Blog Post

Autorizovaný inspektor:  Jakou práci vykonává, kolik bere a jak se na jeho kontrolu připravit

16.06.2023 | 5 minuty čtení

Autorizovaný inspektor

Pojem „autorizovaný inspektor“ byl zaveden v českém veřejném stavebním právu od počátku roku 2007. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. institut autorizovaného inspektora zavedl jako alternativu ke stavebnímu úřadu ve stavebním řízení. Instituci autorizovaného inspektora obsahuje i nový stavební zákon, který nabude účinnosti 1.7. 2023


Nadzór budowlany na budowie

Kdo to vlastně autorizovaný inspektor je a jakou roli ve stavebním procesu v České republice hraje?  Jak vám může pomoci stavební software se na jeho kontroly připravit? Odpovědi na tyto otázky mohou pomoci překonat některé zažité stereotypy a rozptýlit neopodstatněné obavy. Pečlivě kontrolovaná a vedená realizace nakonec obstojí.

Jakou činnost autorizovaný inspektor vykonává?

Autorizovaný inspektor je soukromá osoba, fyzická nebo právnická, která vydává certifikáty na základě soukromoprávní smlouvy se stavebníkem. I když není správním orgánem, provádí na základě této smlouvy činnost obdobnou, jako stavební úřad.

Ve fázi projektování, výstavby nebo užívání – v každém okamžiku životního cyklu nemovitosti dohlíží autorizovaný inspektor na dodržování zákona a technologických norem.

Jaké jsou úkoly autorizovaného inspektora?

Podle stavebního zákona mezi jeho činnosti patří:

  • činnost ve zkráceném stavebním řízení;
  • povolování užívání staveb a změn staveb před dokončením;
  • dohlížení na provádění staveb;
  • expertní součinnost se stavebním úřadem;
  • sebevzdělávací a evidenční činnost.

Co přesně výše uvedené úkony obnáší? Pro stavebníka jsou stěžejní zejména první tři výše uvedené.

Ve zkráceném stavební řízení autorizovaný inspektor stavbu schválí v termínu několika dnů, což znamená úsporu času oproti úkonům vyřizovaným skrze úřady. Výsledkem procesu schválení stavby je certifikát, který potvrzuje, že stavba může být provedena a stavebník je oprávněn ihned po jeho vydání stavět.

Podle nového stavebního zákona bude od druhé poloviny roku 2023 muset stavitel rodinného domu opět podstoupit kolaudaci stavby po jejím dokončení a před započetím jejího užívání (původně to byla jen povinnost stavbu dokončit a dokončení následně ohlásit stavebnímu úřadu).

Novinkou je možnost přiložení k žádosti o kolaudaci odborného posudku od autorizovaného inspektora o ověření, že skutečné provedení stavby je v souladu s jejím povolením a že je dotyčná stavba způsobilá k užívání. Díky tomuto úkonu pak není provádět závěrečnou kolaudaci domu.

Dále autorizovaný inspektor provádí kontroly z hlediska souladu provedených prací s projektovou dokumentací, podmínkami stanovenými v rozhodnutí o stavebním povolení a s ustanoveními vyplývajících ze zákona.

Co autorizovaný inspektor kontroluje?

Jeho činnost zahrnuje kontrolu souladu stavby s urbanistickým, architektonickým a stavebním řešením. Kontrola se vztahuje i na používání stavebních výrobků důležitých pro bezpečnost konstrukcí, požární bezpečnost a pořádek na staveništi. Při kontrole se dále ověřuje požadavky vyplývající ze stavebního povolení nebo ohlášení, provádění prací v souladu s povolením a bezpečnostními předpisy.

Dohled autorizovaného inspektora nad prováděním stavby se liší od technického dozoru (TDI), autorizovaného dozoru (AD) a stavebního dozoru (SD). Jde o specifickou činnost, jejíž výkon a rámec je vychází z ujednané smlouvy se stavebníkem. Jeho úkolem je dohlížení na všechny dozory, které na stavbě probíhají, v ohledu k jejich kompetencím a tomu, že si nekonkurují, nýbrž harmonicky usilují o kvalitu výstavby.

Nadzor budowlany ocenia zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami

Kolik stojí kolaudace stavby stavebním dozorem?

Sazebník za služby autorizovaného inspektora žádným právním předpisem upraven není. Cena za práci autorizovaného inspektora bývá individuálně stanovena dle rozsahu stavby a projektové dokumentace.

Orientační cena uvedená na stránkách inspektori.cz je cca 1 000 Kč za hodinu. Ve smlouvě mezi inspektorem a stavebníkem může být sjednána i úhrada vynaložených nákladů, např. cestovného.

Kompetence autorizovaného inspektora

Autorizovaný inspektor je odborníkem, který za úplatu vynakládá svůj čas za účelem ověření projektové dokumentace stavby. Je tedy nanejvýš oprávněn k tomu, aby se účastnil kontrolních prohlídek v jednotlivých fázích výstavby, jejichž harmonogram sám navrhuje. Právní úprava zavedená ve stavebním zákoně přitom zařazuje autorizovaného inspektora až do výčtu tzv. třetích osob.  Ty mohou být ke kontrolní prohlídce přizvány v případech podle potřeby.

Kontinuální dozor nad dodržováním ochrany veřejných zájmů a nad plněním povinností vyplývajících ze stavebního zákona byl tak svěřen výlučně stavebnímu úřadu. Do jisté míry se tak upustilo od pojetí dřívějšího státního stavebního dohledu, který měl charakter státní inspekce a byl nástrojem k prosazování jak státní technické politiky ve výstavbě, tak k zajišťování pořádku a bezpečnosti na stavbě.

Organizace na kontrolních dnech

Z kontrol na stavbě se zpravidla provádí písemné zápisy. Jednotlivé opatření z kontrolních dnů lze pak snadněji implementovat digitálním zapracováním a přidělením úkolů pomocí vhodného stavebního softwaru.

V souladu s platnými předpisy by měl inspektor v rámci kontrolních dnů rovněž dodržovat ochranná opatření na stavbě, jako je nošení ochranné přilby dle předpisů BOZP .

Kontroly se zpravidla konají za přítomnosti investora, stavbyvedoucího, jimi pověřených osob nebo dalších přizvaných relevantních účastníků stavebního procesu.

Inspektor může dávat přímé pokyny vedoucímu stavby. Ty musí být zaznamenány ve stavebním deníku. Při kontrole mu nesmí být nijak bráněno v práci, naopak je nutné mu usnadnit vstup na staveniště, ukázat stavební materiály a veškeré doklady a poskytnout spolehlivé informace.

Oprogramowanie dla budownictwa PlanRadar może pomóc w przygotowaniu do kontroli nadzoru budowlanego

Dobrá připravenost vše zjednoduší

Vrátíme-li se k tezi z úvodu článku, že svědomitě vedená realizace by se neměla kontrol autorizovaného inspektora obávat, je na místě zdůraznit, že této pečlivosti napomůže využití moderních aplikací pro stavebnictví pro práci investorů, projektantů, dodavatelů i manažerů. Softwarová podpora PlanRadar v této oblasti znamená efektivní správu vad, efektivní digitální workflow, elektronický stavební deník a přístup k individuálně přizpůsobeným šablonám prováděných revizí.

PlanRadar si můžete vyzkoušet zdarma kliknutím na tlačítko níže nebo nám rovnou napište, pokud vám můžeme s něčím pomoci.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci