Blog Post

5 obszarów, w których cyfryzacja usprawni proces inwestycyjny

14.06.2021 | 5 minuty czytania

Ogół działań zmierzających do realizacji obiektów budowlanych (nowych, odtworzonych lub zmodernizowanych) określa się mianem procesu inwestycyjnego. W jego trakcie można wyróżnić cztery zasadnicze etapy: (1) przygotowawczy, (2) projektowania i uzyskania pozwoleń, (3) przygotowania do realizacji, (4) realizacji i przekazania do eksploatacji. Każda z wymienionych faz może przebiegać szybciej i sprawniej dzięki wykorzystaniu potencjału nowoczesnych technologii informatycznych.


5 obszarów procesu inwestycyjnego, które może usprawnić cyfryzacja

Etapy procesu inwestycyjnego

  1. Przygotowanie przedsięwzięcia. Jej celem jest zweryfikowanie możliwości zabudowania zgodnie z zamierzeniem projektowym oraz sprawdzenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości. Warto też w tym momencie przyjrzeć się dostępności mediów i komunikacji, a także warunkom geologicznym. Na podstawie tych informacji inwestor nabywa nieruchomość.
  2. Określenie warunków zabudowy i opracowanie projektu. Należy wówczas uzyskać ocenę oddziaływania obiektu na środowisko, wymagane przepisami uzgodnienia, a także decyzję o pozwoleniu na budowę. To również czas na to, by opracować kosztorys inwestorski i dokumentację wykonawczą.
  3. Przygotowanie do realizacji. W jego zakres wchodzą m.in.: wybór wykonawcy, przygotowanie terenu budowy, przekazanie planu budowy wykonawcy, ustanowienie nadzoru inwestorskiego, opracowanie planu BIOZ, zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót oraz założenie dziennika budowy.
  4. Realizacja projektu: przeprowadzenie uzgodnionych robót budowlanych, odbiory częściowe, odbiór końcowy po zgłoszeniu zakończenia budowy i usunięcie ewentualnych usterek. Ostatnia część prac dotyczy przygotowania dokumentacji powykonawczej, porządkowania terenu budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Proces inwestycyjny w budownictwie a nowoczesne technologie

Czy wszystkie te skomplikowane działania można choć trochę uprościć? Aplikacje dla budownictwa służą wsparciem w kluczowych obszarach procesu inwestycyjnego, takich jak: komunikacja, dokumentowanie, przejrzystość informacji, oszczędność czasu i technologia. Przyjrzyjmy się im po kolei.

1. Komunikacja

Zgodnie z art. 17 Prawa budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy (lub kierownik robót). Według ustawodawcy wykonawca, czyli przedsiębiorstwo realizujące projekt, nie jest uczestnikiem żadnego z etapów procesu inwestycyjnego. W praktyce umiejętność skutecznego komunikowania się wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie stanowi o jego sukcesie lub porażce.

Dzięki aplikacjom typu PlanRadar szybko i wygodnie digitalizuje się swoją pracęgenerowanie zadań, wyznaczanie odpowiedzialnych za nie osób, a także kontrola realizacji stają się transparentne i oczywiste dla każdego interesariusza procesu inwestycyjnego w budownictwie. Ułatwienia typu czat, automatyczne powiadomienia, komentarze na planach, zdjęcia, filmy czy notatki głosowe minimalizują ryzyko problemów komunikacyjnych, zaś przechowywanie danych w chmurze, automatyczne synchronizowanie i możliwość pracy z oprogramowaniem na smartfonie czy tablecie zapewniają aktualność informacji oraz dostępność narzędzia bez ograniczeń czasowych lub przestrzennych.

2. Dokumentacja

Z zagadnieniem komunikacji związany jest kolejny aspekt budowlanego procesu inwestycyjnego – dokumentacja. Czym powinna się odznaczać, by ułatwiać, a nie utrudniać prowadzenie projektu? Przede wszystkim dokumentacja ma być kompletna, aktualna i łatwo dostępna dla osób, które jej potrzebują. Dobrze, gdy cechują ją czytelność i spójność oraz odpowiada standardom firmy i wymogom prawnym.

Pomijając fakt, że nowoczesne rozwiązania cyfrowe ułatwiają generowanie różnego rodzaju raportów (np. bezpieczeństwa pożarowego, prac poprawkowych, z audytów BHP) i list kontrolnych (np. inspekcji budowlanej, przekazania) czy prowadzenie elektronicznej wersji dziennika budowy, podstawową zaletą wykorzystania PlanRadar jest wspólne dla całego procesu inwestycyjnego środowisko pracy. Użytkownicy oprogramowania mogą wykorzystywać je jako miejsce do przechowywania i wymiany wszelkich obsługiwanych w danym projekcie plików – od arkuszy kalkulacyjnych Excel poprzez dokumentację fotograficzną po faktury w formacie PDF. Takie uniwersalne repozytorium danych przechowywanych w chmurze eliminuje problem zarówno utraty, jak i nadmiarowości danych.

E-book: Elektroniczny dziennik budowy

Kluczowe narzędzie do poprawy efektywności w projektach budowlanych

3. Przejrzystość informacji

Ten obszar usprawnień, które poszczególnym etapom procesu inwestycyjnego zapewnia digitalizacja, ściśle łączy się z dwoma poprzednimi, tj. komunikacją i dokumentowaniem. Co zakłóca przejrzystość informacji, a co jej sprzyja? Negatywny wpływ na klarowność przekazu mają: zaleganie informacji (przeciążenie w punktach decyzyjnych), dystorsja informacji (odmienny sposób interpretowania tych samych danych przez różne osoby) i zawał informacyjny skutkujący opóźnieniami w przekazywaniu komunikatów.

Lekarstwem na te problemy okazuje się cyfrowe wsparcie nowoczesnych aplikacji dla branży budowlanej i nieruchomości. Pomoc oprogramowania typu PlanRadar oznacza przejrzystość informacji na wielu poziomach procesu inwestycyjnego w budownictwie: zarządzania usterkami i planami budowlanymi, przypisywania zadań, cyfrowej dokumentacji oraz gromadzenia danych. Informacje nie gubią się, ich przepływu nie tamują zbędne przestoje ani efekt głuchego telefonu. Dodatkowo są zautomatyzowane dla powtarzalnych wydarzeń, zorganizowane w zhierarchizowaną strukturę i opatrzone znacznikami czasu.

4. Oszczędność czasu

Zastosowanie oprogramowania dla budownictwa w procesie inwestycyjnym to przede wszystkim wymierna oszczędność czasu – do 7 roboczogodzin tygodniowo, co w skali projektów z tej branży, które toczą się latami i angażują wiele osób, w niebagatelny sposób zmniejsza koszty i zwiększa ROI, stanowiąc o rentowności całego przedsięwzięcia.

Wszystkie zastosowania i funkcjonalności PlanRadar sprzyjają zaoszczędzeniu czasu w budowlanym procesie inwestycyjnym: prosta rejestracja danych, bezpośrednia komunikacja oraz dokumentacja bez braków. Plany w różnych formatach można prędko wczytać do projektu, by później móc je aktualizować i porównywać wersje. Zgromadzone dane łatwo jest filtrować i momentalnie uzyskiwać kluczowe informacje. Żadnego problemu nie stanowi też szybkie generowanie statystyk np. w celu kontroli realizacji postępów prac. Oprogramowanie działa on- i offline, w oparciu o popularne przeglądarki internetowe i na urządzeniach mobilnych, dlatego nie trzeba tracić czasu na ciągłe przemieszczanie się pomiędzy domem, biurem czy placem budowy – system sprawnie funkcjonuje w dowolnym miejscu, czasie i warunkach.

Technologia BIM jest przykładem rozwiązania cyfrowego, które może usprawnić proces inwestycyjny

5. Technologia

Nowoczesne rozwiązania sprzyjają efektywności procesu inwestycyjnego. Ułatwienia technologiczne – takie jak chociażby przeglądarka modeli BIM – otwierają przed branżą budowlaną możliwości, o jakich wcześniej nikt nawet nie marzył. Można korzystać z planów 2D i modeli 3D, wizualizować obiekty, a następnie wzbogacać je w szczegółowe dane dotyczące np. wymiarów lub materiałów. W dużym stopniu ułatwia to zarządzanie dokumentacją, minimalizując konieczność przechowywania papierowych lub cyfrowych wersji dokumentów i planów. Nieocenionym walorem technologii BIM jest założenie, że wszelkie modyfikacje projektu odbywać się mają na etapie tworzenia modelu obiektu, a nie w trakcie realizacji budowy. Pozwala to uniknąć błędów, a w konsekwencji kosztownych opóźnień.

Innym przykładem usprawnienia procesu inwestycyjnegoanalizy due diligence, które odbywają się szybciej i łatwiej dzięki prowadzeniu cyfrowej dokumentacji, a związane z nimi szczegółowe raporty da się wygenerować za pomocą jednego kliknięcia. Dodatkowo wszelkie parametry techniczne budynku można sprawnie rejestrować za pomocą urządzenia mobilnego i eksportować je bezpośrednio do raportów.

Chcesz zoptymalizować budowlany proces inwestycyjny dzięki PlanRadar? Kliknij przycisk poniżej i wypróbuj darmową wersję aplikacji. Jeśli nurtują Cię jakieś wątpliwości lub masz pytania, napisz do nas – z przyjemnością Ci pomożemy.

1. Dz.U.2020.1333 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację