Blog Post

Termomodernizacja budynku – koszt czy inwestycja

29.05.2023 | 5 minuty czytania | Written by Marian

Dlaczego termomodernizacja budynku to ważny i aktualny temat? Ponad rok temu – 9 lutego 2022 roku – Rada Ministrów przyjęła Długoterminową strategię renowacji budynków (DSRB), która definiuje działania pozwalające osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i niskoemisyjność budynków w Polsce do 2050 roku. Kroki te podjęto, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, poprawić wartość użytkową obiektów, a także przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji budynków firmy i mieszkalnych. Realizacja tego planu stanowi ogromne wyzwanie, gdyż w Polsce znajduje się 14,2 mln budynków publicznych i prywatnych, z czego do 2050 roku termomodernizacji ma być poddanych 7,5 mln, czyli ponad połowa.

A construction worker is repairing the facade of a building

 

Czym jest termomodernizacja i na jakie dofinansowanie można liczyć w przypadku jej przeprowadzania? Na czym polega termomodernizacja hali przemysłowej i z jakimi wiąże się korzyściami?

Termomodernizacja budynku – definicja

W największym uproszczeniu termomodernizacja hali przemysłowej, budynków firmy czy mieszkalnych to przedsięwzięcie, które ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej oraz ograniczenie strat ciepła w danym obiekcie do minimum. Zwykle związane z tym działania obejmują ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, wymianę źródła ciepła, a także okien i drzwi zewnętrznych.

Dużo bardziej szczegółowa jest definicja, jaką sformułowano w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zgodnie z jej zapisami za termomodernizację budynku uznaje się przedsięwzięcia mające na celu:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła;
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków;
 4. całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na odnawialne albo zastosowanie równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Termomodernizacja budynków firmy

W przypadku przedsiębiorstw tego rodzaju ulepszenie pozwala w znaczny sposób ograniczyć zużycie energii końcowej, jaka jest potrzebna do prowadzenia działalności gospodarczej, a w efekcie obniżyć realne koszty eksploatacji. Może się to okazać szczególnie korzystne w świetle dofinansowania termomodernizacji. Szczegółowy zakres termomodernizacji budynków firmy oraz jej parametry określone są zwykle w audycie energetycznym, który polega na kompleksowym zbadaniu i ocenie zużycia energii we wszystkich obszarach funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Przeczytaj również: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kolejny obowiązek czy realna korzyść.

Termomodernizacja hali przemysłowej

Warty odnotowania przypadek stanowi termomodernizacja hali przemysłowej. Według danych GUS-u polski przemysł wykorzystuje około 50 TWh energii – odpowiada więc za prawie ⅓ jej krajowego zużycia. Szczególnie widać to w przemyśle energochłonnym, czyli takim, który do przeprowadzania określonych procesów technologicznych wykorzystuje ogromne pokłady energii (huty metali i szkła, cementownie, zakłady chemiczne, przemysł wapienniczy i papierniczy). Sektor przemysłowy zużywa energię na zasilanie systemów grzewczych, ciężkiego sprzętu, klimatyzacji, chłodzenia czy oświetlenia. Istotne są tu odpowiedzi na pytania: które elementy zakładu można zmodernizować, jaki jest realny koszt planowanych prac (przy uwzględnieniu dofinansowania termomodernizacji) oraz jak realizować inwestycje, by generowały możliwie szybkie zwroty.

3 stopnie termomodernizacji budynku

W zależności od kompleksowości i uzyskanych efektów da się wyróżnić różne stopnie termomodernizacji hali przemysłowej, budynków firmy lub mieszkalnych:

 • lekka termomodernizacja – obejmuje wymianę lub modernizację źródła ciepła;
 • średnia termomodernizacja – oprócz wymiany lub modernizacji źródła ciepła obejmuje też wymianę stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu;
 • kompleksowa termomodernizacja budynku – oprócz wymiany lub modernizacji źródła ciepła, wymiany stolarki okienno-drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrznych i ocieplenia dachu obejmuje też zastosowanie odnawialnych źródeł energii, modernizację lub wymianę systemu ciepłej wody użytkowej, likwidację mostków cieplnych oraz modernizację systemu wentylacji.

Termomodernizacja – dofinansowanie

W tym roku dofinansowanie do termomodernizacji można uzyskać z kilku źródeł. Najważniejsze z aktualnych programów pomocowych to: Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR), Program Czyste Powietrze i ulga termomodernizacyjna.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

FTiR stanowi pomoc finansową dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wiąże się z wypłatą rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Jego obsługą zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego podejmujący decyzje o przyznaniu premii na termomodernizację budynków, zaś źródłem finansowania są środki z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii. W ramach funduszu przewidziano 4 formy dofinansowania do termomodernizacji: premię termomodernizacyjną, premię remontową, premię MZG (na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin) oraz premię kompensacyjną.

Program Czyste Powietrze

W tym programie dofinansowanie do termomodernizacji obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne i spełniające najwyższe normy, a także przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych obiektu. Dotację można otrzymać na docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także dokumentację projektową i audyt energetyczny. W 2023 roku zwiększono dofinansowanie do termomodernizacji oraz poziom dotacji, który wynosi obecnie od 40% do 100%.

Ulga termomodernizacyjna

Od początku 2019 roku obowiązuje ulga termomodernizacyjna, oznaczająca możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Odliczona kwota nie może przekroczyć 53 tys. zł, a dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT. Ulgę tę można łączyć, np. z dotacją z programu Czyste Powietrze.

Korzyści z termomodernizacji budynku

Z termomodernizacją budynków firmy lub mieszkalnych wiąże się wiele profitów, które sprawiają, że należy rozpatrywać ją bardziej w kategoriach inwestycji niż kosztu. Najważniejsze benefity to:

 • ograniczenie kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej nawet o 60%;
 • podwyższenie komfortu mieszkania i/lub pracy (wyższy komfort cieplny oraz łatwiejsza obsługa nowoczesnego źródła ciepła);
 • podwyższenie ogólnej wartości nieruchomości;
 • poprawa stanu technicznego budynku (np. dzięki wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu izolacji przeciwwodnych lub remontu balkonów);
 • korzyści dla środowiska (zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery).

Interesują cię tematy związane z termomodernizacją budynków firmy i ich dofinansowaniem oraz inne ważne zagadnienia dotyczące sektora budownictwa? Śledź nowe wpisy na blogu PlanRadar, by zrozumieć, jak cyfryzacja zmienia oblicze branży. Chcesz sprawdzić, w jaki sposób nasze oprogramowanie wspiera zarządzanie budową i nieruchomościami, w tym termomodernizację hali przemysłowej? Napisz do nas lub wypróbuj aplikację za darmo przez 30 dni.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację