Šablony

Šablona kontrolního seznamu požární ochrany

31.01.2023 | 7 minuty čtení

Zde si můžete stáhnout bezplatnou šablonu pro posouzení požárních rizik. Jednoduše vyplňte níže uvedený formulář a získáte přístup k naší podrobné Excel tabulce. Díky této šabloně reportu o požární kontrole ušetříte čas, budete v obraze a zajistíte, aby byly vaše prostory optimálně připraveny na případný výskyt požáru nebo kouře.

Požární ochrana je klíčovou otázkou ve stavebnictví a správě budov. Pomocí podrobného kontrolního seznamu můžete při kontrole požární ochrany budovy hrát na jistotu. V následujícím článku se dozvíte vše, co je třeba vědět o tématu požární ochrany.Jaké jsou běžné problémy při kontrolách požární ochrany?

Budovy ve České republice musí splňovat určitá kritéria požární ochrany. Pravidelné kontroly nemovitosti zajišťují, že jsou tyto normy dodrženy. Důkladná kontrola však s sebou přináší řadu výzev. Patří mezi ně nutnost vše řádně zdokumentovat, sledovat změny a zodpovědnosti, specifické požadavky v závislosti na typu budovy, použitých materiálech a další. K překonání těchto výzev používají požární technici obvykle kontrolní seznamy pro audit PO. Tento seznam slouží požárním technikům jako systematický průvodce při identifikaci a řešení potenciálních nedostatků požární ochrany. V následující části se dozvíte, co by měl takový kontrolní seznam obsahovat.

Co by měl obsahovat kontrolní seznam požární ochrany?

Základem důkladné kontroly požární ochrany je podrobný kontrolní seznam. Ten by měl obsahovat všechny body, které je třeba zkontrolovat a zdokumentovat. Požární technici nebo osoby odpovědné za požární ochranu si tak mohou být jisti, že nic nepřehlédnou. V následujícím textu uvádíme obsah, který by neměl chybět v žádném kontrolním seznamu požární ochrany. Je třeba poznamenat, že se jedná o obecná doporučení. Pro konkrétní budovu nebo konstrukci mohou být některé body vynechány nebo naopak další doplněny. Pokud jste zodpovědní za požární ochranu budovy, měli byste se vždy seznámit se specifickými vlastnostmi dané nemovitosti.

Informace o budově a kontrole

Nejprve je třeba zaznamenat všechny důležité informace o kontrolovaném objektu a o samotné kontrole. V každém případě se uvede jméno osoby provádějící kontrolu, kontrolovaná oblast budovy, adresa a případně název nemovitosti, vlastník nemovitosti, datum kontroly a odpovědný orgán. Tato část rovněž zahrnuje místo pro podpis požárního technika. Kromě toho je třeba zkontrolovat, zda jsou uvedené údaje stále aktuální a zda hasiči budou schopni najít adresu z ulice. Volitelně lze také uvést datum poslední nebo příští plánované kontroly. Poté je třeba zkontrolovat jednotlivé prostory objektu.

Stav elektrických systémů

Zkraty, vadné elektrické instalace a nedostatečně izolované kabely představují zvýšené riziko požáru. Kontrolní seznam požárně bezpečnostního auditu proto musí zahrnovat stav elektrických instalací v nemovitosti. Je třeba zkontrolovat všechny elektrické instalace, aby bylo zajištěno, že nezpůsobí požár.

Stav požárních východů

Veřejné budovy a bytové domy musí být vybaveny nouzovými východy. Nouzové východy se plánují před výstavbou nebo se dodatečně instalují při rekonstrukci. Přesto je nutné zkontrolovat, zda nouzové východy skutečně existují, zda jejich použití nebrání různé překážky a zda jsou vhodně označené. Kromě toho je třeba ověřit, zda jsou únikové cesty dobře viditelné, a to jak pomocí směrových tabulí, tak pomocí výrazného vyznačení únikových cest. Zablokované únikové cesty bude třeba vyčistit a chybějící značení doplnit. Příslušné údaje musí být zaznamenány v kontrolním seznamu požární ochrany.

Stav kouřových a požárních hlásičů a hlásičů oxidu uhelnatého

Veřejné budovy musí být ve většině případů vybaveny hlásičem požárního poplachu, který lze aktivovat v případě požáru. Mnoho budov má také detektory kouře a . Požární poplach se často testuje během požárního cvičení, které simuluje mimořádnou událost. V případě detektorů kouře a oxidu uhelnatého obvykle stačí zkontrolovat, zda jsou zařízení napájena a zda správně fungují.

Stav sprinklerového systému a hasicích přístrojů

Kontrolní seznam požární ochrany musí požárnímu technikovi umožnit zadat informace o stavu sprinklerového systému a hasicích přístrojů. Je třeba zkontrolovat, zda je hasicích přístrojů dostatek, zda ještě neuplynula doba jejich použitelnosti, zda jsou stále funkční a zda jsou snadno viditelné a přístupné. V případě sprinklerového systému je zásadní ověřit, zda je zajištěn přívod vody, zda v systému nejsou netěsnosti a zda dosahu trysek nestojí v cestě nábytek nebo jiné předměty.

Stav nouzového osvětlení

Nouzová světla pomáhají lidem orientovat se i ve ztížených podmínkách, jako je kouř a požár. V rámci kontroly požární ochrany je třeba ověřit, zda nouzové osvětlení správně funguje. Tato informace musí být zaznamenána v kontrolním seznamu auditu požární ochrany. Bez funkčního nouzového osvětlení nebudou mít osoby v budově dostatek světla pro orientaci a nalezení nouzových východů. Jestliže v případě požáru vypadne přívod elektřiny, musí být nouzové osvětlení a směrovky vedoucí k nouzovým východům i v případě požáru nadále napájeny.

Stav zařízení a spotřebičů produkujících teplo

Zařízení, která produkují teplo, jako jsou lampy, kotle, sálavé ohřívače nebo počítačové servery, představují riziko požáru. Proto je třeba tato zařízení uvést v kontrolním seznamu auditu požární ochrany v položce „zařízení produkující teplo“. Požární technik musí mimo jiné zkontrolovat, zda je u těchto zařízení splněna zákonem stanovená vzdálenost od hořlavých materiálů, zda nejsou poškozena a zda mají příslušná schválení.

Kdo je zodpovědný za kontrolu požární ochrany?

Podle nařízení o požární ochraně je vlastník budovy zodpovědný za zajištění požární ochrany a za dodržování souvisejících právních předpisů. Vlastník se zavazuje provádět nezbytné požární kontroly, aby se ujistil, že jsou splněny požadavky na požární ochranu. Pokud vlastníci nemovitostí nemohou nebo nechtějí tento úkol provádět sami, mohou pověřit odborně způsobilou osobu, aby kontrolu provedla jejich jménem. Touto osobou může být externí poskytovatel služeb nebo vybraný zástupce společnosti, která budovu vlastní.

Proč je požární ochrana důležitá?

V uplynulých desetiletích se normy o požární ochraně neustále zdokonalovaly. Proč je však požární ochrana vůbec tak důležitým tématem? Pro vlastníky a správce objektů existují tři hlavní důvody, proč by neměli zanedbávat požární ochranu svého majetku. Tyto důvody jsme shrnuli v následujících kapitolách.

Snížení rizika zranění

Když vypukne požár, může mít pro obyvatele, zákazníky nebo zaměstnance, kteří se v době požáru v budově nacházejí, zničující následky. Hlavním důvodem, proč je otázka požární ochrany tak důležitá, je snaha předejít riziku a dopadům požáru, aby se co možná nejlépe zabránilo zraněním nebo v krajním případě úmrtím. Cílem je tedy nejen snížit riziko vzniku požáru, ale také ochránit osoby v budově, pokud požár přece jen vypukne. Díky funkčnímu systému požární ochrany by mělo být možné požár uhasit a všichni by se měli dostat do bezpečí dříve, než se někomu něco stane.

Prevence poškození zařízení

Požární ochrana slouží především k prevenci zranění a záchraně životů. V druhé řadě však požární ochrana slouží také k zabezpečení budovy a jejího vybavení před požárem. Požáry mohou během několika hodin zcela zničit budovy a jejich zařízení. Pokud se prokáže, že nebyla provedena nezbytná opatření k zajištění požární ochrany, nebývá finanční škoda obvykle hrazena z pojištění. Kromě toho vznikají náklady v důsledku zničených dat a zničení předmětů s nehmotnou hodnotou. Z lidského i finančního hlediska se tedy vyplatí brát požární ochranu vážně.

Ochrana před možnými pokutami

Dalším finančně relevantním důvodem pro účinnou protipožární ochranu je hrozba pokut. Pokud inspekční úřady zjistí, že požární ochrana nesplňuje zákonné požadavky, mohou následky rychle přesáhnout pouhé varování. Náklady jsou ještě vyšší, pokud byla požární ochrana zanedbána a požár skutečně vypukne. V případě zranění osob nebo poškození zvláště cenných předmětů mohou být pokuty opravdu citelné. Abyste se vyhnuli varování, pokutám nebo v nejhorším případě i soudnímu řízení za usmrcení z nedbalosti, nesmíte požární ochranu v žádném případě zanedbat. Nedodržování požadovaných zákonných požadavků, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti, je naprosto nepřípustné a je třeba se mu za každou cenu vyhnout.

Jak často byste měli provádět kontrolu požární ochrany?

Neexistuje žádný univerzální právní předpis, který by určoval, jak často se musí provádět kontroly požární ochrany. Zákon pouze stanovuje, že kontroly musí probíhat pravidelně a že musí být zajištěno, aby byla požární ochrana zaručena a splňovala minimálně zákonné požadavky. V běžné praxi se požární ochrana komerčních budov kontroluje u většiny vlastníků alespoň jednou ročně. Někteří vlastníci se také rozhodnou provádět zevrubné kontroly každý rok nebo každých šest měsíců a důkladnější kontroly každé dva až tři roky. Neplánovaně může být provedeno požární cvičení, aby se co nejpřesněji simulovaly reálné podmínky mimořádné události.

Šablona kontrolního seznamu požární ochrany: závěr

Požární ochrana se v posledních desetiletích neustále zdokonaluje. Aby vlastníci budov zajistili, že jejich objekty splňují zákonné požadavky, musí pravidelně kontrolovat požární ochranu svých nemovitostí. Kontrolu může provádět vlastník sám nebo jiná pověřená osoba. Požární technik či osoba provádějící kontrolu požární ochrany se během kontroly obvykle opírá o kontrolní seznam požární ochrany. Tento seznam umožňuje požárnímu technikovi postupovat systematicky a nepřehlédnout žádné detaily důležité z hlediska bezpečnosti. Je proto klíčové, aby byl použitý kontrolní seznam auditu požární ochrany úplný a obsahoval vše potřebné. Mezi položky, které musí kontrolní seznam zahrnovat, patří údaje o budově a kontrole a informace o stavu různých částí budovy, jako jsou únikové východy, požární signalizace, nouzové osvětlení, elektrické systémy atd.

Přísné požadavky na požární ochranu mají však dobrý důvod. Hlavním účelem požární ochrany je chránit osoby v budově před zraněním nebo smrtí. Nicméně existují také důvody finanční, proč by majitelé nemovitostí měli brát požární ochranu vážně. Zaprvé, požár může vážně poškodit nebo dokonce zcela zničit prostory a jejich vybavení. Zadruhé, v případě zanedbání požární ochrany hrozí pokuty. Zejména pokud dojde k požáru a nebyly splněny zákonné požadavky, mohou majitelům hrozit vysoké pokuty, a navíc nemusí dojít k náhradě škody ze strany pojišťovny. Důkladná implementace požární ochrany je proto vždy zásadní, ať už z jakéhokoli hlediska.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci