Blog Post

Konstruktionsfel och hur du kan åtgärda dem med innovativa appar.

22.12.2020 | 5 min läsning

Konstruktionsfel/byggfel är mycket vanliga i byggprojekt, och kan förvärras om de inte hanteras rätt. Förutom att fel kan leda till ökade kostnader och förseningar kan själva felhanteringen orsaka stress och ökad arbetsbörda för byggledare och ingenjörer. Ett problem som plötsligt uppstår kan leda till att alla på byggarbetsplatsen måste lägga extra resurser på att lösa det.


Konstruktionsfel i taket som måste åtgärdas på byggarbetsplatsen

 

PlanRadar genomförde i början av 2019 en undersökning bland 160 användare av företagets programvara för felhantering.

Sander van de Rijdt, VD och grundare av PlanRadar: “Majoriteten av våra användare spenderade 1 till 5 timmar i veckan på att åtgärda fel. 25 % av användarna spenderade 6 till 10 timmar i veckan på att åtgärda fel, och 10 % över 10 timmar i veckan”.

Hälften av de tillfrågade uppskattade att de med digital dokumentation och hantering av fel med PlanRadar sparar upp till 5 timmar per vecka. 20 % av de tillfrågade angav tidsbesparingar om 6 timmar i veckan eller mer.

PlanRadar är en innovativ programvara för felhantering som gör det enklare att registrera och följa upp felärenden från början till slut i en byggprocess. Defekter som identifieras på byggarbetsplatsen kan registreras direkt, så att de inte glöms bort och gör sig påminda igen först vid projektleverans.

Med verktyget för ärendehantering (läs mer under funktioner) kan du spara tid och öka produktiviteten med hjälp av ny och integrerad teknik.

I den här artikeln kan du läsa mer om olika typer av byggfel och defekter. Vilka kan orsakerna vara, och vilka konsekvenser kan de få? Du kan också lära dig mer om hur digital dokumentation av byggfel kan skapa en mer effektiv process.

 

VILKA BYGGFEL ÄR VANLIGAST?

Byggfel kan delas upp i två kategorier: strukturella och icke-strukturella byggfel.

 

Strukturella byggfel

Strukturella byggfel är fel som påverkar andra delar av byggnaden negativt och som hotar byggnadens säkerhet. Den här typen av fel orsakas av strukturella, mekaniska, elektriska eller miljörelaterade faktorer. Fel kan också kategoriseras som strukturella om de påverkar en byggnads prestanda.

Enligt PlanRadars undersökning är de allvarligaste bristerna kopplade till brandskydd och planering. De tillfrågade ansåg att ungefär vart tredje fel i brandskyddet och vart femte i planeringsprocessen var allvarliga. Andra fel som uppgavs vara allvarliga var fel på: fasaden (20 %), taket (16 %), fönster/glasrutor (15 %) och byggnadsskalet (14 %).

 

Icke-strukturella byggfel

Icke strukturella fel är fel i byggnaden som inte påverkar andra delar av anläggningen och som inte beror på någon skada. Det kan röra sig om defekter i exempelvis murverk eller gipsskivor.

Oavsett om ett byggfel är strukturellt eller icke-strukturellt så utgör det en defekt med en negativ inverkan på byggnaden och bör åtgärdas.

 

VILKA ÄR ORSAKERNA TILL OCH KONSEKVENSERNA AV BYGGFEL I ETT BYGGPROJEKT?

Byggfel uppstår av olika skäl, och det är viktigt att känna till orsakerna, eftersom förebyggande arbete är bättre än att hitta tillfälliga lösningar. Om du vet var det läcker är det lättare att åtgärda. Vissa konstruktionsfel uppstår också på grund av tidsbrist eller till och med slarv.

 

Enligt Boverket är de 8 vanligaste orsakerna till konstruktionsfel:

  1. Tidsbrist
  2. Bristande kompetens
  3. Bristfälliga resurser
  4. Brister i kunskapsspridning
  5. Kompetensbrist hos byggherrar i rollen som beställare
  6. Feltolkning av lagar och regler
  7. Bristfälliga kontrollsystem; egenkontroller som uppfattas som verkningslösa
  8. Felhantering av löpande utveckling av material och produkter

 

Byggfel kan få olika negativa konsekvenser. Kostnadsöverskridande, försenad projektleverans, missnöjda kunder och dåligt rykte är de vanligaste konsekvenserna av upprepade fel och defekter.

I PlanRadars undersökning uppgav 20 % av de tillfrågade att konstruktionsfel och defekter kan orsaka merkostnader om 1 – 2 % av byggkostnaderna. Ytterligare 20 % av de tillfrågade angav merkostnader om så mycket som 2 % eller mer. Är det frågan om flermiljonersprojekt rör det sig om stora summor. Hitta ditt sätt att minimera antalet fel och defekter på och uppnå bästa resultat!

 

DIGITAL DOKUMENTATION FÖR ATT RAPPORTERA BYGGFEL OCH PROBLEM

För att kunna hantera byggfel korrekt måste alla detaljer dokumenteras på plats. Digitala verktyg gör det enkelt för byggföretag och entreprenörer att dokumentera viktiga uppgifter. Med PlanRadars programvara kan du använda din smartphone eller surfplatta direkt på plats för att dokumentera alla viktiga processer i ett byggprojekt. Spara information som text-, bild- eller ljudfiler i din digitala ritning. Programvaran sparar och organiserar all information på några sekunder, och du kan enkelt plocka fram den igen när du behöver den. På så sätt säkras även bevis om en tvist skulle uppstå i ett senare skede.

Rapportera byggfel och problem med PlanRadar

Smidig och enkel felanmälan med PlanRadar

Genom att hantera fel med PlanRadar kan du kan spara värdefull tid och resurser. Använd mallar med förinställda fält för datum, uppgiftsdetaljer, berörda rum och problemens orsak. Du kan skräddarsy fält efter dina behov och projektkrav och lägga till så många fält du vill i en mall. Du kan lätt importera innehåll från ett Word-, eller Exceldokument med en dra-och-släpp-funktion. Det går snabbt att komma igång och arbeta med denna typ av felanmälan. Programvaran för automatiskt in registrerad information i automatiserade fält i mallen. Du behöver alltså inte ange standardinformation flera gånger. Resurskrävande och repetitiv inhämtning och digitalisering av information kan därmed förpassas till det förflutna. När du har lagt till all information du vill ha i mallen kan du enkelt exportera dokumentet som en PDF. Du kan också skriva under det ifyllda dokumentet digitalt.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen