar hen att välja ett dyrare materialval för att arbetet ska bli gjort enligt fackmannamässigt regelverk och standard.

Med PlanRadar går det att upprätta ärenden för specifika tilläggsarbeten som uppkommer under arbetets gång. I varje ärende finns också ett fält där den som får merkostnader till följd av ÄTA-arbetet kan fylla i vilken kostnad som det skulle medföra.

DELA DOKUMENT OCH BILDER

DELA DOKUMENT OCH BILDER

Det är lätt att missförstånd uppstår mellan entreprenörer och underleverantörer när de är oense om ett tilläggsarbete är nödvändigt eller inte. Genom att ladda upp bilder och dela information direkt i ärendet, skapas förutsättningar för förståelse mellan de inblandade projektdeltagarna.

Gör anteckningar direkt på bilder eller ladda upp PDF-dokument som visar varför det kontrakterade arbetet inte går att utföra. Den andra parten kan då fastställa ett värde på ÄTA-arbetet och antingen godkänna eller argumentera för varför det avslås.

KOMMUNICERA DIREKT I APPEN

KOMMUNICERA DIREKT I APPEN

Varje ärende som skapas för olika tilläggsarbeten har en chattfunktion där deltagarna kan kommunicera med varandra direkt i PlanRadar-appen. Ändringar i ritningen som uppkommer efter projektets påbörjan kan innebära merkostnader för den som ska utföra arbetet.

För den projektdeltagaren kan det innebära att de behöver utföra ett annat, mer omfattande jobb, än ursprungligen avtalat. För dessa merkostnader kan de informera om i ärendets chattfunktion för det specifika ÄTA-arbetet.

ERFORDRA OCH GODKÄNN ELLER NEKA ÄTA-ARBETEN

ERFORDRA OCH GODKÄNN ELLER NEKA ÄTA-ARBETEN

Byggentreprenörer och underleverantörer kan kräva begäran om att få utföra olika tilläggsarbeten direkt i appen. Genom ärendets chattfunktion kan den andra parten välja att antingen godkänna eller avslå ÄTA-arbetet.

PlanRadar-appen är också behändig i ärenden som inte omfattas av ÄTA-specifikationer, som exempelvis när ett arbete väntas ta längre tid än beräknat på grund av att det utförs av en person som är nyanställd. Ett ärende kan då, med hjälp av PlanRadar-appen, tilldelas en grupp personer med samma yrkeskompetens. Arbetet utförs då av den som är tillgänglig först.

ALL KOMMUNIKATION LOGGAS OCH TIDSSTÄMPLAS

ALL KOMMUNIKATION LOGGAS OCH TIDSSTÄMPLAS

All uppladdning av bilder och dokument som sker i PlanRadar-appen både loggas och tidsstämplas. Dessa tidsstämplar går inte att korrigera i efterhand, vilket innebär att det vid en eventuell tvist, finns bevisföring som kan styrka att ett utfört ÄTA-arbete har blivit antingen godkänt eller avslaget.

När ändringar görs under ett pågående byggprojekt, loggas även all den kommunikation som förs mellan inblandade projektdeltagare i ärendets byggjournal. Där sparas även information om huruvida arbetet medför ökade eller minskade kostnader.

SAMLA ALL INFORMATION I EN RAPPORT

SAMLA ALL INFORMATION I EN RAPPORT

Med PlanRadar går det att köra ut skräddarsydda rapporter som samlar all information om de ärenden som har tilldelats en specifik underleverantör. Om en tvist skulle uppstå mellan byggentreprenören och underleverantören kan dessa rapporter användas som bevisföring.

Om ett begärt tilläggsarbete skriftligen har godkänts till en specifik kostnad kommer det att synas i rapporten. Om ett arbete som har blivit godkänt muntligt, men inte noterats i appen, kommer det också att synas.

Digitalisera din ÄTA-hantering på några minuter!

FÖRDELAR MED DIGITAL ÄTA-HANTERING

Ansök om att utföra tilläggsarbeten och redovisa för vilka kostnader de medför direkt i ÄTA-specifika ärenden.

Förklara varför ett ÄTA-arbete är nödvändigt genom att dela dokument och bilder samt genom att göra noteringar på dessa, direkt via mobilappen.

Samla evidens vid oenigheter kring huruvida ett tilläggsarbete är nödvändigt eller inte.