Blog Post

Efektívne riadenie projektov v stavebníctve

07.06.2023 | 9 minúty čítania | Written by Johannes Heinrich

Pokiaľ ide o riadenie projektov v stavebníctve, dobrý prehľad je takmer všetko. Kto, kedy a kde poskytol akú službu? Kto zadal ktoré zákazky ? Kto sú príslušné kontaktné osoby? Softvérové riešenie PlanRadar pomáha udržiavať prehľad o stavebných projektoch. To však nie je všetko. Ako dokazuje významný príklad z viedenskej mestskej rozvojovej oblasti Quartier Belvedere, šetrí aj čas a peniaze

Projektmanagement am Bau erfordert transparente Kommunikation und Dokumentation

Obsah

 • Riadenie projektov v stavebníctve: Kde sa všetky nitky spájajú
 • Definícia riadenia stavebných projektov: Čo je CPM?
 • 5 fáz riadenia stavebných projektov
 • Aké sú výzvy projektového riadenia v stavebníctve?
 • Stratený v mori e-mailov
 • Úspešné digitálne riadenie projektov v stavebníctve s PlanRadar
 • PlanRadar: Automatizované riadenie stavebných projektov
 • Efektívne riadenie projektov v stavebníctve: Záver

Riadenie projektov v stavebníctve: Kde sa všetky nitky spájajú

Ako poskytovateľ väčšiny stavebných služieb nesie realizačná spoločnosť hlavné bremeno zabezpečenia hladkého priebehu stavebného projektu. To si vyžaduje, aby projektový manažér a jeho zamestnanci presne naplánovali všetky práce. Najmä komplexné stavebné projekty si však často vyžadujú zapojenie subdodávateľov. To manažérom stavebných projektov prácu nijako neuľahčuje. Bez ohľadu na to, či ich zadal klient, alebo ich poverila samotná realizačná firma: S každým ďalším dodávateľom sa zvyšuje potrebné koordinačné úsilie.

K povahe vecí patrí aj to, že napriek dôkladnej príprave sa žiadny stavebný projekt nezaobíde bez problémov. Tento alebo podobný opis pozná každý, kto sa zaoberá riadením projektov v stavebníctve: Pri kontrole stavby sa zistí stavebná chyba. Úlohou projektového manažéra je potom zistiť, ako k chybe došlo – bola to chyba na strane realizačného remesla? Je za ňu zodpovedný problém v komunikácii medzi zamestnancami? Ktorých účastníkov projektu musí manažment kontaktovať pre rýchle objasnenie skutočností?

Budúcnosť riadenia stavebných projektov

Ako digitálne riešenia zmenia riadenie projektov v roku 2023 a neskôr

Definícia riadenia stavebných projektov: Čo je CPM?

Fungujúce riadenie stavebných projektov je jedným z najdôležitejších faktorov úspešného dokončenia stavebného projektu. S výnimkou priamo zainteresovaných odborníkov si však len málokto uvedomuje, čo presne sa za týmto pojmom skrýva.

Projektový manažment v stavebníctve, známy aj pod anglickým názvom Construction Project Management (skrátene CPM), opisuje administratívne, regulačné a monitorovacie procesy na stavenisku. Inými slovami, stavebný projekt je výkonnou zložkou stavby, alebo “miestom, kde sa všetky nitky spájajú”. CPM sa nemusí nevyhnutne obmedzovať len na jednu stavbu; zatiaľ čo menšie stavebné spoločnosti často realizujú projekt za projektom, väčšie spoločnosti realizujú niekoľko stavebných projektov súčasne. V týchto prípadoch manažment stavebných projektov koordinuje niekoľko stavieb súčasne a často je súčasťou manažmentu alebo mu priamo podlieha.

Jednou z hlavných úloh riadenia stavebných projektov je podpora tímu pri plánovaní, analýze postupu a hodnotení výsledkov. Všetky fázy sú naplánované do konca a pokiaľ možno nič nie je ponechané náhode.

5 fáz riadenia stavebných projektov

Riadenie stavebných projektov sa delí na päť postupných fáz, ktoré sa líšia od fáz tradičného riadenia projektov.

 1. Inicializácia

Prvou fázou riadenia stavebného projektu je iniciačná fáza, známa aj ako fáza koncepcie, alebo iniciácie. V tejto fáze sa vyjasňujú požiadavky, ciele a spôsoby ich dosiahnutia. V závislosti od situácie sa vykoná podrobný test realizovateľnosti, ktorý odhalí možné prekážky. Výsledky sondáží vrátane všetkých vykonaných štúdií sa zaznamenajú v takzvanom PID (dokument o začatí projektu).

 1. Plánovanie

Po prvých prieskumoch inicializácie sa začína konkrétne plánovanie projektu. Na tento účel si váš projektový tím vytvoríplán riadenia projektu, v ktorom naplánuje realizáciu projektu. Zohľadňuje aj kontrolné mechanizmy, náklady a harmonogramy.

 1. Implementácia

Až po dokončení návrhu môžete prejsť do tretej fázy projektového riadenia vo výstavbe – realizácie.

Počas realizácie sa stavebný projekt buduje od základov. Riadenie stavebného projektu však neznamená len čakať a čakať – práve naopak. Efektívna realizácia je jednou z najnáročnejších fáz. Tu sa musí zabezpečiť, aby sa dodržali plánované náklady a termíny. Okrem toho je riadenie stavebných projektov zodpovedné za fungujúcu komunikáciu a kontrolu úspešnosti a kvality postupu výstavby. Manažéri stavebných projektov, ktorí sa dopúšťajú chýb, môžu ohroziť úspech celého projektu.

 1. Uvedenie do prevádzky a prevzatie do starostlivosti

Po dokončení stavebných prác sa môže uviesť do prevádzky a odovzdať zmluvnej strane. Tento proces si však vyžaduje internú kontrolu kvality, kontrolu spolu so zákazníkom a v závislosti od zmluvne dohodnutej záruky aj následnú fázu monitorovania.

 1. Záver

Riadenie stavebného projektu možno ukončiť až po prevzatí nehnuteľnosti a uplynutí záručnej lehoty. Predtým sa zvyčajne uskutoční interné hodnotiace stretnutie, na ktorom vedenie projektu, prípadne za účasti ďalších oddelení, analyzuje, čo sa podarilo a čo nie. Zistenia sa zhrnú v záverečnej správe o projekte.

Aké sú výzvy projektového riadenia v stavebníctve?

Odborníci v oblasti riadenia stavebných projektov nesú obrovskú zodpovednosť a pri výkone svojej práce čelia rôznym výzvam. Najmä komplexné plánovanie stavebných procesov má to svoje. Vyžaduje si starostlivú koordináciu medzi rôznymi oddeleniami a výhľadovú koordináciu stavebných fáz, harmonogramov, materiálov a rizík. Zároveň sa nikdy nesmie zabúdať na náklady. Stavebné projekty môžu byť nákladné a riadenie rozpočtu je samo o sebe ďalšou výzvou.

Hoci náklady musia zostať v primeraných medziach, kvalita nesmie utrpieť. Kontrola kvality je nevyhnutnou súčasťou riadenia stavebného projektu a vyžaduje si starostlivé monitorovanie a kontrolu projektu.

Často podceňovaným bodom je koordinácia komunikácie a spolupráce. Projektový manažment v stavebníctve zabezpečuje, že inžinieri, architekti, remeselníci atď. Pracujú ruka v ruke namiesto toho, aby si navzájom prekážali.

Prekonanie týchto problémov si vyžaduje čas, peniaze a energiu. Existujú však rôzne riešenia, ktoré podporujú riadenie stavebných projektov v týchto projektoch. Jednou z možností, ktorá sa stáva čoraz populárnejšou, je používanie digitálneho softvéru, ako je napríklad PlanRadar.

Stratený v mori e-mailov

K takýmto problémom dochádza v mnohých stavebných projektoch preto, lebo skutočnosti sa ešte stále často zaznamenávajú na papieri a koordinujú e-mailom. To sa netýka len riadenia projektov v stavebníctve. Mnohí ľudia poznajú tento problém z každodenného života: V priebehu stavebného projektu sa každý deň posiela záplava e-mailov. Výsledkom je, že účastníci projektu majú v schránkach nespočetné množstvo správ, pretože ich kopírovali iní účastníci. Často to nie je potrebné. Pre zúčastnené strany však často nie je jasné, či sú informácie pre ostatných partnerov relevantné alebo nie. V tomto množstve sa môže ľahko stať, že sa dôležité informácie prehliadnu, aj keď sa im venuje maximálna možná pozornosť. Situácia sa stáva ešte zložitejšou, ak sa na vás zabudlo v zozname adresátov dôležitej správy, a preto nie ste informovaní o požiadavke alebo ste informovaní až s oneskorením.

Personálne zmeny sú v tomto kontexte podobne citlivé. Každý, kto zdedí schránku svojho predchodcu v oblasti riadenia stavebných projektov, často nie je schopný zistiť súvislosti medzi jednotlivými správami. Ak je určitá informácia potrebná rýchlo, nevyhnutne dôjde k oneskoreniu, keď sa objavia otázky.

Projektmanagement im Hochbau beim Quartier Belvedere Central

Úspešné digitálne riadenie projektov v stavebníctve s PlanRadar

Nasledujúci príklad ukazuje, že existuje aj iný spôsob. Priamo v susedstve novopostavenej viedenskej hlavnej stanice vznikla na ploche 25 hektárov štvrť Belvedere, pomenovaná podľa barokového palácového komplexu v bezprostrednej blízkosti. Tam, kde kedysi stáli vrcholy habsburskej ríše, sa dnes nachádza jedna z najväčších mestských rozvojových oblastí v Európe. Cieľom projektu je masívne zmodernizovať priľahlé oblasti.

Jednou zo zúčastnených spoločností je developerská spoločnosť UBM s projektom výstavby štvrte Belvedere Central. Projekt pozostáva zo šiestich častí: Okrem dvoch hotelov s celkovou rozlohou 27 000 m² sa stavia aj niekoľko kancelárskych budov a pozemok pre 140 kondomínií. Spoločnosť UBM sa pri realizácii stavebného projektu spoľahla na spoločnosť PlanRadar. Softvér umožnil digitálne riadenie projektu na stavenisku a výrazne zjednodušil koordináciu procesov v tomto projekte výstavby budov: PlanRadar umožňuje veľmi efektívne riadenie výstavby. Aktuálny stav vrátane plánov a kontaktov je možné kedykoľvek vyvolať prostredníctvom mobilných zariadení. Týmto spôsobom sú všetky informácie prehľadne zviazané. Náklady a čas sa tak dajú efektívne riadiť.”

PlanRadar App am Smartphone

PlanRadar: Automatizované riadenie stavebných projektov

Projektové riadenie v stavebníctve je jednou z najnáročnejších a zároveň najdôležitejších častí každého stavebného projektu. V časoch, keď rastú náklady na financovanie, chýbajú kvalifikovaní pracovníci, zdražujú sa stavebné materiály a klesá dopyt, sú potrebné zmeny. Dlhodobo zavedené projekty sa musia prehodnotiť a musia sa využiť technologické možnosti dnešnej doby, aby sme zostali konkurencieschopní aj v roku 2023.

Zákazníci v oblasti riadenia stavebných projektov na celom svete sú s PlanRadarom úspešní. PlanRadar je stavebný a realitný softvér, ktorého cieľom je sieťové, inteligentné a digitálne plánovanie a riadenie. Používaním PlanRadar nielenže zvýšite produktivitu a efektívnosť riadenia stavebných projektov, ale aj ušetríte náklady a zároveň zvýšite kvalitu a presnosť plánovania. Okrem toho profitujú z automaticky generovaných správ, bezproblémovej komunikácie medzi všetkými zúčastnenými stranami a podrobného prehľadu o priebehu výstavby v reálnom čase.

PlanRadar sa používa jednoducho a intuitívne a nevyžaduje žiadne predchádzajúce odborné znalosti informačných technológií. Vďaka tomu je pre vás oveľa jednoduchšie zaškoliť zúčastnené osoby a digitálne transformovať vaše stavebné projekty ako s porovnateľnými aplikáciami. Veľkou výhodou je, že PlanRadar môžete individuálne konfigurovať a prispôsobiť potrebám a oprávneniam vášho tímu.

Aké konkrétne výhody ponúka PlanRadar?

PlanRadar ponúka profesionálne riešenie, ako môžete rýchlo, flexibilne a jednoducho digitalizovať riadenie projektov v stavebníctve. Je to možné vďaka užitočným funkciám a rozhodujúcim výhodám PlanRadu, ktoré uvádzame nižšie:

Funkcia Popis
Digitálne stavebné denníky Automatické a digitálne zaznamenávanie stavebnej činnosti
Štandardné kontrolné zoznamy Stovky prispôsobiteľných kontrolných zoznamov pre vás a váš tím
Režim offline Prístup k službe PlanRadar odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia – aj bez internetu
Vytváranie sietí Priame správy, prístupové oprávnenia a zdieľanie najaktuálnejších dokumentov so zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a subdodávateľmi
Dokumentácia médií Umožňuje vám a vášmu tímu nahrávať fotografie, videá, zvukové alebo textové súbory priamo z tabletu alebo smartfónu do platformy PlanRadar.
Harmonogram výstavby Vytvárajte Ganttove grafy, sledujte harmonogramy a postup v reálnom čase
Digitálny auditný záznam Podporí vás v prípade vzniku škody automaticky zaznamenaným dôkazom.
15+ jazykov Umožňuje všetkým používateľom pracovať v jazyku podľa ich výberu.

TIP NA ČÍTANIE: 15 užitočných funkcií, o ktorých ste nevedeli, že sú možné s PlanRadarom

Efektívne riadenie projektov v stavebníctve: Záver

Riadenie stavebných projektov je takpovediac mozgom alebo riadiacim centrom stavby. Tu sa spájajú všetky nitky. Riadenie stavebných projektov, známe aj ako CPM, sa nemusí nevyhnutne obmedzovať len na jednu stavbu, ale často monitoruje niekoľko stavebných projektov súčasne. Podporuje tím pri plánovaní, analyzuje stavebnú činnosť a vyhodnocuje získané výsledky. Tieto úlohy sa vykonávajú v piatich jednotlivých fázach; inicializácia, plánovanie, realizácia, uvedenie do prevádzky a prevzatie do užívania a ukončenie.

Vo všetkých fázach je potrebné prekonať rôzne výzvy, ako napríklad komplexné plánovanie, koordináciu rôznych procesov, riadenie rozpočtov, dodržiavanie harmonogramu a plynulú spoluprácu a komunikáciu.

V záujme efektívnejšieho, presnejšieho a hospodárnejšieho riadenia vo všetkých fázach sa čoraz viac stavebných spoločností spolieha na PlanRadar.

Digitálne riadenie projektov v stavebníctve zabezpečuje kvalitu

PlanRadar výrazne uľahčuje plánovanie a realizáciu jednotlivých krokov stavebných projektov. Okrem toho vedúci projektov dosahujú pomocou aplikácie efektívnejšie zabezpečenie kvality. Zodpovedné osoby vďaka zníženiu námahy šetria aj čas, a tým aj náklady na prácu.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu