Blog Post

Současný stav technologie BIM ve stavebnictví v roce 2023

30.03.2023 | 20 minuty čtení

Co je BIM?

BIM je zkratka pro Building Information Modeling a jedná se o technologii informačního modelování budov. BIM není jen technologie, ale metoda sestávající z několika procesů. Umožňuje simulovat jakékoli stavební objekty, včetně budov, železnic, mostů, tunelů, přístavů atd. Podobnost mezi BIM a 3D modelováním spočívá v tom, že v obou případech se stavba projektuje v trojrozměrném prostoru. Na rozdíl od 3D modelu je však BIM model přímo propojen s databází. Takový model obsahuje nejen nosné linie a strukturu materiálů, ale i další údaje (technologické, ekonomické atd.), které jsou pro stavbu důležité. BIM pracuje například také s fyzikálními vlastnostmi objektu, zohledňuje možnosti jeho umístění, náklady na každou cihlu, strop, potrubí atd.

Co je BIM?

Historický přehled technologie BIM

Uplatnění technologie BIM ve světě

Jednotlivé kroky při BIM modelování

Jak BIM funguje: jednotlivé fáze od návrhu po výstavbu a provoz

Přínosy zavedení technologie BIM. K čemu modely BIM slouží?

Konkrétní případy využití technologie BIM v praxi

Jak se BIM používá ve stavebnictví

BIM v provozu

BIM v ekologickém stavitelství

Nástroje pro sestavení jednotného informačního modelu – popis OpenBIM

BIM umožňuje představit budovu jako jeden objekt, v němž jsou všechny prvky propojené a vzájemně závislé. Pokud se některý ukazatel systému změní, systém přepočítá ostatní údaje. Díky technologii informačního modelování, kdy máme k dispozici pouze výchozí údaje o objektu bez reálných vlastností, je možné předvídat budoucí vlastnosti a charakteristiky objektu. Pomocí BIM lze navíc vypočítat procesy, které budou probíhat v již postaveném objektu. To se děje následovně: všechny informace o budově, materiálech, způsobech jejího využití, klimatu a dalších faktorech se převedou do digitální verze, načež systém propočítá možné scénáře.

BIM je průsečíkem více oborů. Tato metoda modelování umožňuje propojit v jednom projektu komplexní data o architektuře, designu, inženýrství, ekonomických řešeních a mnoho dalších, což všechno dohromady umožňuje předcházet chybám a zvýšit návratnost a efektivitu projektu. Data jsou zadávána v souladu se zavedenými standardy, jsou přesná a pravidelně se aktualizují. Jednou z hlavních výhod modelu je ušetření času a nákladů na straně zákazníka a také možnost korigovat a vylepšovat projekt v prvních fázích jeho vzniku. Technologie informačního modelování činí ze zákazníka plnohodnotného účastníka výstavby. Dokáže si představit, jak bude objekt vypadat, a provádět v průběhu realizace úpravy. Žádný 2D výkres nenabízí tak realistický obraz budoucí stavby jako modelování BIM. Představa architekta, projektanta nebo zákazníka není v praxi vždy realizovatelná a pouze v BIM modelu je to patrné již v počátečních fázích projektu. Díky tomuto typu projektování na obrazovce „ožije“ budova, která ještě nebyla postavena, a odhalí se případné nedostatky a problémy.

Pro efektivní fungování modelu je nutné vytvořit jednotné informační prostředí, které umožní okamžitý přístup k údajům všem účastníkům projektu. Na digitální model BIM je navázáno obrovské množství dat, včetně pracovních hodin, zeměpisných značek a finančních výkazů. Moderní mobilní aplikace jsou schopny reprodukovat virtuální realitu, což umožňuje v reálném čase rekonstruovat stavební objekt a hodnotit průběh výstavby – to vše odkudkoli na světě.

Historický vývoj technologie BIM

https://blogs.3ds.com/perspectiveshttps://planradar-website.s3.amazonaws.com/production/uploads/sites/22/Screen-Shot-2014-09-29-at-5.33.54-PM.png

Myšlenka BIM modelování se zrodila v 70. letech 20. století. Slovní spojení „model budovy“ poprvé použil v roce 1985 Simon Ruffle a později Robert Eisch – vývojář softwaru, který byl použit při rekonstrukci letiště Heathrow. Koncept „informačního modelu budovy“ byl v jeho současném významu poprvé použit v článku „Modelování vícero pohledů na budovy“ autorů G. A. van Nederwina a F. P. Tolmana. Tento termín se začal hojněji používat teprve v roce 2002 pro pojmenování digitální reprezentace stavebního procesu. Předchůdci moderních BIM programů byly aplikace RUCAPS, Sonata a Reflex, ArchiCAD. Dnes jsou klíčovými hráči na světovém trhu informačního modelování budov společnosti Autodesk, Bentley Systems, Dassault Systemes, AECOM, Asite Solutions, Beck Technology, Nemetschek, Pentagon Solutions, Trimble Navigation či Synchro Software.

Objem globálního trhu s BIM technologií se v roce 2019 odhadoval na 5,205 milionů USD a do roku 2027 by měl dosáhnout 15,8 milionů USD, přičemž složená roční míra růstu (CAGR) dosáhne v letech 2020 až 2027 15,2 %.

Růst trhu s BIM technologií podporují v různých regionech strategie a předpisy vlád, které mají podpořit zavádění řešení BIM ve výstavbě veřejné i soukromé infrastruktury. V Severní Americe a v mnoha skandinávských zemích je využití BIM pro komerční projekty povinné. Ve Velké Británii je od roku 2016 povinné používat BIM úrovně 2 ve všech vládních projektech. Kromě toho mají země jako Singapur a Spojené arabské emiráty pravidla a normy pro používání BIM v infrastrukturních, průmyslových a obchodních projektech. Německo zavedlo povinnost používat BIM ve všech infrastrukturních projektech od konce roku 2020, zatímco v Dánsku dosáhla míra přijetí BIM 100 %, ve Španělsku 93 % a v Itálii 82 %. V Singapuru vláda vyčleňuje finanční prostředky na šíření technologie BIM.

Díky vládní podpoře a strategiím na podporu využívání BIM se tato technologie stává hlavním motorem růstu trhu s BIM po celém světě. Mnoho vlád, včetně Indie, Hongkongu, Francie, Jižní Koreje, Spojených arabských emirátů, Německa, Itálie a Španělska, zavádí BIM jako povinný proces při plánování projektů velkých výrobních závodů.

Uplatnění technologie BIM ve světě

https://www.techture.globalhttps://planradar-website.s3.amazonaws.com/production/uploads/2020/01/World-map-1024×553.png

Nástup informačního modelování zásadně změnil způsob interakce mezi architekty, inženýry a dalšími odborníky ve stavebnictví. Díky BIM a cloudovým technologiím má každý účastník k dispozici kompletní informace o projektu – o materiálech, technologiích, jejich ceně, ale i o návrhu, logistice, údržbě objektu během výstavby, po uvedení do provozu.

BIM stojí teprve na začátku rychlého rozvoje a vzrůstající poptávky; v posledním desetiletí využívaly informační modelování aktivně pouze nejbohatší země.

Velká Británie

Velká Británie je stále nejen první zemí, ale také absolutní jedničkou ve využívání BIM. Umožnila to podpora na státní úrovni: od roku 2016 musí všechny rozpočtové stavební projekty používat minimálně BIM úrovně 2 a ne nižší. Ve zkušebním provozu se tato technologie používá v projektu ministerstva spravedlnosti – rozšíření věznice Cookham Wood v Kentu. Podařilo se díky tomu výrazně snížit investiční náklady a dobu realizace.

USA

Ve Spojených státech amerických sestavuje od roku 2003 vládní agentura General Services Administration BIM program pro všechny projekty údržby veřejných budov.

V USA dnes zhruba 72 % stavebních společností využívá BIM k dosažení významných úspor projektových nákladů. Standardy BIM používá také řada amerických států, univerzit a soukromých organizací. Stát Wisconsin tak stanovil povinnost používat BIM pro vládní projekty, pokud jejich celkový rozpočet začíná na 5 milionech dolarů.

Francie

Ve Francii je již půl milionu domů navržených pomocí BIM. Od roku 2017 tamní vláda implementovala BIM v rezidenčním sektoru u 500 000 domů.

Za francouzskou strategii BIM nese odpovědnost pracovní skupina Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment. Cílem této strategie je udržitelnost a snížení nákladů.

Německo

V Německu se na podpoře technologie BIM také podílí vláda. Zaměřuje se více na komerční a rezidenční budovy s cílem zavést BIM do roku 2020 do všech projektů infrastruktury.

Španělsko

Ve Španělsku se BIM od roku 2018 používá pro projekty ve veřejném sektoru a od roku 2019 je používání technologie v projektech infrastruktury povinné.

Na podporu zavádění BIM ve španělském stavebnictví byla zřízena zvláštní komise.

Finsko

Skandinávské země patří mezi první země, které BIM začaly používat. Například Finsko začalo informační modely budov používat již v roce 2002. BIM se používá při výstavbě složitých infrastruktur, jako je například linka metra v Helsinkách.

Čína

Čínští odborníci z Komise pro atomovou energii a několika dalších organizací přijali implementační strategie na vysoké úrovni s cílem digitalizovat a šířit technologii BIM. Stala se klíčovým prvkem a používá se ve většině jejich projektů. Čínská vláda zatím nenařídila používání BIM ve stavebnictví, ale jeho používání podporuje.

Obecně platí, že BIM i v ekonomicky silných zemích funguje v experimentální podobě – zavádění digitálních technologií ve stavebnictví není z řady důvodů rychlý proces. Stále však dochází ke zrychlení digitalizace oboru a developeři jeví velký zájem o moderní dlouhodobá řešení, jako je informační modelování budov.

Jednotlivé kroky při BIM modelování

https://changeagents.blogs.com/.a/6a00d8343326e253ef01b8d062f2f0970c-800wi

Vzhledem k tomu, že modelování BIM je relativně nová technologie, ne všichni odborníci plně chápou její podstatu. Zjednodušeně řečeno je objemové modelování budovy tvořeno samostatnými „kostkami“ informací a zahrnuje:

 1. Konstrukční prvky budovy, jako jsou sloupy, stěny, základy, schodiště, střechy atd. Ty jsou postupně tvořeny z konstrukčních prvků, které jsou obsaženy v databázi projektu BIM nebo je vytváří architekt během návrhu.
 2. Prvky budovy – okna, dveře, vybavení, nábytek atd. Jsou vytvářeny ze standardní databáze, která je obsažena v celosvětové knihovně ve formátu IFC a je veřejně přístupná. Projektant může vytvořit také vlastní prvek a v případě potřeby jej vložit do veřejně dostupné databáze. Tento přístup umožňuje snadno vytvořit budovu (nebo jiný stavební objekt) z jednotlivých stěnových prvků vybraných z „knihovny“. Řekněme například, že chcete vytvořit model přízemí a prvního patra. Za tímto účelem vyberete konstrukční prvek nazvaný „základy“, přidáte k němu další požadovaný prvek „strop“ a poté přidáte „stěny“. Tím jste vytvořili fragment budovy v objemové projekci. Tento model bude zároveň obsahovat nejen kreslicí čáry, ale také kompletní informace o stěnách, které jste si vybrali: barvu, značky, typ vnějšího obložení atd.

Při navrhování fragmentu informačního modelu budovy totiž automaticky obdržíte plán přízemí a prvního patra ve formátech 2D a 3D. Také se můžete okamžitě podívat, jak bude vypadat fasáda této části budovy, a zobrazit si ji v řezech. Nebudete muset pokaždé shánět všechny výkresy projektu v AutoCADu, abyste se podívali, co daný fragment budovy obsahuje. Každý prvek, každá „cihla“ budovy, již totiž obsahuje co nejúplnější informace, díky nimž probíhá specifikace objektu okamžitě a automaticky.

Zde je další příklad nepříliš složité úlohy – nastavení okna – v tradičních modelech a modelech BIM:

Tradiční cesta. Aby mohl projektant do stavebního výkresu zakreslit okno, musí najít požadavky a normy, vybrat vhodné okno a přenést přesnou velikost otvoru do výkresu. Takto vznikne pracovní výkres s okenním otvorem. A pak je třeba zadat specifikaci okna. To je jen stručné vysvětlení. Práce tímto způsobem je neefektivní a časově náročná.

Modelování BIM. Projektant vybere požadované okno v datové „knihovně“. Místo, kde bude okno umístěno, se vyznačí na výkrese. Poté se doslova jedním kliknutím na výkres objeví obrázek okna s maximálním informačním obsahem. Z databáze si vytáhne všechny údaje o tomto okně, které jsou v ní obsaženy. Co následuje? Okno nastaví parametry požadovaného otvoru ve zdi. Poté se ve vašem projektu zobrazí informace o tom, jaké prvky je třeba objednat k provedení této části stavebních prací, tedy velikost, typ okna, kování, izolační pěna, dekorace atd. To vše s odvozením aktuální ceny materiálů/služeb.

Jak BIM funguje: jednotlivé fáze od návrhu po výstavbu a provoz

https://www.buildinganddecor.co.zahttps://planradar-website.s3.amazonaws.com/production/uploads/2018/03/BIM_will_continue_to_merge_virtual_and_physical_environments_Jnl_2_18.jpg

BIM modelování lze použít ve všech fázích výstavby:

 1. Návrh. Na začátku se vytvoří 3D model budovy se všemi výkresy, řezy a pohledy. Pomocí speciálního konstruktéru se tento model zadá do programu, který vypočítá parametry všech prvků stavebního objektu. Z rozsáhlé databáze můžete získat všechny pracovní výkresy, specifikace, informace o objemu budoucích prací a celkových nákladech projektu. Ve fázi projektování se také dělají odhady pro inženýrské a energetické sítě, tepelné ztráty a úroveň přirozeného osvětlení s ohledem na terén, reliéf, půdu atd. Počáteční informační model budovy je doplněn logistickými údaji, které jsou určující pro dodací lhůty materiálů a nejlepší možnosti dodání. Modelování BIM umožňuje také plánování sociální infrastruktury a dopravních sítí v oblasti stavby. V konečné fázi návrhu se sestavuje podrobný plán prací a harmonogram jejich realizace a určuje se množství zařízení a zdrojů potřebných k provedení prací.
 2. Výstavba. V této fázi umožňuje BIM návrh sledovat stav a průběh realizace. S jeho pomocí je možné kontrolovat vynakládání finančních prostředků a plánovaný rozpočet. BIM v reálném čase ukládá informace o všech manažerských rozhodnutích a změnách ve výstavbě.
 3. Správa. Po dokončení stavby informační model pomocí speciálních senzorů nadále shromažďuje data o budově a její funkčnosti a předvídá případné havarijní situace. S technologií BIM můžete vést evidenci zařízení, kontrolovat záruční závazky i spotřebu zdrojů. Možná je také integrace se systémem BMS (systém pro správu objektu). Modelování v BIM může být navíc užitečné také pro správu nemovitostí: dává vám přehled o nájmech a pronájmech prostor, umožňuje plánovat opravy a komunikovat s různými úřady. Posuzování hospodaření, technický audit, plánování rozvoje stavebního objektu – to je jen pár možností, které technologie BIM nabízí.

Přínosy zavedení technologie BIM. K čemu BIM modely slouží?

https://www.bimspot.iohttps://planradar-website.s3.amazonaws.com/production/uploads/2021/02/bim_advantages-1316×740-c-center-960×0-c-default.png

Hlavní výhodou technologie BIM je konečný výsledek. Stavební projekty, které jsou realizovány pomocí technologií BIM, jsou považovány za kvalitní, vyhovující, bezpečné, s prvotřídní architekturou a infrastrukturou. BIM navíc umožňuje zkrátit dobu přípravy a snížit náklady, vyhnout se možným chybám při výstavbě a lépe stanovit priority lidských a materiálních zdrojů.

 

Návrh BIM lze použít k nejrůznějším účelům:

 • 3D vizualizace. Díky BIM modelování má každý projektant, architekt nebo zákazník možnost prohlédnout si 3D model budoucí budovy ve všech detailech a vytisknout si jej na 3D tiskárně, otestovat ho a případně vylepšit ještě před zahájením samotné výstavby.
 • Ukládání všech projektových dat na jednom místě. Všechny informace a stavební výkresy k projektu jsou vzájemně propojeny a umístěny v jednom programu. Jakákoli změna ukazatele se automaticky projeví i u ostatních prvků informačního modelu budovy.
 • Integrovaná správa projektových dat. V tradičním modelu zahrnuje hlavní stavební plán obvykle mnoho projektových řešení, která jsou popsána ve výkresech a samostatné dokumentaci. V BIM modelu jsou všechna data sloučena v jednom programu nebo souboru a jsou k dispozici v reálném čase.

Konkrétní případy využití technologie BIM v praxi

BIM design je univerzální program, který uchovává veškerá data ke stavebnímu projektu, a v kterékoli fázi realizace lze doplnit další informace. Technologie BIM disponuje geometrickými odkazy, takže můžete vytvářet výkresy v několika verzích a následně si vybrat tu nejefektivnější. BIM pomáhá dělat úspěšné a nákladově efektivní projekty, což potěší nejen architekty a projektanty, ale i investory.

Existuje dlouhý seznam moderních budov navržených pomocí BIM. Zde je pár nejznámějších příkladů.

 1. Londýnský tunel Silvertown Road Tunnel

https://www.bamppp.com/sites/default/files/domain-761/styles/nelissen__carousel_image/public/carousel/silvertown-tunnel-header-761-16232437152010686059.jpg?itok=nuPTieS6

Práce na projektu byly zahájeny v roce 2019 a jeho dokončení se očekává v roce 2025. BIM se používá pro inženýrské mapování a projektování. Hlavní software je AutoCAD Civil 3D a Navisworks. S modelem byly propojeny také systémy pro správu dat, které kombinují všechny informace z různých zdrojů. Díky inovativnímu přístupu byly komplexně prozkoumány podmínky pro pokládku budoucího tunelu a zohledněny při virtuálním modelování, dále byla přehledně prezentována vizualizace stavu půdy, inženýrských a geologických dat. Ve fázi modelování tak byly odhaleny možné problémy, které by mohly vést ke zvýšení rizik a nákladů. Jednou z evidentních výhod BIM je to, že tato technologie odhalí kolize, kdy různé prvky z různých fází projektu k sobě nesedí, vyžadují přepracování nebo demontáž a v krajním případě by mohly do budoucna představovat reálné nebezpečí při provozu budovy. Kolize v inženýrských systémech, konstrukčních nosnících a dalších konstrukcích jsou velmi časté.

https://cdn.ca.emap.comhttps://planradar-website.s3.amazonaws.com/production/uploads/sites/8/2018/05/Silvertown-Tunnel_Silvertown-portal-overview_660.jpg

https://content.tfl.gov.uk/stig-mtg-no-2-28012021-presentation-final.pdf

Díky BIM mohou všichni specialisté sledovat, co se na projektu děje: když někdo provede úpravy nebo přidá nové prvky, projektová data se okamžitě aktualizují. Projektant si proto může kdykoli všimnout, že kvůli konstrukčnímu nesouladu prvků například nefunguje správně větrání. To se hodí zejména pro geotechnický projekt, protože terénní podmínky podél silnice se neustále mění. Je důležité tyto nuance zohlednit již ve fázi projektování, aby se předešlo nákladným chybám.

 1. Věž „Eureka“ a obdélníkový stadion v Melbourne

https://live.staticflickr.com/7100/13396941453_89a2054fbe_b.jpg

https://3dwarehouse.sketchup.com/warehouse/v1.0/publiccontent/31023ca3-f890-45d4-b2b5-0f4b022bedc6

Návrh a výstavba byly provedeny pomocí softwaru MicroStation a dalších BIM aplikací od společnosti Bentley. Na základě matematicky přesného informačního modelu celého stadionu byly vyvinuty a vyrobeny krycí konstrukce tribun na bázi speciálních bionických forem s využitím technologicky inovativních kompozitních materiálů. Díky tomu bylo možné použít o 50 % méně oceli ve srovnání s běžnými projekty podobného rozsahu.

 

Další stavební projekty využívající BIM:

Podzemní dráha Crossrail Underground Railroad (Londýn)

 • Park House od architekta Robina Partingtona na Oxford Street (Londýn)

 • Nová budova Světového obchodního centra v New Yorku

 • Koncertní síň Alice Tully v New Yorku

 • Olympijský stadion „Vodní kostka“ v Pekingu

 • Most přes řeku Jang-c’-ťiang v Číně – největší zavěšený most na světě (s hlavním rozpětím o délce 1088 m)

 • Spirálová lávka v Singapuru (délka 280 metrů)

 • Hudební divadlo ve Štýrském Hradci (Rakousko)

Jak se BIM používá ve stavebnictví

https://www.researchgate.net/profile/Malik-Khalfan/publication/272491129/figure/fig1/AS:355255113011200@1461710827229/A-Visual-Representation-of-BIM-Concept.png

Spolu s vizualizací projektu a architektonickou a projektovou fází vývoje řeší technologie BIM technologické i ekonomické problémy budoucích pracovních projektů. S její pomocí lze vytvořit přesné odhady vybraných materiálů, prefabrikovaných konstrukcí nebo modulárních komponent a odhadnout jejich dodávky i náklady na práci a automatizaci dlouho před zahájením vlastní výstavby. Takové odhady nákladů umožňují architektům provést vhodný výběr s ohledem na rozpočet a cíle objektu a hledat alternativy pro snížení nákladů. To se může týkat doby pořízení materiálů, volby nejefektivnějších materiálů nebo montovaných prefabrikovaných konstrukcí, nebo naopak 3D tisku na místě. Můžete spočítat výhodnost využití člověkohodin, robotických systémů a dronů. Díky digitalizovaným datům a programovým algoritmům, které dokáží analyzovat a vybrat, co je potřeba, jsou všechny projektové výkresy prezentovány spolu s přehlednými výpočty, a hlavně v trojrozměrném modelu, který je flexibilní a mění se v závislosti na výběru konkrétních komponent.

Hlavní výhodou využití technologie BIM je optimalizace poměru využití času k nákladům. Koneckonců platí, že čím dříve bude stavba dokončena, tím bude levnější. Jakékoli chyby nebo chybné výpočty vedou k prodloužení procesu, což znamená zvýšení nákladů. Využití technologie BIM ve fázi výstavby a provozu, tedy v těch nejnákladnějších, můžete výrazně snížit náklady. A čím dříve bude objekt uveden do provozu, tím rychleji se vám investice začne vracet.

BIM v provozu

BIM design může být užitečný i po dokončení stavby. V mnoha vyspělých zemích je stále populárnější využívat technologie BIM u hotových budov a staveb. Zde je několik výhod BIM při provozu a údržbě staveb:

 • Změny můžete provádět na existující struktuře objektu
 • Staveniště je možné dovybavit novým zařízením, které pomůže zlepšit kvalitu provozu
 • Můžete sledovat stav stavebních projektů a přijímat opatření v případě, že je třeba obnova nebo oprava
 • BIM umožňuje stanovit správný provoz budovy – z technologického a ekonomického hlediska

BIM v ekologickém stavitelství

https://i.pinimg.com/originals/0e/8e/9f/0e8e9f139f126cda877a7f9ac9e9366d.jpg

Jak se BIM uplatňuje v ekologických budovách (energeticky úsporných nebo energeticky nezávislých domech)? Slouží k analýze klimatických podmínek, modelování inženýrských systémů, posuzování životního cyklu budovy a jejího nejlepšího fungování z ekonomického a ekologického hlediska. Green BIM navíc pomáhá určit optimální orientaci stavebního objektu vzhledem ke světovým stranám, analyzuje osvětlení, možnosti využití solárních panelů a větrných generátorů, spotřebu vody či tvorbu a řízení inženýrských systémů pro maximální komfort. Green BIM umožňuje navrhnout ten nejideálnější projekt a zároveň snížit náklady a dobu realizace.

Nástroje pro sestavení jednotného informačního modelu – popis OpenBIM

OpenBIM je moderní rámec spolupráce, který je k dispozici všem pracovníkům v oboru AIS i vývojářům softwaru. Je navržen tak, aby byla interakce mezi odborníky otevřenější, srozumitelnější a nezávislá na platformě. Na projektování staveb se obvykle podílí více odborníků pracujících s různými nástroji a programy. Otevřené formáty jsou pro ně nejefektivnějším způsobem vzájemné interakce. Umožňují přenos informací bez ohledu na použitý software. Nejběžnějším otevřeným formátem je IFC, který umí přenášet informace bez omezení a ztrát.

 

OpenBIM umožňuje:

 • Používat vlastní sadu programů a nástrojů, které nejlépe řeší zadané úkoly
 • Namísto složitého vytváření obecného souboru BIM mohou projektoví manažeři díky OpenBIM pracovat se samostatnými modely vytvořenými v různých programech a kontrolovat tak jednotlivé části projektu
 • Interakci bez ztráty dat
 • Využití dat informačního modelu během celého životního cyklu budovy

Shrnutí

Trhu s BIM stále dominuje severní Amerika díky neustálému technologickému pokroku v oblasti IT řešení u velkých oborových hráčů a podpůrným vládním politikám. K rozvoji BIM přispívá také povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí a růst realitního odvětví. Očekává se však, že k největšímu rozšíření dojde během prognózovaného období v asijsko-pacifickém regionu díky širokému přijetí BIM a prudkému rozvoji stavebnictví. Klíčovými faktory podporujícími růst trhu s informačním modelováním budov bude prudký rozvoj maloobchodního sektoru a rozvoj infrastruktury v tomto regionu.

V Evropě a Rusku bude BIM v nadcházejících letech rovněž klíčovým trendem, který ovlivní stavebnictví a realitní sektor. S realitním rozvojem v oblasti maloobchodu, zdravotnictví, zábavního průmyslu a průmyslu obecně je pro tyto typy podniků stále obtížnější integrovat do procesu plánování, projektování a výstavby více služeb.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci