Blog Post

Skapa pålitliga egenkontroller i byggbranschen med digitala verktyg

15.03.2021 | 5 min läsning

Väl utformade egenkontroller är en nyckel för att minska kostnader, potentiella risker och stress inom byggprojekt. I denna artikel får du reda på hur digitala verktyg kan användas för att förbättra egenkontrollen och stärka överblicken över era arbetsprocesser.

VAD ÄR EN EGENKONTROLL OCH VEM ANSVARAR FÖR DEN?

Egenkontrollen används som ett medel för att upptäcka avvikelser i verksamheten. Den ska även utformas på ett sådant sätt att den säkerställer att fel och brister korrigeras. Det finns olika typer av egenkontroller; dels utförarens egenkontroller, dels egenkontroll enligt PBL (Plan- och bygglagen). I regel är byggherrens samlade egenkontroll mer omfattande än kontrollplan enligt PBL, och kontrollpunkter i kontrollplan enligt PBL kan vara samma som i utförarens egenkontroll.

Kontrollansvarig enligt PBL

Egenkontrollen enligt PBL avser den kontroll som byggherren ska låta utföra för att säkerställa att det som byggs uppfyller kraven i lagstiftningen. Byggherren ska i sin tur anlita en eller flera kontrollansvariga enligt PBL. Ibland används benämningen certifierad kontrollansvarig. En eller flera kontrollansvariga krävs i regel vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. De kontrollansvariga ska utarbeta byggherrens plan för egenkontroll och ser till att denna efterlevs.

Det finns undantag då det inte krävs någon kontrollansvarig. Vid fall då det handlar om enklare åtgärder och mer okomplicerade ärenden, exempelvis åtgärder som inte kräver lov eller anmälan, eller mindre ändringar av en- eller tvåbostadshus.

Hur skapar jag verkningsfulla egenkontroller?

Utöver det obligatoriska innehållet i en egenkontroll så kan ledningen styra över vad egenkontrollen ska innehålla för att på så sätt kvalitetssäkra byggprojektet. En väl genomförd egenkontroll kan ha flera positiva effekter utöver upptäckten av avvikelser – den bidrar exempelvis även till ökad kundnöjdhet och ett stärkt förtroende för byggprojektet.

För att egenkontrollen ska bli effektiv och ge ett önskvärt resultat är det, förutom verktygen som används, av vikt att det finns en utarbetad strategi, där ledningen möjliggör en smidig implementering. På så vis skapas gynnsamma förutsättningar för att generera tillförlitliga egenkontroller.

Skapa pålitliga egenkontroller i byggbranschen med digitala verktyg

BRISTFÄLLIGA EGENKONTROLLER – EN AV DE VANLIGASTE ORSAKERNA BAKOM KONSTRUKTIONSFEL

Konstruktionsfel är vanligt förekommande inom byggprojekt och om det till följd av bristande kontroll är försent att undvika defekterna kan konsekvenserna bli förödande. Förutom de vanligaste konsekvenser i form av kostnadsöverskridande, missnöjda kunder, försämrat rykte och projektleveransfördröjning, så skapar felhanteringen dessutom en stor börda och stress för byggledare och ingenjörer.

Enligt Boverket är bristfälliga kontrollsystem; egenkontroller som uppfattas som verkningslösa, en av de 8 vanligaste bakomliggande orsakerna till konstruktionsfel.

DIGITALISERA EGENKONTROLLEN

Marginalerna är ofta små inom byggsektorn och kostnaderna behöver allt som oftast hållas nere, samtidigt som konkurrenskraften ska bibehållas eller stärkas. Detta gör att även till synes små misstag kan leda till höga kostnader och konflikter mellan entreprenörer, underleverantörer och dem som planerar byggprojektet.

En tydlig trend i byggbranschen under de senaste åren är att byggprojekt blir alltmer dynamiska och komplexa. Detta ställer högre krav på egenkontrollen och behovet att arbeta förebyggande för att minska risken för byggfel.

Genom förebyggande arbete kan konstruktionsfel upptäckas snabbare och förhindras. En bromskloss kan dock fortsatt vara administrationen kring egenkontroller som kan vara frustrerande, ta mycket tid och ändå inte ge en tillfredsställande uppsikt över byggprojektet. Automatiserade digitala verktyg kan användas för att effektivisera egenkontrollen och ge en bättre helhetsbild av projektet.

Skapa pålitliga egenkontroller i byggbranschen med digitala verktyg

Lästips: Byggappar & digitala projektplaneringsverktyg tar över i en allt mer digital byggbransch

UTFÖR EGENKONTROLLEN MED MOBILEN OCH MINSKA STRESSEN

PlanRadar erbjuder innovativa digitala lösningar för hantering av defekter och felanmälan, som är enkla att använda. Genom att hantera egenkontrollen i PlanRadars programvara blir det lättare att spåra och registrera defekter i byggnadsprocessen, eftersom du enkelt kan skapa ärenden i din mobiltelefon eller surfplatta direkt på plats med foto, text och röstmemo.

När du genomför en exakt registrering av relevanta fakta på plats förbättras dokumentationen avsevärt. Därefter kan det skapade ärendet skickas direkt till den ansvariga personen, som får en automatisk påminnelse.

Några fördelar med att använda PlanRadars programvara vid egenkontroller:

  • Det blir enklare att ta snabba beslut, kommunicera och prioritera inom byggprojektet, samtidigt som missförstånd minimeras då uppdateringar syns för alla projektmedlemmar.
  • Observatörsfunktionen i PlanRadar gör att arbetsförloppet och eventuella problem kan följas i realtid från kontoret. På så sätt kan behov av projektstyrande insatser identifieras i ett tidigt skede.
  • Samla information som lagras och organiseras i programvaran inom några sekunder, vilket sparar tid och säkrar upp dokumentationen. Du kan närsomhelst exportera all information som PDF- eller Excel-filer.
  • Skapa detaljerade rapporter och utvärdera byggprojektets egenkontroll med ett knapptryck; visualisera fastighetens status på några sekunder. Du kan exempelvis se vilken fas enskilda projektsektioner befinner sig i eller om budgetar överskrids.
  • Verktyget är mycket användarvänligt och lekmän kan lära sig det på några minuter. Detta förenklar övergångsperioden från gamla egenkontrollsystem till PlanRadar avsevärt.

Sammanfattningsvis så kan ni med PlanRadars digitala verktyg åstadkomma en mer effektiv och lönsam projektledning, samtidigt som ni säkrar upp er egenkontroll och minskar risken för konstruktionsfel.

Läs mer om PlanRadars funktioner

Lägre omkostnader för byggprojektledningen

Det finns en besparingspotential i att digitalisera och automatisera information i byggprojekt, inte minst för byggprojektledningen. Automatiseringen och digitaliseringen av arbetsprocesser genom PlanRadar sparar ledningen i genomsnitt 7 timmars arbetstid per vecka. Tack vare tidsbesparingen kan processen med att färdigställa byggprojektet påskyndas.

Under förra veckan användes PlanRadar i över 25 000 projekt – ta möjligheten att optimera ert arbetsflöde ni också!

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen