Blog Post

Najlepiej płatne zawody w budownictwie w 2023 roku

15.12.2022 | 12 minuty czytania | Written by Simon

Przemysł budowlany jest głównym źródłem zatrudnienia w Europie i obejmuje wiele rozmaitych zawodów. W związku z tym wymagania i zarobki budowlańca na różnych stanowiskach są odmienne. Jednak nawet te same prace nie zawsze są jednakowo wynagradzane. Istnieją ogromne różnice między poziomami płac w branży budowlanej różnych krajów europejskich. Może się więc okazać, że wykwalifikowany pracownik na tym samym stanowisku zarabia wielokrotnie więcej, niż zarabiałby w swoim kraju.

W tym artykule poznamy najlepiej płatne zawody w 2023 roku oraz dowiemy się, ile zarabia budowlaniec w Polsce i innych krajach w Europie. Przyjrzymy się też średnim wynagrodzeniom na poszczególnych stanowiskach w branży budowlanej oraz poziomowi płac w dziesięciu różnych krajach europejskich.

Najnowsze dane dotyczące europejskiej branży budowlanej

Według portalu branżowego Deloitte oraz nowego raportu Deloitte Global Powers of Construction (GPoC) Europa jest zdecydowanie jedną ze zwyciężczyń ożywienia w branży budowlanej. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowała ponadprzeciętny wzrost. Przy łącznym obrocie na poziomie około 1,819 mln USD 100 największych firm budowlanych notowanych na giełdzie wygenerowało w 2021 roku wzrost o 14,1 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Jaki to ma wpływ na zarobki budowlańca?

Pomimo obecnych trudności w polityce i ekonomii budownictwo jest nadal jednym z najważniejszych sektorów europejskiej gospodarki. Tym samym wciąż odpowiada za znaczną część produktu krajowego brutto. Jeśli w 2021 roku całkowita wielkość branży budowlanej wynosiła 7,28 biliona dolarów, to według szacunków Deloitte do 2023 roku wzrośnie do 14,41 biliona dolarów.

Kryzysy i ich konsekwencje kładą się cieniem na rozwoju branży budowlanej w Europie

Od końca lutego 2022 roku na ekonomię i gospodarstwa domowe dotkliwie rzutuje nowy problem w postaci wojny w Ukrainie. Jej konsekwencje dla Europejczyków skutecznie przyćmiły wcześniejsze skutki pandemii i nie pozostały bez wpływu na to, ile zarabia budowlaniec w Polsce i innych krajach. Istniejące do tej pory łańcuchy dostaw zostały przerwane na czas nieokreślony, brak surowców i wykwalifikowanej siły roboczej dodatkowo wywierają presję na przemysł. Wreszcie kryzys energetyczny – związany z jednej strony z problemami związanymi z nabyciem surowców, a z drugiej strony z nieprzewidywalnymi wcześniej kosztami dla przedsiębiorców – rodzi dużo niepewności wśród pracodawców i pracowników i wpływa na to, jakie będą najlepiej płatne zawody w 2023 roku.

Zarówno pandemia trwająca od 2020 roku, jak i wojna w Europie od I kwartału 2022 roku powodują dotkliwe braki w dostępności siły roboczej i surowców. Od kilku lat bezpośrednią tego konsekwencję stanowi opóźnienie rozpoczętych i nowych wdrożeń projektów. Również przetargi oraz decyzje w zakresie nowych projektów budowlanych obarczone są obecnie globalną niepewnością, dodatkowo spotęgowaną przez negatywne trendy w gospodarce. Wszystkie te czynniki oddziałują na zarobki budowlańca. Dlatego tak ważna jest świadomość, że znaczenie branży budowlanej w Polsce i większości krajów europejskich utrzymuje się na wysokim poziomie. Szczególnie dotknięte są firmy budowlane, które nastawiły się na krajowy i międzynarodowy rynek kontraktów. Pomimo wspomnianych trudności, według danych zebranych przez Deloitte.com, 30 największych firm budowlanych odnotowało około 15 procent łącznych obrotów poza swoją lokalizacją. W rezultacie przychody z tego segmentu kontraktacji spadły o 2 procent w porównaniu z 2020 i o 4 procent w porównaniu z 2019 rokiem. Sytuację pogorszył fakt, że wyjazdy kierowników budowy czy architektów bywały mocno problematyczne. Podobnie jak delegowanie wykwalifikowanych pracowników. W jakich profesjach i ile zarabia budowlaniec w Polsce i Europie?

Przyzwoicie płatne zawody budowlane w Europie

Do najlepiej płatnych zawodów budowlanych w Europie należą te, którym towarzyszy odpowiedzialna praca i wyższe wykształcenie: architekci i kierownicy projektów budowlanych. W górnym średnim przedziale znajdują się inżynier budownictwa i kierownik budowy, a następnie technik budownictwa, inżynier konstrukcji budowlanych i inspektor nadzoru budowlanego. W zależności od kraju pracodawcy ranking najlepiej płatnych zawodów w budownictwie może się znacząco różnić.

Najlepiej płatne zawody budowlane w Europie

Poziom płac w Europie jest bardzo rozmaity – zależnie od państwa. Chociaż wynagrodzenia wypłacane na europejskich budowach są różne, istnieją zawody budowlane, które są zwykle lepiej płatne niż inne. Poniżej sprawdzamy, w których zawodach zarobki budowlańca są najwyższe w wielu krajach.

Inżynier budownictwa

Pracując jako inżynier budownictwa, będziesz nie tylko opracowywał projekty, lecz także plany, które zostaną wykonane zgodnie z Twoimi konkretnymi wytycznymi. Inżynier budownictwa może być zatrudniony do budowy obiektów mieszkalnych, budynków komercyjnych lub innych konstrukcji. Planowanie odbywa się na podstawie obliczeń statycznych zainstalowanych elementów, a odpowiedzialność rozciąga się na projekt konstrukcyjny. Wynagrodzenie inżyniera budownictwa znajduje się w pierwszej trójce zarobków budowlańca w wielu krajach europejskich.

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektorzy nadzoru budowlanego bywają zatrudniani przy projektach, które są bardzo złożone, lub tam, gdzie należy wziąć pod uwagę specyfikę lokalną lub funkcjonalną. Inspektor nadzoru budowlanego należy do jednych z najlepiej płatnych zawodów – znajduje się w górnej połowie rozkładu wynagrodzeń we wszystkich badanych krajach.

Kierownik projektu

Kierownik projektu budowlanego lub kierownik budowy przejmuje część zadań inżyniera budowy. Do tego dochodzą zadania związane z monitorowaniem realizacji projektu budowlanego, odbiorem i późniejszymi działaniami. Do jego podstawowych zadań należy koordynacja i delegowanie zatrudnionych specjalistów, a także komunikacja między szczeblem kierowniczym, klientem i pracownikami. W krajach takich jak Niemcy czy Hiszpania zarządzanie budową jest jednym z najlepiej płatnych zawodów budowlanych.

Technik budownictwa

W większości państw na stanowisku technika budowlanego możesz się specjalizować w różnych dziedzinach podczas nauki. Dlatego technicy budowlani pracują jako technicy robót wykończeniowych w budownictwie suchym, mieszkaniowym i inżynierii lądowej.

Pracownik budowlany

Jako pracownik budowlany najprawdopodobniej ukończyłeś szkolenie zawodowe w branży budowlanej. W analizowanych przez nas krajach do wykonywania tej pracy nie jest wymagane wykształcenie wyższe.

Architekt

Aby zostać architektem, wymagane jest wykształcenie wyższe lub techniczne. Architekci w Europie należą do najlepiej płatnych zawodów – specjalistów w branży budowlanej w wielu krajach. Jest to zarazem profesja, w której wzrost doświadczenia najszybciej przekłada się na wynagrodzenie.

Inżynier konstrukcji budowlanych

Zadaniem inżyniera konstrukcji budowlanych jest zaplanowanie projektu budowlanego lub zaplanowanie sporządzonych zewnętrznie planów budowlanych pod kątem statyki konstrukcji. Sprawdza on między innymi obciążenie poszczególnych elementów oraz po ich zamontowaniu. Zakres wynagrodzeń inżynierów konstrukcji budowlanych w Europie wynosi od 20 400 euro w Rumunii do 83 000 euro w Szwajcarii. Rzeczywiste zarobki budowlańca zależą również od pracodawcy, jego renomy i projektu budowlanego.

Operator dźwigu

Jako operator dźwigu będziesz pracować na wielu różnych budowach. Po uzyskaniu licencji operatora dźwigu możesz ubiegać się o pracę w jakiejś europejskiej firmie, chociaż mogą obowiązywać dodatkowe wymagania w zależności od kraju, w którym zdecydujesz się pracować. Podobnie jak w przypadku innych najlepiej płatnych zawodów budowlanych, im większe masz doświadczenie, tym wyższa będzie twoja roczna pensja.

Zarządca nieruchomości

Jako zarządca nieruchomości możesz liczyć na ponadprzeciętne wynagrodzenie w wielu krajach Europy. Im większe masz doświadczenie, tym bardziej prawdopodobne jest, że twoja pensja będzie w górnej ćwiartce rozkładu wynagrodzeń. Zarządcy nieruchomości zarabiają szczególnie dużo w Irlandii i Szwajcarii.

Porównanie wynagrodzeń w budownictwie w Europie

Polska

Ile zarabia budowlaniec w Polsce? Różnica płac między Polską a przykładowo naszym zachodnim sąsiadem – Niemcami – jest duża. W Polsce wynagrodzenie minimalne w budownictwie wynosi około 3,8 euro (17,75 zł) za godzinę, a roczne wynagrodzenia – średnio od 12 000 euro (ok. 56 000 zł) dla operatora dźwigu do 34 400 euro (ok. 160 600 zł) dla kierownika projektu. To plasuje zarobki polskiego budowlańca wyraźnie w dolnej połowie w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii za większość prac budowlanych płaci się równowartość od około 25 000 do prawie 50 000 euro rocznie. To stawia perspektywy płacowe w Wielkiej Brytanii w górnym przedziale, ale nie na pierwszym miejscu. Zawód architekta w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, należy do najlepiej płatnych zawodów w branży budowlanej.

Niemcy

Wynagrodzenia wypłacane na niemieckich budowach należą do najwyższych w Europie, ustępując jedynie Szwajcarii. Szczególnie dobre perspektywy płacowe mają w Niemczech kierownicy budowy, kierownicy projektów budowlanych i architekci. Należy jednak mieć na uwadze, że podatki w Niemczech również są dość wysokie. Ze średnią roczną pensją w wysokości 60 000 euro praca kierownika budowy jest najlepiej płatnym zawodem budowlanym w Niemczech. To jeden z nielicznych krajów europejskich, w których zawód architekta nie jest zawodem o najwyższym średniorocznym wynagrodzeniu w budownictwie.

Austria

Poziom przeciętnego wynagrodzenia w Austrii jest nieco niższy niż w Niemczech, ale nadal dość wysoki w porównaniu z resztą Europy. Austria ma prężnie działający przemysł budowlany i jest siedzibą kilku międzynarodowych grup budowlanych, co ma znaczenie dla zarobków budowlańca. Szczególnie wysokie pensje otrzymują w Austrii architekci, inżynierowie konstrukcji budowlanych i kierownicy budowy. Ze średnim rocznym wynagrodzeniem w wysokości 58 300 euro architekci w Austrii mają najlepsze perspektywy płacowe i zarabiają średnio ponad 3 000 euro rocznie więcej niż ich niemieccy koledzy.

Szwajcaria

Wynagrodzenia wypłacane w Szwajcarii należą do najwyższych na świecie. Branża budowlana nie jest wyjątkiem i kusi wykwalifikowanych pracowników równowartością od 32 700 do 100 000 euro rocznie. Na przykład zwykły pracownik budowlany w Szwajcarii zarabia średnio około 2,5 razy więcej niż kierownik budowy w Rumunii. Najlepiej płatne zawody budowlane w Szwajcarii to kierownik projektu budowlanego, inżynier konstrukcji budowlanych i kierownik budowy.

Francja

Francja to kolejny istotny gospodarczo kraj w Europie z prężnie działającym przemysłem budowlanym. W porównaniu z wieloma innymi państwami europejskimi francuski przemysł budowlany zapewnia wysokie płace. Większość zarobków budowlańca jest na poziomie Austrii lub Niemiec. Wyróżniają się pensje technika budownictwa, inżyniera lądowego i inżyniera konstrukcji budowlanych. Po Szwajcarii są najwyższe w Europie ze średnimi płacami wynoszącymi odpowiednio 53 700 euro, 53 000 euro i 52 000 euro.

Włochy

Przemysł budowlany we Włoszech oferuje ekscytujące możliwości kariery dla wykwalifikowanych pracowników. Szczególnie wysokie wynagrodzenia są wypłacane w zarządzaniu projektami budowlanymi. Kierownicy projektów budowlanych we Włoszech zarabiają średnio około 55 000 euro rocznie więcej niż ich koledzy z Wielkiej Brytanii, Austrii czy Francji. Poza tym jednak zarobki budowlańca we Włoszech są niższe niż u północnych i północno-zachodnich sąsiadów.

Hiszpania

Wynagrodzenia wypłacane w zawodach budowlanych w Hiszpanii są porównywalne z wynagrodzeniami w zawodach budowlanych we Włoszech i należą do najlepiej płatnych zawodów. Ze średnią 40 000 do 45 000 euro miesięcznie szczególnie dobre perspektywy płacowe mają kierownicy projektów budowlanych, kierownicy budowy, technicy budowlani i architekci. Jednak przy płacy minimalnej wynoszącej nieco ponad 6 euro poziom płac w Hiszpanii jest niższy niż w wielu innych krajach UE.

Rumunia

Rumunia zajmuje ostatnie miejsce w rankingu najlepiej płatnych zawodów w sektorze budowlanym w badanych przez nas krajach europejskich. Średnia roczna pensja na różnych stanowiskach w rumuńskim budownictwie wynosi od 8 800 do 20 400 euro miesięcznie i jest najniższa spośród 10 badanych krajów we wszystkich branżach. Najlepsze perspektywy płacowe mają w Rumunii inżynierowie budowlani i architekci.

Irlandia Gospodarka Irlandii w dużej mierze wyszła z kryzysu i obecnie należy do najsilniejszych w Europie. Oznacza to, że branża budowlana również ma się tam dobrze, co przekłada się na wysokie zarobki budowlańca. Roczne zarobki zarządcy nieruchomości w Irlandii osiągają wysokość 61 800 euro, plasując tę grupę zawodową wśród najlepiej płatnych zawodów w Europie. Architekci również zarabiają w Irlandii ponadprzeciętnie: 58 000 euro.

Szczegółowa tabela średnich wynagrodzeń

W poniższej tabeli można zobaczyć średnie roczne wynagrodzenia w 2022 roku – z podziałem na zawody i w zależności od kraju. Wszystkie kwoty są wartościami średnimi wyrażonymi w euro.

  Wielka Brytania Niemcy Austria Szwajcaria Francja Włochy Hiszpania Polska Rumunia Irlandia
Kierownik budowy 36.500 60.000 43.700 90.000 38.000 29.000 45.800 18.800 13.600 55.000
Inżynier budownictwa 35.000 45.000 37.800 95.000 53.000 30.200 30.000 20.000 13.400 45.600
Kierownik projektu 36.500 60.000 42.000 100.000 47.000 55.000 45.200 34.400 14.000 44.000
Technik budownictwa 32.000 40.000 38.800 76.500 53.700 31.000 45.000 15.000 12.100 42.800
Pracownik budowlany 25.000 35.000 30.000 34.700 26.400 21.000 20.800 12.700 9.400 30.000
Architekt 48.500 55.000 58.300 85.000 50.000 40.400 40.000 24.500 18.100 58.000
Inżynier konstrukcji budowlanych 32.500 50.000 51.600 83.000 52.000 31.700 38.000 25.000 20.400 50.000
Inspektor nadzoru budowlanego 32.300 50.000 44.300 80.000 37.000 27.000 25.000 15.000 12.000 44.200
Operator dźwigu 27.500 32.500 23.600 32.700 25.000 19.700 19.600 12.000 8.800 28.300
Zarządca nieruchomości 19.750 38.300 43.100 79.000 46.500 27.400 30.000 18.000 10.000 61.800

Porównanie wynagrodzeń w Europie 2022

Źródła: salaryexpert.com, lohnanalyse.ch, stepstone.de, connexion-emploi.com, de, lohnanalyse.de, glassdoor.de, paylab.com, bdex-de.com

Czy płaca minimalna wpływa na płace w europejskim budownictwie?

Niezależnie od tego, czy chodzi o pracowników budowlanych, czy architektów, każdy pracownik w branży budowlanej chce być wynagradzany zgodnie ze swoim wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem. Dlatego warto przyjrzeć się kwestii płacy minimalnej powiązanej z zagadnieniem najlepiej płatnych zawodów. W końcu istniejąca płaca minimalna i jej wysokość decydują o pierwszym wrażeniu. Im wyższa wartość płacy minimalnej w danym kraju, tym wyższy jest zazwyczaj poziom płacy krajowej. Jednak nie zawsze tak musi być, jak pokazuje przykład Szwajcarii. Konfederacja Szwajcarska nie ma płacy minimalnej, a mimo to poziom wynagrodzeń należy tam do najwyższych na świecie.

Z kolei Polska jest jednym z krajów europejskich, które uchwaliły ustawową płacę minimalną w nadziei na lepszą ochronę swoich pracowników przed dumpingiem płacowym. Ma ona wpływ na to, ile zarabia budowlaniec w Polsce. Obecnie minimalna stawka godzinowa w Polsce to równowartość około 4,20 euro (19,70 zł). Od 1 stycznia 2023 roku kwota ta ma wzrosnąć do około 4,85 euro (22,80 zł), a od 1 lipca 2023 roku – do około 5,01 euro (23,50 zł). Wciąż jednak płaca minimalna jest w naszym kraju dużo niższa od tej, jaką mają pracownicy zatrudnieni w Niemczech, Irlandii czy we Francji.

Najlepiej płatne zawody w budownictwie w 2023 roku – podsumowanie

Trwająca od lat pandemia, kryzys energetyczny i zaopatrzeniowy oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników sprawiają, że branża budowlana przeżywa ciężkie chwile, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w zarobkach budowlańca. Ale po raz kolejny staje się też jasne, że nowe trudności mogą być podstawą nowych rozwiązań i ulepszeń. Według prognoz europejska branża budowlana będzie mogła w 2023 roku wyjść z globalnego kryzysu – przede wszystkim dzięki dużym projektom. Ci, którzy już w niej pracują, odbywają staż lub chcą się przekwalifikować, mają do czynienia z sektorem, który nadal patrzy w przyszłość.

W Polsce dodatkowym problemem jest odnotowywany ostatnio spadek sprzedaży mieszkań. Stanowi to pokłosie wysokich stóp procentowych, w wyniku których zdolność kredytowa klientów okazuje się dużo niższa. Zdaniem ekspertów w najbliższym czasie deweloperzy będą ostrożni we wprowadzaniu na polski rynek nowych lokali. Co, rzecz jasna, wpłynie na to, ile zarabia budowlaniec w Polsce.

Wielka Brytania, Niemcy i inne kraje w Europie znajdują sposoby i środki na urzeczywistnienie już rozpoczętych projektów budowlanych i tych, które dopiero powstaną. Jeśli zatem chcesz pracować i mieszkać w jednym z rozwiniętych gospodarczo krajów Europy Zachodniej czy Środkowej tymczasowo lub na stałe, masz doskonałe perspektywy znalezienia najlepiej płatnych zawodów w 2023 roku i pracy w branży budowlanej. Im więcej posiadasz doświadczenia, tym lepiej. Choć oprócz doświadczenia o wynagrodzeniu decydują też rodzaj wykształcenia, dodatkowe kwalifikacje, CV i wizja kariery.

Kraje Europy Wschodniej i Południowej również oferują ekscytujące możliwości pracy dla lokalnych pracowników i ekspatów. Chociaż poziom płac jest w nich niższy niż w Europie Zachodniej czy Środkowej, zdarzają się wyjątki. Przykładowo duże firmy budowlane regularnie poszukują dobrze wykwalifikowanych pracowników na stanowiska kierownicze przy dużych projektach w Europie Wschodniej i Południowej, oferując ponadprzeciętne wynagrodzenia.

Większa wydajność i usprawnienie zarządzania budową – oprogramowanie PlanRadar

Szukasz ciekawej pracy w budownictwie lub już ją masz i chcesz poprawić swoją wydajność? Skorzystaj z oprogramowania PlanRadar. To platforma dla branży budowlanej i nieruchomości, która umożliwia profesjonalistom wykonującym większość zawodów budowlanych rejestrowanie, zarządzanie i koordynowanie zadań oraz personelu. W ten sposób status projektu budowlanego może być prawidłowo rejestrowany w dowolnym czasie i z jakiejkolwiek lokalizacji. Korzystając z PlanRadar, wykonawcy i właściciele projektów oszczędzają czas i pieniądze.

Cele projektu budowlanego da się osiągnąć dzięki przejrzystej strukturze wszystkich zaangażowanych branż – aż po kontrolę dostaw materiałów budowlanych. W aplikacji można też przechowywać kompletne dane dotyczące projektu budowlanego wymagane przez ustawodawcę danego kraju. PlanRadar to również wsparcie dla specjalistów, którzy z pomocą oprogramowania są w stanie dokumentować wykonane usługi. W przypadku roszczeń gwarancyjnych eksperci mogą wykorzystać zarejestrowane dane, aby wyjaśnić kwestie realnej odpowiedzialności.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację