Blog Post

Ako s PlanRadarom vytvoriť zoznam závad

06.07.2021 | 12 minúty čítania

Dokument, kde sú zaznamenané všetky chyby a závady, nezrovnalosti alebo nedostatky v priebehu stavebného projektu, sa nazýva zoznam závad alebo tiež súpis vád a nedorobkov.

V stavebníctve je to zásadný dokument: mal by zahŕňať všetky problémy na stavbe, skôr ako je projekt odovzdaný klientovi. Je mimoriadne dôležité všetko dôkladne skontrolovať a zdokumentovať všetky závady.

Hlavným zmyslom takéhoto zoznamu je zachytiť všetky nedostatky v súlade s normami a štandardmi definovanými v zmluve o stavebnom projekte. Následne sa využije na nápravu týchto nedostatkov.

Zoznam závad a jeho detailnosť sú kľúčovou súčasťou odovzdávania a preberania stavebných prác a zároveň zárukou kvality.

 

Obsah:

 

 

Aplikácia pre manažment závad PlanRadar

Závady v stavebníctve: vplyv na včasné sprevádzkovanie či odovzdanie diela

Každý projektový manažér a vedúci stavby bohužiaľ veľmi dobre vie, čo je to zoznam závad čiže súpis vád a nedorobkov. Je to často zdroj veľkých starostí, pretože aj pri tých najlepších projektoch sa vždy nejaké vady objavia. Zhotovenie zoznamu závad až v neskorej fáze výstavby môže mať veľký dopad na rozpočet a termíny dokončenia, pretože niekedy môže oprava stavebných vád vyžadovať značné množstvo prerábok.

Dodatočné náklady na materiál a pracovnú silu môžu spôsobiť prečerpanie rozpočtu. Navyše sa predlžuje čas potrebný na dokončenie diela. A okrem toho je potrebné všetko administrtívne spracovať, čo opäť len zaberie čas.

 

 

Tradičný papierový zoznam závad

Každý hlavný dodávateľ sa chce vyhnúť oneskoreniam a ďalším nákladom, musí však zároveň dodržať požiadavky na kvalitu a miestne predpisy. Okrem toho platí, že pokiaľ nebude odsúhlasený zoznam závad doriešený, nebude mu podľa zmluvných dojednaní klientom vyplatená finálnej platba. Nový majiteľ má zase enormný záujem na tom, aby bola nehnuteľnosť odovzdaná načas. A – pokiaľ je to možné – nechce strácať čas riešením závad.

 

Ako teda vyzerá zoznam závad v stavebníctve?

Zoznam závad k stavebnému dielu je súpis vád a nedorobkov a môže zahŕňať napríklad tieto informácie:

  • poškodený materiál, napr. okná so závadami,
  • nekvalitne odvedená práca, napr. nečistá maľovka,
  • špinavé stenové panely,
  • trhliny v podlahe,
  • ťažkosti s finálnou montážou súčastí a zariadení (šindle, ktoré je potrebné opraviť, chýbajúce povolenie k sprevádzkovaniu, aktivácia bezpečnostného systému).

 

Všetky problémy zistené na stavbe je potrebné napraviť a vyriešiť. Ideálne sa tento proces zabezpečenia kvality vykonáva počas každej konštrukčnej fázy a nečaká sa s odhaľovaním nedostatkov až na fázu odovzdania stavby.

Existuje celý rad prác, ktoré musia byť dokončené v presne danom poradí, a prípadné neskoršie zmeny, až po odhalení závady, môžu spôsobiť, že celá jedna fáza stavebných prác vyjde navnivoč.

Navyše, príčinou chyby môže byť jedna malá závada, ktorá bola na začiatku prehliadnutá, no neskôr spustila reťazec udalostí vedúcich k nárokovaniu závažných požiadaviek vo finálnom výpise vád a nedorobkov. Okrem toho môžu nastať nepredvídateľné udalosti či zasiahnuť vyššia moc (force majeure), čo sa môže tiež prejaviť na výsledku (napríklad teplotné výkyvy na stavbe alebo vplyv nepriaznivého počasia).

Rovnako nie je vždy ľahké zistiť, kto je za závadu zodpovedný, najmä ak na stavbe pracuje niekoľko subdodávateľov.

Preto je mimoriadne dôležité odhaľovať chyby a nepresnosti pokiaľ možno hneď, ako k nim dôjde. Túto skôr typickú výzvu v stavebníctve možno teraz efektívne vyriešiť pomocou IT riešenia – stavebnej aplikácie PlanRadar.

 

 

Ako PlanRadar optimalizuje kontrolu kvality na mieste

Závady v stavebníctve sa zvyčajne napravujú s využitím tabuliek v Exceli. Problémy sa zisťujú tak, že sa prechádza objekt a robia poznámky na papier. Fotografie je možné snímať digitálnym fotoaparátom alebo na telefón, potom je potrebné ich ručne priradiť k poznámkam.

Keďže sa report závad zakladá na ručne písaných poznámkach, dostane klient z podstaty veci kompletný zoznam až potom, čo niekto tieto poznámky spracuje v kancelárii.

Takýto proces je pomalý a neefektívny: neponúka priestor pre okamžité vysvetlenie, zmeny či návrhy, takže trvá aj niekoľko dní, kým je vôbec riešením problému niekto poverený. Odovzdanie akýchkoľvek ďalších doplňujúcich informácií je tiež zdĺhavé.

S pomocou stavebnej aplikácie PlanRadar môžu používatelia rýchlo naprávať závady v každej fáze stavebných prác: v aplikácii pre stavebníctvo zadáte stavebnú úlohu hneď, ako závadu objavíte. Do takto vytvorenej požiadavky môžete vpisovať poznámky, pripájať fotografie a videá a okamžite ju priradiť zodpovednej osobe, bez potreby posielať kompletný report e-mailom alebo bežnou poštou. Nemusíte sa ani s osobou, ktorá má problém odstrániť, stretnúť na stavbe, aby ste si problém ukázali – všetko sa zobrazí na platforme PlanRadar.

Toto cloudové softvérové riešenie sa skvele hodí na monitorovanie a riadenie prác v akejkoľvek fáze stavebného projektu. Vďaka ponúkaným funkciám môžete vo všetkých fázach stavebných prác kombinovať štandardný zoznam závad s elektronickým stavebným denníkom, digitalizovať súhrnné dáta zo stavby, a vytvoriť si tak praktický systém pre správu závad v objekte.

 

Prečítajte si: Aký je najefektívnejší softvér pre stavebné projekty?

 

Ako vytvoriť zoznam závad v PlanRadare

Platforma kombinuje praktické funkcie pre riadenie tímu s funkciami komunikačných nástrojov. Každý účastník vidí, ktoré stavebné úlohy má priradené a všetky zmeny a statusy sa aktualizujú v reálnom čase. Všetky nahrané stavebné výkresy a nákresy, tabuľky a fotografie sa ukladajú v cloude a môžete ich ľahko vyfiltrovať. Aj všetky staršie verzie výkresov sú uložené pre prípadnú neskoršiu referenciu.

Keď zakladáte položku v zozname závad, môžete detailne popísať dôvody požiadavky na nápravu, buď do textového poľa, alebo prostredníctvom hlasového záznamu a vizuálnych príloh. Napríklad môžete pripojiť fotografiu alebo video a do výkresu, prípadne BIM modelu umiestniť značku presne na miesto, kde sa závada nachádza.

Hneď ako vytvoríte projekt a nahráte do neho stavebné výkresy vo formáte PDF, môžete okamžite začať so stavebným softvérom PlanRadar pracovať.

Zvoľte formuláre, ktoré má váš tím pri tomto projekte používať. Tie budú potom použité na vytváranie stavebných úloh a vypĺňanie kontrolných zoznamov. Tiež si môžete nahrať už hotové dokumenty PDF, s ktorými majú vaši ľudia pracovať.

Hneď ako otvoríte daný projekt, môžete začať evidovať požiadavky s využitím hlavných formulárov, napríklad “požiadavka na odstránenie závady na potrubí” alebo “požiadavka na odstránenie závady v elektrorozvodoch”. Skôr ako závadu priradíte na riešenie konkrétnemu subdodávateľovi, doplňte všetky informácie a pokyny.

 

Úloha na odstránenie závady v PlanRadare

Zodpovedná osoba obdrží notifikáciu. Všetkým účastníkom zapojeným do projektu s príslušným oprávnením sa zobrazuje stav každej úlohy.

Aplikácia pre riadenie stavieb PlanRadar je praktická, pretože jej mobilná verzia pre tablety a smartfóny ponúka jednoduchú možnosť, ako zaznamenávať a sledovať problémy priamo na stavbe. K požiadavke na odstránenie závady ľahko pripojíte fotografiu alebo video, pripnete požiadavku na dané miesto na výkrese alebo v BIM modeli a môžete doplniť dokonca aj GPS polohu.

Potom už len stačí pridať popis problému a požadovaného riešenia. K tomu môžete využiť textové pole alebo hlasovú nahrávku. Potom vyberiete osobu, ktorá má poruchu odstrániť. Akonáhle požiadavku odošlete, zobrazí sa táto stavebná úloha v zozname prebiehajúcich úloh projektu.

 

Všetky informácie o závade sú obsiahnuté v požiadavke vytvorenej v aplikácii PlanRadar.

Keď potom dôjde na reportovanie, zlúči PlanRadar automaticky všetky informácie z vytvorených stavebných úloh do príslušných polí v šablóne pre report závad.

Nie je nutné dáta znovu zadávať alebo meniť ich formátovanie. Hneď ako si raz vytvoríte šablónu, môžete ju používať zakaždým, keď potrebujete vygenerovať report závad alebo vytvoriť podrobný zoznam nedostatkov – súpis vád a nedorobkov.

 

Šablóna závad v PlanRadare

Zoznam závad v sekcii Požiadavky

 

Digitálne zoznamy závad – ďalší krok v stavebníctve

Spracovávanie digitálnych dokumentov je oveľa praktickejšie a pohodlnejšie ako práca s ich papierovými kópiami. Softvér všetky dáta spoľahlivo ukladá, ponúka predpripravené formuláre, ktoré už len stačí vyplniť, zasiela upomienky na blížiace sa termíny a posiela notifikácie o stave prác.

Jeho funkcie nahradia všetky komunikačné aplikácie tretích strán – celá komunikácia môže prebiehať v tomto programe. Je to oveľa pohodlnejšie, pretože sa tu nachádzajú potrebné informácie k projektu a komunikácia sa lepšie sleduje, keď je centralizovaná.

Softvér pre stavebné firmy PlanRadar takisto podporuje všetky potrebné formáty dokumentov, vrátane veľkých a mnohostránkových dokumentov, ktoré obsahujú text aj obrázky vo formáte .JPG a .PNG. Finálne digitálne reporty môžete okamžite vyexportovať do formátu PDF.

Pri použití aplikácie pre zoznamy závad PlanRadar môžu inžinieri a projektoví manažéri pracovať s BIM modelmi priamo vo svojich mobilných zariadeniach, takže nie je nutné nosiť so sebou notebook alebo pracovať z kancelárie. To urýchľuje aj proces odovzdania a prevzatia projektu či inšpekciu. Report so závadami obsahujúci všetky potrebné informácie môžete vytvoriť priamo na mieste – nie je nutné prácu duplikovať.

Akonáhle je porucha odstránená, zmení príslušný dodávateľ stav danej stavebnej úlohy. Tiež by mal nahrať fotografiu alebo video ako doklad toho, že je nedostatok napravený, a do poznámky potvrdiť, že všetko prebehlo v poriadku. Vďaka týmto krokom je celý proces transparentný – každý vidí, ako rýchlo je problém vyriešený a na každú zmenu je upozornený notifikáciou.

V jednoduchom a prehľadnom rozhraní aplikácie PlanRadar je možné vytvoriť zoznam stavebných závad bez zbytočnej administratívy, čo urýchli aj ďalšie rozhodovanie a komunikáciu. Cloudový softvér ponúka bezproblémovú komunikáciu v reálnom čase medzi tým, kto závadu nahlásil, a osobou, ktorá ju má odstrániť.

 

Požiadavky: každá požiadavka je v PlanRadare označená inou farbou, ktorá signalizuje aktuálny stav prác.

Problém je možné opraviť a evidovať pre neho stavebnú úlohu v aplikácii aj bez pripojenia na internet – všetko, čo do systému zadáte v režime offline, sa ukladá, takže môžete pokračovať v práci. Akonáhle ste opäť pripojení na internet, informácie, ktoré ste pridali, sa nahrajú a zobrazia zvyšku projektového tímu.

Tento typ digitálneho nástroja vám ponúka prehľadný a transparentný obraz o prebiehajúcich prácach, umožňuje vám efektívne riadiť stavebné úlohy, zefektívňuje komunikáciu a šetrí váš čas. Ak všetky stavebné závady a problémy zdokumentujete pomocou PlanRadaru hneď na mieste, môžete sa tak v prípade neskorších sporov vždy spoľahnúť na to, že máte k dispozícii potrebné dôkazy.

Či už vo forme reportov, informácií uložených v požiadavkách alebo rôznych verziách stavebných výkresov – všetky dáta sú spoľahlivo uložené v cloudovom úložisku a máte k nim kedykoľvek prístup.

Okrem riadenia stavebných nedostatkov ponúka PlanRadar celý rad ďalších funkcií, napr. kontrolné zoznamy, ktoré možno využiť aj po dokončení stavby pri údržbe a prevádzke nehnuteľnosti.

PlanRadar si môžete na 30 dní vyskúšať zadarmo – začnite hneď a presvedčte sa sami o výhodách tohto softvéru.

 

Aplikácia PlanRadar

Spoločnosť PlanRadar bola založená v roku 2013, ponúka inovatívny softvér pre mobilné zariadenia určený pre stavebné a realitné projekty.

Aplikácia pre stavebné firmy je určená pre všetky zariadenia so systémom iOS, Android a Windows a už tisíckam zákazníkov z celého sveta pomáha digitalizovať ich podnikanie. Každý týždeň sa PlanRadar používa vo viac ako 25 000 projektoch.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu