Blog Post

Klasický alebo elektronický stavebný denník?

01.04.2021 | 14 minúty čítania

Stavebný denník v podobe aplikácie má oproti tomu klasickému veľa výhod. Presvedčte sa, čo všetko elektronický stavebný denník dokáže, koľko vďaka nemu ušetríte času aj nákladov, zistite ako aplikácia PlanRadar prispeje k spravodlivému dokazovaniu a prečo je manažment závad úlohou pre celý tím.

Klasický verzus elektronický stavebný denník

Prečo je stavebný denník dôležitý

Z právneho hľadiska je stavebný denník dôležitý dôkazný prostriedok, ktorého význam sa prejaví vo chvíli, keď sa pri dodaných prácach objavia závady. Návod na to, ako písať stavebný denník, môže vyzerať jednoducho – záznamy je nutné písať denne (len vo výnimočných prípadoch je možný týždenný záznam), úplne a pravidelne. Stavebný denník musí byť prístupný kedykoľvek v priebehu prác na stavenisku všetkým oprávneným osobám. Záleží teda predovšetkým na človeku, ktorý stavebný denník vedie, či spĺňa všetky náležitosti.

Je to nielen investor, kto vyžaduje dokumentáciu stavebného postupu, ale často sa stáva, že rovnakú požiadavku na subdodávateľov máva tiež hlavný dodávateľ. A tu sa neraz skrýva kameň úrazu, pretože sa záznamy od rôznych dodávateľov môžu líšiť nielen obsahom, ale aj formou. V takom prípade sa potom počas dokazovania sťažuje hľadanie pravdy v prípade protichodných tvrdení.

 

Čo je klasický stavebný denník

Stavebný denník je písomným záznamom o priebehu prác, ktoré sa na stavbe vykonali, denník obsahuje originálne listy, spravidla v dvoch kópiách. Vzor stavebného denníka vyzerá približne takto:

 • dátum
 • názov stavby (napríklad: obchodné centrum Novákovce)
 • klimatické podmienky (teplota, oblačnosť, zrážky)
 • opis a množstvo vykonaných prác
 • prítomní inžinieri, stavbyvedúci a ostatní účastníci
 • remeselníci a charakter ich činnosti
 • počet pracovníkov jednej firmy a pracovný čas, príp. počet hodín
 • prevádzka a užívanie mechanizačných prostriedkov, vrátane doby nasadenia, porúch a doby státia
 • použité stavebné materiály (napr. betón, farby, podkladové nátery), príp. vrátane udania množstva a podmienok aplikácie
 • narušenia a odchýlky od plánovaného stavebného postupu:
  • oneskorenie (porovnanie plánovaného harmonogramu priebehu stavby a skutočného stavu prác)
  • závady a poškodenia stavby (text, fotografie, náčrty)
  • prekážky, ktoré by mohli oneskoriť plánovaný priebeh prác (napr. prekážky na stavebnom pozemku)
  • odôvodnenie a schvaľovanie zmien materiálov či technického riešenia stavby
  • zistené chyby v prevedení stavby
 • stavebné opatrenia, pri ktorých musí byť prítomný stavbyvedúci (betonárske práce, zásahy do nosnej konštrukcie)
 • pokyny a výzvy na prerušenie činnosti pre stavebné firmy a remeselníkov
 • dohodnuté úlohy navyše (dodatočné práce)
 • skúšky (napr. čerstvý betón) a meranie
 • priebeh káblového/potrubného vedenia pred zasypaním alebo omietnutím (fotografie, náčrtky)
 • plány, ktoré boli odovzdané na stavenisku
 • návody na inštaláciu a prevádzku vstavaných zariadení ako napr. ventilátorov či dverí formou príloh k správe
 • čiastkové prevzatia stavebných prác a prevzatia diela
 • mimoriadne udalosti (sťažnosti susedov, nehody, škody na susedných pozemkoch)
 • fotodokumentácia stavu výstavby, viditeľných závad, prekážok, príp. stavebných materiálov (kontrola kvality) a dôležitých stavebných opatrení a súvisiacich pracovných procesov.

 

Elektronický stavebný denník – softvér ako efektívnejšia forma vedenia denných záznamov

Dokumentácia v stavebnom denníku býva plná rôznych údajov, vďaka ktorým môžete aj spätne nájsť argumenty v prípadoch meškania, závad a dodatočných nákladov. Všetko sa skomplikuje vo chvíli, keď stavebný denník vypĺňajú jednotlivé strany samostatne, alebo ak sú v záznamoch pre niektoré dni medzery. Rozbieha sa tým nekonečné koleso vzájomného prehadzovania viny.

Pribúda počet pracovníkov na stavbách, ktorí namietajú, že písanie stavebného denníka je síce podkladom pre dokazovanie a nástrojom na optimalizáciu procesov na stavenisku, ale jeho vedenie je veľmi časovo náročné.

“Je to známa vec, že sa pracovníci, poverení vypĺňaním stavebného denníka na stavenisku, neustále rozčuľujú nad množstvom času, ktoré to stojí, a snažia sa túto úlohu preniesť na niekoho, kto má menej práce. Nie je nezvyčajné, že sú denné záznamy za obdobie dvoch týždňov zapísané naraz, a aj to len preto, že výplata bola odložená do doby, kým budú tieto záznamy k dispozícii.“ – Zdroj: Contractormag

Do popredia sa čoraz viac dostáva používanie smartfónov a tabletov, ani tie však nedokážu odstrániť niektoré zásadné problémy, okrem iných napríklad zápis odlišných údajov a ich spätné vyhodnotenie.

Zmenu prináša stavebná aplikácia PlanRadar, ktorá v rámci svojich početných funkcionalít umožňuje okrem iného aj vedenie stavebného denníka v elektronickej podobe. Tento softvér na manažment stavebnej dokumentácie, závad, úloh a reportov, prostredníctvom ktorého je možné viesť aj elektronický stavebný denník, je teraz k dispozícii na 30 dní zadarmo.

 

Stefan Stenzel zo spoločnosti Cushman & Wakefield niekoľkými vetami vysvetľuje jedinečnosť tohto softvéru:

„Náš mobilný softvér chápeme ako rozšírenie stavebného denníka. Ako používateľ ste vždy pri zdroji všetkých dát, ktoré sa k vám dostanú hneď pri vstupe pomocou vášho smartfónu. To umožňuje výmenu informácií a kontakt so všetkými zúčastnenými. Nezáleží na tom, či máte smartfón alebo tablet, či používate systém Windows, Android alebo iPhone – PlanRadar je dostupný pre všetky zariadenia a operačné systémy, práve preto je jeho zavedenie tak jednoduché.“

 

Čo je elektronický stavebný denník

Vedenie elektronického stavebného denníka v aplikácii PlanRadar vám maximálne uľahčí prácu a za vás bude riešiť tieto problémy:

 1. Zaisťuje priamu komunikáciu medzi všetkými účastníkmi projektu, aj keď je vedením stavebného denníka poverený iba jeden človek.
 2. Umožňuje vytvorenie prispôsobiteľných šablón, cez ktoré si viete jednoducho zadefinovať, aké údaje budete zhromažďovať v rámci elektronického stavebného denníka alebo akýchkoľvek iných kontrolných zoznamov.
 3. Spoločná platforma pre dokumentáciu informuje všetkých zúčastnených a umožňuje im pracovať na spoločnej dokumentácii, ktorá vďaka tomu nevykazuje medzery.
 4. Softvér pre vedenie stavebného denníka poskytuje transparentnosť a istotu a do tohto procesu zapája všetkých zúčastnených.
 5. Šetrí čas! Všetky potrebné úkony dokumentácie vybavíte prostredníctvom mobilného zariadenia a nemusíte dodatočne spracovávať žiadne podklady k plánom, fotografie, poznámky, e-maily atď.
 6. Ušetrí vám náklady a spory na stavenisku.!
 7. Vďaka jasným dôkazom vám poskytne kompletné zabezpečenie v právnych záležitostiach a v otázkach záruky.
 8. Softvér je dostupný ako mobilná aplikácia. Vďaka tomu máte svoj elektronický stavebný denník na mobilnom zariadení Android, iOS a Windows vždy po ruke.
 9. Vaša subdodávateľské firmy môžu tento softvér a tým aj digitálny stavebný denník používať bezplatne.

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ: Všetky funkcie aplikácie PlanRadar prehľadne

 

PlanRadar umožňuje nahrať stavebné výkresy do aplikácie; hneď po nahraní sú tieto dokumenty k dispozícii na stavenisku pre každého, kto sa podieľa na projekte a má pri sebe smartfón alebo tablet s aplikáciou. Závady na stavbe alebo nezrovnalosti akéhokoľvek druhu možno jednoduchým kliknutím zachytiť v pláne ako „požiadavky” a priradiť ich zodpovednej strane. Od tohto okamihu je možné sledovať aktuálny stav požiadavky a jej vybavenie. Vykonané práce možno kontrolovať prostredníctvom priamej výmeny informácií vo forme fotografií, hlasových správ, textových správ, termínov a mnohých ďalších foriem.

Všetky tieto kroky ukladá PlanRadar vo svojom cloude z každého zariadenia a od každého člena tímu. Tieto informácie máte kedykoľvek k dispozícii na stiahnutie.

Cieľom a zmyslom je poskytnúť celkový prehľad o priebehu výstavby, odvedených a aktuálnych prácach, či informovať všetkých zúčastnených. Vďaka tomu, že všetci komunikujú prostredníctvom jedinej platformy, prebiehajú procesy viac transparentne a nedajú sa spätne manipulovať. Vylúči sa tak možnosť protichodných tvrdení rôznych autorov stavebných denníkov. Kľúčom je kompletný report, na ktorom sa podieľajú všetci.

Prečo si vybrať aplikáciu PlanRadar namiesto jednoduchého zoznamu závad

Vyriešiť dokumentované závady bod po bode podľa zoznamu vyzerá ako primerané riešenie za účelom odstránenia posledných nedostatkov vo finálnej fáze projektu. Nefunguje to však vždy, ako príklad si uveďme napríklad nerovnú podlahu. Tú možno považovať za priamu závadu, ktorú samú o sebe môžeme odstrániť, ale príčina zostáva nejasná. Podlahová krytina sa nezdvihne len tak z vlastného rozmaru. Je jasné, že problém má nejaký hlbší dôvod. Ak sa odstráni iba symptóm, vyjde z toho síce stavebná firma finančne dobre, ale vlastník až tak nie. Pokiaľ tento problém vyplýva z nerovného povrchu, je potrebné zistiť, prečo vykazuje takú mieru nerovnosti.

Ak došlo pri schnutí povrchu betónu nad podlahovým kúrením k silným výkyvom teploty, a v dôsledku toho vznikli trhliny, musíte vymeniť nielen podlahovú krytinu, ale skontrolovať aj konštrukčné vlastnosti podlahy. Ak dokonca došlo k poškodeniu systému vedenia alebo zo spodnej vrstvy vystúpila vlhkosť, máte pred sebou problém, ktorý už nespadá do finálnych úprav. Aby sa predišlo opakovane sa vyskytujúcim závadám a prípadným značným nákladom na ich odstránenie, bude potrebné celú podlahu renovovať.

Čím je realizovaná stavba komplexnejšia, tým viac remeselníkov a subdodávateľov sa bude na realizácii vašich plánov podieľať. Ak si ale nejaké závady všimnete až tesne pred dokončením, kto za ne bude niesť zodpovednosť? Dokážete ešte v tomto momente s istotou povedať, ktorá z vašich stavebných firiem neodviedla svoju prácu poriadne? Dokážete určiť, či zvlnené parkety vznikli v dôsledku úniku vlhkosti, príliš malých odstupov od stien, trhlín v potere, nerovnej podlahy alebo z iného dôvodu?

Nemusí sa vám to podariť ani s dostatočnými odbornými znalosťami a príčina zostane neistá. Kto bude teda ručiť za vzniknutú závadu? Ako investor vyžadujete bezchybnú prácu, ale v tejto chvíli neviete, komu prisúdiť zodpovednosť za závadu. Nezostáva vám nič iné, len ísť na súd a zabezpečiť si pre objasnenie prípadu nákladný znalecký posudok alebo znášať náklady na odstránenie závady. Vďaka aplikácii PlanRadar, jej funkciám a zhromažďovaniu všetkých informácií o stavbe na jednom mieste sa podobné otázky dajú ľahko a rýchlo vyriešiť.

Kontinuálna výmena informácií, efektívny manažment stavebných závad a neustály prístup k dátam sa stávajú viac a viac nutnosťou pre udržanie konkurencieschopnosti. Softvérové riešenia vo forme aplikácií (napr. pre správu plánov, kontrolných zoznamov, manažment úloh alebo elektronický stavebný denník) pre systémy Android, Windows či pre iPhone vedú k nárastu efektivity v oblasti stavebníctva. Spoločne s vami vám pomôžeme rozvíjať sa tým správnym smerom. Vyskúšajte vedenie digitálneho stavebného denníka alebo systém manažmentu závad zadarmo v skúšobnej verzii aplikácie PlanRadar.

 

Elektronický stavebný denník pre väčšiu transparentnosť a prehľad počas výstavby

Reagovať dostatočne zavčasu na problémy, aby sa nedostali na zoznam nedostatkov až vo fáze dohľadu nad hotovým objektom či tesne pred uplynutím záručných lehôt, má rozhodne svoje výhody. Práce na stavbe sú vykonávané vo vrstvách, ktoré na seba nadväzujú. Práve preto je konzistentný projektový manažment, premyslené odstraňovanie stavebných závad a plánovanie termínov tak dôležité. Ide predovšetkým o vzájomnú závislosť na seba nadväzujúcich krokov. Až v momente, keď je jeden čiastkový aspekt dokončený, môžu naň nadväzovať ďalšie.

Závady, ktoré sú odhalené alebo zaznamenané až pri prevzatí stavebného projektu, budú znamenať oveľa väčšie dodatočné náklady pri ich odstraňovaní, než tie, ktoré sú napravené pri svojom vzniku alebo bezprostredne potom.

S PlanRadarom môžete nielen viesť stavebný denník elektronicky, ale zároveň jednotlivé čiastkové práce na stavbe ľahšie koordinovať. Vaše stavenisko tak bude prehľadnejšie a transparentnejšie. Na prípadné nedostatky na stavbe budete upozornení už počas priebehu prác a nie až pri ich dokončení. Je potom jednoduchšie okamžite reagovať a ušetriť si tak náklady za neskoršie zložitejšie odstraňovanie alebo dohľadávanie príčiny či vinníka škôd.

Optimalizujte efektivitu a rentabilitu vašej firmy prostredníctvom precízne vedenej dokumentácie na stavenisku. Rýchlejšia a lepšie podložená interakcia v stavebníctve môže nastúpiť iba vtedy, ak digitalizácia prispeje k prepojeniu všetkých zúčastnených.

 

Dokumentácia staveniska a dohľad nad hotovým objektom

“Keďže ako právnika ma žiadajú o radu často aj roky po ukončení stavebných prác, som veľkým zástancom podrobných denných záznamov zo staveniska, aby bolo možné rekonštruovať, čo sa na stavenisku prihodilo. Keď sa vec dostane pred súd, neexistuje lepší nástroj na predloženie dôkazov ako úplný záznam v denníku.“ – Zdroj: Contractormag

Doplňte stavebnú dokumentáciu o nový prvok a zabezpečte po právnej stránke nielen seba, ale aj váš tím a všetky procesy. PlanRadar preukázateľným spôsobom dokumentuje a integruje všetkých vašich ľudí na stavenisku do jednej platformy.

Pre rok 2021 je cieľom mnohých aplikácií mať všetky dáta kedykoľvek po ruke – v telefóne so systémom iOS alebo Android. V oblasti stavebného priemyslu je aplikácia PlanRadar pre vás tým pravým partnerom. Kontaktujte nás a zistite viac o celom spektre funkcií aplikácie PlanRadar alebo vyskúšajte všetky jej funkcie zadarmo po dobu 30 dní.

Posuňte tímovú prácu na vašej stavbe na vyššiu úroveň a neobávajte sa prípadných protichodných záznamov, s aplikáciou PlanRadar bude vaša stavba pod kontrolou od položenia základov až po odovzdanie.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu