Blog Post

OVK-besiktning – regler, innehåll och utförande

25.08.2021 | 0 min läsning

I denna artikel kan du ta del av information gällande vad OVK är för något och dess syfte. Dessutom ger vi tips på hur du kan utföra digitala OVK.

VAD ÄR OVK?

OVK står för “obligatorisk ventilationskontroll” och utförs med syfte att säkra välfungerande ventilationssystem i fastigheter. Sedan 1991 finns det krav på regelbundna OVK-besiktningar i merparten av alla byggnader. Kontrollerna ska svara upp mot det som står i lagstiftningen, Plan- och bygglag (2010-900).

Fastighetsägaren ansvarar för att OVK-besiktningen genomförs och om svagheter skulle upptäckas under en besiktning så är det byggnadens ägare som har det yttersta ansvaret att se till att dessa åtgärdas snarast möjligt. Mellan besiktningstillfällena ska fastighetsägaren även se till att ventilationssystemet fungerar som det ska. Om fastighetsägarna inte sköter sina åtaganden i relation till OVK hanteras detta av kommunens byggnadsnämnd, som kan förelägga ägaren med vite.

Varför genomförs OVK-besiktningar?

Syftet med OVK-besiktningar är att:

 • Påvisa att klimatet inomhus är positivt.
 • Visa att det ventilationssystem som används fungerar.
 • Uppnå det nationella målet “God bebyggd miljö”.

 
För att uppnå målet “God bebyggd miljö” ska bebyggelsen bland annat vara utformad på ett sådant sätt att det inte förekommer skadliga ljudnivåer, radonhalter eller skadliga luftföroreningar. OVK har som syfte att kontrollera att ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter som är grundade i PBL (Plan- och bygglag).

LÄSTIPS: Hur bygginspektion används för att förbättra kvaliteten.

Hur går en OVK-besiktning till?

OVK-besiktningen genomförs av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant, vilket ska vara en person som är ackrediterad för uppgiften.

OVK-kontrollanten ser över att:

 • Alla nödvändiga manualer och instruktioner avseende skötsel finns lättillgängliga.
 • Det inte finns några föroreningar i ventilationssystemet som skulle kunna spridas.
 • Ventilationssystemet fungerar som det ska, enligt de lagkrav som finns.
 • Ventilationssystemet har egenskaper och funktioner som möter de krav som ställs i gällande föreskrifter. Detta görs vid den första kontrollen och i de återkommande besiktningarna kontrolleras det att ventilationssystemets egenskaper och funktioner i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde då systemet installerades.
 • Ventilationssystemet har en god energihushållning. Kontrollanten ska ge förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra denna (utan att klimatet inomhus försämras). Detta sker i de återkommande kontrollerna.

 
Kontrollanten bör vid återkommande besiktningar meddela fastighetsägaren att uppdatera ritningar och handlingar ifall ventilationssystemet inte överensstämmer avseende projekteringshandlingar eller relationsritningar. Kontrollanten bör även underrätta byggnadens ägare gällande de bestämmelser som finns i miljöbalken och i arbetsmiljölagstiftningen samt föra protokoll om ventilationssystemets kapacitet inte lämpar sig för den verksamhet som bedrivs i byggnaden.

När besiktningen är genomförd ska kontrollanten utfärda ett intyg som fastighetens ägare ska sätta upp på en väl synlig plats i byggnaden. I intyget ska det stå information om när besiktningen utförts, resultatet av kontrollen, samt datum för nästkommande besiktning.

Hur ofta ska OVK-besiktningar genomföras?

I PBL finns det krav på att en OVK-besiktning måste genomföras vid vissa specifika tidpunkter. En OVK gäller för flertalet byggnader och innefattar i regel nybyggnationer och till viss del vid förändringar av byggnader.

OVK-besiktningar ska genomföras:

 • När en byggnad är färdigställd.
 • Återkommande var tredje år oavsett ventilationssystem för skolor, förskolor, vårdlokaler och liknande.
 • Återkommande var tredje år för kontorsbyggnader, flerbostadshus, kontor i industribyggnader och liknande, som har ventilationssystem av typen FT och FTX.
 • Återkommande var sjätte år för kontorsbyggnader, flerbostadshus, kontor i industribyggnader och liknande, som har ventilationssystem av typen S, F eller FX.

 
Hus med en eller två bostäder som har FX, FT eller FTX-ventilation behöver ingen återkommande kontroll, utan det räcker med en installationsbesiktning för sådana byggnader.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad de olika ventilationstyperna innebär, med koppling till miljöbalken.

Vad ska protokollet vid en OVK-besiktning innehålla?

Slutsatserna från besiktningen skrivs ned i ett OVK-protokoll där det ska framgå om ventilationssystemet fungerar på det sätt som var avsett när systemet togs i bruk och om det går i linje med gällande föreskrifter som har sin grund i PBL.

I protokollet så bör det framgå:

 • Vilken tidpunkt besiktningen har genomförts.
 • Vem som utfört kontrollen och vilken behörighet denna person har.
 • Information om byggnaden; ägare, adress, byggnadskategori.
 • Information om de ventilationssystem som kontrolleras inklusive driftstider och det år ventilationssystemet installerats. Samt eventuella projekteringshandlingar och instruktionsmanualer.
 • Beskrivning av vilka ventilationssystem som har kontrollerats och vilka eventuella anmärkningar som kontrollen föranlett.
 • Resultat och slutsatser vid första såväl första som återkommande besiktningar kring huruvida ventilationssystemet fungerar som det är avsett och om det uppfyller gällande föreskrifter. Detta bör innehålla uppgifter om luftflöden i ventilationssystemet, åtgärder och förslag på åtgärder för att spara energi, eleffekter som installerats, samt driftstider.
 • Om ventilationssystemet inte uppfyller de krav som ställs utifrån olika regler, exempelvis kopplat arbetsmiljön, så bör även detta skrivas ned i protokollet. Det skulle till exempel kunna vara så att en äldre byggnad uppfyller de krav som ställdes på ventilationen när byggnaden var ny men där den inte uppfyller de krav som ställs i dagens arbetsmiljöregler.
 • Andra upplysningar av värde till byggnadens ägare.

 

DIGITALA OVK

Med PlanRadar kan du genomföra digitala OVK som synkas direkt i en molntjänst på din mobil eller surfplatta. Det går exempelvis att ladda upp och organisera hela ritningar, samt att planera underhåll. När de automatiska uppdateringarna är aktiverade så får alla i teamet de ritningar de behöver på nolltid genom aviseringar, vilket sparar tid och minskar risken för missförstånd.

LÄSTIPS: Organisera drift och tekniskt underhåll med hjälp av digitalt verktyg

Skapa ärenden direkt i digitala ritningar

Skapa och delegera uppgifter för teammedlemmarna i de uppladdade ritningarna genom att släppa nålar som markerar exakt plats för utförandet. Alla ritningsversioner sparas i kronologisk ordning i PlanRadar, vilket gör det smidigt att jämföra olika ritningar och är något som kan vara till hjälp om en tvist skulle uppstå. Du kan med ett knapptryck skapa anpassade PDF-rapporter, antingen för flera skikt i ritningen eller för ett enskilt skikt om du skulle vilja hantera information om en viss del av byggnaden.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen