Blog Post

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie i kiedy warto go powołać

05.02.2021 | 5 minuty czytania

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jedną z osób, które należą do uczestników procesu budowlanego określonych przez Ustawę prawa budowlanego. Jego funkcja jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ jest specjalistą reprezentującym inwestora i pełni nadzór przy wykonywaniu robót na budowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w trakcie pracy

W tym artykule wyjaśniamy, kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego w świetle Prawa Budowlanego, kiedy konieczne jest jego powołanie i czy warto to zrobić.

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wg Ustawy prawo budowlane obok inwestora, kierownika budowy, kierownika robót i projektanta, uczestnikiem procesu budowlanego. Reprezentuje interesy inwestora w trakcie realizacji budowy, ponieważ ten niekoniecznie musi posiadać wiedzę techniczną umożliwiającą ocenę poprawności realizacji inwestycji.

Przez podobieństwo nazwy często funkcja ta jest mylona z inspektorem nadzoru budowlanego, chociaż nie mają one ze sobą nic wspólnego. Różnica pomiędzy nimi jest diametralna, ponieważ inspektor nadzoru budowlanego jest organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Ich zakres działania jest zupełnie różny i reprezentują inne strony.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi w nieograniczonym zakresie. Najczęściej są to uprawnienia dotyczące kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, tym samym pokrywają się one z uprawnieniami kierownika budowy. Osoba taka musi być wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj również: Jak inwestorzy zastępczy wykorzystują PlanRadar w swojej pracy.

Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest konieczny?

Konieczność powołania inspektora nadzoru inwestorskiego zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji budowlanej. Jest on wymagany zwłaszcza przy trudnych realizacjach o skomplikowanych zamierzeniach budowlanych. Szczegóły dotyczące sytuacji, w których funkcja ta musi zostać powołana, zdefiniowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury1. W pozostałych przypadkach to inwestor decyduje, czy inspektor nadzoru inwestorskiego powinien zostać zatrudniony.

Inspektor nadzoru inwestorskiego: obowiązki i prawa

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zostały ściśle określone w artykule 25 Ustawy o prawie budowlanym. Wynika z nich, że inspektor nadzoru inwestorskiego przede wszystkim powinien reprezentować inwestora na budowie. Do jego obowiązków należy kontrola jakości wykonanych robót, zarządzanie usterkami oraz przygotowywanie raportów i analiz dotyczących postępu prac. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczy również przy odbiorach m.in. robót ulegających zakryciu, instalacji i urządzeń technicznych czy gotowych już obiektów budowlanych. Oprócz tego zaświadcza o fakcie wykonanych robót czy usunięciu usterek oraz może być upoważniony do kontrolowania rozliczeń budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego posiada również prawa. Osoba pełniąca tę funkcję może wydawać kierownikowi budowy polecenia odnośnie do realizacji inwestycji, które muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Inspektor upoważniony jest także do zlecania poprawek, a w przypadku najbardziej rażących uchybień w procesie budowy, nawet i wstrzymania dalszych prac budowlanych.

Jak skutecznie zarządzać odbiorem robót budowlanych

Obejrzyj nagranie naszego webinaru i dowiedz się, jak skutecznie zarządzać odbiorem robót budowlanych

Zdarza się, że niektórzy inwestorzy chcieliby, aby inspektor nadzoru inwestorskiego pełnił jednocześnie funkcję kierownika budowy. Takie działanie jest zabronione przez prawo budowlane. Są to dwie oddzielne funkcje, których interesy niekiedy mogą być sprzeczne, dlatego ich łączenie nie jest możliwe. Osoby pełniące te stanowiska powinny ze sobą blisko współpracować na poziomie merytorycznym. Ich celem jest efektywne zarządzanie budową, aby zrealizować budowany obiekt zgodnie z projektem i wydaną decyzją pozwolenia na budowie.

Podsumowując, zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest kontrolowanie realizowanych robót budowlanych oraz decyzji, jakie są podejmowane przez kierownika budowy. Obowiązkiem inspektora jest dopilnowanie procesu realizacji budowy, będąc reprezentantem interesów inwestora.

Czy warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od kilku czynników, np. rodzaju inwestycji (jak już zostało wspomniane, w niektórych przypadkach powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne) czy zaufania inwestora do jej wykonawcy. Uczestnictwo inspektora w procesie budowy będzie gwarancją dla inwestora, że prace będą zrealizowanie zgodnie z prawem i oczekiwaniami.

Bardzo często kierownik budowy reprezentuje interesy wykonawcy, dlatego w celach zrównoważenia tej specyficznej relacji w ramach inwestycji warto powołać inspektora, który będzie nadzorować prowadzone roboty. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest formalnym przedłużeniem obecności inwestora na placu budowy, dzięki któremu ten ma pełną kontrolę nad przebiegiem postępu prac.

Inwestorzy czasem wzbraniają się przed zatrudnieniem inspektora z powodu kosztów z tym związanych. Należy jednak pamiętać, że obecność inspektora nadzoru inwestorskiego w przebiegu inwestycji pozwala zminimalizować wystąpienie nieprawidłowości w jej realizacji. W efekcie zapobiegnie to wdrażaniu robót poprawkowych, opóźnieniom na budowie i rosnących w związku z tym kosztów, które w ostatecznym rozrachunku przerosłyby wkład finansowy wymagany do powołania inspektora.

Zwiększ wydajność przebiegu inwestycji budowlanej dzięki PlanRadar

W coraz większej liczbie inwestycji budowlanych wdraża się rozwiązania cyfrowe, które pozwalają zwiększyć efektywność pracy i zmniejszyć koszty. Do tego typu narzędzi należy platforma PlanRadar. Oprogramowanie to zostało zaprojektowane z myślą o usprawnieniu kierowania pracami związanymi z inwestycją budowlaną, komunikacji pomiędzy jej uczestnikami oraz sprawniejszego zarządzania dokumentacją budowlaną.
PlanRadar to doskonałe narzędzie pracy dla inspektora nadzoru inwestorskiego
PlanRadar to doskonałe narzędzie pracy, które doceni każdy inspektor nadzoru inwestorskiego. Dzięki niemu może on w jeszcze bardziej wydajny sposób wykonywać swoje obowiązki. Wersja mobilna oprogramowania pozwala rejestrować i zarządzać usterkami wprost z placu budowy oraz przypisywać zadania do innych użytkowników projektu. Natomiast wbudowane narzędzia szablonów raportów i elektronicznego dziennika budowy zapewniają przejrzystość i porządek prowadzonej dokumentacji budowlanej.

Dzięki PlanRadar inspektor nadzoru inwestorskiego może także w prosty sposób komunikować się z inwestorem oraz innymi uczestnikami inwestycji. Oprogramowanie oparte jest na działaniu w chmurze, więc gwarantuje, że wszyscy będą mieć dostęp do tego samego zestawu danych.

Jeśli chcesz zwiększyć wydajność pracy w ramach inwestycji budowlanych, wypróbuj PlanRadar za darmo, klikając przycisk poniżej, lub skontaktuj się z nami. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

1. Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację