Blog Post

Stav technológie BIM n stavebníctve v roku 2023

29.03.2023 | 20 minúty čítania

Čo je BIM

BIM je skratka pre Building Information Modeling, teda  technológiu informačného modelovania. BIM nie je iba technológia, ide o metódu zahŕňajúcu viacero procesov. Umožňuje vám vytvárať simulácie akýchkoľvek stavebných objektov vrátane budov, železničných koľají, mostov, tunelov, prístavov atď. Podobnosť medzi BIM a 3D modelovaním spočíva v tom, že v obidvoch prípadoch je budova navrhnutá v trojrozmernom priestore. Na rozdiel od 3D modelu je však model BIM priamo prepojený s databázou. Takýto model neobsahuje iba nosné prvky a textúru materiálov, ale aj iné údaje (technické, ekonomické atď.) relevantné pre stavbu. BIM napríklad berie do úvahy fyzické charakteristiky objektu, možnosti jeho umiestnenia, náklady na jednotlivé tehly, strop, rúry atď.

Čo je BIM

Historický prehľad BIM

Používanie technológie BIM vo svete

Kroky modelovania BIM

Ako funguje BIM: fázy od návrhu po výstavbu a prevádzku

Výhody zavedenia BIM. Na čo slúžia modely BIM?

Reálne prípady použitia BIM v praxi

Ako sa BIM používa v stavebníctve

BIM v prevádzke

BIM v ekologickom stavebníctve

Nástroje na zostavenie jednotného informačného modelu – Popis OpenBIM

BIM v stavebníctve umožňuje prezentovať budovu ako jeden objekt, kde sú všetky prvky prepojené a vzájomne závislé. Pri zmene niektorého ukazovateľa systém prepočíta ostatné údaje. Technológia informačného modelovania umožňuje predpovedať budúce vlastnosti a charakteristiky objektu, aj keď sú k dispozícii iba počiatočné údaje o objekte bez reálnych vlastností.  Okrem toho vám BIM umožní vypočítať procesy, ktoré nastanú v objekte, ktorý už bol postavený. Prebieha to nasledovne: všetky informácie o budove, materiáloch, spôsobe jej používania, vnútornej klíme a ďalších faktoroch sa prenesú do digitálnej verzie. Následne systém vypočíta možné scenáre.

BIM kombinuje rôzne disciplíny. Pomocou tejto metódy modelovania budete môcť v jednom projekte skombinovať komplexné údaje o architektúre, konštrukcii, technických riešeniach, ekonomických riešeniach a mnohých ďalších oblastiach, čo vám spoločne umožní vyhnúť sa chybám a zvýšiť návratnosť a efektívnosť projektu. Údaje sa vkladajú v súlade so zavedenými štandardmi, sú presné a pravidelne sa aktualizujú. Jednu z hlavných výhod tohto modelu predstavuje skrátenie času a nákladov na strane zákazníka spolu s možnosťou upravovať a zlepšovať projekt v úvodných etapách jeho tvorby. Vďaka technológii informačného modelovania je zákazník plnohodnotným účastníkom výstavby. Človek si môže predstaviť, aký bude objekt, a priebežne ho upravovať. Žiadny 2D výkres nedokáže poskytnúť taký realistický obraz budúcej budovy ako modelovanie BIM. Predstava architekta, projektanta alebo zákazníka sa nemusí dať vždy realizovať v  praxi a jedine model BIM to umožňuje vidieť už v počiatočných fázach návrhu. Pri tomto type návrhu budova, ktorá ešte nebola postavená, „ožije“ na obrazovke, čo umožňuje vidieť všetky nedostatky a prípadné problémy.

Efektívne fungovanie modelu si vyžaduje vytvorenie jednotného informačného prostredia, ktoré dokáže poskytnúť okamžitý prístup k údajom všetkých účastníkov projektu. Na digitálny model BIM je naviazané obrovské množstvo údajov vrátane pracovných hodín, geografických značiek a finančných správ. Moderné mobilné aplikácie dokážu reprodukovať virtuálnu realitu, takže môžete v reálnom čase vytvoriť stavebný objekt a posúdiť priebeh výstavby bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.

Historický prehľad BIM

https://blogs.3ds.com/perspectiveshttps://planradar-website.s3.amazonaws.com/production/uploads/sites/22/Screen-Shot-2014-09-29-at-5.33.54-PM.png

Myšlienka modelovania BIM siaha do 70. rokov minulého storočia. Slovné spojenie „model budovy“ prvýkrát použil v roku 1985 Simon Ruffle a po ňom Robert Eisch – vývojár softvéru použitého pri rekonštrukcii letiska Heathrow. Koncepcia „informačného modelu budovy“ sa v súčasnom význame prvýkrát spomenula v článku „Modelovanie rôznych pohľadov na budovy“, ktorý napísali G. A. van Nederwin a F. P. Tolman. Výraz sa dostal do obehu až v roku 2002 a začal sa používať na pomenovanie digitálneho zobrazenia stavebného procesu. Predchodcami moderných programov BIM boli aplikácie RUCAPS, Sonata a Reflex a ArchiCAD. Medzi kľúčových hráčov na svetovom trhu informačného modelovania budov v súčasnosti patria spoločnosti Autodesk, Bentley Systems, Dassault Systemes, AECOM, Asite Solutions, Beck Technology, Nemetschek, Pentagon Solutions, Trimble Navigation a Synchro Software.

Objem globálneho trhu s BIM sa v roku 2019 odhadoval na 5,205 milióna dolárov Do roku 2027 by mal dosiahnuť 15,8 milióna dolárov pri predpokladanej zloženej ročnej miere rastu na úrovni 15,2 % v rokoch 2020 až 2027.

Rast trhu s BIM podporujú pravidlá a nariadenia, ktoré vlády prijímajú na zavedenie riešení BIM vo výstavbe verejnej a súkromnej infraštruktúry v rôznych regiónoch. Používanie BIM pre komerčné projekty stalo povinným v Severnej Amerike a v mnohých škandinávskych krajinách. V Spojenom kráľovstve sa od roku 2016 musí BIM Level 2 používať vo všetkých vládnych projektoch. Pravidlá a štandardy používania BIM v projektoch v oblasti infraštruktúry, priemyslu a obchodu majú aj krajiny ako Singapur a Spojené arabské emiráty. Nemecko zaviedlo povinnosť používať BIM vo všetkých infraštruktúrnych projektoch od konca roka 2020, zatiaľ čo miera prijatia BIM v Dánsku, Španielsku a Taliansku dosiahla 100 %, 93 % a 82 %. Singapur vyčleňuje fondy na BIM s cieľom pomôcť rozšíriť túto technológiu.

Vďaka štátnej podpore a politikám podporujúcim používanie BIM sa teda technológia stáva hlavnou hnacou silou rastu trhu s BIM na celom svete. Mnohé štáty vrátane Indie, Hongkongu, Francúzska, Južnej Kórey, Spojených arabských emirátov, Nemecka, Talianska a Španielska zavádzajú BIM ako povinný proces pri plánovaní projektov veľkých výrobných zariadení.

Používanie technológie BIM vo svete

https://www.techture.globalhttps://planradar-website.s3.amazonaws.com/production/uploads/2020/01/World-map-1024×553.png

Zavádzanie informačného modelovania zásadne zmenilo spôsob interakcie architektov, technikov a ďalších odborníkov v stavebníctve. Vďaka BIM a cloudovým technológiám má každý účastník k dispozícii úplné informácie o projekte vrátane materiálov, technológii a ich nákladov, ako aj prístup k informáciám o návrhu, logistike a údržbe objektu v priebehu aj po uvedení do prevádzky.

BIM a dopyt po ňom sa ešte len začal rozvíjať – iba najbohatšie krajiny aktívne využívajú informačné modelovanie v poslednom desaťročí.

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo je stále nielen priekopník, ale aj absolútny líder vo využívaní BIM. Umožňuje to podpora na štátnej úrovni: od roku 2016 sa pri všetkých stavebných projektoch platených zo štátneho rozpočtu vyžaduje používanie aspoň BIM level 2. V rámci skúšobnej implementácie sa teda technológia používa pri rozšírení väznice Cookham Wood v Kente, projekte Ministerstva spravodlivosti. To umožňuje podstatne znížiť náklady na kapitál a čas realizácie.

USA

Orgán General Services Administration v USA vypracoval program BIM pre všetky projekty údržby verených budov od roku 2023.

S cieľom dosiahnuť významné úspory nákladov projektu v súčasnosti BIM využíva približne 72 % stavebných spoločností. Štabdardy BIM uplatňuje aj veľký počet štátov USA, univerzít a súkromných organizácií. Štát Wisconsin napríklad zaviedol povinnosť používať BIM pre štátne projekty s rozpočtom vyšším ako 5 miliónov dolárov.

Francúzsko

Vo Francúzsku stojí už viac ako pol milióna domov navrhnutých pomocou BIM. Od roku 2017 štátna správa použila BIM v obytnej výstavbe pri 500 000 domoch.

Za francúzsku stratégiu BIM so zameraním na udržateľnosť a zníženie nákladov nesie zodpovednosť pracovná skupina Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment.

Nemecko

Štát ovplyvňuje šírenie technológie BIM aj v Nemecku. Pritom sa viac zameriava na komerčné a obytné budovy s perspektívou zavedenia BIM pre všetky infraštruktúrne projekty do roku 2020.

Španielsko

V Španielsku sa BIM používal pre projekty verejného sektoru od roku 2018. Od roku 2019 je jeho používanie pri infraštruktúrnych projektoch povinné.

Na podporu zavádzania BIM v španielskom stavebníctve sa zriadila osobitná komisia.

Fínsko

Škandinávske krajiny patria medzi priekopníkov používania BIM. Napríklad Fínsko začalo technológiu informačného modelovania stavieb používať už v roku 2002. Technológia BIM sa používala pri výstavbe komplexnej infraštruktúry, napríklad linky helsinského metra.

Čína

Čínski odborníci z Komisie pre jadrovú energiu a niektorých organizácií zaviedli BIM vo vysokej verzii s cieľom podporiť digitalizáciu a šírenie technológie. Z BIM sa stal zásadný prvok a využíva sa vo väčšine ich projektov. Čínska vláda ešte nezaviedla povinnosť používať BIM v stavebníctve, ale jeho používanie sa podporuje.

Vo všeobecnosti aj v ekonomicky silných krajinách funguje BIM v experimentálnej forme – proces zavádzania digitálnych technológií v stavebníctve nie je z mnohých dôvodov rýchly. Digitalizácia odvetvia sa však stále zrýchľuje a developeri prejavujú veľký záujem o dlhodobé moderné riešenia, ako je informačné modelovanie stavieb.

Kroky modelovania BIM

https://changeagents.blogs.com/.a/6a00d8343326e253ef01b8d062f2f0970c-800wi

Keďže je modelovanie BIM pomerne nová technológia, nie všetci špecialisti plne chápu jeho podstatu. Pokiaľ nezachádzate do detailov, priestorové modelovanie stavieb je vytvorené zo samostatných informačných „buniek“ a obsahuje:

 1. Konštrukčné prvky budovy, ako sú stĺpy, steny, základy, schody, strechy atď. Tieto prvky sú zase vytvorené z konštrukčných prvkov v BIM databáze projektu alebo ich vytvorí architekt v procese navrhovania.
 2. Stavebné prvky – okná, dvere, vybavenie, nábytok atď. – sú vytvorené zo štandardnej, verejne dostupnej databázy, ktorá je uložená vo svetovej knižnici vo formáte IFC. Projektant tiež môže vytvoriť vlastný prvok a, pokiaľ chce, zaradiť ho do verejne dostupnej databázy. S týmto prístupom sa dá jednoducho vytvoriť budova (alebo iný stavebný objekt) z jednotlivých stenových prvkov vybraných z „knižnice“. Dajme tomu, že chcete vytvoriť model suterénu a prízemia. Na tento účel vyberiete konštrukčný prvok s názvom „základ“, pridáte k nemu ďalší požadovaný prvok „strop“ a potom pridáte „steny“. Vytvorili ste tak fragment budovy v objemovom projektovaní. Model nebude obsahovať iba nakreslené čiary, ale aj kompletné informácie o zvolených stenách: farbu, značky, typ vonkajšieho obkladu atď.

Pri navrhovaní fragmentu informačného modelu budovy vlastne automaticky získate plán suterénu a prízemia vo formátoch 2D a 3D. Okamžite tiež uvidíte, ako bude vyzerať fasáda tejto časti budovy, a môžete si ju prezerať po častiach. Aby ste zistili, čo obsahuje určitý fragment budovy, už nebudete musieť vždy znova vyťahovať všetky výkresy projektu v programe AutoCAD, pretože ku každému prvku, „tehle“ budovy, sú už doplnené najúplnejšie informácie, čo umožňuje okamžitú a automatickú špecifikáciu objektu.

Tu je ďalší príklad nie príliš náročnej úlohy – vytvorenie okna – v tradičných a BIM modeloch:

Tradičná verzia. Na začlenenie okna do stavebného výkresu musí projektant nájsť požiadavky a normy, vybrať vhodné okno a preniesť presnú veľkosť otvoru do výkresu. Takto sa vytvorí výkres s okenným otvorom. Potom sa musí vypracovať špecifikácia okna. To je stručné vysvetlenie. Stavebné práce vykonávané týmto spôsobom sú neefektívne a časovo náročné.

BIM modelovanie. Projektant vyberie požadované okno v „knižnici“ údajov. Na výkrese sa označí umiestnenie okna. Následne sa doslova jedným kliknutím na výkres zobrazí obrázok okna s maximálnym informačným obsahom. Z databázy sa automaticky vytiahnu všetky údaje, ktoré sú v nej o tomto okne uložené. Čo sa stane ďalej? V okne sa nastavujú parametre požadovaného otvoru do steny. Váš projekt potom zobrazí informácie o prvkoch, ktoré treba objednať na vykonanie tejto časti stavebných prác, teda veľkosť a typ okna, kovania, inštalačnú penu, zdobenie atď.  A to všetko s odvodením aktuálnej ceny týchto materiálov/služieb.

Ako funguje BIM: Fázy od návrhu po výstavbu a prevádzku

https://www.buildinganddecor.co.zahttps://planradar-website.s3.amazonaws.com/production/uploads/2018/03/BIM_will_continue_to_merge_virtual_and_physical_environments_Jnl_2_18.jpg

BIM modelovanie sa môže používať vo všetkých fázach výstavby vrátane nasledujúcich fáz:

 1. Návrh. Najprv sa vytvorí 3D model budovy so všetkými plánmi, prierezmi a pohľadmi.  Špeciálny projektant vloží tento model do programu, ktorý vypočíta parametre všetkých prvkov stavebného objektu. Rozsiahla databáza vám umožňuje získať všetky pracovné výkresy, špecifikácie, informácie o objeme budúcich prác a celkové projektové náklady. Vo fáze návrhu sa vypracúva aj odhad inžinierskych a energetických sietí a tepelných strát, pričom sa berú do úvahy charakteristiky terénu, reliéfu, pôdy atď. Do počiatočného informačného modelu budovy sa doplnia logistické údaje, z ktorých vyplynú časy dodávky materiálov a najlepšie možnosti dodávky. BIM modelovanie tiež umožňuje naplánovať sociálnu infraštruktúru a dopravné siete v oblasti výstavby. Vo fáze konečného návrhu sa vypracuje podrobný plán prác a harmonogram jeho zavedenia a určí sa rozsah potrebných zdrojov a vybavenia pre dané práce.
 2. Stavba. V tejto etape vám návrh BIM umožňuje sledovať stav a postup implementácie. To umožňuje zachovať si kontrolu nad vynaloženými prostriedkami a naplánovaným rozpočtom. BIM v reálnom čase poskytuje informácie o všetkých manažérskych rozhodnutiach a zmenách.
 3. Správa. Po dokončení stavby informačný model pomocou špeciálnych senzorov ďalej zhromažďuje aktuálne dáta o budove a jej funkčnosti a predpovedá potenciálne núdzové situácie. BIM vám umožňuje sledovať zariadenia a udržiavať si kontrolu nad záručnými záväzkami a spotrebou zdrojov. Možná je aj integrácia so systémom správy budovy (BMS) príslušného objektu. BIM modelovanie môže byť užitočné pri správe nehnuteľností, kde vám umožňuje sledovať nájmy a prenájmy pozemkov, plánovať opravy a údržbu a vstupovať do interakcie s rôznymi úradmi. Posúdenie správy, technický audit či plánovanie rozvoja stavebného objektu predstavujú len niektoré z možností, ktoré získate s technológiou BIM.

Výhody zavedenia BIM. Na čo slúžia modely BIM?

https://www.bimspot.iohttps://planradar-website.s3.amazonaws.com/production/uploads/2021/02/bim_advantages-1316×740-c-center-960×0-c-default.png

Hlavnou výhodou zavedenia BIM modelovania je konečný výsledok vašej práce. Stavebné projekty postavené pomocou technológií BIM sa vnímajú ako kvalitné, pohodlné a bezpečné diela s prvotriednou architektúrou a infraštruktúrou. Okrem toho vám BIM umožní skrátiť čas a náklady na vývoj, vyhnúť sa prípadným chybám počas výstavby a lepšie prioritizovať ľudské a materiálne zdroje.

 

Návrh BIM sa môže napríklad používať na nasledujúce účely:

 • 3D vizalizácia. BIM modelovanie dáva každému projektantovi, architektovi alebo zákazníkovi možnosť prezerať si 3D model budúcej budovy vo všetkých podrobnostiach, vytlačiť si ho na 3D tlačiarni, odskúšať ho a vylepšiť ho pred začatím samotnej stavby.
 • Uloženie všetkých projektových dát na jednom mieste Všetky informácie a projektové výkresy sú prepojené a uložené v jednom programe. Zmena ktoréhokoľvek ukazovateľa automaticky ovplyvní ostatné prvky informačného modelu stavby.
 • Integrované riadenie projektových dát. Všeobecný plán stavby v tradičnom modeli zvyčajne obsahuje mnoho riešení návrhu vo forme výkresov a samostatnej dokumentácie. V modeli BIM sú všetky dáta skombinované v jednom programe alebo súbore a dostupné v reálnom čase.

Skutočné prípady použitia BIM v praxi.

Návrh BIM je univerzálny model, ktorý obsahuje všetky dáta stavebného projektu a do ktorého sa v ktorejkoľvek fáze implementácie dajú doplniť dodatočné informácie. Technológia BIM využíva súradnicový referenčný systém, v ktorom môžete vytvárať výkresy v niekoľkých verziách a potom vybrať tú najefektívnejšiu. BIM pomáha vytvárať úspešné, nákladovo efektívne projekty, ktoré okrem architektov a projektantov môžu potešiť aj investorov.

Zoznam moderných stavieb navrhnutých s pomocou technológie BIM je dlhý a okrem iných zahŕňa nasledujúce známe príklady.

 1. Cestný tunel v londýnskej oblasti Silvertown.

https://www.bamppp.com/sites/default/files/domain-761/styles/nelissen__carousel_image/public/carousel/silvertown-tunnel-header-761-16232437152010686059.jpg?itok=nuPTieS6

Práce na projekte sa začali v roku 2019 a dokončenie sa očakáva v roku 2025. BIM sa používa pri zameriavaní a projektovaní. Hlavný softvér zahŕňa AutoCAD Civil 3D a Navisworks. Pripojili sa aj systémy správy dát s cieľom skombinovať všetky informácie z rôznych zdrojov. Inovatívny prístup umožnil komplexne preskúmať podmienky pre výstavbu budúceho tunela a zohľadniť ich vo virtuálnom modelovaní, ako aj prehľadne prezentovať vizualizáciu stavu pôdy, technických a geologických údajov. Vo fáze modelovania sa teda identifikovali možné problémy, ktoré by mohli mať za následok zvýšené riziká a náklady. Jedna zo zjavných výhod BIM je, že táto technológia dokáže odhaliť prípady rozporov medzi rôznymi prvkami z rôznych fáz projektu, ktoré je potrebné prepracovať alebo demontovať a ktoré by v najhoršom prípade mohli v budúcnosti predstavovať reálne nebezpečenstvo počas prevádzky budovy. Prípady rozporov v inžinierskych systémoch, stavebných nosníkoch a iných konštrukciách sú veľmi časté.

https://cdn.ca.emap.comhttps://planradar-website.s3.amazonaws.com/production/uploads/sites/8/2018/05/Silvertown-Tunnel_Silvertown-portal-overview_660.jpg

https://content.tfl.gov.uk/stig-mtg-no-2-28012021-presentation-final.pdf

BIM umožňuje všetkým špecialistom sledovať, čo sa deje v projekte: keď niekto vykoná úpravy alebo pridá nové prvky, projektové dáta sa okamžite aktualizujú.  To umožní technikovi, aby kedykoľvek určil, že napríklad ventilácia nefunguje správne z dôvodu konštrukčných rozporov medzí prvkami.  Má to osobitný význam pre geotechnický projekt, pretože pôdne podmienky pri ceste sa neustále menia. Aby sa predišlo nákladným chybám, tieto nuansy je potrebné zvážiť vo fáze návrhu.

 1. Veža „Eureka“ a obdĺžnikový štadión v Melbourne.

https://live.staticflickr.com/7100/13396941453_89a2054fbe_b.jpg

https://3dwarehouse.sketchup.com/warehouse/v1.0/publiccontent/31023ca3-f890-45d4-b2b5-0f4b022bedc6

Návrh a výstavba sa realizovali pomocou softvéru MicroStation a iných BIM aplikácií od spoločnosti Bentley. Pomocou  matematicky presného informačného modelu celého štadióna sa vyvinuli a vyrobili krycie konštrukcie tribúny na základe špeciálnych bionických foriem pri využití technologicky nových materiálov. Viedlo to k 50 % zníženiu množstva ocele v porovnaní s konvenčnými projektmi v podobnom rozsahu.

 

Iné stavebné projekty s využitím BIM

Linka metra Crossrail (Londýn)

 • Budova Park House od architekta Robina Partingtona na Oxford Street (Londýn)

 • Nová budova Svetového obchodného centra v New Yorku

 • Koncertná sieň Alice Tully Hall v New Yorku

 • „Olympijský štadión „Vodná kocka“ v Pekingu

 • Most cez rieku Jang-c’-ťiang v Číne – najväčší zavesený most na svete (s hlavným mostovým poľom dlhým 1088 metrov)

 • Špirálová lávka v Singapure (dĺžka 280 metrov)

 • Hudobné divadlo v Grazi (Rakúsko)

Ako sa BIM používa v stavebníctve

https://www.researchgate.net/profile/Malik-Khalfan/publication/272491129/figure/fig1/AS:355255113011200@1461710827229/A-Visual-Representation-of-BIM-Concept.png

Popri vizualizácie projektu a architektonickej a projektovej fázy vývoja technológia BIM rieši technologické a ekonomické problémy budúcich projektov. Technológia vám umožňuje vytvoriť presný projektový odhad zvolených materiálov, prefabrikovaných konštrukcií alebo modulárnych komponentov, ich dodávok, ako aj nákladov na prácu a automatizáciu dlho pred začatím samotnej výstavby. Vďaka takémuto odhadu nákladov môžu architekti urobiť vhodný výber pri zohľadnení rozpočtu a cieľov objektu a hľadať alternatívy na zníženie nákladov. Môže to súvisieť s časom obstarávania materiálov, výberom nákladovo efektívnych materiálov alebo montovaných prefabrikovaných konštrukcií, alebo naopak s 3D tlačou na mieste realizácie. Môžete vypočítať výhody využitia človekohodín, robotických systémov a dronov. Vďaka digitalizovaným údajom a algoritmom programu, ktoré dokážu analyzovať a vybrať to, čo je potrebné, sú všetky plány projektu znázornené s jasnými výpočtami a, čo je najdôležitejšie, v trojrozmernom modeli, ktorý je flexibilný a mení sa v závislosti od výberu určitých komponentov.

Hlavnú výhodu používania technológie BIM predstavuje optimalizácia času a nákladov. V konečnom dôsledku platí, že stavba, ktorá je dokončená skôr, stojí menej. Akékoľvek chyby alebo nesprávne výpočty vedú k predĺženiu procesu, čo znamená rast nákladov. Používaním BIM vo fázach výstavby a prevádzky (ktoré sú najdrahšie) môžete podstatne znížiť náklady. A čím skôr je objekt uvedený do prevádzky, tým skôr sa dajú investície získať späť.

BIM v prevádzke

Návrh vypracovaný pomocou BIM môže byť užitočný aj po ukončení výstavby. V mnohých rozvinutých krajinách rastie obľuba využívania BIM v existujúcich budovách a konštrukciách. Využívanie BIM pri stavebných činnostiach a údržbe prináša nasledujúce výhody:

 • zmeny môžete uplatniť na existujúcu štruktúru objektu,
 • stavenisko sa dá vybaviť novými zariadeniami, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu prevádzky,
 • môžete sledovať stav stavebných projektov a prijať opatrenia, ak si objekty vyžadujú obnovu alebo opravu,
 • BIM umožňuje zaistiť riadnu prevádzku budovy z technologického a ekonomického hľadiska.

BIM v ekologickom stavebníctve

https://i.pinimg.com/originals/0e/8e/9f/0e8e9f139f126cda877a7f9ac9e9366d.jpg

Ako sa BIM používa v zelených budovách (energeticky účinných alebo energeticky nezávislých domoch)? Používa sa na analýzu klimatických podmienok, modelovanie inžinierskych systémov, ako aj posudzovanie životného cyklu budovy a jej najlepšieho fungovania z ekonomického a environmentálneho hľadiska. Green BIM tiež pomáha určiť optimálnu orientáciu stavebného objektu vzhľadom na svetové strany, analyzuje osvetlenie, možnosť využitia solárnych panelov a veterných generátorov, úroveň spotreby vody, ako aj vytvorenie a riadenie technických systémov, ktoré môžu poskytnúť maximálny komfort. Vďaka Green BIM budete môcť navrhnúť najideálnejší projekt a zároveň znížiť náklady a čas realizácie.

Nástroje na zostavenie jednotného informačného modelu – Popis OpenBIM

OpenBIM predstavuje moderný rámec spolupráce, ktorý je k dispozícii všetkým pracovníkom v odvetví automatizácie informačných systémov, ako aj softvérovým vývojárom. Je navrhnutý tak, aby umožnil otvorenejšiu a zrozumiteľnejšiu komunikáciu medzi odborníkmi, ktorá bude nezávislá od platformy. Na projektovaní stavby sa zvyčajne podieľa viacero odborníkov, ktorí pracujú s rôznymi nástrojmi a programami. Otvorené formáty pre nich predstavujú najefektívnejší spôsob vzájomnej interakcie. Otvorené formáty umožňujú prenos informácií bez ohľadu na softvér. ktorí odborníci používajú. Najbežnejší otvorený formát je IFC, ktorý prenáša informácie bez obmedzení a strát.

 

OpenBIM vám umožňuje nasledovné:

 • používať osobný súbor programov a nástrojov, ktoré najlepšie riešia pridelené úlohy,
 • manažéri projektov nemusia vytvárať komplexný všeobecný súbor BIM, ale vďaka OpenBIM môžu pracovať so samostatnými modelmi vytvorenými v rôznych programoch, a tak kontrolovať jednotlivé časti projektu,
 • interakcia bez straty údajov,
 • využívanie údajov informačného modelu počas celej životnosti budovy.

Záver

Vďaka neustálemu technologickému pokroku v oblasti IT riešení, ktoré ponúkajú hlavní hráči, a podporným štátnym politikám na trhu s BIM stále dominuje Severná Amerika.  Environmentálne povedomie a rast v odvetví nehnuteľností taktiež prispievajú k rozvoju BIM. V dôsledku rozsiahleho zavádzania BIM a prekvitajúceho stavebného sektora sa však očakáva, že najvyšší rast zaznamená počas prognózovaného obdobia ázijsko-pacifický región. Kľúčovými faktormi podpory rastu trhu s informačným modelovaním stavieb budú prudký nárast maloobchodného sektora a rozvoj infraštruktúry v regióne.

V Európe a Rusku bude BIM v nadchádzajúcich rokoch taktiež predstavovať kľúčový trend, ktorý bude mať vplyv na sektory stavebníctva a nehnuteľností. Vzhľadom na silnejúci rast nehnuteľností v maloobchode, zdravotníctve, zábavnom priemysle a priemyselných odvetviach, je pre tieto typy podnikov ťažšie integrovať rozličné služby do procesu plánovania, projektovania a výstavby.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu