Blog Post

Zabezpečenie kvality v stavebníctve: 5 zlatých pravidiel

13.09.2022 | 6 minúty čítania | Written by Marian

Zabezpečenie kvality pri stavebnej činnosti je jedným z najdôležitejších problémov na stavbe. Aj keď takmer 90 % zákazníkov tvrdí, že sú spokojní s kvalitou svojej novopostavenej nehnuteľnosti, problémy s kvalitou stavby môžu vážne poškodiť povesť spoločnosti a stáť ju veľa peňazí. To je jeden z dôvodov, pre ktoré sa v odvetví vyvinuli náročné normy zabezpečenia kvality. Tieto vlastné zásady a kritériá poskytujú stavebným firmám konzistentný a objektívny spôsob merania kvality.

Vždy však existuje priestor na zlepšenie! Existuje mnoho spôsobov, ako môžeme ďalej zvyšovať kvalitu v stavebníctve, od digitálnych nástrojov na podávanie reportov až po riadenie dodávateľov.

Vždy však existuje priestor na zlepšenie! Existuje mnoho spôsobov, ako môžeme ďalej zvyšovať kvalitu v stavebníctve, od digitálnych nástrojov na podávanie reportov až po riadenie dodávateľov.

Čo je zabezpečenie kvality v stavebníctve?

Zabezpečenie kvality je metóda, ktorá vytvorením „pravidiel“ pre minimálnu kvalitu umožňuje vyhnúť sa možným chybám v stavebnom projekte a súčasne zaisťuje, že všetky rozhodnutia spĺňajú tieto štandardy. Zabezpečenie kvality sa napríklad týka nasledujúcich oblastí:

  • Použité materiály: Sú v súlade s príslušnými normami a majú správnu veľkosť a tvar?
  • Vybavenie: Bude fungovať v danom prostredí a je bezpečné?
  • Dohodnuté spôsoby merania kvality: Ako vyzerá „dobrý“ stav?
  • Riadenie projektov: Časové rámce, čestné výberové konania, dohodnuté rozpočty atď.
  • Certifikáty a zručnosti: Majú vaši pracovníci správne zručnosti pre danú prácu?

Zabezpečenie kvality je teda o príprave. Ak zahrniete kvalitu do rozhodovania v rámci vašich projektov, môžete si byť istí, že objednávate správne materiály a používate správne vybavenie a že každý vie, čo môže očakávať.

Zabezpečenie kvality sa líši od kontroly kvality (hoci tieto dve činnosti idú ruka v ruke). Zabezpečenie kvality sa týka stanovenia noriem, zatiaľ čo pri kontrole kvality ide o kontrolu, či konštrukcie alebo prvky spĺňajú tieto normy.

5 zlatých pravidiel kvality v stavebníctve

Dosiahnutie kvality v stavebníctve je časovo náročný a intenzívny proces, za ktorý nesie zodpovednosť každá zapojená osoba. Je to neustála kontrola, či rozhodnutia a práca spĺňajú stanovené normy zabezpečenia kvality.

Existuje päť zlatých pravidiel zabezpečenia kvality vašich projektov:

1.       Jasné zadefinovanie „kvality“

Každá osoba pracujúca na projekte musí jasne chápať, čo si predstavujete pod pojmom „kvalita“ a čo očakávate od projektu. Zdokumentujte podrobnosti a vysvetlite ich všetkým subdodávateľom, dodávateľom a projektovým manažérom. Môžete sa napríklad rozhodnúť uplatňovať obzvlášť vysoké normy zvukovej izolácie (nad zákonom stanovené minimum 45 dB v novostavbách). Chceli by ste teda, aby si to subdodávatelia uvedomovali pri rozhodovaní o nákupe izolačných materiálov.

2.       Plánovanie, projektovanie a vypracovanie plánov 

Projektanti a projektoví manažéri musia dôkladne posúdiť plány, skontrolovať, či neobsahujú rozpory, a vyhnúť sa zjednodušeným riešeniam. Ak dokážete identifikovať a odstrániť problémy už na začiatku, je menej pravdepodobné, že dôjde k oneskoreniu počas samotnej výstavby. Nedávno sa ukázalo, že technológia BIM pomáha zabezpečiť kvalitu výstavby vďaka automatickej kontrole rozporov.

3.       Nákup materiálov

Je nevyhnutné zabezpečiť, že všetky zakúpené materiály a zariadenia spĺňajú vaše normy. Nákup lacnejších a menej kvalitných materiálov môže krátkodobo ušetriť peniaze, neskôr však môže viesť k problémom. Súčasťou zabezpečenia kvality pri nákupe je aj overenie, či sú vaši dodávatelia skutočne schopní plniť vaše požiadavky.

4.       Priebežná interakcia počas výstavby

Všetci účastníci projektu musia vedieť komunikovať, diskutovať o problémoch a overovať postup prác. Kvalita v stavebníctve je založená na tom, že stavbyvedúci neustále sleduje práce a zabezpečuje, že spĺňajú vopred dohodnuté definície kvality.

5.       Odovzdanie stavby a odstraňovanie nedostatkov

Po dokončení samotnej stavby prichádza na rad aj zabezpečenie kvality vo fáze odstraňovania nedostatkov a odovzdávania stavby. Táto fáza spočíva vo vykonaní kontrol s cieľom zabezpečiť, že postavená budova má očakávanú kvalitu v súlade s normami.

Ako zaviesť opatrenia na kontrolu kvality

Zatiaľ čo projektoví manažéri a stavbyvedúci chápu význam zabezpečenia kvality v stavebníctve, ostatní členovia vášho tímu na stavbe si ho nemusia uvedomovať. Je dôležité, aby boli všetci pracovníci na stavbe poučení o dôsledkoch nekvalitnej práce. Najjednoduchšie je použiť skutočné príklady z predchádzajúcich projektov. Ak napríklad nekvalitná práca murára zdrží inštalatéra, elektrikára a štukatéra, je to dobrý príklad toho, ako musí tím spolupracovať, aby sa zabránilo stratám času a oneskorenému generovaniu príjmov pre všetkých zúčastnených.

Uistite sa, že každý vie, ako váš tím rieši zabezpečenie kvality na stavbe. Budete podpisovať každú prácu osobne alebo potrebujete, aby každý subdodávateľ dôkladne zdokumentoval svoju prácu? Stanovte normu a potom ju dôsledne dodržiavajte. Ku každému podriadenému tímu pristupujte rovnako a kontrolujte jeho prácu rovnakým spôsobom.

Pravidelne vykonávajte kontroly kvality pri pochôdzkach po stavbe, a to aj v prípade prác dokončených pred niekoľkými týždňami. To vám môže pomôcť objaviť nedostatky spôsobené v neskoršej etape výstavby.

Zdieľajte správy o zabezpečení kvality so všetkými zainteresovanými stranami, aby ste zaistili, že každý bude neustále zodpovedný za svoje úlohy. Pomocou nástroja PlanRadar môžete napríklad jednoducho zhromaždiť všetky nedokončené alebo oneskorené úlohy do reportu spolu s obrázkami a príslušnou komunikáciou. Keď sú všetci na rovnakej vlne, môžete vykonať potrebné kroky, aby sa zabezpečilo, že problémy s kvalitou nespôsobia veľké oneskorenie projektu.

Ako pomáha softvér na riadenie kvality v stavebníctve

V súčasnosti sa zabezpečenie kvality v stavebníctve do značnej miery opiera o manuálne postupy, najmä vo fáze výstavby a inšpekcie. Stavbyvedúci vykonáva časté inšpekcie stavby a sleduje, či pracovníci dodržiavajú normy zabezpečenia kvality. Je to však časovo náročný a neefektívny proces, ktorý od stavbyvedúcich vyžaduje, aby používali písacie podložky a písali reporty na základe vlastných pozorovaní. Cieľom novej generácie softvéru na riadenie kvality v stavebníctve je však zefektívniť túto činnosť.

Softvér na riadenie kvality v stavebníctve, ako je PlanRadar, vám poskytne prístup k nástrojom na podporu procesov zabezpečenia kvality. Každá osoba zapojená do projektu má na svojom smartfóne alebo počítači prístup k výkonnej aplikácii, ktorá jej pomáha dodržiavať normy kvality:

  • Porovnania plánov: Pri zmene architektonického plánu sa príslušná informácia okamžite dostane k všetkým účastníkom projektu namiesto toho, aby sa muselo čakať na doručenie papierového plánu.
  • Správa úloh: PlanRadar umožňuje stavbyvedúcim, aby prideľovali úlohy jednotlivým pracovníkom a následne overovali vykonanie práce v súlade s požiadavkami. Na overenie môžu pracovníci svoje vykonané práce odfotografovať alebo nahrať na video.
  • Vytváranie reportov: Stavbyvedúci môžu okamžite generovať šablóny reportov o zabezpečení kvality, čo všetkým zainteresovaným stranám umožní preveriť postup prác. Tieto stavové reporty môžu odhaliť aj vznikajúce problémy s kvalitou, čo vám umožní vykonať nápravné opatrenie.
  • Stavebné inšpekcie: Overte, či bola práca vykonaná v súlade s vašimi požiadavkami na kvalitu, a priamo do projektu zaznamenajte všetky problémy.
  • Komunikácia: Kvalita v stavebníctve závisí od neustálej komunikácie a rýchlych reakcií na otázky. Aplikácia, ako je PlanRadar, umožňuje, aby všetci účastníci projektu mohli klásť otázky, hneď ako sa objavia.

Dozveďte sa viac: Čo je softvér pre staviteľov domov?

Používate už softvér na riadenie výstavby?

Zabezpečenie kvality v stavebníctve pomáha zlepšovať reputáciu odvetvia a súčasne znižuje riziko zlyhaní a nákladných chýb. Stavebný sektor v Spojenom kráľovstve už spĺňa veľmi vysoké normy, softvér na riadenie kvality v stavebníctve mu však môže pomôcť dosiahnuť vyššiu úroveň. Táto technológia umožňuje rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie dosiahnutie najvyšších noriem zabezpečenia kvality. Zabezpečenie kvality v stavebníctve nemusí byť nočná mora. Môže to byť také jednoduché, ako je zopár kliknutí.

Začnite bezplatne používať PlanRadar ešte dnes alebo nás kontaktujte pre bezplatnú konzultáciu.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu