Blog Post

Ako sa stať manažérom stavby

17.04.2023 | 6 minúty čítania

Viete, ako sa stať stavbyvedúcim? Vedúci staveniska sú nevyhnutnou súčasťou každej stavby alebo projektu verejných prác. Bez nich by mnohé stavebné projekty boli krásne navrhnuté na papieri, ale v reálnom živote by boli na nič.

Stavebníctvo ponúka v niektorých ohľadoch mimoriadne stabilné zamestnanie. Skúsení odborníci v stavebníctve sa v prípade záujmu môžu ľahko presťahovať do zahraničia, pretože po ich práci je často veľký dopyt.

V stavebníctve pôsobí mnoho profesií, od inžinierov a architektov až po geodetov a murárov, a každá profesia v tomto odvetví je dôležitá. Ak chcete pracovať v stavebníctve, profesia stavbyvedúceho predstavuje výhodnú kariérnu cestu. V tomto článku sa dozviete, čo je potrebné na to, aby ste sa stali manažérom stavby.

A site manager and trainee site manager in hard hats and high visibility vests look out over a construction site.

Kto je manažér stavby?

Vedúci stavby je vyškolený odborník, ktorého úlohou je dohliadať na každodennú prevádzku stavebného projektu. Túto úlohu môžete prirovnať k úlohe generálneho riaditeľa staveniska. Je zodpovedný za riadenie komunikácie medzi rôznymi odborníkmi na stavbe a spolupracuje s nimi na zabezpečení realizácie projektu. Zatiaľ čo projektový manažér môže byť zodpovedný za plánovanie a odovzdanie projektu klientovi, je to vedúci stavby, ktorý bude každý deň prítomný na stavenisku, aby zabezpečil, že sa tak stane.

Úlohou stavbyvedúceho je riešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytnú na stavbe, zabrániť oneskoreniu a zároveň zabezpečiť kvalitu stavby. Musí pracovať v stanovenom časovom rámci a v rámci schváleného rozpočtu. Ich povinnosťou je tiež zabezpečiť, aby projekt spĺňal všetky platné smernice a predpisy.

Vedúci stavby je zodpovedný aj za bezpečnosť, pričom dbá na to, aby odborníci pracujúci na stavbe boli poučení o bezpečnostných opatreniach a dodržiavali ich.  Vedúci stavby má na starosti nielen prácu na stavenisku. Očakáva sa od neho aj príprava správ, interpretácia architektonických výkresov a pravidelná komunikácia s vedúcim projektu alebo dokonca priamo s klientmi.

Okrem toho sa od vedúceho stavby očakáva, že bude často chodiť po stavenisku, vykonávať kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolovať kvalitu práce. Tento pestrý zoznam úloh podporuje názor, že “stavbyvedúci sú organizátori”. Musia efektívne riadiť ľudské a materiálne zdroje na realizáciu projektu.

V závislosti od typu projektu sa stavbyvedúci nazývajú aj stavební manažéri, manažéri stavby alebo zástupcovia stavby.

Stať sa manažérom stavby

Vedúcim stavby sa môžete stať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • mať príslušné vysokoškolské vzdelanie (a pracovné skúsenosti)
 • staňte sa učňom a vypracujte sa
 • začnite pracovať v stavebníctve a s postupom kariéry absolvujte ďalšie kurzy

Pozrime sa na tieto možnosti podrobnejšie:

 1. Majte vysokoškolský titul

Manažéri stavieb musia mať dobré znalosti určitých relevantných tém, aby mohli pracovať efektívne. Bakalársky titul im pomôže dosiahnuť zvládnutie týchto predmetov a poskytne praktické skúsenosti s tým, čo táto profesia obnáša. Titul musí byť relevantný pre túto profesiu a akreditovaný Chartered Institute of Building (CIOB).

Existuje niekoľko univerzít, ktoré ponúkajú akreditované študijné programy. Potenciálne odbory zahŕňajú zrejmejšie možnosti, ako je manažment výstavby a riadenie stavebných projektov, až po špecializovanejšie kurzy v oblasti geodézie, kvantitatívneho priezkumu, architektonickej technológie a stavebného inžinierstva.

Hoci vysokoškolské vzdelanie môže pomôcť naštartovať kariéru vedúceho pracoviska, niektorí ľudia naň nemajú prístup. Ďalšou možnosťou je štúdium na polytechnickej škole a získanie národného diplomu alebo vyššieho národného diplomu.

 1. Staňte sa učňom

Kvalitné vzdelanie je nákladné a mnohí si ho nemôžu dovoliť, hoci oň stoja. To by však nemalo stáť v ceste ich snu stať sa stavbyvedúcim. Ďalším spôsobom, ako získať vzdelanie v oblasti riadenia stavieb, je učňovská príprava.

Mnohí manažéri stavieb začínali ako učni a vypracovali sa na vrchol svojej kariéry. Učňovská prax v stavebnej firme pomáha získať praktické skúsenosti a znalosti v odbore. Je to oveľa rýchlejšia cesta v porovnaní s vysokoškolským vzdelaním. Vďaka tomu, že sa nevyžadujú žiadne certifikáty, môžu sa učni začať učiť už od 16 rokov, pričom majú možnosť zvládnuť laná tejto profesie v priebehu niekoľkých rokov.

Výhodou učňovskej praxe je, že si môžete začať zarábať aj počas učenia. Mnohí vaši rovesníci budú medzitým ešte študovať na vysokej škole alebo univerzite. Okrem toho sa v mladom veku postavíte na kariérny rebríček.

 1. Mať pracovné skúsenosti

Vysokoškolské vzdelanie alebo učňovská príprava sú dobrým spôsobom, ako sa dostať do odvetvia správy staveniska. Ani jedna z týchto možností však neprekoná skutočnú pracovnú skúsenosť. Tieto skúsenosti sa získavajú prácou v príbuznom odbore.

Ostatní stavební odborníci, ako sú stavební technici, stavbyvedúci, odhadcovia a geodeti, môžu ľahko prejsť na pozíciu manažéra stavby. Je to preto, že majú predchádzajúce skúsenosti z príbuzných prác na stavbe. Mnohí ľudia, ktorí začínali v odboroch ako inštalatérstvo, tesárstvo, murárstvo atď., môžu tiež prejsť na riadenie staveniska.

Ak sa vypracujete na vedúceho pracovníka v odbore, získate mnohé z mäkkých zručností, ktoré potrebujete na pozíciu vedúceho pracoviska. Prácou na stavenisku získate prehľad o tom, ako jednotlivé profesie spolupracujú.

Na to, aby ste sa mohli stať vedúcim pracoviska, budete potrebovať ďalšie kvalifikácie, ale vaše pracovné skúsenosti by vám mali uľahčiť tento proces. Okrem toho budete mať veľa skvelých reálnych skúseností, o ktorých budete môcť hovoriť na pracovných pohovoroch.

Ako vyzerá kariérny postup manažéra stavby?

Vedúci pracovník, ktorý nastúpil do zamestnania niektorým z uvedených spôsobov, zvyčajne pracuje 41-43 hodín týždenne. Tieto hodiny sa môžu predĺžiť pri špeciálnych príležitostiach, keď je potrebné vykonať viac práce, ako napríklad dodávka materiálov od dodávateľov na poslednú chvíľu alebo dlhšie stretnutie s inými odborníkmi.

Čo je na vrchole kariérneho rebríčka manažéra stavby?

Postupom času môžu manažéri stavieb postúpiť vo svojej kariére a stať sa projektovými manažérmi, zmluvnými manažérmi alebo projektovými konzultantmi. Tieto pozície sú spojené s osobitnými povinnosťami a vyšším zárobkom. Vedúci stavby sa môžu rozhodnúť špecializovať na oblasti, ako je odhadovanie, kontrola projektov a kontrola bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vyšplhať sa na vrchol rebríčka však nie je jednoduché. Profesionáli musia mať preukázateľné skúsenosti s riadením úspešných stavebných projektov. A vo svojich projektoch môžete uspieť len vtedy, ak máte určité zručnosti.

Medzi nevyhnutné zručnosti dobrého stavbyvedúceho patria:

 • Vedúce schopnosti: Vedúci pracoviska je vedúcim všetkých činností na pracovisku, preto musí preukázať kvalitné vodcovské schopnosti.
 • zručnosti v oblasti medziľudských vzťahov: Vedúci stavby musí mať dobré medziľudské vzťahy, pretože musí spolupracovať s inými odborníkmi, ako sú odhadcovia, geodeti a architekti.
 • zručnosti v oblasti riadenia času: Vedúci stavby musí efektívne hospodáriť s časom, aby projekt dokončil podľa plánu.
 • Komunikačné zručnosti: Vedúci pracoviska musí byť dobrý komunikátor, a to ústne aj písomne. Je to dôležité, pretože ostatní odborníci musia vždy rozumieť jeho požiadavkám a stanoveným úlohám.
 • Schopnosti analytického myslenia: Vedúci pracoviska by mal rýchlo analyzovať problémy, ktoré sa na pracovisku vyskytnú, a navrhovať logické riešenia problémov.
 • Uvedomovanie si rizík: Skvelý stavbyvedúci dokáže vyhodnotiť riziko. Či už ide o bezpečnostné riziko alebo riziko pre časový harmonogram projektu, vie, kedy zasiahnuť a kedy problém eskalovať na projektových manažérov.
 • Technicky zdatní: Najlepší manažéri staveniska sú neustále informovaní o najnovšom vývoji stavebných technológií. Či už ide o nástroj na riadenie staveniska, ako je PlanRadar, alebo drony, 3D tlačené prvky alebo iné špičkové technologické riešenia, manažér stavby by mal mať záujem naučiť sa nové zručnosti a zvýšiť efektivitu svojho projektu.

Záver

Na rozdiel od ostatných stavebných pracovníkov zohrávajú stavbyvedúci kľúčovú úlohu na stavbe od začiatku až do konca projektu. Sú zodpovední za plánovanie a koordináciu projektu na základe špecifikácií klienta.

Profesia stavbyvedúceho sa bude rozvíjať dovtedy, kým bude existovať stavebníctvo. A najlepší manažéri stavieb sú tí, ktorí uprednostňujú osobný rozvoj. Títo manažéri sa snažia udržať si kariérny náskok – od absolvovania kurzov a modulov CPD až po čítanie noviniek z odvetvia.

PlanRadar je platforma určená na podporu manažérov staveniska. Zefektívňuje komunikáciu s kanceláriou aj s rôznymi členmi tímu na stavbe. Uľahčuje tiež každodennú prácu vedúceho stavby – stavebné denníky, hlásenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – tým, že vytvára digitálny auditný záznam o všetkých vykonaných prácach. Niektorí manažéri stavieb uvádzajú, že ušetria až 7 hodín týždenne.

Ak chcete zvýšiť svoju produktivitu a kvalitu práce, ktorú poskytujete klientom, kontaktujte nás a dozviete sa viac o tom, ako by vám mohol PlanRadar pomôcť.

Začnite zadarmo

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu