Blog Post

Hur bygginspektion används för att förbättra kvaliteten

26.11.2020 | 7 min läsning

Bygginspektioner ses ibland som ett ”nödvändigt ont”, ytterligare en uppgift i en redan lång lista över jobb som ska göras för att säkerställa att reglerna på byggarbetsplatsen efterföljs. Även om en bygginspektion är avsedd att stödja arbetet på plats, kan inspektioner vara en källa till konflikt mellan entreprenörer, ledning, kvalitets- och säkerhetslag och ses som ett tillfälle för att lyfta fram brister och fel. Här kan ni läsa om hur ni istället får ut det mesta av era bygginspektioner genom att samla in data i ett digitalt format och hur ni kan använda den till sin fulla potential!


byggnadsinspektör-som-utför-bygginspektion-med-hjälp-av-en-app-i-telefonen

När en bygginspektion används på rätt sätt är det ett opartiskt, objektivt och datadrivet verktyg som lyfter fram potentiella problem innan allvarliga incidenter inträffar och kan förhindra kostsamt reparationsarbete. En byggnadsinspektion ger en öppen och transparent plats för samarbete, som börjar långt innan första spadtaget. För en effektiv bygginspektionsstrategi behöver ni rätt verktyg för att driva handlingar och robust rapportering. Så här gör ni inspektionerna enkla, men ändå effektiva med hjälp av mallar för byggnadsinspektion.

Byggplatsinspektioner: nyckeln till kvalitet, hälsa, säkerhet och miljökontroll

Byggplatsinspektioner är viktiga för alla aspekter av byggnadens konstruktion. För att uppfylla riktlinjerna för byggkontroll måste byggföretag uppvisa ett kontinuerligt engagemang för kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöstandarder och kunna visa detta åtagande under hela projektet. Effektiva bygginspektioner ger viktiga kontrollpunkter för att upptäcka och åtgärda problem, samt en fullständig granskning av detta arbete.

Det finns tre huvudpunkter under byggcykeln där byggplatsinspektioner vanligtvis äger rum:

  • Innan byggstart – konsekvensbedömningar av miljöpåverkan
  • Under bygget – hälsa- och säkerhetskontroller, kvalitetskontroller och förutvärderingar
  • Vid överlämning – driftsättning och slutliga överlämningskontroller

 

Innan byggstart måste en rad bygginspektioner utföras

Flera bygginspektioner måste genomföras innan byggstart.

  • Konsekvensbedömningar och undersökningar före byggandet fastställer hur och under vilka förhållanden byggandet ska fortlöpa.
  • Miljökonsekvensundersökningar utvärderar effekten som en byggarbetsplats kan ha på den omgivande miljön. Faktorer som luftkvalitet, biologisk mångfald, vattenvägar och dränering kan övervägas i denna undersökning. Lantmätare bör också ge information om hur dessa effekter kan mildras. Detta ingår i miljödeklarationen för miljökonsekvensbedömningen som i sin tur ingår i vissa planeringsapplikationer.
  • Förutvärderingar utvärderar också platsens lämplighet för utveckling. Topologiska, ekologiska och strukturella undersökningar ger värdefull information för design- och konstruktionsfaserna.
  • Rasrapporter skapas också för många större byggnader, särskilt de nära befintliga byggnader. Rapporterna belyser den potentiella risken för skador på angränsande egendom samt de åtgärder som behövs för att minska den.

 

PlanRadar underlättar arbetet

Programvara för digital dokumentation som PlanRadar, gör det möjligt för företag att sammanslå stora datamängder och rapporter till en och samma källa. PlanRadar tillåter att alla intressenter får tillgång till information och kan samarbeta i design- och konstruktionsfaserna. Skapa uppgifter och checklistor som täcker förmildrande steg innan byggandet börjar, så att ni tar lärdomar från förbyggnadsstadierna till byggfasen. Systemet tillåter användare att skapa anpassade mallar för alla typer av inspektioner och göra dem till enkla ärenden att fylla i direkt på byggplatsen. Ni kan sedan dra in de insamlade uppgifterna rakt in i en PDF-rapportmall. Läs mer om hur bygginspektion fungerar med PlanRadar.

Framtagande av ramar för faktabaserade inspektioner

När byggandet påbörjas blir inspektioner av byggarbetsplatser ännu viktigare. Byggarbetsgrupper måste utses tidigt för att enas om kvalitetskontroller. Den färdiga byggnaden måste uppfylla kvalitetskrav ur lagstadgad synvinkel, men också för att anpassa sig till kundens behov och förväntningar.

Vikten av noggrann kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll bör inte enbart vara en lista med fel som ni upptäcker och åtgärdar i slutet av ett projekt. Det bör vara en kontinuerlig process som noggrant övervakar byggandet dagligen och fångar upp potentiella problem innan de utvecklas till stora och dyra problem.

För att kunna genomföra detta måste granskningsgrupperna lämna opartisk, saklig och objektiv information till handledare, högre chefer och intressenter. Genom att fokusera på fakta och planerade kontroller skapar ni en ärlig och transparent kultur som behandlar frågor i rätt tid och på ett rättvist sätt.

Regelbundna inspektioner är viktiga för att bedöma risker och förbereda externa granskningar av kunden eller tillsynsorganet.

Med PlanRadar blir bygginspektionerna enkla och effektiva

Ingen byggarbetsplats är den andra lik och varje projekt har sina individuella nyanser, men vissa kontroller är gemensamma för alla projekt. PlanRadar innehåller en komplett uppsättning fördefinierade kvalitetskontroll-, hälso- och säkerhets- och brandmallar som gör bygginspektionerna enkla och effektiva. Chefer kan anpassa formulär för specifika projekt och skicka dem till alla platsinspektörer via PlanRadar-appen, som alla har tillgång till via sin smartphone.

Regelbundna inspektioner gör det möjligt för byggföretag att öka kvaliteten på infrastrukturen, minska olyckor och skador på byggarbetsplatsen samt minska antalet klagomål till eftervårdsavdelningarna när byggandet är klart.

Effektiva inspektioner resulterar i åtgärder

Byggnadsinspektioner ger användbar information om status på byggarbetsplatsen, men den verkliga kraften ligger i dess förmåga att driva igenom förändringar. När incidenter eller defekter identifieras måste de åtgärdas i tid och sedan kontrolleras.

Med hjälp av PlanRadar kan bygginspektörer identifiera uppgifter under inspektioner och flagga dem till handledaren med deras plats på ritningen.
Handledaren fördelar uppgifter till arbetarna tillsammans med slutdatum och användarna kan sedan bifoga dokument och bilder som beskriver det nödvändiga arbetet. Arbetarna har all nödvändig information för att slutföra arbetet och systemet skickar notiser till handledaren när de slutför uppgifterna.
Digitala signaturer innebär att handledare kan fjärransluta dokument och tilldela uppföljningsåtgärder utan överflödigt pappersarbete. Uppgifterna utgör sedan en del av platsens granskningsspår och filtreras in i er byggdagbok .

Fullständiga rapporter kan utlösa alla tilldelade och slutförda uppgifter och en lättanvänd instrumentpanel ger en överblick av den totala uppgiftsstatusen. En rad byggdagboks-mallar, brandsäkerhet samt hälso- och säkerhetsrapporter finns i PlanRadar-appen. Ni kan välja de färdiga blanketterna eller skapa era egna mallar för byggnadsinspektion som uppfyller era behov.

Gör noggranna inspektioner in i det sista

Inspektionerna bör inte avslutas när bygget är färdigt. Innan en färdig byggplats överlämnas till anläggningsteamen, ska alla fasta byggtjänster vara fullt fungerande. System som uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, pannor, vattenbehandling, förnybar energi, eld, säkerhet, hissar och rulltrappor kräver testning, inspektion och signering innan en överlämning kan ske.

Dokumentera alla nödvändiga steg

  • En checklista och ett inspektionsformulär säkerställer att den ansvariga parten slutför varje uppgift.
  • Digital signering ger ett underlag vid eventuella tvister.
  • Överlämnandet i sig bör också dokumenteras noggrant, kontrollera avklarad utbildning och överföring av dokumentation och anteckna eventuella efterhandskontakter.

 

PlanRadar innehåller förutbestämda checklist-mallar som ni kan hämta och använda direkt. Användare kan övervaka alla upptäckta fel och brister och flagga för eventuella förseningar eller komplikationer till alla intressenter. Slutligen kan ni tilldela ärenden åt underleverantörer om att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa problem.

PlanRadar flödar sömlöst från konstruktion till anläggningshantering, samlar noggrann dokumentation och rapporter. Det ger också ett verktyg för pågående hälso- och säkerhetskontroller, brandsäkerhetsinspektioner och förebyggande underhållsschemaläggning och inspelning.

Få större kontroll över era bygginspektion och testa PlanRadar gratis i 30 dagar!

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen