Bygg- og anleggsbransjen har det største antallet fatale arbeidsulykker i Norge. 33 personer mistet livet i arbeidsulykker i 2019, og i underkant av 30 prosent av dette var i bygg- og anleggsbransjen. Det ble registrert brudd på HMS-rutiner ved over 2600 arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen. Og det kommer også frem i en rapport av Finans Norge at det ble utbetalt erstatninger på ca. 2,3 milliarder kroner for yrkesskader i bygg- og anleggsbransjen. Vi har helt klart en vei å gå når det gjelder å helse, miljø og sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen for å forhindre arbeidsulykker på lang sikt.


HMS i bygg- og anleggsbransjen

Hovedkategorier for skader

Fire hovedkategorier for arbeidsulykker er mest vanlig på arbeidsplasser:

  • Fall – utgjør den største kategorien, med 38% av arbeidsulykker
  • Støt/treff av gjenstand – som utgjør 20% av arbeidsulykker
  • Klemt eller fanget – utgjør 8% av arbeidsulykker
  • Stukket/kuttet av skarp gjenstand – utgjør 8% av arbeidsulykker

Helse- miljø og sikkerhet bør være kjernen i alle byggevirksomheter, og bør være en høy prioritet for byggeledere. Om man har en klar HMS-plan, og har høyt fokus på avviksregistrering av hvert minste HMS-avvik, kan man på lang sikt unngå arbeidsulykker på arbeidsplassen. Les mer om avviksregistrering og avvikshåndtering.

Hva er HMS?

HMS er en fellesbetegnelse for arbeidet som blir gjort for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet. HMS betyr helse, miljø og sikkerhet. Det er et krav for alle arbeidsplasser og jobbe systematisk med HMS. HMS er spesifisert i internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. HMS innebærer blant annet rutiner for brannvern og andre vernerunder som skal tas på byggeplassen.

Hvorfor er HMS viktig?

Målet med HMS-arbeid er å forebygge skader og dårlig arbeidsmiljø, for å sikre de ansatte et sunt, godt og trygt arbeidsmiljø. Det er viktig at avviksregistrering blir gjort ved det minste avvik som blir oppdaget. På den måten kan man unngå at samme feil blir gjort flere ganger.
Og dermed unngå flere brudd på HMS-regler, som bidrar til minskning av arbeidsulykker og andre skader.

Selv om HMS-arbeid har høye krav og er både tid- og ressurskrevende, kan det derimot kreve enda mer tid og ressurser om man ikke følger kravene. Det er mye mer hensiktsmessig å forebygge skader enn å måtte reparere skader eller ulykker som har skjedd.

HMS-ansvarlig

I henhold til arbeidsmiljøloven er det arbeidsgiver eller daglig leder som har ansvaret for HMS-arbeidet. Ulike oppgaver innen HMS kan delegeres til andre ansatte, og i en del virksomheter er det å styre HMS-arbeid en egen stilling; HMS-ansvarlig. Men til syvende og sist er øverste leder som har det totale ansvaret for HMS i virksomheten. HMS-ansvarlig skal arbeide forebyggende, og sørge for at bedriften til alle tider følger gjeldende lover og regler.

Risikovurdering

Alle bedrifter skal kartlegge og vurdere alle risikoer knyttet til arbeidet. Risikovurderinger bør være den første fasen av alle byggeprosjekter. HMS-arbeid bør være involvert tidlig i prosessen av planleggingen av prosjektet. Målet er at ingen ulykker skjer og at ingen blir skadet på arbeidsplassen som følge av avvik.

Vurderingen av risikoer er en kontinuerlig prosess, hvor det er behov for jevnlige vurderinger av farer og problemer, ettersom risikobildet endrer seg stadig i byggeprosessen. Det å kontinuerlig gå gjennom vernerunder, og vurdere nye og eksisterende farer, vil holde risikonivået så lavt som mulig. Å vurdere om særlig risikofylt arbeid kan gjøres sikrere er viktig. For eksempel er arbeid i høyden særlig risikofylt, kan det utføres på en alternativ måte og dermed unngå faren? Kan arbeid i høyden fjernes helt eller gjøres på bakken og deretter løftes opp i høyden? Er farlige kjemikalier avgjørende for jobben, eller finnes det andre alternativer? Hvis risikoen ikke kan fjernes, bør tilstrekkelige tiltak gjøres, så arbeidet kan utføres på en sikker måte som følger HMS-regler.

Uønskede hendelser og avvik kan skyldes mye. Noen av hovedgrunnene til at uønskede hendelser skjer er:

  • Mangelfulle HMS-rutiner eller mangel på en HMS-plan
  • Mangelfull planlegging og koordinering
  • Mangelfull eller manglende opplæring
  • Mangel på et system for avviksregistrering og registrering av nesten-ulykker, ulykker, farer og uønskede hendelser.

HMS-håndbok

Alle bedrifter skal ha rutiner og systemer på plass for å avdekke, rette opp og forebygge avvik og kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det er hensiktsmessig for bedrifter å ha en HMS-håndbok. Her er alle lover, mål og rutiner samlet i et felles dokument som er tilgjengelig for alle på byggeplassen. Denne er et godt verktøy for både kartlegging og opplæring av gjeldene HMS-regler. Arbeidstilsynet har stadig kontroller på ulike arbeidsplasser for brudd på internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. Har du mangler eller brudd kan du få pålegg om å rette det opp innen en gitt frist, og hvis ikke det blir gjort kan man risikere å få dagsbøter frem til manglene er ordnet og dokumentert. Siden det er viktig med dokumentasjon, kan det være lurt å ha et digitalt HMS-system, som lar deg fylle ut de punktene som behøves. På den måten har alle tilgang til dokumentet, og endringer kan skje fortløpende.

HMS-kort

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser i Norge må ha et HMS-kort. HMS-kortet skal vise hvilken bedrift du jobber for, og hvem du er. Dette skal bidra til å få en bedre oversikt, da det ofte er ulike aktører som jobber på samme bygge- og anleggsplasser.

Det riktige verktøyet for jobben

PlanRadar-appen er det perfekte verktøyet for å utføre vernerunder og andre viktige HMS-rutiner. Mal for Brannvernrunde og andre spesifikke maler kan utformes, lagres og tilpasses fremtidige prosjekter.

PlanRadar appen er det perfekte verktøyet for avvikshåndtering og internkontroll. Her kan du ha digitale maler for avviksrapportering. Du kan registrere avvik med mobilenheten direkte på byggeplassen. Les mer om avviksregistrering og avvikshåndtering.