Blog Post

Vaš vodič za digitalizaciju na gradilištima: 20 aspekata

25.01.2023 | 7 minuta čitanja | Written by Johannes Heinrich

Treba pažljivo razmotriti u kojoj meri je digitalizacija na gradilištima korisna i neophodna. Ona je uvek vredna truda, jer čak i kada se gradi jedna zasebna kuća, stotine podataka se generišu od strane različitih kompanija i struka koji rade zajedno. Pravilno rukovanje ovim podacima dovodi do ogromnog povećanja efikasnosti. Ključni preduslov za uspešnu digitalizaciju je odgovarajuća strategija same digitalizacije. Naveli smo 20 najvažnijih aspekata za digitalizaciju na gradilištima kako bismo vam pomogli u radu.

Preispitivanje trenutne situacije pre stvarne digitalizacije na gradilištu

Prvi korak bi trebalo da bude pažljivo sagledanje trenutne situacije u vašoj kompaniji. To je zato što osnove moraju biti jasne pre nego što prava digitalizacija stigne na gradlište.

 1. 1. Kako su organizovani procesi u vašoj kompaniji? Da li postoje procesi koji su već digitalizovani i ako postoje, da li su dostupni u pravom obliku?
  Računari i pametni telefoni su doveli do toga da su digitalna pomagala sve češća u kancelarijama i na gradilištima. Ali specifični alati koji se koriste nisu uvek najbolje rešenje. Na primer, problemi se često javljaju u građevinskoj industriji kada se Excel koristi za upravljanje nedostacima. Granice softvera brzo postaju jasne u pogledu transparentnosti snimljenih podataka. U ovim slučajevima bi trebalo da razmislite o alternativi.
 1. Da li su digitalizovani procesi integrisani u složenije procese na gradilištu ili su to samostalna rešenja?
  Samostalna rešenja su trenutno najkorisnija za jasno razgraničenje aktivnosti u malim kompanijama, jer koštaju manje od obimnijih softverskih paketa. Međutim, ako podatke treba opsežno obraditi i ponovo koristiti, trebalo bi da razmislite o aspektima razmene podataka koji obično zahtevaju nešto složenija rešenja.
 1. 3. Koja tehnička infrastruktura je već dostupna? Da li digitalna rešenja treba da budu decentralizovana ili umrežena?
  Prvo je potrebno zabeležiti trenutnu situaciju vaših IT sistema i u narednom koraku analizirati kako dodatna rešenja mogu da dopune postojeću infrastrukturu. Posebno je bitno da li odgovarajuća rešenja treba da komuniciraju jedno s drugim. Rešenja različitih provajdera su fleksibilnija. Korišćenje sistema iz jednog izvora smanjuje napore uključene u razmenu podataka između gradlilšta i kancelarija te nudi više opcija za iskorišćavanje podataka. Ali ovi sistemi često koštaju više.
 1. Koji procesi moraju da se obavljaju u svakom trenutku za osnovnu delatnost? Kako obezbeđujete da ljudi mogu da rade tokom faze tranzicije?
  Definišite oblasti u kojima se ne mogu tolerisati prekidi kada kompanija pokrene ili pređe na druge digitalne sisteme. Preduzmite mere predostrožnosti kako bi se osnovni procesi mogli nesmetano nastaviti u slučaju problema.
 1. Koji su najvažniji pokazatelji učinka u vašoj kompaniji?
  Posmatranje najvažnijih indikatora učinka pomoći će vam da identifikujete oblasti kompanije koje mogu imati najviše koristi od procesa digitalizacije. Ovo može uključiti procese na gradilištu i one u kancelariji.

 

Digitalizacija na gradilištima lakša je uz PlanRadar

Trebali biste da preduzmete neki korak ali kako izgleda trenutna situacija?

Nakon što su prikupljene osnove, naredni korak se fokusira na ciljeve mera digitalizacije i moguće prepreke.

 1. Koje ciljeve treba ispuniti koracima ka digitalizaciji na gradilištima?
  Ciljevi koraka ka digitalizaciji na gradilištima imaju tendenciju da variraju u zavisnosti od kompanije, veličine iste i drugih faktora. Razlozi za digitalizaciju su različiti i uključuju povećanje efikasnosti, smanjenje troškova, poštovanje dokumentacije i zakonskih zahteva te poboljšanje zadovoljstva kupaca i zaposlenih. Definisanje ciljeva je uvek važno kako biste mogli da odredite uspeh svojih koraka nakon digitalizacije procesa.
 1. Na koje procese ovo utiče? Koje unutrašnje i spoljneprocese ne treba digitalizovati?
  Procesi digitalizacije su korisniji u nekim oblastima nego u drugim tako da bi trebalo da identifikujete oblasti u kojima bi automatizacija procesa bila najkorisnija.
 1. Na koje zaposlene, klijente i druge grupe zainteresovanih strana utiču planirani koraci digitalizacije na gradilištima i u kancelarijama, i u kojoj meri?
  Uključivanje zaposlenih je ključno za digitalizaciju gradilišta. Konkretno, trebalo bi da uključite ljude koji će kasnije koristiti digitalne alate u donošenju odluka. Ali takođe druge grupe zainteresovanih strana bi mogle imati sopstveni interes u tome koje digitalne sisteme koristite. Na primer, ako želite da integrišete svoje izvođače u svoj sistem, besplatan softver za izgradnju je definitivno koristan.
 1. Razmotrite bezbednost i zaštitu podataka: gde i kako se podaci o kupcima i zaposlenima čuvaju zakonski ? Da li softver i hardver koji se koristi ili planirani softver i hardver ispunjavaju ove uslove?
  Strogi zakonski okvori po pitanju propisa o zaštiti podataka propisuju kako pažljivo i bezbedno postupati s podacima. Zbog toga je važno da alati koje koristite budu u skladu sa ovim pravilima.
 1. 10. Ko je u kompaniji odgovoran za sprovođenje koraka digitalizacije? Da li su neophodni liderski kvaliteti i neophodna radna snaga, znanje i stručnost – dostupni ili vam je potrebna spoljnavanjska podrška?
  Odredite jednu osobu odgovornu za podršku prelaska na digitalni sistem, od početne faze planiranja do konačne evaluacije. Takođe morate da procenite da li imate stručno znanje potrebno za implementaciju novih dostupnih digitalnih rešenja. Ako je potrebno, koristite spoljnuvanjsku podršku.
 1. Šta možete koristiti za merenje uspeha koraka digitalizacije koji su provedeni u vašoj kompaniji?
  Definišite varijable koje treba meriti da biste odredili stepen uspeha: na primer, ušteđeno vreme po radnom koraku ili smanjeni troškovi po radnom satu.
 1. 12. Kako digitalna transformacija može koristiti za aspekte kao što su brendiranje i privlačnost poslodavaca?
  U vremenima nedostataka kvalifikovanih radnika, možete poboljšati svoj imidž poslodavca korišćenjem savremenih alata. Međutim, da bi postigla jedinstvenu prodajnu tačku u ovoj oblasti, vaša kompanija mora da deluje kao pionir u pogledu digitalizacije u poređenju sa konkurencijom.

Koristite BIM na gradilištima uz PlanRadar

Koji svi troškovi nastaju digitalizacijom na gradilištima? ?

Planiranje i implementacija koraka ka digitalizaciji na gradlištima su povezani sa određenim troškovima.

 1. Da li imate proces upravljanja promenama za svoje korake digitalizacije?
  Brzo i lak prelazak na digitalne alate štedi novac, ali zahteva odgovarajuće planiranje i implementaciju. Da bi transformacija uspela, vaš proces upravljanja promenama treba da razmotri i koordiniše različite aspekte: na primer, izbor idealnog softverskog rešenja, integraciju u postojeće IT sisteme, obuku zaposlenih, komunikaciju sa relevantnim zainteresovanim stranama itd.
 2. Da li imate zaposlene koji bi mogli da koriste nove tehnologije?
  Korišćenje novog softvera je uspešno samo sa zaposlenima koji su odgovarajuće obučeni. Procesi digitalizacije zbog toga utiču na zapošljavanje i internu obuku. Uverite se da interni korisnici imaju neophodna znanja za primenu softvera.
 3. Koji privremeni i dugoročni troškovi zaposlenih nastaju?
  Uzmimo nekoliko primera. Korisnici moraju biti obučeni kako da koriste softver. Možda će vam trebati pomoć spoljnih radnika za pokretanje, a ako je korišćenje softvera zasnovano na modelu licence, postoje tekući troškovi. Za upotrebu van kancelarija i na licu mesta, potrebno je nabaviti odgovarajući hardver itd.
 1. Koliko košta nabavka, rad i održavanje neophodne tehničke infrastrukture (softvera i hardvera)??
  Složeni programi sa širokim spektrom funkcija često zahtevaju snažniji hardver. Ako će se softver koristiti na licu mesta, vaši zaposleni moraju da imaju odgovarajuće mobilne uređaje. Samostalna rešenja obično imaju niže hardverske zahteve od složenijih programa. Hardver se mora zameniti i održavati, za šta su potrebni odgovarajuće obučeni zaposleni.
 2. Koje dodatne troškove će imati zaposleni i kupci kao rezultat mera digitalizacije??
  Ako ugradite novi deo softvera, zaposleni i kupci moraju da se naviknu na nove procese i sisteme. Što je softver složeniji i što više procesa na njega utiče u vašoj kompaniji, to je više posla povezano sa njima. Saopštite ove promene na vreme i organizujte obuku za predviđene korisnike.
 3. Kako osiguravate da digitalna transformacija ne naiđe na otpor?
  U većini slučajeva, nova digitalna rešenja znače da se postojeći sistemi značajno menjaju ili potpuno zamenjuju novim. Ako su interesi ugroženi, to može stvoriti unutrašnji otpor. Uzmite u obzir vrste interesovanja i strahove koji su povezani sa njima među vašim zaposlenim.
 4. Koliko brzo možete dobiti povrat ulaganja? Kako se finansiraju mere digitalizacije?
  Koji resursi su dostupni za kupovinu softvera i hardvera? Da li je potreban poseban budžet? Ako jeste, osigurajte da se finansijski preduslovi mogu obezbediti u ranoj fazi. Još jedan važan aspekt u ovom kontekstu je da iako digitalizacija na gradilištima štedi novac sa povezanim povećanjem efikasnosti, može potrajati dok se troškovi novog sistema ne isplate.
 1. Kako komunicirate o promenama?
  Da biste sveli na minimum nejasnoće i nesporazume među zaposlenima, kupcima i izvođačima radova — ili njihov otpor — trebalo bi da obezbedite dobru komunikaciju o digitalizaciji na gradilištima. U zavisnosti od strukture i veličine vaše kompanije, ovo verovatno zahteva blisku koordinaciju sa vašom marketing službom, ljudskim resursima i drugim odeljenjima.

Imajući na umu ove principe, uvek treba da uskladite mere digitalizacije koje predviđate sa rešenjima dostupnim na tržištu. Ako svoje procese prilagodite postojećim alatima, to je obično mnogo jeftinije i štedi vreme od puštanja u rad pojedinačnih specijalnih rešenja.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju