Šablóny

Vzor kontrolného zoznamu požiarnej bezpečnosti

31.01.2023 | 8 minúty čítania

Ponúkame vám na stiahnutie bezplatnú šablónu hodnotenia požiarnej bezpečnosti. Jednoducho vyplňte nasledujúci formulár a získajte prístup k našej podrobnej tabuľke vo formáte programu Excel. Táto šablóna správy o požiarnej kontrole vám ušetrí čas, udrží vás v obraze a zabezpečí, aby boli vaše priestory optimálne pripravené pre prípad požiaru alebo zadymenia.

Protipožiarna ochrana je kľúčovým aspektom pri výstavbe a správe budov. Pomocou podrobného kontrolného zoznamu môžete pri kontrole požiarnej bezpečnosti budovy postupovať s istotou a prehľadom. V nasledujúcom článku sa dozviete všetko, čo je potrebné vedieť o požiarnej bezpečnosti.Aké sú bežné problémy pri kontrolách požiarnej bezpečnosti?

Budovy v Slovenskej Republike musia spĺňať právne požiadavky na zaručenie požiarnej bezpečnosti. Pravidelné kontroly zabezpečujú, aby každá nehnuteľnosť tieto normy spĺňala. Dôkladná kontrola však so sebou prináša množstvo nečakaných problémov. Patrí k nim neľahká úloha všetko riadne zdokumentovať, sledovať jednotlivé zmeny a povinnosti, špecifické požiadavky v závislosti od typu budovy, použitých materiálov a podobne. Aby tieto výzvy a požiadavky dokázali technici požiarnej ochrany alebo špecialisti požiarnej ochrany zvládnuť overiť v teréne, spoliehajú sa na kontrolný zoznam požiarnej bezpečnosti. Tento zoznam ich vedie k systematickému prístupu pri identifikácii a riešení potenciálnych prekážok a problémov v požiarnej bezpečnosti. V ďalšej časti sa dozviete, čo by mal takýto zoznam obsahovať.

Čo by mal kontrolný zoznam požiarnej bezpečnosti obsahovať? 

Základom dôkladnej protipožiarnej kontroly je podrobný kontrolný zoznam. Tento dokument by mal obsahovať všetky body, ktoré je potrebné skontrolovať a zdokumentovať. Technici požiarnej ochrany alebo špecialisti požiarnej ochrany si tak môžu byť istí, že nič im neujde. Ponúkame vám teda body, ktoré by nemali chýbať v žiadnom kontrolnom zozname požiarnej bezpečnosti. Je potrebné poznamenať, že ide o všeobecné rady. V závislosti od budovy alebo konštrukčného riešenia je možné niektoré body vynechať alebo pridať. Ak ste zodpovednou osobou za požiarnu bezpečnosť budovy, mali by ste sa oboznámiť s individuálnymi podmienkami konkrétnej nehnuteľnosti.

Informácie o budove a inšpekcii

Najprv sa musia zaznamenať všetky relevantné informácie o kontrolovanom objekte a o samotnej kontrole. V každom prípade zoznam musí obsahovať meno osoby, ktorá vykonáva inšpekciu, časti budovy, ktoré je nutné skontrolovať, adresu a prípadne názov nehnuteľnosti, vlastníka nehnuteľnosti, dátum kontroly a zodpovedný orgán. Nájdete tu samozrejme aj priestor pre podpis technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany. Okrem toho je potrebné skontrolovať, či sú uvedené údaje stále aktuálne a či hasiči dokážu nájsť adresu priamo z ulice. Prípadne je možné uviesť aj dátum poslednej alebo nasledujúcej plánovanej kontroly. Potom je potrebné skontrolovať už len jednotlivé časti budovy.

Stav elektrických rozvodov a elektrospotrebičov

Skraty, chybné elektrické rozvody a nedostatočne utesnené káble predstavujú zvýšené riziko požiaru. Kontrolný zoznam auditu požiarnej bezpečnosti preto musí zahŕňať stav elektrických rozvodov v objekte. Je nutné skontrolovať všetky elektrické rozvody v budove, aby sa predišlo riziku vzniku požiaru.

Stav únikových východov

V Slovenskej Republike musia mať verejné budovy a bytové domy povinne vyznačené a zabezpečené núdzové únikové východy. Únikové východy sa plánujú pred výstavbou alebo sa dodatočne umiestňujú počas rekonštrukcie. V každom prípade je potrebné skontrolovať, či núdzové východy skutočne existujú, či nie sú zablokované a či sú správne označené. Okrem toho sa musí skontrolovať, či sú únikové cesty jasne viditeľné, a to pomocou smerovníkov a výrazných označení únikových ciest. Zablokované únikové cesty sa musia vyčistiť a chýbajúce značenie je nutné doplniť. Následne je nevyhnutné príslušné údaje zaznamenať do kontrolného zoznamu požiarnej kontroly.

Stav dymových a požiarnych hlásičov a hlásičov oxidu uhoľnatého

V Slovenskej Republike musia mať verejné budovy vo väčšine prípadov požiarny hlásič, ktorý sa dá aktivovať v prípade požiaru. V mnohých budovách sa nachádzajú aj dymové hlásiče a detektory oxidu uhoľnatého. Požiarne hlásiče sa často testujú v kombinácii s požiarnym cvičením, ktoré simuluje núdzovú situáciu. V prípade detektorov dymu a oxidu uhoľnatého zvyčajne stačí skontrolovať, či sú zariadenia napájané a či správne fungujú.

Stav sprinklerového systému a hasiacich prístrojov

Kontrolný zoznam pre overenie požiarnej bezpečnosti musí technikovi umožniť zadať informácie o stave sprinklerového systému a hasiacich prístrojov. Je nutné preveriť, či sa v budove nachádza dostatok hasiacich prístrojov, či ešte neuplynula doba ich použiteľnosti, či sú stále funkčné a či sú dostatočne ľahko viditeľné a prístupné. V prípade sprinklerového systému je veľmi dôležité skontrolovať, či je zaručený prívod vody, či je systém odolný voči úniku a či nie je dosah trysiek obmedzený nábytkom alebo inými predmetmi.

Stav núdzového osvetlenia

Núdzové osvetlenie pomáha ľuďom orientovať sa aj v ťažkých podmienkach, ako je dym a požiar. V rámci protipožiarnej kontroly je dôležité skontrolovať aj to, či núdzové osvetlenie funguje správne. Tieto informácie treba následne zaznamenať do kontrolného zoznamu požiarnej kontroly. Bez funkčného núdzového osvetlenia nebudú mať osoby v budove dostatok svetla a svetelných pokynov na nájdenie núdzových východov. Hoci v prípade požiaru vypadne prívod elektrickej energie, núdzové osvetlenie a svetelné navádzanie k núdzovým východom musia byť v prípade požiaru naďalej napájané.

Stav zariadení a prístrojov na výrobu tepla 

Zariadenia, ktoré produkujú teplo, ako sú lampy, kotly, sálavé ohrievače alebo počítačové servery, predstavujú riziko požiaru. Z tohto dôvodu je preto nutné tieto zariadenia uviesť v kontrolnom zozname auditu požiarnej bezpečnosti v položke „Zariadenia produkujúce teplo”. Inšpektor musí okrem iného skontrolovať, či tieto spotrebiče dodržiavajú zákonom stanovenú vzdialenosť od horľavých materiálov, či nie sú poškodené a či majú príslušné osvedčenie.

Kto je zodpovedný za kontrolu požiarnej bezpečnosti? 

V rámci Zákona požiarnej ochrany č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacieho predpisu, Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevenciije vlastník budovy zodpovedný za zabezpečenie požiarnej bezpečnosti a jej dodržiavanie v súlade so zákonom. Vlastník sa zaväzuje vykonávať potrebné kontroly, aby sa potvrdilo, že požiarna bezpečnosť je neustále v primeranej miere zabezpečená. Ak vlastníci budovy nemôžu alebo nechcú túto úlohu vykonať sami, môžu poveriť niekoho, kto vykoná kontrolu v ich mene. Táto osoba môže byť externý poskytovateľ služieb alebo vybraný zástupca spoločnosti, ktorá je vlastníkom budovy.

Prečo je požiarna bezpečnosť dôležitá? 

Majitelia a správcovia objektov majú tri hlavné dôvody, prečo by nemali zanedbávať požiarnu bezpečnosť svojho majetku. Tieto dôvody sme pre väčšiu prehľadnosť zhrnuli v nasledujúcich blokoch.

Znížiť riziko poranenia a ublíženia na zdraví

Keď vypukne požiar, môže mať ničivé následky pre obyvateľov, zákazníkov alebo zamestnancov, ktorí sa v čase požiaru nachádzajú v budove. Hlavným dôvodom, prečo je otázka požiarnej bezpečnosti taká dôležitá, je predchádzanie rizikám a následkom požiaru. Cieľom je čo najlepšie predchádzať zraneniam alebo v extrémnych prípadoch aj úmrtiam. Preto je nevyhnutné nielen znížiť riziko vzniku požiaru, ale aj ochrániť osoby v budove, ak požiar predsa len vypukne. S funkčným protipožiarnym systémom by sa mal požiar uhasiť a každý by sa mal dostať do bezpečia skôr, ako sa niekomu niečo stane.

Zabrániť poškodeniu budov a zariadení

Protipožiarna ochrana slúži predovšetkým na prevenciu zranení a záchranu životov. Po druhé, protipožiarna ochrana slúži aj na ochranu budovy a jej vybavenia pred požiarom. Požiare môžu v priebehu niekoľkých hodín úplne zničiť budovy a ich vnútorné vybavenie. Ak sa ukáže, že neboli prijaté potrebné opatrenia na zaistenie požiarnej bezpečnosti, výsledná finančná škoda obvykle nebude pokrytá poistením. Okrem toho sú tu náklady na stratené údaje a zničenie predmetov s nehmotnou hodnotou. Z ľudského aj finančného hľadiska sa teda oplatí brať požiarnu bezpečnosť naozaj vážne.

Ochrániť pred možnými pokutami a sankciami

Ďalším finančným dôvodom na účinnú protipožiarnu ochranu je riziko prípadných pokút a iných sankcií. Ak kompetentné orgány zistia, že protipožiarna ochrana nespĺňa zákonné požiadavky, dôsledky môžu rýchlo presiahnuť obyčajné varovanie. Náklady sú ešte vyššie, ak sa požiarna ochrana zanedbá a požiar skutočne vypukne. V prípade zranenia osôb alebo poškodenia obzvlášť cenných predmetov môžu byť obvinenia ešte prísnejšie a môžu zájsť až do trestnoprávnej roviny. Aby ste sa vyhli varovaniam, pokutám alebo v najhoršom prípade dokonca trestnému stíhaniu za usmrtenie z nedbanlivosti, nesmie sa požiarna ochrana v žiadnom prípade zanedbať. Nedodržiavanie minimálnych zákonných požiadaviek, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, je absolútne neprijateľné a treba sa mu vyhnúť za každú cenu.

Ako často by ste mali vykonávať protipožiarne kontroly? 

Zákon požiarnej ochrany č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávací predpis, Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii uvádza  to, že kontroly sa musia vykonávať pravidelne a že musí byť zaručená požiarna bezpečnosť, ktorá spĺňa zákonné požiadavky. Vo všeobecnosti platí, že preventívne protipožiarne prehliadky je potrebné vykonávať v obytnom dome a v priestoroch s občasnými pracovnými miestami každých 12 mesiacov. V administratívnych priestoroch je potrebné vykonávať prehliadky každých 6 mesiacov, v ostatných objektoch je povinnosť vykonávať prehliadky každé 3 mesiace.. Protipožiarne cvičenie sa môže uskutočniť neplánovane, aby sa čo najpresnejšie simulovali skutočné podmienky núdzovej situácie.

Vzor kontrolného zoznamu požiarnej kontroly

Vlastníci budov musia v pravidelných intervaloch kontrolovať požiarnu bezpečnosť svojich nehnuteľností, aby zabezpečili, že ich budovy spĺňajú zákonné požiadavky. Môže to urobiť vlastník alebo iná poverená osoba. Osoba vykonávajúca požiarnu kontrolu sa pri jej realizácii v teréne zvyčajne opiera o kontrolný zoznam požiarnej kontroly. Tento zoznam umožňuje technikovi požiarnej ochrany postupovať systematicky a neprehliadnuť žiadne detaily dôležité z hľadiska bezpečnosti. Preto sa kľúčovou otázkou stáva zabezpečenie úplnosti použitého kontrolného zoznamu požiarnej bezpečnosti. Medzi položky, ktoré musí kontrolný zoznam obsahovať, patria údaje o budove a rovnako aj kontrola a overenie informácií o stave rôznych častí budovy, ako sú únikové východy, požiarne hlásiče, núdzové osvetlenie, elektrické systémy a podobne.

Požiadavky na požiarnu bezpečnosť sú prísne. Je na to však dobrý dôvod. Hlavným účelom požiarnej ochrany je chrániť osoby nachádzajúce sa v budove pred zranením alebo smrťou. Existujú však aj finančné dôvody, prečo by majitelia a správcovia budov nemali brať požiarnu bezpečnosť na ľahkú mieru. Požiar môže v prvom rade vážne poškodiť alebo dokonca úplne zničiť priestory a ich vybavenie. Po druhé, v prípade zanedbania požiarnej bezpečnosti môžu byť uložené pokuty a sankcie. Najmä ak dôjde k požiaru a neboli splnené zákonné požiadavky, majiteľom môžu hroziť vysoké pokuty a odopretie poistného krytia škôd zo strany poisťovne. Dôkladné uplatňovanie pravidiel požiarnej bezpečnosti je preto nevyhnutné a dôležité z viac ako len jedného hľadiska.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu