Ogólne Warunki Handlowe PlanRadar GmbH

 

Poniższe tłumaczenie tekstu zostało przygotowane dla wygody użytkowników. Prawnie wiążąca jest jedynie jego wersja angielska.

1. Wprowadzenie

Firma PlanRadar GmbH, FN 400573d, HG Vienna, Kärntner Ring 5-7, Top 201, 1010 Vienna, (zwana dalej “PlanRadar”) tworzy, sprzedaje i obsługuje oprogramowanie do dokumentacji budowy i zarządzania usterkami.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotyczą praw i obowiązków ustanowionych między PlanRadar a klientami PlanRadar. Klienci PlanRadar to właściciele firm, jak zdefiniowano w Sekcji 1 (2) KSchG prawa austriackiego.

2. Zakres zastosowania

2.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotyczą relacji biznesowych między PlanRadar i klientami PlanRadar, w formie płatnej, jak i bezpłatnej (np. podczas okresu próbnego). PlanRadar dostarcza usługi wyłącznie w oparciu o niniejsze warunki handlowe. Korzystanie z usług PlanRadar przez klienta wiąże się z akceptacją warunków handlowych, które stanowią podstawę relacji biznesowych.

2.2 Oprócz niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, zastosowanie mają: aktualny cennik PlanRadar (sprawdź na www.planradar.com), jak i pozostałe warunki umowy akceptowane indywidualnie na piśmie.

2.3 Nawet jeśli klient posiada własne warunki handlowe, korzystając z usług PlanRadar potwierdza, że w wynikającej z kontraktu relacji między klientem a PlanRadar zastosowanie mają jedynie wynikające z kontraktu ogólne warunki handlowe PlanRadar. Warunki handlowe klienta mogą mieć zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy PlanRadar potwierdzi to na piśmie.

2.4 Poszczególne zgody i umowy muszą zostać udzielone pisemnie. Nieformalne oświadczenia ze strony PlanRadar (również te w wiadomościach email) nie są obowiązujące.

2.5 PlanRadar ma prawo do wprowadzenia jednostronnych zmian w niniejszych warunkach w dowolnym momencie. Klient otrzyma w takiej sytuacji drogą emailową powiadomienie o wprowadzonych zmianach przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Klient ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonych zmian w formie pisemnej w ciągu czterech tygodni od otrzymania wiadomości email. Zmiany zostają uznane i zaczynają obowiązywać w momencie, gdy klient wyrazi na nie zgodę, niezależnie od tego, czy zostały przez niego przedstawione obiekcje we wspomnianym czterotygodniowym okresie. PlanRadar wskazuje konsekwencje prawne i możliwość wyrażenia sprzeciwu w wiadomości email z powiadomieniem. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez klienta, PlanRadar przysługuje prawo wypowiedzenia umowy podpisanej przez klienta w oparciu o wcześniej obowiązujące warunki handlowe. Musi się to odbyć z miesięcznym wyprzedzeniem i z ważnego powodu. Jeśli w przypadku wyrażenia sprzeciwu przez klienta PlanRadar nie zawiesi umowy (lub umów), zastosowanie będą miały wcześniej obowiązujące warunki handlowe.

3. Usługi PlanRadar

3.1 PlanRadar oferuje klientowi system do dokumentacji budowy i zarządzania usterkami (oprogramowanie jako usługa („Software as a Service – SaaS”)). Na wspomniany system (zwany dalej „Oprogramowaniem”) składa się kilka modułów w aktualnej wersji do użytku przez internet lub w formie aplikacji na systemie operacyjnym klienta. Istnieje również opcja przechowywania danych.

3.2 Dodatkowe usługi, takie jak dostosowanie Oprogramowania do indywidualnych potrzeb klienta, muszą zostać uzgodnione w oddzielnej umowie.

3.3 PlanRadar zastrzega sobie prawa do dalszego rozwoju i modyfikacji Oprogramowania oraz wszelkich jego specyfikacji, w dowolnym momencie (np. poprzez zastosowanie nowszych i odmiennych technologii, systemów, procesów lub standardów). Klientowi przysługuje prawo korzystania z ciągłego rozwijania Oprogramowania. W zamian klient musi przyjąć do wiadomości możliwość chwilowej konserwacji, która będzie miała miejsce w momencie wprowadzania aktualizacji i ulepszeń. PlanRadar poinformuje klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, w przypadku gdy będą miały zaistnieć wyraźne zmiany w sposobie realizacji usługi. Jeśli klient w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianach w usłudze doświadczy nieproporcjonalnie niekorzystnych warunków ze względu na zmiany w usłudze, przysługuje mu prawo rozwiązania umowy w trybie nadzwyczajnym z dniem wprowadzenia wspomnianych zmian.

3.4 Klient korzysta z Oprogramowania bezpłatnie przez 30 dni od rejestracji (faza testowa). Przed końcem niniejszego okresu próbnego, PlanRadar skontaktuje się z klientem, by poinformować go o możliwości podpisania płatnej umowy, w celu dalszego korzystania z Oprogramowania. Jeśli klient nie skorzysta z tej opcji, konto klienta zostanie zablokowane, a następnie skasowane najwcześniej po 30 dniach.

3.5 PlanRadar odpowiada jedynie za usługi, które dostarcza PlanRadar. Klient nie może wysuwać roszczeń wobec PlanRadar w przypadku wystąpienia usterek w Oprogramowaniu wywołanych przez działania klienta lub podmiotów zewnętrznych.

3.6 Miejscem świadczenia usług przez PlanRadar jest router przesyłający dane do internetu, znajdujący się w centrum danych wykorzystywanym przez PlanRadar. Urządzenia końcowe klienta i jego połączenie internetowe nie stanowią części usług PlanRadar.

4. Zobowiązania klienta

4.1 Klient zobowiązuje się do korzystania z Oprogramowania jedynie zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi oraz zgodnie z podpisanymi umowami. Klient musi zagwarantować, że wszyscy użytkownicy po jego stronie (pracownicy lub podmioty zewnętrzne, za które odpowiada) również będą stosować się do obowiązujących zasad. Klient ponosi odpowiedzialność względem PlanRadar w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód wynikających z zaniedbania obowiązków przez klienta lub jego użytkowników, zwłaszcza w przypadku nielegalnego korzystania z Oprogramowania.

4.2 Klient może korzystać z Oprogramowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i nie może go stosować w nieodpowiednich do tego przypadkach. Przede wszystkim, klient zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z Oprogramowania do przechowywania i rozprowadzania nielegalnych treści. Klient zobowiązuje się również, że nie będzie stosować urządzeń, systemów oprogramowania lub innych danych, które mogłyby zakłócić działanie Oprogramowania lub systemów PlanRadar.

4.3 Klientowi nie wolno wprowadzać niezależnych modyfikacji w Oprogramowaniu lub zlecać wprowadzanie takich zmian podmiotom zewnętrznym.

4.4 Klient utrzymuje infrastrukturę IT konieczną do korzystania z Oprogramowania na własny koszt i ryzyko.

4.5 Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu i regularnego tworzenia kopii zapasowych danych.

4.6 Klient zabezpiecza własne dane logowania oraz inne dane logowania do Oprogramowania, nie udostępnia ich też podmiotom zewnętrznym.

4.7 PlanRadar może blokować klientowi dostęp do Oprogramowania w przypadku naruszenia niniejszych warunków handlowych lub indywidualnych umów, zwłaszcza w przypadku niedotrzymania warunków płatności. Nie wpływa to na obowiązek uiszczenia przez klienta płatności za użytkowanie wynikających z umowy. Dodatkowo, klient musi zwrócić koszty PlanRadar, w przypadku wystąpienia takiej blokady.

4.8 Klient zgadza się na możliwość bycia przedstawionym przez PlanRadar w referencjach. Przed publikacją, PlanRadar omówi we współpracy z klientem wykorzystanie logo klienta, danych projektu itp.

5. Prawo korzystania

5.1 Wszelkie prawa do Oprogramowania należą do PlanRadar. Klientowi przysługuje jedynie prawo do korzystania z oprogramowania, na zasadzie niewyłącznej i niezbywalnej, bez możliwości udzielania sublicencji. Prawo obowiązuje na poziomie uzgodnionym w warunkach umowy. W szczególności, klient może duplikować Oprogramowanie jedynie w zakresie koniecznym do jego zamierzonego zastosowania (np. załadowania go do pamięci roboczej różnych urządzeń końcowych). Klient nie może w żaden sposób kopiować, sprzedawać lub wypożyczać Oprogramowania lub jego części, ani też przesyłać go podmiotom zewnętrznym lub udzielać im sublicencji. Klient może tymczasowo przypisać dostęp podwykonawcy, zgodnie z opisem produktu Oprogramowania.

5.2 O ile strony umowy nie uzgodniły inaczej, klientowi nie przysługują żadne dalsze prawa związane z Oprogramowaniem. W szczególności klient nie zyskuje jakichkolwiek praw do produktu, a zwłaszcza do znaków towarowych, patentów czy też praw własności intelektualnej.

5.3 Jeśli chodzi o składniki produktu Oprogramowania podmiotów zewnętrznych dostarczane przez PlanRadar, warunki licencyjne producentów wspomnianych składników produktu Oprogramowania są nadrzędne względem postanowień punktu 5. W kwestii warunków licencyjnych produktów oprogramowania podmiotów zewnętrznych będących składnikami Oprogramowania, należy zapoznać się z punktem 13.

5.4 Klient nie ma prawa do wykonywania inżynierii wstecznej, dekompilacji czy dezasemblacji Oprogramowania, chyba, że mające zastosowanie regulacje (jedynie w tej kwestii) wyraźnie i zgodnie z prawem na to zezwalają, mimo wspomnianego tu ograniczenia.

5.5 Punkty 5.1 i 5.2 mają zastosowanie mutatis mutandis do wszystkich dokumentów dostarczonych klientowi przez PlanRadar, a zwłaszcza do dokumentacji Oprogramowania.

6. Gwarancja, odpowiedzialność i usterki

6.1 PlanRadar udostępnia klientowi oprogramowanie stworzone z należytą starannością . Dlatego też, PlanRadar dołoży wszelkich starań, by zapewnić możliwie nieprzerwaną ciągłość możliwości korzystania z Oprogramowania oraz by korygować błędy w Oprogramowaniu, które ograniczają możliwość korzystania z Oprogramowania.

6.2 PlanRadar nie daje gwarancji ciągłej dostępności Oprogramowania oraz braku błędów w Oprogramowaniu i nie bierze za to odpowiedzialności. Klient przyjmuje do wiadomości, że przy aktualnej technologii nie ma możliwości całkowitego usunięcia błędów z Oprogramowania. Błędy połączenia lub konieczne zaplanowane i wcześniej zgłoszone prace wykonywane przez PlanRadar również mogą prowadzić do tymczasowych usterek. Jako że w zakresie pojedynczych przypadków gwarancji praktycznie nie da się wykluczyć, usprawnienia mają priorytet nad obniżeniem lub zmianą ceny.

6.3 PlanRadar nie podlega odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody klienta lub podmiotów zewnętrznych wywołane usterkami lub za uszkodzenia urządzeń końcowych klienta. Odszkodowanie za wywołane w konsekwencji szkody, takie jak utrata dochodów lub zysków jest wykluczone, tak jak odpowiedzialność za szkody u klienta ze względu na opóźnienia w projekcie. PlanRadar nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku, gdy nie uda się osiągnąć oszczędności lub gdy wystąpią szkody wynikające z roszczeń podmiotów zewnętrznych.

6.4 PlanRadar ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku dopuszczenia się celowego lub rażącego zaniedbania. Dodatkowo odpowiedzialność za każde zdarzenie, w którym powstała szkoda, nawet jeśli dotyczyła ona wielu poszkodowanych stron, ogranicza się do łącznej kwoty 10 000 euro. Jeśli całkowite szkody są wyższe, roszczenia wynikające z tych szkód od każdej z poszkodowanych stron zostaną proporcjonalnie zredukowane.

6.5 PlanRadar nie może wykluczyć możliwości utraty danych lub innych utrudnień oraz nie jest za nie odpowiedzialny, w szczególności w wyniku utraty połączenia z internetem po stronie klienta w trakcie synchronizacji.

6.6 PlanRadar nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub usterki, które wynikają z nieprawidłowej obsługi, zmiany elementów, interfejsu lub parametrów systemu operacyjnego, zmian w wymaganych ustawieniach systemowych, wykorzystania nieprawidłowych środków organizacyjnych lub zwykłych błędów aplikacji. PlanRadar nie ponosi też odpowiedzialności za zakłócenia w publicznych sieciach komunikacji lub niespełnienie wymagań systemowych przez klienta (aktualne wymagania systemowe oprogramowania znajdują się na www.planradar.com)

6.7 Klient musi natychmiast poinformować PlanRadar o wszelkich usterkach oraz, jeśli to możliwe, wyczerpująco opisać błąd, tak by można było jak najszybciej wprowadzić korektę. Klient ma obowiązek wspomóc PlanRadar w bezpłatnym rozwiązaniu usterki. Proces rozwiązywania usterki zakłada, że klient nie zalega z wymaganymi płatnościami.

6.8 Środowiska o zwiększonym ryzyku: Produkt może zawierać elementy, które negatywnie reagują na usterki lub których usterki mogą zostać wykryte dopiero po jakimś czasie i rozwiązane w ramach rutynowych łatek oprogramowania. Oprogramowanie nie zostało zaprojektowane do obsługi w niebezpiecznym środowisku, które wymaga niezawodnego (odpornego na błędy) działania lub innego rodzaju zastosowania, gdzie awaria Oprogramowania mogłaby doprowadzić bezpośrednio do śmierci, poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub powstania poważnej szkody na mieniu, czy też poważnego wpływu na środowisko.

6.9 Jeśli na realizację obowiązków związanych z Oprogramowaniem wpłynie siła wyższa, taka jak: wojna, terroryzm, klęski naturalne, pożar, strajk, lokaut, embargo, interwencja rządu, epidemia lub pandemia, utrata zasilania, awaria transportu, problemy z siecią telekomunikacyjną lub transmisją danych lub też wystąpią zmiany legislacyjne, które wpływają na podpisaną umowę lub też powodują innego rodzaju niedostępność Oprogramowania i niemożliwość rozwiązania sytuacji na czas oraz w odpowiedni sposób, nie będzie to stanowiło naruszenia umowy i nie będzie dawało klientowi prawa do roszczeń wobec PlanRadar.

7. Ochrona danych

7.1 Jako użytkownik oprogramowania klient ponosi odpowiedzialność za ochronę danych. PlanRadar jedynie przetwarza dane. W tym celu nawiązana zostaje oddzielna umowa na przetwarzanie danych; w przypadku braku indywidualnie ustalonej umowy na przetwarzanie danych, zastosowanie ma standardowa umowa PlanRadar dotycząca przetwarzania danych.

7.2 Jako osoba odpowiedzialna, klient odpowiada za zgodność z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO oraz Niemieckiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych – DSG. W zakresie w jakim klient przetwarza dane osobowe podczas korzystania z oprogramowania (tzn. wprowadza, przetwarza, przechowuje i przesyła dane osobowe do PlanRadar), gwarantuje, że ma do tego prawo, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

8. Poufność

8.1 Klient oraz PlanRadar zobowiązują się do traktowania poufnych informacji biznesowych zgodnie z treścią niniejszej umowy, zachowując odpowiedni stopień poufności. Żadna ze stron nie udostępni takich danych podmiotom zewnętrznym. Obowiązek poufności obowiązuje o ile nie są to ogólnie znane informacje, a jeśli chodzi o odbiorcę, wcześniej nie było obowiązku utrzymania informacji w sekrecie, jak i gdy dotarły do odbiorcy od podmiotów zewnętrznych, nie było wymogu utrzymania informacji w sekrecie, gdy dotyczą czegoś, co ewidentnie niezależnie opracował odbiorca, albo gdy zostały ujawnione w ramach prawnie wiążącej decyzji urzędowej lub sądowej. Zapis ten obowiązuje także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

8.2 Podwykonawcy współpracujący z PlanRadar w celu realizacji umowy nie są traktowani jako podmioty zewnętrzne, na tyle, na ile obowiązuje ich obowiązek zachowania poufności w tej kwestii.

9. Czas trwania i rozwiązanie umowy

9.1 Czas trwania umowy określany jest w indywidualnej umowie z klientem; jeśli w umowie nie pojawia się klauzula dotycząca tej kwestii, umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

9.2 Zarówno PlanRadar jak i klient mogą rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony, po zakończeniu okresu rozliczeniowego (12 miesięcy, o ile nie zostało wyraźnie ustalone inaczej), z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Usunięcie konta przez klienta traktowane jest jako rozwiązanie umowy, po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Usunięcie musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed końcem danego okresu rozliczeniowego.

9.3 Umowy na czas określony mogą zostać rozwiązane przez obie strony umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana, zostanie automatycznie przedłużona na następny rok. Usunięcie konta przez klienta, najpóźniej na miesiąc przed końcem okresu rozliczeniowego, traktowane jest jako rozwiązanie umowy, po zakończeniu tego okresu.

9.4 Umowa musi zostać rozwiązana na piśmie lub przez platformę PlanRadar, przez autoryzowanego administratora, zatrudnionego lub uprawnionego przez klienta.

9.5 Rozwiązanie umowy przez PlanRadar w trybie nadzwyczajnym i ze skutkiem natychmiastowym może mieć miejsce w następujących przypadkach:

9.5.1 Jeśli klient poda niekompletne lub nieprawidłowe informacje lub nie dostarczy wymaganych poświadczeń;

9.5.2 Jeśli klient zalega z płatnością przez 30 dni; nie jest wymagany okres karencji;

9.5.3 Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie niewłaściwego użycia Oprogramowania.

9.6 Klient odpowiada za wykonanie kopii zapasowej danych w odpowiednim okresie przed zakończeniem umowy. Po 30 dni od zakończenia umowy klient nie ma już dostępu do swoich danych.

10. Wymagane informacje

10.1 Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania PlanRadar o jakiejkolwiek zmianie w adresie. Jeśli klient tego nie zrobi, wszelkie oficjalne powiadomienia od PlanRadar zostaną uznane za skutecznie dostarczone, jeśli zostaną wysłane na ostatni prawidłowy adres komunikacji podany przez klienta.

10.2 Klient akceptuje, że PlanRadar może wysyłać dopuszczalne i ważne z perspektywy prawa deklaracje do klienta drogą emailową lub innymi mediami elektronicznymi (dotyczy to również faktur, które mogą zostać podpisane elektronicznie, by spełniać wymogi prawa podatkowego). Deklaracje traktowane są jako dostarczone, gdy tylko klient ma możliwość uzyskania do nich dostępu lub odnotowania ich w normalnych okolicznościach.

11. Warunki płatności i pozostałe kwestie finansowe

11.1 Wszelkie kwoty (o ile nie podano inaczej) nie zawierają mającego zastosowanie podatku od sprzedaży oraz innych opłat. Nie oferujemy i nie przyznajemy rabatu gotówkowego.

11.2 Opłaty użytkownika pobierane są za dany okres rozliczeniowy z góry.

11.3 Przy zamawianiu przez stronę internetową PlanRadar, płatności naliczane są zgodnie z warunkami dostawcy płatności Fastspring (http://www.fastspring.com/) – chyba, że zadeklarowano inaczej.

11.4 Klient ponosi koszty wszelkich opłat bankowych oraz innych zwrotów wydatków związanych z przelewem.

11.5 W przypadku zalegania z płatnościami, klientowi naliczone zostaną odsetki w wysokości 10% zaległej płatności w skali roku, wraz z uzasadnionymi opłatami za monit. Klient musi opłacić należne i odpowiednie kwoty za interwencję prawników i agencji windykacyjnych.

11.6 Płatności klienta najpierw naliczane są na poczet kosztów lub odsetek za zwłokę. W następnej kolejności naliczane są na poczet najstarszego długu.

11.7 PlanRadar ma prawo do jednostronnego zwiększenia cen Oprogramowania, informując o tym klienta z należytym, przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku umowy na czas nieokreślony, zmiana ceny ma zastosowanie na początku kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku umowy na czas określony, na początku kolejnego roku umowy.

11.8 Faktury uznawane są za przyjęte w przypadku braku pisemnego sprzeciwu w ciągu 3 miesięcy od wystawienia faktury.

11.9 Klient nie ma prawa do kompensaty roszczeń wobec PlanRadar. Wyklucza się również prawo klienta do zatrzymania produktu.

12.Inne postanowienia

12.1 Jeśli któreś z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych stanie się nieskuteczne, lub przestanie być wykonalne częściowo lub w całości, nie wpływa to na obowiązywanie pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione podobnym i obowiązującym postanowieniem, o najbliższym możliwym celu ekonomicznym postanowienia niewykonalnego i nieskutecznego.

12.2 Prawo do żądania redukcji o ponad połowę (laesio enormis) jest wyłączone.

12.3 Każde przeniesienie praw lub zobowiązań klienta wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody PlanRadar. PlanRadar ma prawo przenieść umowę na podmiot zewnętrzny, w pełni lub w całości, bez zgody klienta.

12.4 PlanRadar ma prawo do korzystania z podmiotów zewnętrznych do pełnej lub częściowej realizacji zobowiązań.

12.5 Zastosowanie ma wyłącznie prawo austriackie, nawet jeśli oprogramowanie wykorzystywane jest poza Austrią i występują jakiekolwiek inne powiązania zagraniczne. Normy referencyjne, o których mowa w Prawie Austriackim oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, nie mają zastosowania.

12.6 Wszelkie ewentualne spory podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu Wiedeń-Śródmieście. Miejscem wykonania zobowiązania również jest Wiedeń-Śródmieście.

13. Umowy licencyjne stron trzecich

> Pobierz “Umowy licencyjne stron trzecich”