Blog Post

Bezpečnost a ochrana zdraví ve stavebnictví: jaká jsou hlavní rizika?

24.03.2023 | 9 minuty čtení

Podle statistik na webových stránkách Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví (HSE) za rok 2019 má stavebnictví druhou nejvyšší míru smrtelných úrazů ze všech odvětví ve Spojeném království. V průběhu roku 2019 bohužel přišlo o život 30 lidí v důsledku nehod na staveništi. Vzhledem k dalším 54 000 nefatálním úrazům nahlášeným v průběhu roku je zřejmé, že při řízení bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví je třeba ujít ještě kus cesty, aby se zabránilo dalším úmrtím a dlouhodobým zdravotním potížím.

Two engineers wearing PPE.

Stavebnictví je největším zaměstnavatelem v Evropské unii (EU). S 18 miliony zaměstnanců se podílí 9 % na hrubém domácím zisku (HDP) EU. Tato početná a různorodá pracovní síla poskytuje neocenitelné služby společnosti a prosperitě jednotlivých států. Proč tedy stále dochází k tolika nehodám na staveništích a jak mohou předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci fungovat, aby chránily naše pracovníky?

Zaměření na velkou pětku

Na staveništích se nejčastěji vyskytuje pět hlavních kategorií nehod:

  • Pády z výšky – které jsou příčinou 49 % smrtelných a 18 % nefatálních úrazů (což je o 10 % více než statistiky pro všechna ostatní odvětví).
  • Uklouznutí, zakopnutí nebo pády na stejné úrovni – představují 25 % nefatálních úrazů.
  • Uvěznění při zřícení nebo převrácení – příčina 14 % smrtelných úrazů.
  • Zasažení pohybujícím se, padajícím nebo letícím předmětem – příčina 10 % smrtelných a 12 % nefatálních zranění.
  • Zranění při manipulaci, zvedání nebo přenášení – tvoří 20 % nefatálních zranění.

Kromě těchto hlavních problémů jsou stavební dělníci vystaveni zvýšenému riziku dalších závažných onemocnění, která mohou změnit jejich život. Závažnými a život ohrožujícími stavy, které mohou být způsobeny nebo zhoršeny podmínkami na staveništi, jsou například chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), profesionální hluchota, syndrom vibrací rukou a paží (HAVS) a azbestóza.

Legislativa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by měla být základem všech stavebních podniků a každého projektu, měla by být nejvyšší prioritou pro vedoucí pracovníky a měla by být zakotvena v každém plánu, rozhodnutí a činnosti. Přečtěte si nápady, jak řídit bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stavebnictví, abyste zajistili bezpečnost svých zaměstnanců, dali důvěru svým klientům, udrželi bezchybné výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ušetřili čas a peníze zavedením bezpečnostních opatření.

Posoudit a vyhnout se

Posouzení rizik by mělo být první fází všech stavebních projektů. Týmy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci by měly být zapojeny do plánování již v počáteční fázi, aby bylo zajištěno, že zdraví pracovníků bude součástí projektu.

Prvním klíčovým krokem je vyhýbání se. Je činnost považována za nebezpečnou? Lze ji provádět alternativním způsobem, který by se nebezpečí vyhnul? Lze práci ve výšce zcela odstranit, nebo lze výrobu provádět na zemi a konstrukci zvednout do výšky pro upevnění? Jsou pro práci nezbytné nebezpečné chemické látky, nebo lze najít alternativy?

Pokud budou mít časová omezení nebo tlak třetích stran dopad na zdraví a bezpečnost vašich zaměstnanců, měly by být tyto problémy oznámeny všem zúčastněným stranám. Pokud riziko nelze odstranit, měly by být zajištěny bezpečné pracovní podmínky prostřednictvím správného vybavení nebo protokolů. Pokud situaci nelze učinit bezpečnou, pak musí skupina pracovat na změně pracovních parametrů. Časový tlak nebo tlak klienta by nikdy neměl ovlivnit bezpečnost pracovníků na staveništi. Žádný projekt není tak důležitý.

Zdraví a bezpečnost: Máte potřebné dovednosti na pracovišti?

Jakmile všechny zúčastněné strany pochopí a přijmou rizikové parametry projektu, je třeba zavést plány na snížení těchto rizik. Hlavním cílem a měřítkem úspěchu všech týmů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je, aby projekt probíhal s nulovým počtem hlášených incidentů.

Klíčová je kontrola kvalifikace a zkušeností všech pracovníků a vedoucích pracovníků. Pracovníci musí být schopni vykonávat úkoly s jistotou a kvalifikovaně, aby snížili riziko pro sebe i ostatní. Kontrola průkazů CSCS (Construction Skills Certification Scheme) je ve Velké Británii povinná a musí být zdokumentován úplný záznam o každém průkazu, každém dodavateli a jeho způsobilosti k provádění úkolu. Pokud jsou zjištěny mezery ve znalostech nebo zkušenostech, je třeba zajistit školení nebo přibrat nové pracovníky, kteří úkol splní. Pokud to nelze provést, musí být úkol změněn tak, aby odpovídal zkušenostem pracovníků na stavbě, a to i v případě, že to zvýší čas nebo náklady.

Zajistěte, aby všichni zaměstnanci znali kvalifikované pracovníky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí (BOZP) a aby všichni zaměstnanci věděli, jak a kdy ohlásit nebezpečnou situaci. Ať už máte na staveništi vyhrazeného pracovníka pro BOZP, pracovníky kanceláře, kteří zaznamenávají incidenty, nebo řešení založené na aplikaci, ke které má každý přístup, měl by mít každý možnost snadno nahlásit incident.

Zvykněte si používat ochranné pomůcky

Jakmile získáte správné pracovníky se správnými zkušenostmi, musí mít přístup ke správným osobním ochranným prostředkům (OOP), aby mohli práci bezpečně provést. Každý pracovník na staveništi by měl rozumět rizikům pro sebe i své okolí a vědět, jaké vybavení potřebuje k bezpečnému provedení úkolu. Nošení potřebných pomůcek by se mělo stát druhou přirozeností a to se stane pouze tehdy, pokud všichni dodržují pravidla, pokud pomůcky chybí, měl by existovat rychlý a snadný způsob, jak si je zaměstnanci mohou vyžádat.

Vedoucí pracovníci by měli být vzorem chování, které se od jejich týmů očekává. Každý by měl mít možnost přerušit práci a vyžádat si vybavení, pokud není k dispozici, a požadovat, aby totéž udělali i ostatní členové jeho týmu.

Předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví se stanou zvykem, pokud kultura umožňuje členům týmu otevřeně vyjádřit své názory. Tento otevřený a upřímný přístup odměňuje pracovníky, kteří se chovají tak, aby chránili bezpečnost svou i svých kolegů.

Správné nástroje pro danou práci

Toto téma se přenáší i na vhodnost vybavení. U všech zařízení, od pneumatických vrtaček a pil až po velké zemní stroje, by měla být posouzena jejich vhodnost a bezpečnost. Představuje zařízení pro pracovníka riziko? Může jiné zařízení poskytnout stejný výsledek s nižším rizikem? Pokud musíme riziko akceptovat, minimalizuje zařízení riziko nejlepším způsobem? Jaké další kontroly potřebujeme, abychom zajistili nulový počet nehod při používání tohoto vybavení?

Kontroly nekončí, když se zařízení používá. Plány údržby jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti zařízení a ochranu osob, které je používají. Měl by být vypracován důkladný plán servisu a údržby, který by měl být přidělen jednotlivci nebo týmu a sledován v průběhu projektu, přičemž veškeré kontroly nebo údržbářské práce by měly být zdokumentovány.

Identifikovat problémy, provést změny a prokázat jejich dopad.

Software může být skutečně nejlepším přítelem odborníka na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dobrý softwarový balík umožní snadný sběr dat od více členů týmu na různých místech. Každý by měl mít možnost snadno nahlásit problém týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, zaznamenat standardní údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví a vyplnit hodnocení. Nejlepší software umožňuje sběr dat prostřednictvím systémů založených na aplikacích, díky čemuž se může jakýkoli chytrý telefon stát zařízením pro sběr dat.

Po zaznamenání údajů by vám měl software pomoci snadno identifikovat nebezpečí a další problémy, ukázat, kde byly provedeny změny, prokázat dopad těchto změn a umožnit snadné podávání zpráv vyššímu vedení. Tento komplexní a uzavřený tok dat je nezbytný pro prokázání shody s předpisy a pro poskytnutí důkazů při kontrolách.

Přechodem na kulturu neustálého zlepšování lze problémy, které jsou označeny a řešeny v rámci jednoho projektu, přenést jako požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci do dalšího projektu. Tento proces zajistí, že se stejný problém nebude opakovat a že se všichni poučí z předchozích chyb.

Aplikace PlanRadar je dokonalým nástrojem pro komplexní digitální hodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím jednoduchých šablon. Požární posouzení a další specifické šablony lze navrhnout, uložit a přizpůsobit pro budoucí projekty. A co je nejdůležitější, tam, kde provozy nevyžadují žádné vysílací zařízení, lze aplikaci PlanRadar používat v offline režimu, který automaticky synchronizuje informace, jakmile je zařízení znovu připojeno k síti. Tato funkce může mít zásadní význam pro hodnocení COSHH.

Tvrdě pracujte, ale také odpočívejte

Když narůstá časový tlak a hrozí pokuty za pozdní dokončení, je lákavé šetřit a tlačit na dokončení projektu, ale nikdy by to nemělo být na úkor zdraví a bezpečnosti. Pokud změna plánů ovlivní lidi, zařízení nebo postupy, je třeba přehodnotit hodnocení rizik.

Přestože by dodavatelé měli od svých pracovníků očekávat vysoký standard práce a výkonnosti, důležitý je také odpočinek. Pracovníci musí být vysoce pozorní vůči svému okolí a pomáhat udržovat bezpečnost všech; to je důležité zejména při práci ve výškách, s nebezpečným materiálem nebo v uzavřených prostorách. Pracovníci by měli mít dostatek času na odpočinek a relaxaci a neměli by být nuceni k příliš dlouhé pracovní době, a to ani v případě, že o přesčasy požádají. Roztržitost a únava vedou k chybám a ty mohou být vážné, a dokonce i životu nebezpečné.

V případě pochybností zakřičte

Podniky, které vynikají v řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví, považují bezpečnost za jádro své práce a všichni na staveništi vnímají přínos bezpečnostních opatření, dodržují pravidla a prosazují je ve svých týmech.

Komunikace je zde klíčová. Pokud jednotlivec chápe, proč je nějaké pravidlo zavedeno nebo proč se něco změnilo, je pravděpodobnější, že ho bude dodržovat a vynucovat si jeho dodržování od ostatních. Když máte během projektu nulový počet incidentů, odměňte tým za dosažení tohoto cíle. Pokud došlo k téměř nehodě, sdělte to týmu, pomozte mu pochopit, proč k ní došlo a jak se dalším incidentům vyhnout. Ujasněte si, jaké změny jste provedli, abyste zajistili, že se incident nebude opakovat, a jak k této úpravě mohou přispět ostatní.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stavebnictví odpovídá každý, kdo se na staveništi pohybuje. Zavedete jednoduché postupy, aby stavební dělníci mohli snadno a rychle nahlásit problém, a vštípíte jim kulturu odpovědnosti. Pokud je zjištěno nebezpečí zakopnutí, vyzvěte pracovníky, aby je odstranili. Pokud je někdo v nebezpečí, vybídněte ostatní, aby jednali. Řešení problému v okamžiku, kdy se objeví, může pomoci snížit počet bezprostředních incidentů, které mohou následovat.

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by měla být opakována na každodenních poradách a v průběhu dne by měla být zdůrazňována. Existuje mnoho způsobů, jak pracovníkům připomenout jejich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, například prostřednictvím plakátů vyvěšených po celém pracovišti nebo připomínek na softwarových nástrojích.

Některé z větších stavebních společností mají silné slogany, které pomáhají vzdělávat a zapojovat všechny členy týmu na staveništi.

Oceněná zlatá pravidla společnosti Balfour Beatty zdůrazňují základní očekávání a jsou jednoduchá a snadno zapamatovatelná:

Společnost Amey v rámci programu Target Zero mezitím vybízí zaměstnance, aby o problémech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví mluvili nahlas a rychle je řešili.

Cílem školení Code Zero společnosti Amey je do roku 2021 snížit míru ztrát způsobených úrazy na nulu.

Máme všechny nástroje, abychom dosáhli nulového počtu nehod a učinili staveniště bezpečným místem pro všechny pracovníky. Důkladným přístupem k identifikaci rizik, rozvíjením kultury otevřené a upřímné komunikace a zajištěním přístupu pracovníků k nejbezpečnějším nástrojům pro danou práci můžeme snížit počet úrazů na staveništi a dosáhnout nulového počtu nehod.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci