Blog Post

Utforma en arbetsmiljöplan för din byggarbetsplats

25.06.2021 | 0 min läsning

I denna artikel går vi igenom vad en arbetsmiljöplan är, vad den ska innehålla och vem som ansvarar för den. Vi ger också några tips på hur digitala mallar kan förenkla och effektivisera upprättandet av arbetsmiljöarbetet inom ditt byggprojekt.

VAD ÄR EN ARBETSMILJÖPLAN?

Enligt Arbetsmiljöverket är en arbetsmiljöplan ett samlingsdokument för byggarbetsplatsens arbetsmiljöarbete och den ska bland annat beskriva hur arbetet bedrivs utifrån en arbetsmiljömässig och säkerhetsmässig synpunkt.

Arbetsmiljöplanen upprättas för att säkerställa en stabil och trygg arbetsmiljö och fungerar som ett styrdokument i verksamheten. Utgångspunkten är att arbetsmiljöplanen ska vara ett levande dokument som används under hela byggprocessen.

När måste en arbetsmiljöplan upprättas?

Arbetsmiljöplanen ska utarbetas redan i den inledande planerings- och projekteringsfasen. Majoriteten av alla servicearbeten inom byggbranschen innefattas av de regelverk som uttrycker att de har en skyldighet att utforma en arbetsmiljöplan. Dessa regelverk gäller vid renovering, underhållsarbete, ombyggnation, installationer och rivning, samt vid byggprojekt som rör nya byggnadsverk.

Vad ska en arbetsmiljöplan innehålla?

Regelverket och utformningen av arbetsmiljöplanens innehåll i byggnads- och anläggningsarbeten fastställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter – AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 och 2014:26 – Byggnads- och anläggningsarbete.

Sammantaget så ska arbetsmiljöplanen innehålla beskrivningar utifrån följande områden:

 • Regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.
 • Organisering av arbetsmiljöarbetet.
 • Beskrivning om hur eventuella risker för personer som är en del av annan verksamhet beaktas.
 • Om det kommer utföras arbete samtidigt som det pågår annan verksamhet i anslutning till byggnadsområdet.
 • Åtgärder som vidtas för att förebygga osäkerhet vid “arbeten med särskild risk”, samt andra faror som kan förekomma.

 

Vad innebär “arbeten med särskild risk”?

Det finns en rad olika arbeten som kategoriseras som arbeten med särskild risk enligt Arbetsmiljöverket och dessa måste du redogöra tydligt för i arbetsmiljöplanen. Exempel på några av de risker som behöver skildras är risk för fall, arbete som innebär drunkningsrisk och arbete där sprängmedel används.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns det en komplett förteckning av alla arbeten med särskild risk som ska inkluderas i arbetsmiljöplanen.

Tre riktlinjer vid upprättandet av en skonsam arbetsmiljö

När det kommer till val av de arbetsmetoder och utrustning som används vid byggarbetet för att främja en god arbetsmiljö, så ska sådant väljas på ett sådant sätt att de svarar upp mot dessa tre riktlinjer:

 1. De ska motverka att olycksfall uppstår som en konsekvens av fall eller ras.
 2. De ska se till att belastningar som är hälsofarliga eller onödigt tröttande för kroppen undviks.
 3. De ska medföra att användaren utsätts för en låg exponering av farliga ämnen, buller, vibrationer och föroreningar i luften.

 
LÄSTIPS: Hur bygginspektion används för att förbättra kvaliteten

Upprätta en arbetsmiljöplan för din byggarbetsplats
 

VEM HAR ANSVAR FÖR ARBETSMILJÖPLANEN?

Byggherren är den som har det yttersta ansvaret för att en arbetsmiljöplan upprättas, samtidigt finns det situationer då byggherrens ansvar kan överlåtas till en annan part. Vid konsumentuppdrag kan entreprenören som utför arbetet ta över, i det fallet sker förflyttningen av ansvar vanligtvis automatiskt och inget skriftligt avtal krävs. Detta gäller dock endast om entreprenaden inte är delad, annars kvarstår byggherren som ytterst ansvarig för arbetsmiljön.

Byggherren kan också fördela allt eller delar av arbetsmiljöansvaret med en uppdragstagare. Fördelningen sker genom ett skriftligt avtal där uppdragstagaren exempelvis kan ansvara för planering och projektering, eller för genomförandet av arbetet.

Byggherren ska se till att:

 • En arbetsmiljöplan bildas innan ett projekt och en byggarbetsplats inrättas.
 • En förhandsanmälan lämnas in till Arbetsmiljöverket (gäller inte vid mindre arbeten).
 • Utse en byggarbetsmiljösamordnare för att utföra planering och projektering.
 • Utse en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet.
 • Under byggarbetet granska att byggarbetsmiljösamordnare för utförandet ser till att arbetsmiljöplanen efterlevs och anpassas utefter behov.
 • Arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för samtliga som befinner sig på byggarbetsplatsen.

 

När ska en förhandsanmälan av byggarbetsplatsen göras?

När ett större bygg- och anläggningsarbete planeras så behöver byggherren göra en förhandsanmälan. Ändamålet med anmälan är att Arbetsmiljöverket ska ha kännedom om alla större bygg- och anläggningsarbeten som pågår. Om en eller flera av punkterna nedan uppfylls ska byggherren göra en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan byggprojektet påbörjas;

 • Om det sammanlagda antalet persondagar överskrider 500.
 • Om mer än 20 individer kommer arbeta på arbetsplatsen vid samma tidpunkt.
 • Om arbetet löper över en period om mer än 30 arbetsdagar.
 • Om annan verksamhet pågår på platsen, samtidigt som arbetet ska utföras. Exempelvis renovering av lokaler eller nybyggnad där en eller flera ordinarie aktiviteter fortlöper, eller vid fall då renovering sker med kvarboende.
 • Om ett arbete kommer utföras under kategorin “arbeten med särskild risk” eller om det uppkommit några andra risker under riskbedömningen av byggprojektet.

 

HUR SKA ARBETSMILJÖPLANEN TILLÄMPAS PÅ BYGGARBETSPLATSEN?

En viktig aspekt av arbetsmiljöarbetet är de skyddsronder som behöver ske med jämna mellanrum. För att dessa ska kunna utföras på ett optimerat sätt och säkerställa att inga viktiga detaljer utelämnas, är det avgörande att det finns mallar och checklistor som är väl anpassade för det specifika arbetsmiljöarbetet.

LÄSTIPS: LÄSTIPS: Allt du behöver veta om en digital byggbesiktning

Hur ofta bör skyddsronder genomföras?

Enligt Arbetsmiljöverket är det lämpligt att utföra en skyddsrond i veckan när byggarbetet är som mest aktivt och en varannan eller var tredje vecka övrig tid. Under skyddsronderna skrivs det ett skyddsrondsprotokoll, i detta är det fördelaktigt att beskriva förebyggande och avhjälpande åtgärder. På så sätt relateras skyddsronderna mot det övriga arbetsmiljöarbetet och uppfyller en central funktion i det förebyggande arbetet för bibehållandet av en god arbetsmiljö.

LÄSTIPS: LÄSTIPS: Skapa pålitliga egenkontroller i byggbranschen med digitala verktyg

ENKEL MALL FÖR ARBETSMILJÖARBETET

Genom PlanRadar kan du se till att alla mallar och checklistor svarar upp mot de krav som ställs på arbetsmiljön på din arbetsplats. Du kan anpassa underlaget utifrån riskområden, verksamheter och utrustning som är relaterat till ditt byggprojekt, för att på så vis underlätta skyddsrondsarbetet.

Under era skyddsronder kan ni spara all relevant information direkt på plats, på ett sådant sätt som tydligt visar risker och prioriterade uppgifter. Med digitala rapportmallar kan du ta fram arbetsmiljörapporter som svarar upp mot gällande regler och företagsmallar. På så sätt blir det enkelt att se till att alla som är involverade i arbetsmiljöarbetet rapporterar enligt samma standarder.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen