Allmänna villkor för PlanRadar GmbH

Inledning

PlanRadar GmbH, FN 400573d, HG Wien, Kärntner Ring 5-7, Top 201, 1010 Wien, (nedan kallad “PlanRadar”) utvecklar, säljer och hanterar programvaror för byggdokumentation och felhantering.

Dessa villkor reglerar rättigheter och krav mellan PlanRadar och PlanRadars kunder. PlanRadars kunder är företagsägare enligt definitionen under Avsnitt 1 (2) KSchG i österrikisk lag.

2. Tillämpningsområde

2.1 Dessa allmänna villkor styr affärsrelationerna mellan PlanRadar och PlanRadars kunder oavsett om de är betalade eller inte (t.ex. under testfaserna). PlanRadar erbjuder tjänster uteslutande baserade på dessa villkor. För enkel användning av PlanRadar-tjänsterna av kunden betyder det att dessa villkor utgör grunden för en affärsrelation.

2.2 I tillägg till dessa Allmänna Villkor ska nuvarande PlanRadar-prislistor (se www.planradar.com) liksom alla övriga villkor som överenskommits om individuellt skriftligen tillämpas.

2.3 Om kunden har sina egna villkor vid användning av PlanRadar-tjänsterna bekräftar kunden att PlanRadar-avtalsvillkoren ska vara de enda som tillämpas i affärsrelationen mellan PlanRadar och kunden. Kundens villkor tillämpas endast om PlanRadar uttryckligen bekräftar detta skriftligen.

2.4 Individuella överenskommelser måste tillhandahållas skriftligen (och undertecknas). Informella uttalanden gjorda av PlanRadar (inklusive via e-post) är inte juridiskt bindande.

2.5 PlanRadar har rätt att ensidigt ändra dessa villkor när som helst. Kunden kommer att få ett e-postmeddelande för att informeras om alla ändringar minst två månader innan dessa träder i kraft. Kunden kommer ha rätt att göra invändningar mot ändringen genom att göra det skriftligen inom fyra veckor efter att hen har fått e-postmeddelandet. Ändringen godkänns och är bindande när användaren har gått med på ändringen eller om inte har opponerat sig inom denna fyraveckorsperiod. PlanRadar anger dessa juridiska konsekvenser och möjligheten att invända separat i detta e-postmeddelande. I händelse av att kunden gör invändning har PlanRadar rätt att säga upp avtalet som undertecknats av kunden enligt tidigare villkor. Detta är föremål för en uppsägning under en månadsperiod och måste vara av goda skäl. Om, i händelse av invändning, PlanRadar inte säger upp ett eller flera sådana avtal, kommer de gamla villkoren att fortsätta gälla för dessa.

3. PlanRadar-tjänster

3.1 PlanRadar förser kunden med ett system för byggdokumentation och felhantering (programvara som en tjänst (”SaaS”)). Detta innefattar även olika moduler av nuvarande version som används via Internet eller i form av en applikation för kundens programvara. Det finns också möjlighet att lagra data (nedan kallas detta ”Programvaran”).

3.2 Tilläggstjänster så som anpassning av programvaran till kundens individuella krav måste dock vara en del av en separat överenskommelse.

3.3 PlanRadar förbehåller sig rättigheten att vidareutveckla och ändra programvaran när som helst (t.ex. genom att använda nyare eller annan teknologi, system, processer eller standarder). Kunden ska kunna dra fördel från pågående utveckling av programvaran. I gengäld ska kunden godkänna att det tidvis kommer att finnas tillfällen då uppdateringar och uppgraderingar genomförs. PlanRadar kommer att informera kunden i god tid om det föreligger betydande ändringar av serviceprestanda. Om kunden upplever orimliga nackdelar på grund av ändringarna av servicen inom 14 dagar från att ha fått meddelande om ändringarna har kunden rätt att avsluta avtalet på grund av extraordinära skäl vid det datum då förändringarna genomfördes.

3.4 Kunden har möjlighet att använda programvaran gratis under en 30-dagarsperiod efter registreringen (testfasen). Innan utgången av denna gratis testfas kommer PlanRadar att kontakta kunden och informera om möjligheten att utverka ett sedvanligt avtal för att fortsätta använda programvaran. Om kunden inte väljer detta alternativ kommer hens användarkonto att låsas och sedan raderas som tidigast efter 30 dagar.

3.5 PlanRadar är enbart ansvarig för de tjänster som PlanRadar tillhandahålle. Kunden får inte göra anspråk mot PlanRadar vad det gäller programvarufel som förorsakats av kunden själv eller av tredje parts ingripande.

3.6 Platsen för PlanRadar-tjänstetillhandahållande är routerutgången till Internet som finns i datacentret som används av PlanRadar. Kundens slutanordningar och Internetanslutningen är inte en del av PlanRadar-tjänsten.

4. Kundens plikter

4.1 Kunden åtager sig att endast använda programvaran enligt de villkor som anges här liksom i enlighet med alla individuella överenskommelser. Kunden måste säkerställa att alla dess användare (anställda eller andra tredje parter som hen är ansvarig för) också är i överensstämmelse med relevanta regelverk. Kunden är ansvarig gentemot PlanRadar för alla skador i händelse av misskötsel av sina plikter eller kundens felaktiga användning, särskilt vid olaglig användning av programvaran.

4.2 Kunden får endast använda programvaran för avsedda syften och får inte använda den på något olämpligt sätt. I synnerhet får hen inte använda programvaran för att lagra eller distribuera olagligt innehåll. Kunden måste vidare ta på sig att inte använda någon teknisk utrustning, program eller annan data som kan påverka programmet eller systemen hos PlanRadar.

4.3 Kunden har inte rätt att göra oberoende ändringar i programvaran eller att låta tredje parter genomföra sådana.

4.4 Kunden måste upprätthålla den IT-infrastruktur som krävs för att kunna använda programvaran på sin egen bekostnad och egen risk.

4.5 Kunden måste vidta tillämpliga tekniska steg för att säkra sitt system och att regelbundet säkerhetskopiera alla sina data.

4.6 Kunden måste säkra sina inloggningsuppgifter och andra inloggningsuppgifter till programvaran, och inte göra den tillgänglig för tredje parter.

4.7 PlanRadar kan blockera kundens åtkomst till programvaran i händelse av brott mot dessa villkor eller någon individuell överenskommelse, särskilt om kunden inte betalar. Detta påverkar inte kundens skyldighet att fortsätta betala avtalsavgiften för användning. Dessutom måste kunden gottgöra PlanRadar om denna blockering sker.

4.8 Kunden samtycker till att PlanRadar kan namnge henom som ett externt vittnesmål. Observera att PlanRadar kommer att samarbeta med kunden om användning av kundlogotyper, projektdata osv. före publicering.

5. Användarrättigheter

5.1 Alla rättigheter till programvaran tillhör PlanRadar. Kunden är endast garanterad rättigheten att använda programvaran, vilken är icke-exklusiv, icke-överförbar och kan inte underlicensieras. Rättigheterna innefattar den nivå som avtalats om under rådande avtal. I synnerhet får kunden endast duplicera programvaran för avsedd användning av programvaran (t.ex. ladda ner det i arbetsminnet på de olika användarenheterna). Kunden har inte rätt att reproducera, sälja, hyra ut eller låna ut programvaran eller delar av densamma på något som helst sätt eller att överföra den till tredje parter eller bevilja dem underlicenseringar. Kunden har dock rätt att temporärt tilldela åtkomst till en underleverantör i enlighet med programvarans produktbeskrivning.

5.2 Om inget annat överenskommits beviljas inga ytterligare rättigheter till programvaran till kunden. I synnerhet får kunden inte begära några rättigheter vad det än gäller för produkten, i synnerhet inga varumärken, patentet eller andra immateriella äganderättigheter.

5.3 När det gäller tredje-parts användning av programvaran som tillhandahålls av PlanRadar, gäller licensvillkoren från tillverkaren av denna programvara före villkoren under punkt 5. För licensvillkoren för tredje parts användning av programvaran eller delar av densamma, vänligen se punkt 13.

5.4 Kunden har inte rätt att omvänd konsturera, dekompilera eller plocka isär programvaran såvida (och endast i detta avseende) tillämpliga lagar uttryckligen och lagligen tillåter detta, oberoende av denna begränsning.

5.5 Punkterna 5.1 och 5.2 tillämpar mutatis mutandis för alla dokument som tillhandahålls av PlanRadar till kunden, i synnerhet vad det gäller programvarudokumentationen.

6. Garantier, ansvar och funktionsfel

6.1 PlanRadar tillhandahåller programvaran till kunden i enlighet med de principer som finns under ”rimliga bästa försök”. Därför kommer PlanRadar att göra allt den kan för att möjliggöra så oavbruten användning av programvaran som möjligt är och att korrigera de programvarufel som begränsar användningen av programvaran.

6.2 PlanRadar påtar sig inga som helst garantier eller ansvar för permanent tillgänglighet till programvaran eller att programvaran kommer att vara fullständigt felfri. Kunden erkänner uttryckligen att det enligt teknikens nuvarande tillstånd inte är möjligt att ta bort precis alla fel ur programvaran. Anslutningsfel eller den nödvändiga planerade och på förhand meddelade arbeten av PlanRadar kan också leda till temporära funktionsfel. Så länge det gäller individuella fall kan garantin inte träda i full kraft har förbättringar högre prioritet än prisreduktion eller ändringar.

6.3 PlanRadar kan inte hållas ansvariga för vare sig direkt eller indirekt skada på kunden eller tredje part orsakad av funktionsfel eller skador på kundens enheter. Kompensation för konsekvenser av skador så som förlust av intäkter eller uteblivna vinster är exkluderade liksom ansvar för skador hos kunden på grund av projektförseningar. Likaså är inte PlanRadar ansvarig för misslyckanden vad det gäller inbesparingar eller för sådana skador som är ett resultat av krav från tredje part.

6.4 PlanRadar är endast ansvariga i händelse om avsiktlig och stor oaktsamhet. Dessutom är företaget ansvarigt för alla händelser som orsakar skador även om det finns flera skadade parter, men med en ersättningsbegränsning till totalt högst 10.000 Euro. Om den totala kostnaden för skadorna är högre än så kommer kraven för skadorna för respektive part att reduceras proportionerligt.

6.5 PlanRadar kan inte utesluta möjligheten till förlust av data eller annan påverkan, i synnerhet inte om detta sker på grund av påverkan av kundens egen Internetanslutning under pågående synkroniseringsprocesser. PlanRadar påtar sig inte något ansvar för detta.

6.6 PlanRadar är inte ansvarig för skador och fel som uppkommer på grund av olämpliga operationer, ändringar i operativsystemets komponenter, gränssnitten eller andra parametrar, ändringar till nödvändiga systeminställningar, användning av olämpliga organisatoriska medel eller för enklare applikationsfel. Inte heller är PlanRadar ansvarig för störningar i allmänna kommunikationsnätverk eller inadekvata systemkrav för kunden (nuvarande systemkrav för att användaprogramvaran kan hittas under www.planradar.com.)

6.7 Kunden ska omedelbart informera PlanRadar om alla fel och om möjligt ge en förståelig beskrivning av felen så att en korrigering kan genomföras så snart som möjligt. Kunden ska då hjälpa PlanRadar att avhjälpa felen utan kostnad. Vid korrigering av fel av PlanRadar tas det för givet att kunden helt har uppfyllt sina betalningsskyldigheter.

6.8 Högriskmiljöer: Produkten kan innehålla komponenter som reagerar negativt på defekter eller där defekter bara kan upptäckas i senare skede eller som avhjälps vid rutinkorrigeringar. Programvaran är inte utformad för att användas i en farlig miljö som kräver felsäker (feltoleranser) eller tillsammans med en annan applikation där fel i programvaran direkt kan resultera i dödsfall, personskador eller allvarliga skador på egendom eller miljön.

6.9 I den utsträckning och så långt som krav som är relaterade till programvaran påverkas i händelse av force majeure, inklusive krig, terrorism, naturkatastrofer, brand, strejk, lockout, embargo, regeringsbeslut, epidemier eller pandemier, avbrott i elförsörjningen, transportavbrott, avbrott i telekommunikationen för nätverk eller telefonlinjer eller lagändringar som påverkar situationen efter att avtalet har undertecknats eller annan icke-åtkomst av programvaran som inte kan rättas till i tid eller på korrekt sätt, innebär detta inte avtalsbrott och ger kunden inte rätt att klaga hos PlanRadar.

7. Dataskydd

7.1 Som användare av programvaran är kunden ansvarig för dataskydd. PlanRadar är bara en processor. För detta syfte kommer ett separat processoravtal att ingås; vid frånvaro av ett individuellt avtalat processorsavtal tillämpas PlanRadars standardprocessoravtal.

7.2 Som ansvarig person ansvarar kunden för att följa bestämmelserna i Den allmänna dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och Den tyska dataskyddslagen – DSG. Så länge som kunden behandlar personuppgifter vid användningen av programvaran (t.ex. skriver in, behandlar, lagrar eller överför personuppgifter till PlanRadar) garanterar hen att hen har rätt att göra detta i enlighet med gällande regler för dataskydd.

8. Konfidentialitet

8.1 Kunden och PlanRadar tar gemensamt på sig att behandla alla affärs- och företagshemligheter som är relaterade till den andra parten i samband med detta kontrakt och dess genomförande som sådant. Ingen av parterna kommer att göra dem tillgängliga för tredje parter. Detta tillämpas så länge som dessa inte är allmänt kända eller, när det gäller mottagaren, det fanns tidigare ingen skyldighet att upprätthålla sekretess. Eller, när det meddelades till mottagaren av en tredje part, det fanns ingen skyldighet att bibehålla sekretessen eller de bevisligen utvecklats oberoende av mottagaren eller avslöjas baserat på en juridiskt bindande tjänsteman eller domstolsbeslut. Denna skyldighet gäller på obestämd tid efter slutet av avtalsförhållandet.

8.2 Underleverantörer som konsulterats av PlanRadar för att uppfylla avtalet anses inte vara tredje parter så länge som de är föremål för skyldigheten att bibehålla sekretessen i detta fall.

9. Varaktighet och uppsägning

9.1 Löptiden för detta avtal specificeras i den individuella överenskommelsen med kunden; om det inte finns någon sådan bestämmelse, gäller avtalet för obestämd tidsperiod.

9.2 Både PlanRadar och kunden kan säga upp avtal som tecknats för en obegränsad period mot slutet av redovisningsperioden (12 månader såvida inte annat uttryckligen överenskommits) med en månads varsel. Dessutom ska kundens borttagning av kontot betraktas som uppsägning vid slutet av respektive redovisningsperiod, och borttagningen måste göras minst en månad före utgången av respektive redovisningsperiod.

9.3 Terminsavtal kan sägas upp av båda avtalsparter med en månads uppsägningstid mot slutet av avtalstiden. Om inte någon uppsägning genomförs, förlängs avtalet automatiskt med ytterligare ett år. Radering av ett konto av kunden ska också betraktas som en uppsägning av kontraktet vid slutet av respektive avtalsperiod, och borttagningen måste ske senast en månad före slutet av respektive avtalsperiod.

9.4 Uppsägning måste ske skriftligen eller via PlanRadar-plattformen av en auktoriserad administratör som är anställd och auktoriserad av kunden.

9.5 Extraordinär uppsägning av PlanRadar med omedelbar verkan kan ske särskilt under följande villkor:

9.5.1 Om kunden ger ofullständig eller felaktig information eller inte ger nödvändiga bevis.

9.5.2 Om kunden inte betalar inom 30 dagar; en övergångsperiod krävs inte;

9.5.3 Om rimlig misstanke föreligger om att programvaran missbrukas.

9.6 Kunden är ansvarig för att säkerhetskopiera sina data i god tid innan avtalet upphör. 30 dagar efter utgången av avtalet kan kunden inte längre komma åt sina uppgifter.

10. Informationskrav

10.1 Kunden måste omedelbart informera PlanRadar om några adressändringar. Om kunden har underlåtit att göra detta anses PlanRadars meddelanden ha levererats till kunden på den sista giltiga adressen som tillhandahållits för kommunikation.

10.2 Kunden accepterar att PlanRadar också kan skicka juridiskt viktiga meddelanden till kunden via e-post eller med hjälp av annat elektroniskt medium (detta gäller även för fakturor, vilka kan signeras elektroniskt och är i överensstämmelse med lagen om försäljningsskatt). Meddelandena anses ha mottagits så snart som kunden själv har tillgång till dem eller noterar dem under normala omständigheter.

11. Villkor för betalning och andra ekonomiska villkor

11.1 Alla belopp (såvida inte fastställts på annat sätt) är exklusive den aktuella tillämpliga momsskatten och andra avgifter. Kontantbetalningsrabatt tillhandahålls inte eller beviljas.

11.2 Användaravgifter debiteras vanligtvis i förväg för den aktuella bokföringsperioden.

11.3 När man beställer via PlanRadars webbplats ska betalning ske i enlighet med villkoren hos betalningsleverantören Fastspring (http://www.fastspring.com/) – såvida inte något annat anges.

11.4 Kunden ska bära alla bankavgifter och alla andra omkostnader i samband med överföringen.

11.5 Vid försenade betalningar debiteras kunden ränta på efterskott till 10% per år av det utestående beloppet plus rimliga påminnelseavgifter. Kunden måste betala för alla nödvändiga och tillämpliga kostnader som uppkommit för ingripande av advokater och inkassobyråer.

11.6 Kundens betalningar ska initialt kompenseras för alla kostnader och upplupna räntekostnader. Sedan kompenseras de mot den äldsta skulden.

11.7 PlanRadar har rätt att ensidigt höja priset för programvaran och kommer att informera kunden i god tid, minst 1 månad i förväg. För ett avtal utan tidsbegränsning träder prisändringarna i kraft vid början av nästa redovisningsperiod, för ett tidsbegränsat avtal i början av nästa avtalsår.

11.8 Fakturorna anses vara accepterade om man inte gör någonskriftlig invändning inom 3 månader efter att fakturan har utfärdats.

11.9 Kunden kan inte uppväga klagomål mot PlanRadar. Kundens rätt till återtagande är också utesluten.

12. Andra bestämmelser

12.1 Om en eller flera bestämmelser i dessa Allmänna Villkor är eller blir ineffektiva eller inte giltiga helt eller delvis, påverkas inte giltigheten för de återstående bestämmelserna. Den ineffektiva eller icke-verkställbara bestämmelsen ska ersättas av en liknande giltig bestämmelse så nära som möjligt till det ekonomiska syftet med den ineffektiva eller icke-verkställbara klausulen.

12.2 Rätten att begära reducering med mer än hälften (laesio enormis) är exkluderad.

12.3 Alla kundens överföringar av rättigheter eller villkor baserade på avtalet kräver ett skriftligt samtycke på förhand från PlanRadar. Emellertid är PlanRadar berättigad att överföra avtalet till en tredje part helt eller delvis utan kundens samtycke.

12.4 PlanRadar är berättigad att använda tredje parter helt eller delvis för att kraven ska uppfyllas.

12.5 Österrikes lag gäller exklusivt även om programvaran används utanför Österrike eller om det finns någon annan utländsk anslutning. Referensstandarderna som tillhandahålls i österrikisk lag och i Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor gäller inte.

12.6 I händelse av dispyter gäller endast den lokala behörigheten för den behöriga domstolen i Wiens Innere Stadt. Föreställningsplatsen är också Wiens Innere Stadt.

13. Tredje parts licensavtal

> Ladda ner ” Tredje parts licensavtal”