Blog Post

Riadenie kvality v stavebníctve: trendy v roku 2021

31.08.2021 | 11 minúty čítania

S nástupom technológií a IT inovácií v stavebníctve sa toto odvetvie začalo transformovať a dosahovať nové úrovne produktivity. Softvér pre manažment v stavebníctve je jedným z najdôležitejších nástrojov moderného stavebného priemyslu.

Jedným z najhmatateľnejších prínosov softvérových produktov v oblasti stavebníctva je to, že zaisťujú účinné riadenie kvality na stavenisku. Vzhľadom na to, že projektoví manažéri sú pod tlakom, aby maximalizovali rýchlosť a efektivitu výstavby, je použitie automatizovaného systému pre vykonávanie dohľadu a riadenie veľkých a zložitých projektov takmer nevyhnutné.

Zavedenie a zvládnutie týchto nástrojov pre manažment v stavebníctve už niektorým hráčom v odbore poskytuje konkurenčnú výhodu. Aké sú teda kľúčové informácie, ktoré je potrebné vedieť o softvéroch pre riadenie kvality v stavebníctve v roku 2021?

 

Porozumenie riadeniu kvality stavebných prác

Výstavba je zložitý, viacfázový proces, ktorý zahŕňa obrovské množstvo osôb a informácií, ktoré treba pravidelne aktualizovať. Zabezpečenie riadenia kvality v stavebníctve je preto dôležitou a náročnou úlohou, ktorá môže ovplyvniť, či sa podarí dodržať termín odovzdania projektu a dokončiť ho v rámci rozpočtu. Náprava chýb stojí čas, peniaze a materiál. Nekvalitné stavebné práce vás môžu dokonca vystaviť riziku súdneho sporu alebo porušenia bezpečnostných či stavebných predpisov.

Čo znamená riadenie kvality v stavebníctve? Vyžaduje kontrolu všetkých vykonávaných úkonov vo všetkých fázach výstavby. Začína už v predvýrobnej fáze, keď by ste mali skontrolovať, či si jednotlivé stavebné výkresy, z ktorých každý nakreslil iný architekt či inžinier, vzájomne neodporujú.

Ďalej je potrebné skontrolovať, či je prostredie vhodné pre plánovanú stavbu a či stavba nepoškodí okolie. Skutočný prínos riadenia kvality však začína až vo fáze výstavby. Už od prvých dní výstavby môžete kontrolovať a zaznamenávať, či boli všetky práce vykonané podľa plánu, a priebežne opravovať chyby.

V oblasti riadenia kvality je nevyhnutné zdokumentovať problémy a opravy. Uľahčuje to pochopenie histórie projektu a zjednodušuje to prípadné rozhodnutia pri preberaní práce. Je to tiež nevyhnutné v prípade skrytých prác, napríklad takých, ktoré sú ukryté za stenou alebo pod podlahou. Je tiež potrebné sledovať schvaľovanie úprav alebo dodatočných štrukturálnych zmien, aby sa zabezpečilo, že sú takisto v súlade s normami a predpismi.

Vedenie stavebnej dokumentácie a podávania reportov o opatreniach v rámci riadenia kvality však bolo pre zodpovedných odborníkov často zdĺhavou a náročnou úlohou. Veľké množstvo noriem a štandardov, rovnako ako aj špecifických pravidiel a požadovaných schválení im pridávalo nemálo papierovania. Táto dokumentácia odborníkom tiež zaberala veľa času, pretože so sebou prinášala vysokú mieru právnej zodpovednosti za bezpečnosť a riziká v stavebníctve.

Pri veľkých projektoch preto riadenie kvality výstavby v minulosti znamenalo zdĺhavú a zodpovednú prácu, ktorá vyžadovala čas a nerušenú pozornosť.

Prečítajte si tiež: Nové technológie v stavebníctve v roku 2021

 

Využitie IT riešení pre riadenie kvality

Riadenie kvality v stavebníctve znamená sledovanie postupu prác, kontrolu kvality aktuálnych úloh na stavenisku, každodenné podávanie hlásení o plnení úloh, identifikáciu problémov, riešenie chýb a rýchle prijímanie rozhodnutí.

To všetko by navyše malo byť založené na transparentnej a neobmedzenej komunikácii medzi všetkými účastníkmi projektu pracujúcimi na konkrétnej stavbe: žiadne prekážky v podobe využívania viacerých rozdielnych komunikačných kanálov a schvaľovacích procesov pri riešení problémov.

S príchodom technológií určených špeciálne pre stavebníctvo sa proces riadenia kvality stavieb aj organizácie manažmentu výstavby stali oveľa jednoduchšími a hlavne efektívnejšími. Je to preto, lebo digitálne údaje sú uložené v konzistentnom formáte, ktorý možno automaticky usporiadať a prezentovať tak, aby boli ľahko zrozumiteľné.

Digitálne zhromažďovanie dát znižuje pravdepodobnosť ľudského zlyhania, a ak k nemu dôjde, umožňuje ho ľahko identifikovať. Program vám dokonca sám môže pravidelne pripomínať, aby ste zadali požadované údaje, alebo aby ste podnikli kroky, ak ste nejakú úlohu prehliadli.

Cloudový stavebný softvér sa tiež aktualizuje v reálnom čase, takže uvidíte, kedy niekto niečo v systéme upravil, a v prípade potreby môžete rýchlo zareagovať. Niektoré softvérové riešenia dokonca obsahujú vstavané komunikačné nástroje, takže nemusíte ani dvíhať telefón alebo blúdiť po stavenisku a niekoho hľadať.

PlanRadar je vynikajúcim príkladom nástroja, ktorý takéto problémy rieši. Funkcie tohto produktu pokrývajú tri hlavné oblasti:

  1. Identifikácia a dokumentácia závad, stanovenie priorít a termínov, schválenie konkrétnych úloh a priradenie osôb zodpovedných za ich realizáciu.
  2. Vytvorenie a uloženie všetkej potrebnej dokumentácie, možnosť nahrávania súborov rôznych formátov a koncoviek (vrátane modelov BIM a viacstránkovej dokumentácie, ktorú možno štrukturalizovať).
  3. Tvoriť jediné miesto pre všetku komunikáciu, kde môžete poslať popis alebo komentáre k textu, ďalej tiež hlasové správy, fotografie, videá a komentované výkresy. Platforma podporuje komunikáciu medzi všetkými účastníkmi projektu vrátane subdodávateľov. Všetky aktualizácie sú navyše viditeľné v reálnom čase.

 

 

Ako riadiť kvalitu stavebných prác pomocou PlanRadaru

PlanRadar má nástroje, ktoré vám umožnia pridať neobmedzený počet účastníkov projektu a poskytnúť im konkrétne práva a oprávnenia pre prácu s programom. Najprv sa musíte s developerom alebo investorom dohodnúť, za čo budete zodpovední a kto s vami bude spolupracovať. Potom môžete v rozhraní platformy pridať účastníkov k projektu. V tejto fáze by ste mali určiť, ktoré oblasti platformy môže každý z účastníkov vidieť a aká má byť úroveň ich oprávnení.

 

 

 

Pri vytváraní vlastných formulárov určených pre váš projekt môžete upraviť viditeľnosť jednotlivých riadkov pre rôznych používateľov tým, že stanovíte používateľské role, ktoré budú môcť riadok vidieť, a to v stĺpci “Viditeľné pre” ako na obrázku nižšie:

 

 

Preto vďaka dizajnu platformy PlanRadar môžete do svojho projektu bezpečne zapojiť developera, zákazníka, subdodávateľa alebo technických expertov, čím preukážete transparentnosť a predvediete svoj postup vykonávania prác.

Použitím rôznych rolí sa tiež značne zjednoduší komunikácia. Namiesto používania niekoľkých messengerov, e-mailovej korešpondencie, telefonátov a osobných stretnutí sa všetko odohráva v rámci platformy PlanRadar. Pripomienky, návrhy a rozhodnutia o zmenách návrhu – tie všetky možno urobiť na jednom mieste, kde ich budú mať k dispozícii aj ostatní členovia tímu.

Tam, kde je potrebné vykonať nejakú prácu, môžete vytvoriť požiadavku, v ktorej špecifikujete projekt a úlohu a následne ju priradíte priamo zodpovednej osobe. Je tiež možné posielať hlasové správy, fotografie a videá. Všetci, ktorí sa na úlohe podieľajú, vrátane subdodávateľov, dostanú automatické oznámenie ihneď po vytvorení úlohy a vždy, keď sa v úlohe niečo zmení.

 

Riadenie kvality v stavebníctve je podporované digitálnou organizáciou celého procesu: všetky informácie sú k dispozícii online kedykoľvek počas dňa, bezproblémová komunikácia zvyšuje efektivitu, čo v konečnom dôsledku skracuje dobu potrebnú na vyriešenie problémov.

Kvalitu opráv a stavebných prác môžete potvrdiť pomocou rozšírenej sady nástrojov programu. Formuláre výkazov závad si môžete prispôsobiť pomocou jednoduchého a prehľadného editora vo webovej verzii programu PlanRadar. Formulár môžete upraviť presne podľa svojich potrieb: je v ňom dostatok rôznych polí, aby bolo možné zaznamenať všetky údaje a všetky merania, ktoré sú pre vašu prácu dôležité.

Formuláre úloh sú univerzálne a je možné ich použiť v rôznych projektoch. Do formulárov môžete tiež načítať akékoľvek potrebné zoznamy: typy závad alebo prác, materiály, ktoré je potrebné použiť, zákonné a regulačné predpisy, ktoré je potrebné uplatniť – a čokoľvek ďalšie vám napadne. Flexibilita systému vám umožní vytvoriť presne takú dokumentáciu, akú potrebujete.

 

S PlanRadarom si tiež vediete kompletný protokol stavebných prác, ktorý zobrazuje všetky činnosti a stav prác na stavenisku. Vidíte celkový postup, stav, zodpovednú osobu a počet dokončených úloh a opráv.

Všetka nahraná dokumentácia je uložená v cloude tejto služby a každý z účastníkov projektu, pokiaľ mu boli tieto práva udelené, si ju môže prezrieť, vykonať úpravy alebo čokoľvek doplniť. To znamená, že už nepotrebujete stohy papierov, ktorých zostavenie zaberie hodiny a je náchylné na chyby.

Používatelia služby PlanRadar uvádzajú, že používanie digitálnych metód reportingu a riadenia im môže ušetriť v priemere až 7 hodín týždenne, teda prakticky celý jeden pracovný deň.

Softvér umožňuje generovať všetky stavebné výkazy a dokumentáciu. Pokiaľ do systému starostlivo ukladáte potrebné dáta, môžete si ich kedykoľvek stiahnuť vo forme reportu. PlanRadar tiež umožňuje zdieľať výkresy, generálne plány a modely BIM, a to aj v režime off-line. Používatelia môžu porovnávať predchádzajúce verzie výkresov, pričom sú všetky uložené pre možnosť nahliadnutia.

Ak potrebujete rýchlo zistiť stav prác, môžete si zobraziť stavy úloh v grafoch, tabuľkách a prehľadoch. Flexibilné filtre vám umožnia vyhľadávať podľa typu úlohy alebo závady, vykonávateľa a ďalších parametrov.

 

Vykonávanie kontrol v rámci riadenia kvality na stavenisku je s PlanRadarom jednoduchšie a efektívnejšie. Každý špecialista na stavbe, či už technický inžinier, majster alebo projektový manažér môže pomocou mobilnej verzie PlanRadaru zadávať pripomienky, robiť fotografie a zabezpečovať dôkazy o odstránených závadách v reálnom čase.

Zhotoviteľ alebo zodpovedná osoba obdrží zmeny a pripomienky okamžite, s podrobným popisom, fotografiami alebo lokalitou označenou v digitálnom výkrese. Informácie už nebudú nejednoznačné ani skreslené a nestratia sa, pretože všetko sa ukladá na serveri.

 

 

Práca s aplikáciou na akomkoľvek mobilnom zariadení so systémom iOS, Android alebo Windows 10 je jednoduchá a nevyžaduje žiadne špeciálne školenie. To znamená, že so sebou nemusíte nosiť notebook ani sa učiť program používať. Aj subdodávateľom bude používanie aplikácie pripadať jednoduché, zaučenie trvá menej ako 10 minút.

 

Vďaka tomuto programu môžete dokonca na diaľku riadiť celý projektový tím vrátane subdodávateľov.

Stavebný softvér PlanRadar je pripravený na použitie v priebehu 10 minút od založenia nového projektu: stačí vyplniť požadované polia, nahrať výkresy alebo model BIM a pridať vlastné formuláre pre zadávanie úloh. Rozhranie je intuitívne a jeho cieľom je zjednodušiť prácu a štruktúru zhromažďovania veľkého množstva rôznych údajov.

PlanRadar sa dá tiež úspešne použiť nielen v prvej fáze stavebných prác, ale aj v priebehu celého životného cyklu projektu:

  • fáza návrhu (zadávanie úloh, riadenie a prehliadka návrhov, dokončovanie stavebných plánov);
  • konštrukcia a inštalácia komponentov (riadenie úloh, sledovanie prác a riadenie kvality);
  • odovzdanie (záverečná kontrola dokončenie všetkých úloh na stavenisku, identifikácia závad na mieste);
  • prevádzka a údržba objektu – všetky dáta spojené s projektom, najmä pokiaľ ide o model BIM, môžu byť odovzdané novému vlastníkovi alebo tímu údržby. Tí ich môžu využiť na efektívne riešenie úloh v rámci opráv a údržby rôznych systémov. Program vám umožní stiahnuť si podrobné informácie a úlohy pre správu budov vo formáte PDF alebo Microsoft Excel, uložiť dáta dodávok materiálov, ich výrobcov a všetky vlastnosti a ďalej tiež uložiť všetky dáta o dokončení určitých prác.

 

Na tomto odkaze s našou znalostnou bázou v anglickom jazyku sa dozviete, ako sa na platforme pracuje.

 

Riadenie kvality je kľúčom k úspešnej výstavbe

Význam riadenia kvality v stavebníctve je pre developerov neopomenuteľný. Riadenie kvality je nevyhnutné pre dodržanie termínov a rozpočtov projektu a na zabezpečenie toho, aby projekt nebol ohrozený, pretože nebude zodpovedať stavebným predpisom.

PlanRadar synchronizoval rozsiahlu prácu zahŕňajúcu hodnotenia, prebierky a riadenie prác v tak veľkom obytnom objekte, ako je SOHO + NOHO (Moskva, Rusko). S pomocou funkcií systému PlanRadar a štyroch špecialistov na stavbe bolo možné optimalizovať riešenie vznikajúcich problémov alebo otázok, bez toho aby si to vyžadovalo dodatočný čas a zdroje. Riadenie procesov prebiehalo bez oneskorenia a bez zbytočného papierovania. Digitálny formát a jednoduché použitie programu na akomkoľvek zariadení uľahčili komunikáciu na všetkých úrovniach: v každej fáze prác boli komentáre a správy o výsledkoch k dispozícii všetkým účastníkom výstavby, ktorí mali prístup do systému PlanRadar. Táto optimalizácia riadenia projektu na všetkých úrovniach úloh vďaka tomuto programu mala priamy dôsledok – komerčný objekt bol postavený v rekordnom čase, bez toho aby došlo k strate kvality či prekročeniu plánovaných nákladov.

Wainbridge, medzinárodná developerská spoločnosť , http://www.wainbridge.com/

  

V stavebníctve je, azda viac ako v akomkoľvek inom odvetví, dôležité dodržiavať prísne protokoly o realizácii prác, aby sa zabezpečilo zachovanie náležitej kvality. V opačnom prípade by si chyby mohli vyžiadať prepracovanie projektu alebo nutnosť začať od začiatku. Bez poriadnych dodatočných finančných injekcií by potom na vašej strane mohlo dôjsť k porušeniu zmluvy a mohli by ste čeliť žalobám.

Moderné projekty veľkého rozsahu si vyžadujú komplexné digitálne riešenie pre riadenie projektov, ktoré zabezpečí udržanie vysokej kvality stavby. Ak zvážime potenciálne stovky plánov, ktoré je potrebné realizovať, a stovky osôb na stavbe, je jediným spôsobom, ako si udržať prehľad, automatizácia niektorých procesov.

PlanRadar významne pomáha pri riadení projektov tým, že poskytuje vysoko kvalitné digitálne nástroje pre manažment kontroly kvality.

Technológia pre riadenie stavebných projektov je pre úspešné podnikanie nevyhnutná, takže je načase, aby ste si na mesiac zadarmo vyskúšali softvér pre stavebné firmy PlanRadar a zhodnotili, ako praktický a užitočný je pre vaše procesy riadenia kvality.  

 

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu