Blog Post

Hållbarhetsarbete för dig inom byggindustrin

02.08.2021 | 5 min läsning

Genom hållbarhetsarbete kan företag stärka sin legitimitet, öka sin konkurrenskraft och generera ett långsiktigt värde för företaget, dess anställda och samhället. I den här artikeln går vi igenom vad hållbarhet innebär och hur hållbarhetsstrategier kan integreras i ditt byggprojekt.

VAD INNEFATTAR ETT HÅLLBART BYGGE?

När du skapar mål för ditt hållbarhetsarbete inom byggsektorn så kan du utgå från områdena; socialt, miljömässigt, ekonomiskt och etiskt ansvarstagande.

Socialt ansvarstagande

Detta område handlar bland annat om att skapa konstruktioner som ger optimala sociala förutsättningar för dem som vistas i byggnaden. Följande punkter kan användas som riktlinjer vid utformningen av goda sociala miljöer:

 • Trygghet och säkerhet
 • Bekvämlighet och tillgänglighet
 • Produktivitet
 • Användarvänlighet
 • Möjlighet till social samvaro

Miljömässigt ansvarstagande

Detta innefattar minskad konsumtion av naturliga resurser; exempelvis vatten, energi, råmaterial och en reducerad miljöpåverkan under byggnadsprocessen. Därutöver bör du även beakta vilken miljöpåverkan byggnaden kommer att ha under sin livscykel, till exempel kopplat till dess energianvändning.
När det kommer till miljö och byggnader så finns det tre övergripande kategorier som behöver ses över och beskyddas:

 1. Människors hälsa
 2. Den naturliga miljön
 3. Naturresurser

Ekonomiskt ansvarstagande

Det är också av stor betydelse att skapa ekonomiska mål som är kopplade till optimering av byggprocessen och att hålla kostnader nere. Detta görs i form av lönsamma affärer och en god affärsetik, samt genom höga krav på att underleverantörer ska erhålla goda arbetsvillkor för sina medarbetare.

Etiskt ansvarstagande

Numera innefattar många företag även etiskt ansvarstagande som en del av deras hållbarhetsarbete. Detta område är kopplat till företagets värderingar och bygger på en implementering av olika kontrollmekanismer för att verifiera att verksamheten efterlever sina egna uppsatta riktlinjer.

EU:S GRÖNA TAXONOMI OCH KRAV PÅ HÅLLBARHET

Taxonomin är ett verktyg från EU som används för att definiera om ett företags verksamhet går i linje med Parisavtalet och målen som finns kopplat till den globala temperaturhöjningen. Dess syfte är att vägleda investerare i deras bedömning och jämförelse av olika hållbara kapitalsatsningar, via ett unisont klassificeringssystem.
Bland de sektorer som är påverkade hittar du bland annat bygg- och fastighetsbranschen, skogsnäring och energi. Taxonomin är ett levande dokument som kommer att fyllas på med tekniska detaljer allteftersom. Införandet av förordningen kommer att ske i etapper, med tillämpning från och med januari 2022.
Det finns 6 miljömålsättningar i taxonomin som är fastställda av EU-kommissionen:

 1. Minskad påverkan på klimatet.
 2. Omställning utefter klimatförändringar.
 3. Skydd av vatten och marina resurser.
 4. Övergång till en cirkulär ekonomi.
 5. Förebyggande arbete mot föroreningar.
 6. Värnande om ekosystem och biologisk mångfald.

För att uppnå klassificeringen som en miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet ska en eller flera av de 6 miljömålsättningarna uppfyllas. Därutöver ska verksamheten se till att inte medföra omfattande skada till några av de övriga miljömålsättningarna.

HUR UTFORMAR JAG KLIMATSTRATEGIER INOM BYGGBRANSCHEN?

Ett bra sätt för företag att reducera sin klimatpåverkan är att utforma en klimatstrategi. Strategin tas fram med utgångspunkt ur företagets specifika förutsättningar och har som uppgift att agera som ett hjälpmedel för att sänka verksamhetens växthusgasutsläpp och nå uppsatta klimatmål. Nedan följer några förslag på vad du kan inkludera i företagets klimatstrategi;

 • Analys av hur verksamhetens utsläpp står i relation till lagstiftning, konsumenternas preferenser och rådande marknadsnormer.
 • En plan för vilka eventuella branschinitiativ, certifieringar och märkningar som finns att tillgå för ökad legitimitet och transparens inom verksamheten.
 • Formulering av hur du kan minska klimatpåverkan på kort, medellång och lång sikt utifrån företagets förutsättningar.
 • Utformning av en plan som avser hur du kan klimatkompensera för de växthusgasutsläpp som verksamheten inte kan kringgå.
 • Framtagande av en metod för vilka insatser som behövs för att motivera medarbetare, leverantörer och kunder att ta ett större miljömässigt ansvar och vurma för ett bättre klimat.

HUR KAN HÅLLBARHETSARBETE TILLÄMPAS PÅ BYGGARBETSPLATSEN?

En viktig aspekt i hållbarhetsstrategin är hur företaget kommunicerar med omvärlden. Genom att informera medarbetare, media, leverantörer och kunder om det pågående arbetet kan företagets legitimitet öka och resultera i andra positiva effekter såsom en förbättrad standard inom branschen gällande exempelvis klimatåtaganden. Detta kan bidra med god PR för företaget, samtidigt som medarbetarna kan få en känsla av ökad meningsfullhet och engagemang på arbetsplatsen, någonting som i sin tur kan bidra till minskad stress, ökad produktivitet och ökad lönsamhet.

Ständiga klimatförbättringar på arbetsplatsen

Ett bra sätt att se till att företaget ständigt håller sig modernt och uppdaterat när det kommer till hållbarhet är att arbeta med ständiga förbättringar på arbetsplatsen. Det handlar i grunden om att få in arbetssätt i organisationen som gör medarbetare involverade och att komma med förbättringsförslag som de sedan kan vara delaktiga i utförandet av. Förbättringsarbetet kan exempelvis ske under möten då särskild tid avsatts för detta men också med appar eller post it-lappar. Sådana förslag skulle till exempel kunna handla om att:

 • Öka frekvensen av resfria möten.
 • Bli mer effektiva i användning av energi och resurser.
 • Minska matsvinnet från fika, möten etcetera.
 • Utbilda medarbetare i mer effektiv körteknik.
 • Hitta samarbeten som gynnar klimatet.

Hur kan jag använda digitala verktyg för att stärka hållbarhetsarbetet?

Det finns gott om riktlinjer för hållbart företagande på övergripande nivåer. Samtidigt är det först när målbilder förs ner på operativ detaljnivå i projektplaner som hållbarhetsarbetet verkligen kan ta fart. För att skapa ett långtgående och kvalitetssäkrat hållbarhetsarbete kan PlanRadar bidra med att minska informationsgap och förbättra kommunikationen mellan medarbetare, underleverantörer och ledning. Användningen av programvaran kan också i sig bidra till att minska klimatpåverkan genom att arbetsmoment som tidigare krävt mycket resurser, i form av exempelvis pappersdokument, digitaliseras.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen