Blog Post

Allt du behöver veta om en digital byggbesiktning

06.04.2021 | 6 min läsning

Byggsektorn har haft en låg produktivitetsökning jämfört med andra industrier, både i Sverige och internationellt. Men i takt med digitaliseringens utveckling inom branschen håller detta sakta på att förändras.

En av alla dessa processer som går att förbättras genom digital teknik är byggbesiktningar . Eftersom inspektioner och besiktningar är en central del under byggprocessen och har så pass stor betydelse, är det viktigt att den utförs på rätt sätt. Att ta hjälp av digitala verktyg när man utför arbetet kan underlätta och effektivisera arbetet avsevärt samt minimera de byggfel som kan uppstå.

I denna artikel kan lära dig följande:

  • Hur du kan effektivisera byggbesiktningar?
  • Hur PlanRadar kan öka effektiviteten för byggbesiktningar
  • Vilka fördelar det finns av att digitalisera byggbesiktningar?

 

Vem ansvarar för en byggbesiktning?

En byggbesiktning är en viktig del inom en byggprocess och hjälper till att minimera eventuella byggfel. samt ser till att allt har gått rätt och riktigt till, från början till slut. Det är en komplex process som tar tid och kräver noggrann dokumentation av den som är ansvarig för besiktningen.

Enligt Plan- och Bygglagen måste man utse en certifierad kontrollansvarig när det gäller byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Det ska vara en kontrollansvarig, oberoende av byggnadsarbetet, för att kunna göra en objektiv bedömning av processen och det slutgiltiga arbetet.Det ställer höga krav på besiktningsmannen gällande både erfarenhet, utbildning och en uppdaterad kunskap om de senaste byggföreskrifterna.

Det finns en rad olika typer av besiktningar. Några exempel på vanligt förekommande är:

  • Förbesiktning
  • Statusbesiktning
  • Kontrollbesiktning
  • Slutbesiktning

 
En slutbesiktning genomförs när hela byggprojektet är färdigställt och där uppgiften är att godkänna eller underkänna entreprenaden, kortfattat beskrivet. En sådan besiktning innebär att man noga går igenom alla de arbeten som utförts och tittar igenom om eventuella fel. Brister som upptäcks måste åtgärdas av entreprenören och enligt regler ska det göras inom två månader. Slutligen ska omarbetningarna åter besiktigas för att ett godkännande av byggprojektet ska kunna ske.

Inom besiktningar och inspektioner utförs vanligen anteckningar av eventuella fel vid besiktningar traditionellt med hjälp av papper och penna. De noteringar som görs på plats renskrivs sedan digitalt vid ett senare tillfälle. Det kan lätt uppstå att någon detalj försvinner på vägen när man går från papper till dator med ett tidsspann däremellan. Sådana processer kan bli svåröverskådliga och sakna en tydlig struktur. Inte alltför ofta behöver även pappersprotokoll i olika former inväntas innan man kan ta nästa steg vilket leder till en längre process än nödvändigt. Byggbesiktningar upplevs därmed som långsamma och krångliga, vilket inte behöver vara fallet.

För att underlätta och effektivisera besiktningar i olika former har ett flertal digitala lösningar börjat växa fram på marknaden. Ett av dessa är PlanRadars digitala verktyg för inspektion av bygg och fastighetsprojekt.

Hur digitaliserar du din byggbesiktning?

En byggbesiktning behöver inte vara en besvärlig process utan går att förenkla och förbättra genom ny teknik. Med hjälp av PlanRadar gör du byggbesiktningar digitala där du utgår helt från din telefon eller surfplatta. Det gör att du enkelt kan spela in den data du behöver vid en inspektion för att sedan se över och bedöma om samtliga delar på byggarbetsplatsen uppfyller kraven för bygg-, säkerhet- och hälsoreglerna. Allt detta gör du från din mobila enhet för att underlätta inspektioner och besiktningar så mycket som möjligt. Istället för att gör noteringar med papper och penna skapar du istället en digital byggdagbok.

Samla information

Dokumentera och samla in all bygginformation; digitala ritningar, foton, kommentarer och röstmemon. Använd förbyggda formulär eller utforma dina egna, anpassade för precis det innehåll och de datafält du önskar samla in. Dra och släpp element för att få exakt det formulär och de checklistor du vill. Du kan skapa formulär för olika typer av bygginspektioner, kvalitetskontroller, byggbesiktningar, brandsäkerhetsbedömningar samt överlämningar.

Förenkla kommunikationen

Kommunicera enklare med samtliga i ett byggnadsprojekt. Få kontroll över hela ditt teams aktivitet genom att ha översikt över alla ärenden, spåra slutförandet samt ange deadlines. Du kan också göra andra användare till så kallade ”övervakare” så att de ser den data som noterats vid en bygginspektion utan att själva behöva besöka byggarbetsplatsen.

Rapportera och utvärdera smidigare

Skapa ett besiktningsprotokoll med bara ett knapptryck bort istället för att skriva upp dina anteckningar manuellt på ett kontor. Du spar värdefull tid och hela processen blir effektivare. Samla in precis den information du behöver genom rapportmallar. Exportera besiktningsrapporten och skicka den smidigt till samtliga av projektets intressenter direkt från din mobila enhet.

Vilka fördelar finns det med att digitalisera din bygginspektion?

  • Du gör dina bygginspektioner och byggbesiktningar papperslösa genom att byta till en digital tjänst.
  • Du kan skapa och tilldela uppgifter och på sätt få större kontroll samt omedelbart agera på händelser på byggarbetsplatsen.
  • Du kan skapa anpassade besiktningsrapporter inom bara några sekunder och på så sätt spara timmar på kontoret.

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att digitalisering av olika inspektioner och besiktningar kan bidra till ett flertal övervägande förbättringar. Att använda digitala verktyg kan hjälpa många att bli mer effektivare och spara dyrbar tid, skapa bättre kommunikationsmöjligheter och därmed minska antalet fel i processen. Dokumentationen blir mycket även mer lättillgänglig i digitala hjälpmedel och gör att möjligheterna att utvärdera aktiviteten för alla inblandade ökar. En stor fördel med just PlanRadars lösning är att du just kan utforma dina rapportmallar på exakt det sätt du föredrar vilket kommer underlätta ditt arbete markant.

Trots att byggsektorn har ryktet om sig att vara bakåtsträvande så kan vi se en bransch under tydlig förändring i och med digitaliseringens intåg. I dagsläget skapas det ständigt nya mobila verktyg och smarta enheter blir alltmer utbredda inom sektorn. Företag inom byggbranschen som söker sig till digitaliseringen för att exempelvis skära ner på manuellt administrativt arbete vid besiktning och inspektion, ser digitala verktyg som en lösning. Det demonstrerar att en digital byggdagbok för besiktning underlättar processen och skapar förutsättningar för färre problem längre fram i kedjan. Genom att göra dina byggbesiktningar digitala kan du därmed nå lovande resultat!

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen