Blog Post

PlanRadarov vodič: Dronovi za gradilište

15.01.2021 | 10 minuta čitanja

Korišćenje dronova na gradilištu danas više nije izuzetak. Gledajući iz perspektive digitalizacije građevinarstva, dronovi se sve češće smatraju sastavnim delovima standardne opreme koja je potrebna na gradilištu. U našem vodiču ćemo Vas detaljno upoznati sa svim aspektima, kao i pružiti odgovore na sva važna pitanja vezana uz upotrebu letelica na daljinsko upravljanje pri sprovođenju građevinskih projekata.

U ovom članku ćete saznati:

 • Koje zakonske preduslove morate ispuniti da biste mogli koristiti dronove na gradilištu
 • Da li je letelicama bolje upravljati interno ili u te svrhe angažovati vanjske pružaoce usluga
 • Koliki je broj preduzetnika koji u građevinarstvu već koriste ovu tehnologiju
 • Koji se problemi ili nedostaci javljaju pri upotrebi dronova

Primena dronova na gradilištu

ŠTa SU DRONOVI I KOJE VRSTE SE KORISTE U SEKTORU GRAđevinarstva?

Dron je robotska letelica kojom se ili upravlja na daljinu ili ona samostalno leti. Preko ugrađenih senzora softverski je povezana s lokalnim planovima letenja i GPS navigacijom.

Na gradilištima se obično koriste multi rotirajuće letelice (npr. kvadriceptori) budući da ovi modeli pružaju velike mogućnosti manevrisanja, a male su težine i jednostavni su za rukovanje. Međutim, ovakvi dronovi ne omogućavaju velik domet i maksimalno vreme leta im je relativno kratko.

KOJa je zakonska regulativa VEZANa UZ UPotrebu DRONOVA u Evropskim zemljama?

Nemačka: U Nemačkoj je na snazi Uredba o dronovima koja propisuje različita pravila zavisno o težini letelice. Tako je upotreba ovakvih pomagala zabranjena na visinama većim od 100 m te u blizini naseljenih i osetljivih područja. Za korišćenje u preduzetničke svrhe nije potrebna dozvola, ali ukoliko želite upravljati letelicama teškim 2 ili više kg, morate posedovati odgovarajuću dozvolu. Pri tom nadležna služba može iznimno dopustiti korišćenje dronova bez ispunjavanja navedenih uslova.

Austrija: U Austriji je korišćenje dronova u preduzetničke svrhe dozvoljeno samo uz prethodnu prijavu ili dozvolu od strane nadležnih službi. Prilikom korišćenja, letelica mora uvek biti u vidnom polju, a ukoliko je to ispoštovano, dronovi se mogu dizati na visinu do 150 m.

Švajcarska: Upotreba dronova u Švajcarskoj nije posebno zakonski regulisana. Za korišćenje u preduzetničke svrhe nije potrebna nikakva dozvola. Ukoliko nadležna služba nije izdala posebne dozvole, dronovi se ne smeju dizati na visine iznad 100 m i ne smeju biti izvan jasnog vidnog polja.

U nekim zemljama se još dodatno uzima u obzir snima li dron iz zraka fotografije ili filmove. Tada se mogu postaviti pitanja vezana uz zaštitu privatnosti snimljenih podataka.

Koliko preduzeća u sektoru građevinarstva već koriste letelice na daljinsko upravljanje?

Digitalizacija u građevinarstvu je znatno uzela maha posljednjih nekoliko godina. Prema jednoj anketi je u SAD-u u 2018. godini oko 20% ispitanih preduzeća koristilo robotske letelice.

Do 2020. godine bi se taj postotak trebao povećati na 26%, a u Velikoj Britaniji bi čak oko 50% preduzeća trebalo koristiti dronove. Preduzeće za ispitivanje tržišta Gartner procenjuje kako građevinska preduzeća širom sveta koriste više od 200.000 dronova. Taj broj bi se do 2023. godine trebao udvostručiti.

Koji učesnici projekta koriste dronove na gradilištima?

Najčešći korisnici letelica s daljinskim upravljanjem u građevinarstvu su osobe na vodećim ili kontrolnim pozicijama. Ovde se na primer ubrajaju vođe projekata ili šefovi gradilišta, ali i službe zadužene za nadzor izgradnje. Vrlo retko, ili bolje rečeno gotovo nikad, dronove koriste niže rangirani zaposleni ili saradnici na projektu.

Među razloge takve raspodele ubraja se činjenica da su dronovi relativno nova tehnologija. Osim toga, prednosti korišćenja dronova nisu jednake za sve delatnosti kao ni na svim nivoima hijerarhije nekog građevinskog projekta.

PROČITAJTE: Poređenje: pametni telefoni za gradilišta u 2021. godini

Dronovi na gradilištu

MOŽE LI SE DRONOVIMA UPRAVLJATI SAMOSTALNO ILI SE TREBAju ANGAžovatI VANJSKi PRUŽAoci TIH USLUGA?

Različiti su aspekti od kojih zavisi odluka o tome isplati li se dronovima upravljati interno ili je bolje za te svrhe angažovati vanjske pružaoce usluga.

Interno upravljanje

Prednosti:

 • Dugoročno manji troškovi
 • Moguć dodatan izvor prihoda (npr. proizvodnja promotivnih materijala)
 • U slučaju potrebe upotreba moguća trenutno

Nedostaci:

 • Viši početni troškovi (oprema, osposobljavanje, održavanje)
 • Stručno znanje potrebno za posebne namene (npr. odnose) nije uvek dostupno
 • Garancija pri upotrebi

Eksterno upravljanje

Prednosti:

 • Dostupna stručna znanja
 • Niski početni troškovi
 • Garancija ostaje u nadležnosti vanjske službe
 • Nema troškova održavanja i edukacije osoblja

Nedostaci:

 • Viši dugoročni troškovi

KOJE SU PREDNOSTI KORIŠćENJA DRONOVA NA GRADILIŠTU?

Upotreba letelica u građevinskim projektima donosi koristi u sledećim segmentima:

 • Procesi se učinkovitije nadgledaju, a podaci su brže dostupni (npr. da li su pojedini građevinski isječci predviđeni planom izgradnje?)
 • Time je omogućeno bolje planiranje pre početka te tokom sprovođenja građevinskih projekata, odnosno moguće je blagovremeno reagovati na trenutan razvoj situacije (npr. kad se ustanove nedostaci ili greške)
 • Rezultat: Bitni procesi u građevinarstvu se digitalizuju što na kraju donosi značajne uštede vremena i troškova

Pri tome način na koji će se dronovi koristiti na gradilištu zavisi i od samog projekta te drugih faktora kao što su složenost ili veličina projekta.

7 PODRUČJA PRIMENE DRONOVA U GRAđevinarstvu

Građevinski projekti nude različite mogućnosti primene dronova:

 1. Inspekcija građevina

U proteklih nekoliko godina su se dronovi pokazali dragocenim dodatnim alatom u inspekciji građevina. Oni imaju značajnu prednost u pogledu uštede vremena i troškova prilikom inspekcije teško dostupnih mesta, a što je dosad podrazumevalo upotrebu teške opreme, užadi, visećih skela i posebno edukovanog osoblja.

Letelice npr. mogu uz 95%-tnu udaljenost zabeležiti čak i milimetarske pukotine na površini objekata i to na udaljenosti od nekoliko metara. Pri tome je potrebno dronove opremiti kamerama visoke rezolucije kao i imati odgovarajuće uslove u pogledu osvetljenja. Procesi koji su nekada trajali sedmicama sada se mogu završiti u roku svega nekoliko dana. Rezultat su uštede i preko 70% finansijskih sredstava.

S odgovarajućom opremom raste i broj potencijalnih područja primene dronova u inspekcijskim poslovima u građevinarstvu. Na primer pomoću infracrvene termografije se može snimiti stanje materijala, čime se u kratkom vremenu može ustanoviti postojanje toplinskih mostova, vlage i drugih neželjenih pojava. Trenutno postoje prototipovi dronova koji koriste RTG zrake za istpitivanje okoline.

 1. Dronovi za sigurnost na gradilištima

Dronovi mogu značajno doprineti i sigurnosti na gradilištu. Potencijalne opasnosti se pomoću letelica puno brže uočavaju tokom inspekcije gradilišta. Vozila u pokretu, mašine, dizalice ili aktivna iskopavanja se uočavaju u realnom vremenu i moguće je trenutno reagovanje u slučaju opasnosti. Međutim, ne povećava se samo sigurnost radnika, već i neovlaštene osobe koje na primer ulaze na gradilište kroz pukotine na ogradi.

Rezultati govore za sebe. Prema anketi koju je proveo jedan od ponuđača dronova- kompanija DroneDeployupotrebom dronova se za 55 % povećava sigurnost na gradilištima. Analiza kompanije Pricewaterhouse Coopers je pokazala kako upotreba dronova na gradilištima smanjuje broj nezgoda opasnih po život za čak 91%.

PROČITAJTE: Softver za upravljanje građevinskim projektima

 1. Vizuelizacija gradilišta

Snimke gradilišta urađene pomoću dronova mogu se iskoristiti na različite načine. Na primer, ponavljanjem letova se može snimiti, vizuelizovati, a s tim i pratiti napredak projekta. Pomoću GPS funkcije dronovi mogu nekoliko puta preleteti preko istog mesta i napraviti snimke pomoću kojih se upoređuje prethodno i trenutno stanje određene lokacije. Slike snimljene iz vazduha, panoramski snimci ili HD video snimci ne omogućavaju samo direktno praćenje procesa izgradnje, već se mogu koristiti i u marketinške svrhe kako bi kupcima i drugim učesnicima tržišta predstavili stanje iz novih i zanimljivih perspektiva.

 1. Merenja

Još jedna vrlo česta primena dronova na gradilištima je sprovođenje različitih merenja. Pri tome presudnu važnosti za kvalitet mjerenja predstavljaju kamera montirana na dron i softver koji će se koristiti za dalju obradu podataka. Pomoću softvera se sa snimljenih fotografija, koje su preko GPS podataka vezane na određenu lokaciju, izrađuju tzv. tačkasti oblaci. Na osnovu njih se preuzimaju dalji podaci kao npr. pikseli, 3D modeli ili ortografski snimci.

NEKOLIKO PRIMERA:

 • Snimci iz vazduha ili merenja područja (mapiranja):
  Pomoću letelica na daljinsko upravljanje mogu se u kratkom vremenu i uz malo truda snimiti detaljni snimci područja iz vazduha. Procesi koji kod tradicionalnog načina merenja traju satima ili danima, mogu se uz pomoć letelica završiti u veoma kratkom vremenskom periodu. Mapiranje veličine 2-3 hektara uz pomoć drona traje ukupno 5 minuta.
 • Merenja volumena:
  Pomoću letelica je moguće brže i tačnije merenje volumena materijala koji su u pokretu. Prikupljanje podataka pomoću 3D-dronova omogućava sigurnije i ekonomičnije dokumentovanje kretanja tla te smanjenja ili povećanja volumena nego primenom uobičajenih metoda merenja. Ova tehnologija omogućava i prikupljanje dodatnih podataka kao npr. koliko je betona još potrebno za završavanje određenog posla ili koliko kvadratnih metara nekog krova je već završeno.
 • Tačnost merenja dronovima:
  Usavršavanjem tehnologije tokom posljednjih nekoliko godina se značajno povećala i tačnost merenja pomoću dronova. Pri tome tačnost merenja zavisi od različitih faktora kao što su visina leta ili karakteristike kamere ugrađene na dron. Tako se preciznost od 2-3 cm pri visinama leta od 100-120 m već smatra standardom u ovim vrstama merenja.
 1. Nadzor toka provođenja projekta

Još jedno vrlo često područje primene dronova u građevinarstvu je u svrhu izrade dokumentacije o napretku izgradnje tokom izvođenja projekta ili za nadzor, te prikupljanja eventualnih dokaznih materijala.

Prilikom izvođenja građevinskih projekata se na dnevnoj bazi odvija niz različitih procesa te se dešavaju i određene promene prethodno nacrtanih planova. Iz ptičije perspektive se svi događaji mogu zabeležiti u realnom vremenu, a moguće je pratiti njihov tok poređenjem prethodnog i trenutnog stanja.

Tako vođe građevinskih projekata mogu pratiti produktivnost te npr. utvrditi koliko se stvarno stanje razlikuje od očekivanog u zadatom ili utvrditi nedostaju li određeni materijali, mašine i uređaji.

Budući da odgovorne osobe kontrolne preglede češće provode u kancelariji ili montažnim kontejnerima postavljenim na gradilištima, nego obilaskom terena, primena dronova značajno ubrzava ovaj postupak. Prema podacima kompanije DroneDeploy upotrebom dronova se trajanje nadzora gradilišta smanjuje za 52%.

PROČITAJTE: Šta sve možete preduzeti kako biste smanjili gubitke u produktivnosti na gradilištima.

 1. Komunikacija

Upotreba dronova na gradilištu doprinosi poboljšanju interne i eksterne komunikacije na gradilištu. Na primer snimci iz zraka se mogu dodatno označiti beleškama ili vizuelnim elementima kako bi ostale učesnike projekta informisali o potencijalnim rizicima, promenama ili drugim bitnim činjenicama. Na isti način kupci i drugi učesnici tržišta mogu dobiti uvid u trenutan napredak projekta. Dakle, svakako je reč o isplativoj investiciji: 2 od 3 korisnika dronova u građevinarstvu potvrđuju da sakupljene slike rezultuju efikasnijom komunikacijom.

 1. Transport građevinskih delova i alata

Dronovi se pri izvođenju građevinskih projekata mogu koristiti i za prenos pojedinih delova ili alata. Na primer, služe za prenos kablova za viseće skele u slučajevima kad nije moguće organizovati transport helikopterom ili kad bi transport na druge načine predstavljao previsok rizik.

Dronovi na gradilištu PlanRadar

NEKI PROBLEMI I NEDOSTACI OSTAJU

Pored svih prednosti koje upotreba dronova u građevinarstvu nosi sa sobom, moraju se uzeti u obzir i neki nedostaci te ograničavajući faktori.

Zakonski propisi

Budući se zakonski propisi vezani uz upotrebu dronova razlikuju od mesta do mesta, nije moguće izvući neke opšte zaključke vezane uz ovu problematiku. Međutim, sa sigurnošću se može reći kako se potencijalni korisnici pre početka upotrebe dronova moraju tačno informisati o zakonskim okvirima kako bi se osigurali od mogućih kazni.

Trajanje baterije i leta

Dronovi mogu raditi relativno kratko, a to znatno ograničava njihovu upotrebu pa tako većina letelica može biti u pogonu kraće od 30 minuta. Pri tom vredi opšte pravilo da su duže trajanje baterije, a time i leta, direktno vezani za veće troškove nabavke drona.

Domet i mogućnost manevrisanja

Kod nekih projekata kao što su npr infrastrukturni projekti, vrlo je važno osigurati veliki domet. S druge strane, kod složenih projekata je u prvom redu bitno omogućiti okretnost i pristup teško dostupnim mestima.

Nosivost

Što je nosivost dronova veća, to je na njih moguće montirati više opreme (kamere, senzori) odnosno mogu nositi više predmeta (alati, građevinski delovi).

Vremenski uslovi

Dronovi su zavisni od dobrih vremenskih uslova te ih u slučaju kiše ili jakog vetra nije moguće koristiti.

O PLANRADAR-U

PlanRadar je kompanija osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rešenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša aplikacija je dostupna na svim iOSAndroid i Vindous uređajima, a pomogla je već hiljadama klijenata širom sveta da digitalizuju svoje poslovanje. U PlanRadar-u se svake sedmice obrađuje više od 25.000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju