Blog Post

Budowa dróg i autostrad w Polsce – wyzwania i perspektywy

13.02.2023 | 5 minuty czytania | Written by Marian

Dlaczego budowa dróg to taki ważny temat? Dobrze rozwinięta i utrzymana sieć komunikacyjna ma ogromne znaczenie dla wzrostu gospodarczego państwa. Umożliwia zarabianie, sprzyja zatrudnieniu i współdecyduje o jakości życia obywateli oczekujących dostępu do sprawnej i bezpiecznej infrastruktury. Bywa, że w Polsce narzekamy na budownictwo drogowe – zbyt małą liczbę i słabą jakość dróg. Ale jeśli uda się zrealizować rządowe plany, już wkrótce wszystkie miasta wojewódzkie w naszym kraju będą połączone z siecią dróg krajowych i autostrad: wydłużą się autostrada A2 i droga ekspresowa S7, poprawie ulegnie sieć ekspresowych połączeń na wschodzie. Może wciąż jeszcze daleko nam do ideału, ale perspektywy budowy dróg w Polsce są naprawdę obiecujące.

Wyzwania

Przed polskim budownictwem drogowym stoi wiele niełatwych wyzwań. Za najpoważniejsze wady naszej sieci drogowej uznaje się zwykle brak spójnej sieci połączeń między aglomeracjami oraz niekompletną realizację autostrad i dróg ekspresowych między największymi ośrodkami społeczno‑gospodarczymi kraju i państwami ościennymi. Problemy, które wymagają rozwiązania, to również brak dostosowania wielu dróg szybkiego ruchu do poruszania się po nich pojazdów o nacisku 115 kN/oś oraz natężenie ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez tereny zabudowane. Nieodzowna zatem jest systematyczna praca nad poprawieniem stanu technicznego polskiej sieci dróg krajowych, a także jej stały rozwój – budowa dróg i autostrad.

Stan krajowego budownictwa drogowego

Odkąd Rzeczpospolita przystąpiła do UE w 2004 roku, sieć autostrad i dróg ekspresowych zwiększyła się ponad sześciokrotnie (z 759 km w 2004 roku do ponad 4800 km w 2022 roku). Na mapie stanu budowy dróg w Polsce Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) widać, jak poprawiła się dostępność transportowa poszczególnych regionów. Ale choć zrealizowane inwestycje pozwoliły na pokrycie siecią dróg ekspresowych i autostrad dużej części powierzchni kraju, wciąż pewne aspekty wymagają poprawy. Przede wszystkim brakuje dróg uzupełniających: S10, S11, S12, S16 oraz S74 – ich budowa to zadanie na kolejne lata.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku)

Ministerstwo Infrastruktury systematycznie opracowuje dokumenty programowe dotyczące infrastruktury dróg krajowych. Najnowszy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku), który Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2022 roku, poprzedziły trzy wcześniejsze:

 1. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012,
 2. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015,
 3. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 roku).

Priorytety inwestycyjne RPBDK2030 to:

 • budowa brakujących elementów drogowej sieci TEN-T;
 • budowa połączeń uzupełniających względem drogowej sieci TEN-T;
 • budowa obwodnic w ciągach dróg krajowych;
 • przebudowa wybranych odcinków dróg krajowych;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu podregionów Polski;
 • usprawnienie metod zarządzania ruchem.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku zakłada realizację inwestycji drogowych (dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz autostrad) o łącznej długości ponad 6,1 tys. km (w tym 2,6 tys. km nowych inwestycji i 3,5 tys. km kontynuowanych zadań).

Cele RPBDK2030

Stworzenie spójnej sieci dróg krajowych, która zagwarantuje efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego, to podstawowy cel Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Poprawa przepustowości głównych arterii jest bowiem jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju, zapewniając łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług.

Realizacja inwestycji planowanych w RPBDK2030 pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją. Ponadto zmniejszeniu ulegnie luka infrastrukturalna pomiędzy krajami starej unii a Polską oraz zostaną dotrzymane unijne zobowiązania dotyczące budowy sieci TEN-T.

Cele szczegółowe Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku to:

 • zwiększenie spójności sieci dróg krajowych klasy A, czyli autostrad, i S, czyli dróg ekspresowych (uzupełnienie istniejących odcinków);
 • wzmocnienie efektywności transportu drogowego (skrócenie średniego czasu przejazdu) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miast i regionów;
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar).

TEN-T, czyli Transeuropejska sieć transportowa (ang. Trans‑European Transport Networks)

Transeuropejska sieć transportowa to program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych, z którego środków między innymi korzysta Polska. Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Efektywnie funkcjonujący system transportowy ma się przyczyniać do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE.

Priorytetem inwestycyjnym realizowanym przez RPBDK2030 jest dokończenie drogowej sieci TEN-T na terenie Polski. Lista związanych z tym inwestycji uwzględnia podstawowe potrzeby krajowej gospodarki, które wynikają z konieczności stworzenia pełnej i ciągłej sieci dróg szybkiego ruchu. W przypadku budownictwa drogowego – zarówno w kontekście przewozów towarowych, jak i pasażerskich – istotne są nie tylko zobowiązania wobec UE, lecz także konieczność odpowiedzenia na potrzeby dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju, w którym sektor transportu i budownictwa odgrywa kluczową rolę. Dokończenie budowy dróg w Polsce powinno umożliwić wzrost spójności międzyregionalnej, przyczyniając się do pełnego wykorzystania naszego potencjału gospodarczego.

Finansowanie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK2030 jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany między innymi środkami z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota 294,4 mld zł. Limit finansowy dotyczący budowy dróg w Polsce obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł, zadania kontynuowane o wartości 104,5 mld zł oraz rezerwę w wysokości 3 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski i powinien on pozwolić na zakończenie całej, docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Budowa dróg w Polsce ze wsparciem oprogramowania

Prowadzenie projektów infrastrukturalnych, a zwłaszcza budowa dróg i autostrad, to duże wyzwanie. Na szczęście jednak z pomocą spieszą nowoczesne technologie. Dodawanie znaczników geolokalizacyjnych do zadań ułatwia zachowanie wysokiej jakości realizacji na wielokilometrowych odcinkach autostrady. Centralizacja współpracy zapewnia wszystkim członkom zespołu dostęp do najnowszych informacji, z uwzględnieniem planów budowlanych i modeli BIM, a tym samym znacząco zwiększa produktywność i zapobiega błędom komunikacyjnym. Bieżący wgląd w postępy projektu dotyczącego budownictwa drogowego sprzyja optymalizacji wykorzystania zasobów. PlanRadar zapewnia też bieżący dostęp do informacji i bezpieczne przechowywanie danych. Ponadto umożliwia efektywne zarządzanie podwykonawcami i reagowanie w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu platformy firmy budowlane są w stanie skuteczniej zarządzać pracami, oszczędzać pieniądze i realizować ważne zadania na czas.

Wypróbuj PlanRadar za darmo przez 30 dni i sprawdź, jak oprogramowanie do zarządzania projektami infrastrukturalnymi wspiera budowę dróg w Polsce. Napisz do nas, jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania dotyczące funkcjonalności platformy.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację