Blog Post

Dziennik budowy – istotny dokument realizacji robót budowlanych

30.10.2020 | 5 minuty czytania

Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów zaliczanych do dokumentacji budowlanej. Służy on nie tylko inwestorom, ale jest też narzędziem kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. W dzienniku budowy zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. Może on być też stosowany jako narzędzie do zarządzania budową. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane tylko przez uczestników budowy, którzy są zdefiniowani w Ustawie Prawo Budowlane1.


Gdzie kupić dziennik budowy? Jedną z możliwości może być skorzystanie z dziennika w wersji elektronicznej

Co to jest dziennik budowy i kto go wydaje?

Dziennik budowy jest istotnym dokumentem, o którym zapisy zostały zawarte w Ustawie Prawo Budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953,. Według ustawy1 zaliczany jest on do dokumentacji budowy i stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Dziennik budowy jest wydawany odpłatnie inwestorowi przez ten sam organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę lub w którym inwestor dokonał zgłoszenia budowy. Dokument ten musi zostać przez organ zarejestrowany i ostemplowany na każdej stronie.

Jak skutecznie zarządzać odbiorem robót budowlanych

Obejrzyj nagranie naszego webinaru i dowiedz się, jak skutecznie zarządzać odbiorem robót budowlanych

Organ wydaje dziennik budowy inwestorowi w terminie do 3 dni od dnia:

  • w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo
  • w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

W obydwu przypadkach odbywa się to za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.

Alternatywą dla tradycyjnego sposobu dokumentowania prac budowalnych jest elektroniczny dziennik budowy. Pozwala on zminimalizować wymagany nakład pracy, ułatwiając gromadzenie wszelkich niezbędnych danych.

Gdzie kupić dziennik budowy?

Dziennik budowy można kupić w dowolnej księgarni lub w punkcie sprzedaży druków w urzędzie. W praktyce jego zakupu dokonuje inwestor. Nie istnieje ściśle określony wzór dziennika budowy, a wytyczne co do jego zawartości zostały zawarte w Rozporządzeniu2. Ten dokument budowlany ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia – z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.

Przy jego zakupie najlepiej kierować się liczbą stron. Do prostych realizacji (np. zjazdy na teren działki, niewielkie budynki o prostej konstrukcji) można zakupić cienki dziennik zawierający do kilkunastu stron. Przy bardziej złożonych budowach lepiej kupić dziennik np. o około 20 stronach. Natomiast skomplikowane i duże projekty będą wymagać grubszego egzemplarza dziennika budowlanego.

Inwestor przekazuje taki dziennik do organu, który wydaje go inwestorowi po jego rejestracji i ostemplowaniu.

Prowadzenie dziennika budowy

Za prowadzenie dziennika budowy i jego właściwe przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. Dokument ten powinien znajdować się na budowie w bezpiecznym miejscu, które uniemożliwi jego uszkodzenie, kradzież lub zniszczenie. Dziennik powinien być dostępny dla wszystkich uprawnionych osób, tak aby w dowolnym momencie mogły z niego korzystać i dokonywać w nim wpisów.

Jeśli w trakcie realizacji budowy zabraknie stron w dzienniku, to inwestor występuje do organu o wydanie kolejnego tomu dokumentu. Proces ten odbywa się na podobnych zasadach jak w przypadku wydania pierwszego tomu dziennika.

Jak powinny wyglądać wpisy do dziennika budowy

Według Rozporządzenia2 wpisy do dziennika budowy muszą rejestrować przebieg robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Wpisy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach oraz kopiach stron. Zamieszcza się je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.

Wpisy do dziennika budowy powinny być wyczerpujące, by można było z nich odczytać, co i kiedy oraz w jaki sposób zostało wykonane. Nie mogą być lakoniczne i muszą być czytelne. Za nieprawidłowe i niedokładne prowadzenie dziennika budowy kierownik budowy może zostać ukarany mandatem przez organ nadzoru budowlanego.

W razie konieczności wprowadzenia poprawek do umieszczonych już wpisów w dzienniku należy niewłaściwy tekst skreślić w taki sposób, aby pozostawić możliwość jego odczytania, i wprowadzić właściwą treść z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany.

Kto może zamieszczać wpisy do dziennika budowy?

Wpisy do dziennika budowy powinni zamieszczać tylko wymienieni w Rozporządzeniu2 uczestnicy procesu budowlanego:

  • inwestor,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • projektant,
  • kierownik budowy,
  • kierownik robót budowlanych,
  • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
  • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Warto zauważyć, że wpisy do dziennika budowy nie mogą być zamieszczane przez generalnego wykonawcę.

Co należy zrobić w przypadku zgubienia lub zniszczenia dziennika budowy?

Jeśli dziennik budowy zniknie (zagubi się, zostanie zniszczony lub ukradziony), to inwestor powinien to zgłosić organowi, a następnie wystąpić o nowy dokument. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji kierownik budowy może zostać ukarany mandatem.

Organ nadzoru budowlanego zaleca, by w miarę możliwości odtworzyć oryginalny dokument. Powinien o to zadbać kierownik budowy oraz inne osoby, które mogą zamieszczać wpisy do dziennika budowy. Dlatego warto w trakcie przebiegu robót budowlanych robić dokumentację fotograficzną, która w takich okolicznościach okazuje się bezcenna i bardzo przydatna w rekonstrukcji dziennika. Należy jednak pamiętać, że według Prawa Budowlanego1 tego typu dokumentacja nie jest zaliczana do dokumentacji budowy.

Aplikacje, takie jak PlanRadar, mogą wspierać prowadzenie dziennika budowy

Elektroniczny dziennik budowy – przyszłość dokumentowania robót budowlanych

Ze strony uczestników procesu budowlanego, czyli kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego itd. wciąż są oczekiwania, by ustawodawca wprowadził elektroniczny dziennik budowy. Już teraz są dostępne aplikacje, które mogą pełnić tego typu rolę. Postępująca digitalizacja każdego sektora przemysłu sprawia, że pojawiają się nowe narzędzia, dzięki którym wykonywana praca staja się jeszcze bardziej efektywna. Proces ten dotyczy również sektora budowlanego, w którym cyfrowe rozwiązania, oprócz możliwości prowadzenia dziennika budowy, pozwalają między innymi skutecznie zarządzać dokumentacją budowlaną i usprawnić komunikację w przebiegu realizacji projektu. Na pewno skorzystają na nim wszyscy uczestnicy procesu budowlanego.

Jednym z takich rozwiązań jest PlanRadar. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób jedna aplikacja może zwiększyć efektywność pracy z projektami budowlanymi na każdym etapie ich cyklu życia, skontaktuj się z nami lub wypróbuj jej działanie w praktyce, bez żadnych dodatkowych kosztów, klikając przycisk poniżej.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację