Blog Post

Raportowanie ESG w budownictwie nowym wyzwaniem dla deweloperów

31.07.2023 | 5 minuty czytania | Written by Simon

Na całym świecie tematy związane z odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw dominują we współczesnym myśleniu o biznesie. Branża budowlana nie stanowi w tym zakresie wyjątku: deweloperzy stoją przed wyzwaniami sprostania regulacjom prawnym i oczekiwaniom ze strony inwestorów, kredytodawców, pracowników oraz konsumentów. Nacisk na działalność opartą o zrównoważony rozwój okazuje się jednym z kluczowych warunków utrzymania dobrej renomy oraz przewagi konkurencyjnej.

Czym jest strategia ESG w budownictwie i jakie są jej filary? Na czym polega raportowanie ESG i jakie regulacje prawne obowiązują w tym zakresie? Co wspólnego mają analizy due diligence i ESG?

Strategia ESG – znaczenie terminu

ESG to akronim utworzony od angielskich słów environmental (środowisko), social (społeczeństwo) oraz governance (ład korporacyjny). Określa się tym mianem rodzaj raportu niefinansowego, który pozwala firmom przedstawić ich działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju i dokonać oceny działalności firmy w aspektach: środowiskowym, społecznym i zarządzania. To swego rodzaju filozofia biznesu budująca wzrosty przedsiębiorstw w oparciu o poszanowanie natury, dbałość o człowieka i jasne zasady zarządzania. Ideą strategii ESG w budownictwie jest troska nie tylko o interes ekonomiczny, lecz także o lokalne społeczności czy środowisko.

Raportowanie ESG a założenia CSR

Standardy ESG wyrosły z założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) i czasem pojęcia te są używane zamiennie. Jest jednak pomiędzy nimi dość istotna różnica: CSR to dobrowolne działania organizacji uwzględniających w swojej strategii interes społeczny i działania proekologiczne (bywa wykorzystywana w działaniach marketingowych, by stworzyć określony wizerunek przedsiębiorstwa), zaś ESG stawia na bardziej mierzalną ocenę przyjętych celów.

3 filary strategii ESG w budownictwie

Raportowanie ESG oznacza planowanie rozwoju firmy w oparciu o 3 podstawowe filary: zagadnienia środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego.

1. E jak environmental (środowisko)

Jednym z filarów strategii ESG jest ochrona i przeciwdziałanie degradacji klimatu i środowiska naturalnego. Wiąże się to z przyjęciem polityki proekologicznej, która pozwoli w mierzalny sposób zweryfikować przyjęte założenia i będzie się opierać o konkretny plan. Ważne jest też określenie ryzyk wynikających ze zmian klimatycznych. W obszarze tym przedsiębiorstwa powinny skupiać się na takich aspektach jak: emisja CO2, ślad węglowy produktu, finansowanie wpływu na środowisko, odpowiedź na zmiany klimatyczne, recykling, gospodarka wodna, bioróżnorodność, zaopatrzenie w surowce, emisja toksyn i odpadów, opakowania i odpady, elektroodpady, czyste technologie, zielone budownictwo i energia odnawialna.

Przeczytaj również: Budownictwo ekologiczne – definicja, wymagania, certyfikaty.

2. S jak social (społeczeństwo)

Kolejny element raportowania ESG w budownictwie dotyczy kwestii odpowiedzialności społecznej i praw człowieka. Związane z tym cele powinny być realizowane zarówno w samej firmie, jak i na zewnątrz. Działania wewnętrzne mogą obejmować przykładowo: równość płac na tych samych stanowiskach bez względu na płeć, przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczeństwo oraz ochronę prywatności i danych czy prowadzenie polityki dla dostawców. W tym obszarze ważna jest także polityka informacyjna przedsiębiorstwa. Pozostałe istotne aspekty to: zarządzanie kadrą, bezpieczeństwo i higiena pracy, rozwój kapitału ludzkiego, standardy łańcuchów dostaw, jakość i bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo chemiczne, bezpieczeństwo finansowe produktu, odpowiedzialne inwestowanie, ryzyka zdrowotne i demograficzne, sprawdzone źródła dostaw, dostęp do finansowania oraz opieki zdrowotnej.

3. G jak governance (ład korporacyjny)

Ład korporacyjny stanowi trzeci filar strategii ESG w budownictwie i wiąże się z transparentnym oraz odpowiedzialnym prowadzeniem firmy. Jest to element szczególnie istotny dla długoterminowych inwestorów, gdyż wpływa na zaufanie do przedsiębiorstwa i prowadzonego biznesu. Analizie podlegają w tym przypadku takie elementy jak: zarządzanie i nadzór nad spółką, raportowanie i komunikacja z interesariuszami, różnorodność w składzie zarządu, wynagrodzenie kadry kierowniczej, etyka biznesowa, unikanie praktyk monopolistycznych, zapobieganie korupcji, stabilny system finansowania, a także przejrzystość podatkowa.

Z powyższego wynika, że raportowanie ESG, często wspierane przez due diligence, dotyczy niemal każdego aspekt biznesu, choć jego poszczególne elementy nie stanowią jakiejś szczególnej nowości. Przepisy prawa oraz kodeksy etyczne od dawna bowiem wywierają nacisk na przedsiębiorców w zakresie dbałości o środowisko czy respektowania praw pracowników i udziałowców.

ESG – raportowanie wymagane przez prawo

Wymóg sprawozdawczości niefinansowej, obejmujący elementy zrównoważonego rozwoju, funkcjonuje zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Najważniejsze akty prawne dotyczące zagadnienia ESG w budownictwie to:

  • Porozumienie paryskie z grudnia 2015 roku;
  • SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) z 27 listopada 2019 roku;
  • Taksonomia z 18 czerwca 2020 roku;
  • Climate Delegated Act z 4 czerwca 2021 roku;
  • Disclosure Delegated Act z 6 lipca 2021 roku;
  • Rozporządzenie ws. gazu ziemnego i energii jądrowej z 9 marca 2022 roku;
  • RTS z 6 kwietnia 2022 roku;
  • CSRD z 14 grudnia 2022 roku.

Dyrektywa CSRD a wymóg raportowania ESG

Opublikowana w grudniu 2022 roku Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) zmieniła zakres raportowania znany do tej pory i wprowadziła nowe przepisy, które znacząco zwiększą grupę firm zobowiązanych do raportowania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i poszanowania praw człowieka. Większy nacisk położono m.in. na etykę biznesu, ocenę śladu węglowego czy ochronę danych, a także wprowadzono audyt raportowanych postępów. Z pewnością przydatna do opracowywania ESG okaże się analiza due diligence.

Kogo obejmą przepisy dyrektywy CSRD? W roku 2025 strategia ESG nadal będzie dotyczyła tylko dużych jednostek zainteresowania publicznego, np. spółek publicznych. Raportowaniem w 2026 roku zostaną objęci również duzi przedsiębiorcy (czyli zatrudniający powyżej 250 pracowników i/lub mający 20 mln euro aktywów i/lub 40 mln euro przychodów netto). A w 2027 roku raporty będą miały składać małe i średnie przedsiębiorstwa, a także inne firmy notowane na giełdzie. Oznacza to z pewnością nie lada wyzwanie dla podmiotów raportujących oraz instytucji finansowych.

ESG a due diligence

Wciąż rośnie znaczenie badania due diligence w obszarze raportowania ESG w budownictwie. Analiza tego typu przedstawia aktualną sytuację przedsiębiorstwa w kontekście ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego, uwzględniając obowiązujące regulacje prawne. Dokonując wnikliwego przeglądu, można zawczasu zidentyfikować sygnały ostrzegawcze, ewentualne wyzwania, a także ocenić ryzyko oraz przyszły potencjał tworzenia wartości. Z pomocą PlanRadar jest to jeszcze łatwiejsze – dzięki prowadzeniu cyfrowej dokumentacji da się bowiem za pomocą jednego przycisku generować szczegółowe raporty wybranej nieruchomości.

Przeczytaj również: Analizy due diligence z PlanRadar.

Korzyści z wdrożenia strategii ESG

Wdrożenie strategii ESG może przynieść inwestorowi realne korzyści, ponieważ znacząco podnosi jakość realizowanych projektów – powstają budynki sprzyjające zdrowiu przebywających w nich ludzi. Może się również okazać istotne z punktu widzenia użytkowników, gdyż powoduje obniżenie przyszłych kosztów eksploatacyjnych związanych chociażby ze zmniejszeniem zużycia bądź marnowania zasobów. Dodatkowo wykorzystanie ESG w budownictwie i ujawnianie informacji na ten temat może poprawić wizerunek dewelopera wśród inwestorów, opinii publicznej, pracowników i innych interesariuszy.

Chciałbyś się dowiedzieć, jak oprogramowanie PlanRadar wspiera strategie ESG w budownictwie, oferując rozwiązania w rodzaju raportowania ESG czy due diligence? Przejrzyj informacje na temat funkcjonalności aplikacji, skontaktuj się z nami albo od razu przetestuj darmową wersję platformy przez 30 dni.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację