Blog Post

Zajištění kvality ve stavebnictví: pět zlatých pravidel

07.09.2022 | 6 minuty čtení | Written by Marian

Zajištění kvality ve stavebnictví je jedním z klíčových aspektů stavby. I když téměř 90 % zákazníků uvádí, že jsou s kvalitou svého nového domova spokojeni, problémy s kvalitou výstavby mohou vážně poškodit pověst vaší společnosti a stát vás hodně peněz. To je jeden z důvodů, proč byly vyvinuty ambiciózní standardy pro zajištění kvality. Díky těmto dobrovolně nastaveným pravidlům a kritériím mají stavební firmy k dispozici konzistentní a objektivní způsob měření kvality.

Nicméně vždy je prostor ke zlepšování! Od digitálních nástrojů pro reportování po řízení dodavatelů – kvalita výstavby se dá neustále posouvat dál.

quality assurance inspection

Co znamená zajištění kvality ve stavebnictví?

Zajištění kvality je metoda sloužící k prevenci potenciálních chyb ve stavebních projektech, stanovuje jakási pravidla pro minimální úroveň kvality a všechna rozhodnutí musí tyto standardy splňovat. Pod pojem zajištění kvality spadají například tyto aspekty:

  • Použitý materiál: má odpovídající kvalitu, velikost a tvar?
  • Vybavení: bude fungovat v daném prostředí a je bezpečné?
  • Dohodnuté způsoby měření kvality: co znamená „dobře“?
  • Řízení projektu: časový rámec, spravedlivé výběrové řízení, sjednaný rozpočet atd.
  • Certifikáty a kvalifikace: mají vaši lidé tu správnou kvalifikaci pro danou práci?

Zajištění kvality je tedy mimo jiné o přípravě. Když se kvalitativní hledisko stane nedílnou součástí vašeho rozhodovacího procesu, můžete se spolehnout, že objednáváte správný materiál, používáte vhodné vybavení a každý ví, co může očekávat.

Zajištění kvality je trochu něco jiného než kontrola kvality (ačkoliv jde obojí ruku v ruce). Zajištění kvality závisí na nastavení standardů, zatímco kontrola kvality hlídá, zda stavební prvky tyto standardy splňují.

Pět zlatých pravidel pro zajištění kvality ve stavebnictví

Dosažení odpovídající kvality je ve stavebnictví časově náročný a intenzivní proces, na kterém mají všichni svůj díl odpovědnosti. Jde o to soustavně kontrolovat, že rozhodnutí a odvedená práce splňují nastavené standardy kvality.

Zde je pět zlatých pravidel pro zajištění kvality u vašich projektů:

1.       Jasná definice „kvality“

Každý, kdo se na projektu podílí, musí přesně vědět, co znamená „kvalitně“ a jaká jsou vaše očekávání. Do detailu popište a vysvětlete svá očekávání všem subdodavatelům, dodavatelům a projektovým manažerům. Když se například rozhodnete, že chcete dosáhnout obzvláště vysokého standardu u zvukové izolace (nad rámec zákonného požadavku 45 dB u nových budov), vaši subdodavatelé o tom musí vědět, když se rozhodují, jaký izolační materiál nakoupí.

2.       Plánování, návrh a fáze projektování 

Projektanti a projektoví manažeři musí pečlivě vyhodnotit projektovou dokumentaci, zkontrolovat, zda nedochází ke střetům a odbývání úkolů. Pokud hned teď dokážete odhalit a napravit problémy, je menší pravděpodobnost, že bude docházet k průtahům během samotné výstavby. Nedávno se ukázalo, jak s kvalitou výstavby dokáže pomoci technologie BIM tím, že automaticky kontroluje případné střety.

3.       Nákup materiálu

Je naprosto stěžejní zajistit, aby všechny nakoupené materiály a vybavení splňovaly vaše standardy. Levný a méně kvalitní materiál vám možná ušetří peníze, nicméně pouze krátkodobě, jelikož může způsobit problémy a další náklady později. Součástí zajištění kvality při nakupování je také to, že si ověřujete, zda jsou vaši dodavatelé opravdu schopni dostát vašim nárokům.

4.       Neustálá komunikace během výstavby

Všichni účastníci projektu musí být schopni spolu komunikovat, probírat problémy a ověřovat postup prací. Kvalita ve stavebnictví je závislá na tom, zdali stavbyvedoucí soustavně kontroluje naplňování vaši předem dohodnutou definici kvality a zaznamenává jakékoliv odchylky v odvedené práci.

5.       Předání stavby a řízení závad

Když už stavba stojí, přichází do hry zajištění kvality ve fázi zjišťování závad a předání a převzetí stavby. Zde jsou důležité pravidelné kontroly, které zajistí, že výsledný stav bude splňovat vaše očekávané standardy kvality.

Zavedení opatření na kontrolu kvality

Projektoví manažeři a stavbyvedoucí si sice uvědomují, jak je zajištění kvality ve stavebnictví důležité. Ostatní členové vašeho týmu už si něco takového ovšem uvděmovat nemusí. Je důležité všem na stavbě připomínat, jaké důsledky může odbytá práce přinést. Nejlépe pomocí reálných příkladů z předchozích zakázek. Například nekvalitní položení cihel, které způsobilo zpoždění práce instalatéra, elektrikáře a fasádníka, je pádným argument pro to, že celý tým musí táhnout za jeden provaz, aby nedocházelo k časovým prodlevám a ušlému zisku.

Ujistěte se, že všichni vědí, co dělat pro zajištění kvality na stavbě. Budete vy osobně schvalovat každý pracovní úkon nebo má každý dodavatel sám důkladně zdokumentovat vlastní práci? Nastavte standardy a buďte konzistentní v jejich prosazování. Jednejte se všemi stejně a aplikujte na všechny stejnou hloubku kontroly.

Provádějte pravidelné kontroly kvality přímo na stavbě i u prací, které byly dokončeny už před několika týdny. Můžete tak přijít na závady způsobené v pozdější fázi výstavby.

Reporty o kvalitě zasílejte všem zainteresovaným osobám, aby všichni nesli svůj díl odpovědnosti za své úkoly. S aplikací PlanRadar můžete snadno kompilovat veškeré nedokončené nebo zpožděné stavební úlohy do reportu, spolu s fotodokumentací a komentářem. V případě, že mají všichni stejné informace, můžete podniknout potřebné kroky, aby problémy s kvalitou nezpůsobily žádné velké zpoždění projektu.

Jak může řízení kvality u stavebních projektů pomoci software

Momentálně se zajištění kvality velkou měrou opírá o manuální procesy, zejména během fáze výstavby a inspekce. Stavbyvedoucí provádí pravidelné kontroly stavby a sleduje, zda pracovníci dodržují kvalitativní standardy. To je však časově náročný a neefektivní proces, který je nutí sepisovat ručně reporty na podložce podle toho, co sami vypozorují. Nová generace softwaru pro řízení kvality ve stavebnictví se ovšem snaží tento proces výrazně zefektivnit.

S aplikací jako je PlanRadar máte přístup k nástrojům na podporu procesů pro zajištění kvality. Všichni, kdo na projektu pracují, získají přístup k výkonné aplikaci v chytrém telefonu nebo počítači, která jim pomáhá při plnění kvalitativních standardů:

  • Porovnání stavebních výkresů: Pokud architekt provede ve výkresu změnu, nasdílí se tato informace okamžitě všem lidem zapojeným do projektu, takže nemusí čekat, až dostanou do ruky papírové stavební výkresy.
  • Řízení stavebních úloh: Aplikace PlanRadar umožňuje stavbyvedoucím přiřazovat úlohy přímo jednotlivým pracovníkům a poté ověřit, že práce splňuje požadované standardy. Pracovníci mohou hotovou práci nafotit nebo nahrát video, a tímto způsobem si ji nechat schválit.
  • Reportování: Šablony reportů pro zajištění kvality může stavbyvedoucí vygenerovat během chvilky; všichni tak mají přehled o postupu prací. Tyto statusové reporty také dokážou odhalit hrozící problémy s kvalitou a vy na ně můžete okamžitě reagovat.
  • Inspekce budov: Lze si ověřit, že práce byla provedena podle vašich požadavků a případné problémy lze zaznamenat přímo do výkresů.
  • Komunikace: Pro zajištění kvality ve stavebnictví je potřeba neustálá komunikace a rychlé reakce na dotazy. Aplikace typu PlanRadar umožňuje všem zúčastněným klást dotazy průběžně a hned, jak vyvstanou.

Používáte už software pro řízení stavby?

Zajištění kvality ve stavebnictví pomáhá zlepšit reputaci oboru jako takového a snižuje riziko chyb, které se mohou prodražit. České stavebnictví už teď dosahuje vysokých standardů, mohly by však dosáhnout nových výšin s využitím softwaru pro řízení kvality. S touto technologií lze dosáhnout vyšších standardů rychleji, snadněji a efektivněji. Zajištění kvality ve stavebnictví nemusí být noční můrou – dá se dělat i na pár kliknutí.

Vyzkoušejte ještě dnes PlanRadar zdarma nebo nás kontaktujte a domluvíme si bezplatnou konzultaci.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci