Blog Post

Sofver za upravnike zgrada – Optimizacijom do klijenata

14.10.2020 | 5 minuta čitanja

Upravljanje građevinskim objektima u toku izgradnje omogućava srednje i dugoročne uštede troškova tokom životnog ciklusa građevine. Kvalitetno upravljanje objektima pomaže da se, još za vreme izgradnje, građevina optimizuje za buduće upravljanje. Održavanje kreće od prvog dana kada korisnik uđe u zgradu i počne sa svakodnevnim poslovnim i radnim procesima. Naučite koristiti softverska rešenja za upravljanje zgradama prema ličnim organizacionim obavezama.

Budući da upravnici zgrada retko nadgledaju i održavaju samo jedan objekat, već se radije vode mišljenjem svih samozaposlenih – što više objekata, to više prihoda – želimo Vam predstaviti PlanRadar, softverski alat za optimizovano upravljanje zgradama i imovinom.

Mogućnost da radite brže i bez komplikacija, a uz to budete osigurani u slučajevima pravne odgovornosti, pruža Vam priliku da dobijete više poslova, a svejedno ispunite sve svoje obaveze. Svesni ovoga, želimo da naučite više o našoj usluzi i najboljem softverskom rešenju za svoje potrebe.

Sofver za upravnike zgrada – Optimizacijom do klijenata

Razumevanje zgrade kao živog organizma, koji podrazumeva raznovrsne procese i informacije, vodi ka holističkom pristupu zadacima upravljanja građevinama. Upravljanje troškovima i njihovo snižavanje u direktnoj su vezi s uspešnom koordinacijom niza procesa koji služe održavanju tehnoloških, estetskih i upotrebnih vrednosti te tako održavaju ili podižu vrednost građevinskih radova i samih objekata. Održavanje zgrada i imovine dio su Vašeg svakodnevnog rada.

Da biste dugoročno zadržali zadovoljstvo klijenata i uspešno vodili svoje poslovanje, možda ćete u svoj rad morati uklopiti mobilno softversko rešenje prilagođeno potrebama usluga koje pružate. Postanite mobilni korisnik našeg softvera za upravljanje i održavanje.

UPRAVLJANJE OBJEKTIMA – IZAZOV I ODGOVORNOST

Softver za upravljanje održavanja građevina ili CMMS (Computerized Maintenance Management System – kompjuterski sistem za upravljanje održavanja) u sektoru nekretnina mora biti u stanju nositi se s velikim količinama podataka. Samo prikupljanjem podataka moguće je optimizovati upotrebu resursa kao što su ljudstvo, vreme i novac kako bi zgrade bile energetski učinkovite.

Kao upravnik, Vi planirate korištenje građevine. To uključuje infrastrukturu građevine jednako kao i korisnike i njihove zahteve prema zgradi i prostorima. Ukoliko želite vlasniku zgrade koja podrazumeva zahtevno upravljanje ponuditi paletu svojih usluga kao dodanu vrednost, morate razumeti kako tehničku opremljenost i funkcionalnost građevine tako i njezine krajnje korisnike. Nerazumevanje otvara veliku mogućnost organizacionog haosa ili čak sukoba interesa između Vas kao dobrog upravnika i ostalih izvođača koji nastavljaju pružati svoje usluge.

CMMS sistemi za upravljanje tehničkim objektima koriste se pri upravljanju složenim tehničkim objektima, kao što su industrijski. Pri upravljanju imovinom i objektima takvih zahteva neophodni su stručnjaci koji će sprečiti stvarne kvarove električnih ili kompjuterski-kontrolisanih instalacija kao što su sistemi za prozračivanje i klimatizaciju, teretni liftovi ili složeni kompjuterski serveri, te primeniti ciljane mere u slučaju štete, kako bi se tehnička oprema ponovo mogla staviti u pogon.

U slučaju kvara, ne radi se samo o velikim finansijskim gubicima, nego i o ozbiljnom kršenju obaveza u sklopu Vaših ugovornih odgovornosti i usluga koje ste se obavezali pružiti klijentu. Termin „organizaciona greška“ odnosi se na kršenje organizacionih obaveza, a uključuje sledeće:

  • krivicu za neodgovorno uspostavljanje organizacione i operativne strukture
  • greške pri izboru
  • direktan nemar
  • greške pri nadzoru

U svrhu dugoročnog osiguranja od pravne odgovornosti, upravljanje zgradama zahteva jasnu organizaciju brzih protokola i procesa potkrepljenu pravovremenom dokumentacijom koja se može koristiti kao dokaz, jer u slučaju ikakvih dvoumljenja, brzo ćete se naći na sudu.

Upravo u tom području ključan je PlanRadar kao softverski alat za dokumentaciju upravljanja nedostacima i greškama koji osigurava jasnu raspodelu zadataka i dokaziv arhiv prihvatanja obaveza.

Isprobajte naš softver i mobilnu aplikaciju u svojim svakodnevnim zadacima sasvim besplatno tokom 30 dana!

Software za upravitelje zgrada

SOFTVER ZA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA – VAŠ PROBLEM I NAŠE REŠENJE

PlanRadar aplikacija za upravljanje objektima za Vaš mobilni uređaj ili internet pretraživač nudi softver koji će Vam služiti kao alat za dokumentaciju u slučaju tehničkih i drugih kvarova ili nedostataka koje kao upravnik morate brzo otkloniti.

Više Vam ne treba ništa osim pametnog telefona ili tableta kako biste beležili podatke na osnovu građevinskih nacrta u digitalne datoteke kojima možete pristupiti i upravljati u nekoliko sekundi. Nakon što u interfejs učitate nacrte svojih objekata u pdf, jpg ili png formatu, hronološki možete beležiti sve postupke.

Pomoću tiketa naučićete kreirati direktne beleške, dodeljivati ih odgovornim saradnicima, nadzirati napredak projekata i sve podatke, te u stvarnom vremenu pratiti status izvršenja naloga. Takav način rada omogućiće Vam da ispunite zahteve održivosti u projektovanju, izgradnji i upravljanju građevinama.

Sadržaj tiketa prilagođen je Vašim potrebama! Možete kreirati podatke u obliku fotografija, glasovnih ili pisanih beleški, kao i beleške o rokovima izvršenja, izvršiteljima, prioritetima i statusu dovršenosti određenih objekata i prostornih sadržaja. Podacima možete pristupiti uvek i svuda putem vlastitog mobilnog uređaja. Naša rešenja uštediće Vam radne sate i dodatne troškove.

Komunikacija sa učesnicima u projektu je brza, intuitivna i laka. Svako ko poseduje pametni telefon i radi na projektu biće informisan o svojim zadacima i moći će im pristupiti, dokumentovati ih i proveriti status u protokolu nakon što ih završi. Podaci sačuvani u oblaku dostupni su Vam za izvoz u obliku pdf ili Excel datoteka. Koristite ih za izveštavanje klijenata i za vlastitu zaštitu. PlanRadar softver sprema identične kopije dokumenata te automatizuje hronološko dokumentovanje Vaših zadataka u sklopu upravljanja zgradama i održavanja, kako biste bili sigurni da imate iscrpnu dokaznu dokumentaciju.

PlanRadar softver za upravnike zgrada

INTERFEJS ZA UPRAVNIKE

Održavanje imovine i upravljanje imovinom zahtevaju softverska rešenja za održavanje nekretnina koja Vam pomažu da kvalitetno upravljate objektima. Sistemi kao što je PlanRadar pomažu Vam da podignete nivo izvođenja u upravljaju imovinom i objektima, a pri tome štede vreme i novac.

Kao upravnik objekta preuzimate odgovornost nad upravljanjem imovinom, tehničkom opremom građevine, sigurnom opskrbom energijom i upravljanjem nedostacima, ključnim vrednostima svog klijenta. Pronalaženje brzih i funkcionalnih rešenja i njihovo sprovođenje osiguravaju Vam mesečnu zaradu.

S našim softverom za upravljanje objektima – PlanRadar, ostajete konkurentni, a istovremeno se štitite od pravne odgovornosti zahvaljujući alatu za dokumentaciju. Iskoristite mogućnosti našeg softverskog rešenja i upravljajte svojim poslovanjem pomoću sistema koji ćete lako savladati i koji će Vas poštedeti gomile dodatnog posla.

Kontaktirajte nas još danas!

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju