Blog Post

Kto je technický dozor investora na stavbe a kedy je vhodné ho vymenovať

08.05.2023 | 4 minúty čítania

Technický dozor investora je jednou z osôb, ktoré patria medzi účastníkov stavebného konania uvedených v stavebnom zákone. Jeho funkcia je veľmi zodpovedná, pretože je odborníkom zastupujúcim investora a dohliada na vykonávanie prác na stavbe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w trakcie pracy

V tomto článku vysvetlíme, kto je technický dozor investora z hľadiska stavebného zákona, kedy je potrebné ho vymenovať a či sa to oplatí.

Kto je inšpektorom dohľadu investora?

Podľa stavebného zákona je technický dozor investora popri investorovi, stavbyvedúcom, vedúcom prác a projektantovi účastníkom stavebného konania. Zastupuje záujmy investora počas stavebného procesu, pretože investor nemusí mať technické znalosti na posúdenie správnosti investície.

Vzhľadom na podobnosť názvu sa táto funkcia často zamieňa s funkciou stavebného dozoru, hoci nemajú nič spoločné. Rozdiel medzi nimi je diametrálny, pretože stavebný dozoru je orgánom architektonickej a stavebnej správy a stavebného dozoru. Ich rozsah činnosti je úplne odlišný a zastupujú rôzne strany.

Technický dozor investora musí mať právo riadiť stavebné práce v neobmedzenom rozsahu. Najčastejšie ide o oprávnenia na riadenie výstavby a stavebných prác, teda sa zhodujú s oprávneniami stavbyvedúceho.

Začnite zadarmo

Kedy je potrebný technický dozor investora?

Potreba vymenovať technický dozor investora závisí od typu realizovanej stavebnej investície. Vyžaduje sa najmä pri náročných projektoch so zložitými stavebnými plánmi. Podrobnosti o situáciách, v ktorých je potrebné vymenovať túto funkciu, sú vymedzené v nariadení ministra infraštruktúry1 . V ostatných prípadoch rozhoduje o tom, či má byť zamestnaný technický dozor investora, investor.

Technický dozor investora: povinnosti a práva

Povinnosti technického dozoru investorasú presne vymedzené v stavebnom zákone. Z nich vyplýva, že technický dozor investora by mal na stavbe predovšetkým zastupovať investora. Medzi jeho povinnosti patrí kontrola kvality vykonávaných prác, riadenie porúch a vypracovávanie správ a analýz o priebehu prác. Technický dozor investora sa zúčastňuje aj na preberaní, inštalácií a technických zariadení alebo hotových stavieb. Okrem toho osvedčuje skutočnosť vykonaných prác alebo odstránenie závad a môže byť poverený kontrolou osadenia stavby.

Práva má aj stavebný dozor. Osoba vykonávajúca túto funkciu môže vydávať stavbyvedúcemu pokyny týkajúce sa realizácie investície, ktoré musia byť potvrdené zápisom v stavebnom denníku. Inšpektor je tiež oprávnený nariadiť nápravu a v prípade najkrikľavejších nedostatkov v procese výstavby aj zastaviť ďalšie stavebné práce.

Ako efektívne riadiť preberanie stavebných prác

Pozrite si záznam nášho webinára a dozviete sa, ako efektívne riadiť preberanie stavebných prác

Sledujte stránku

Stáva sa, že niektorí investori by chceli, aby technický dozor investora zároveň pôsobil ako stavbyvedúci. Takáto činnosť je podľa stavebného zákona zakázaná. Ide o dve samostatné funkcie, ktorých záujmy môžu byť niekedy protichodné, preto ich nie je možné kombinovať. Osoby zastávajúce tieto funkcie by mali úzko spolupracovať na vecnej úrovni. Ich cieľom je efektívne riadiť výstavbu, aby sa rozostavaný objekt realizoval v súlade s projektom a stavebným povolením vydaným rozhodnutím.

Na záver možno konštatovať, že úlohou technického dozoru investoraje kontrolovať vykonávané stavebné práce a rozhodnutia, ktoré prijíma stavbyvedúci. Povinnosťou technického dozoruje zabezpečiť priebeh výstavby, pričom je zástupcom záujmov investora.

Oplatí sa najímať technický dozor investora?

Odpoveď na túto otázku závisí od viacerých faktorov, napr. od typu investície (ako už bolo uvedené, v niektorých prípadoch je vymenovanie technického dozoru investora povinné) alebo od dôvery investora v jeho zhotoviteľa. Účasť technického dozoru v procese výstavby bude pre investora zárukou, že práce budú vykonané v súlade so zákonom a očakávaniami.

Stavebný manažér veľmi často zastupuje záujmy zhotoviteľa, preto je v záujme vyváženia tohto špecifického vzťahu v rámci investície vhodné vymenovať inšpektora, ktorý bude dohliadať na vykonávané práce. Technický dozor investora je formálnym rozšírením prítomnosti investora na stavbe, vďaka čomu má plnú kontrolu nad priebehom prác.

Investori si niekedy odmietajú najať inšpektora kvôli nákladom s tým spojeným. Treba však pripomenúť, že prítomnosť inšpektora investorského dozoru v priebehu investície umožňuje minimalizovať výskyt nezrovnalostí pri jej realizácii. V dôsledku toho sa zabráni realizácii opravných prác, oneskoreniu výstavby a zvyšovaniu nákladov, ktoré by v konečnom dôsledku prevyšovali finančný príspevok potrebný na vymenovanie inšpektora.

Zvýšenie efektivity stavebných projektov s PlanRadar

V čoraz väčšom počte stavebných projektov sa zavádzajú digitálne riešenia, ktoré umožňujú zvýšiť efektivitu práce a znížiť náklady. Platforma PlanRadar je jedným z týchto nástrojov. Tento softvér bol navrhnutý s cieľom zlepšiť riadenie prác súvisiacich s investíciou do stavby, komunikáciu medzi jej účastníkmi a efektívnejšie riadenie stavebnej dokumentácie.

PlanRadar to doskonałe narzędzie pracy dla inspektora nadzoru inwestorskiego

PlanRadar je vynikajúci pracovný nástroj, ktorý ocení každý technický dozor investora. Vďaka nemu môže svoje povinnosti vykonávať ešte efektívnejšie. Mobilná verzia softvéru umožňuje evidovať a spravovať chyby priamo zo staveniska a zadávať úlohy ostatným používateľom projektu. Na druhej strane zabudované nástroje šablón správ a elektronického stavebného denníka zabezpečujú prehľadnosť a poriadok v stavebnej dokumentácii.

Pomocou platformy PlanRadar môže technický dozortiež ľahko komunikovať s investorom a ostatnými účastníkmi investície. Softvér je založený na prevádzke v cloude, takže zaručuje, že všetci budú mať prístup k rovnakému súboru údajov.

Ak chcete zvýšiť produktivitu svojich stavebných projektov, vyskúšajte PlanRadar zadarmo kliknutím na tlačidlo nižšie alebo nás kontaktujte. Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu